Кількість абзаців - 112 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про застосування електронних та контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг'' (Друге читання)

0. Закон України  
1. "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  
3. І. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №33, ст. 155), виклавши його у такій редакції:  
4. Закон України  
5. "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"  
6. Цей Закон регулює застосування реєстраторів розрахункових операцій підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а також фізичними особами резидентами та нерезидентами України - суб'єктами підприємницької діяльності (далі - суб'єкти підприємницької діяльності), які здійснюють операції з розрахунків в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) або виконують операції купівлі-продажу готівкової іноземної валюти.  
7. Встановлення норм щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій для сфер застосування, визначених цим Законом, в інших законодавчих актах не допускається.  
8. Розділ І.  
9. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ  
10. Стаття 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
11. фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти;  
12. реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс (електронний контрольно-касовий апарат, комп'ютерно-касова система, електронний контрольно-касовий реєстратор, електронний таксометр, лічильник торговельного автомату та інше), призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземних валют або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).  
13. електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує друкування розрахункових документів та фінансової звітної інформації. В цілях цього Закону до електронних контрольно-касових апаратів віднесені електронний таксометр і електронний контрольно-касовий реєстратор.  
14. комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який крім основних технологічних операцій, визначених сферою його застосування, забезпечує друкування розрахункових документів і фінансової звітної інформації;  
15. Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - перелік сертифікованих у державній системі сертифікації на відповідність вимогам діючих державних стандартів України та вимогам щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, дозволених для застосування у сфері, визначеній цим Законом.  
16. Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України та Державної податкової адміністрації України  
17. фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі електронного контрольно-касового апарату (комп'ютерно-касової системи), призначений для одноразового занесення, довготермінового зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою;  
18. виробник - суб'єкт, підприємницької діяльності, який виробляє реєстратори розрахункових операцій і є власником конструкторсько-технологічної та програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення;  
19. постачальник - виробник або суб'єкт підприємницької діяльності, який за договором з виробником організовує продаж, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій;  
20. центр сервісного обслуговування - суб'єкт підприємницької діяльності, який за договором з постачальником надає суб'єктам підприємницької діяльності послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій;  
21. розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, квитанція тощо), що підтверджує факт продажу товарів, надання послуг, купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, надрукований зареєстрованим у встановленому порядку електронним контрольно-касовим апаратом, комп'ютерно-касовою системою чи іншим реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну у випадках, передбачених цим Законом;  
22. фінансова санкція - грошова сума, що стягується за порушення вимог цього Закону з суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних та фізичних осіб за місцем їх реєстрації до місцевого бюджету;  
23. оперативна перевірка - сукупність заходів контролюючих органів, направлених на контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності вимог цього Закону, інших законодавчих і нормативних актів, що визначають порядок проведення розрахунків, обліку товарів та грошових коштів. Оперативні перевірки проводяться з періодичністю і в терміни, визначені контролюючим органом;  
24. уповноважений банк - комерційний банк, зареєстрований на території України, що має ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів;  
25. фіскальний режим роботи - режим роботи реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання фіскальних функцій;  
26. фіскальний звітний чек - документ встановленої форми, надрукований електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою), що містить дані денного звіту і під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті;  
27. денний звіт - документ встановленої форми, надрукований електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою), що містить інформацію про денні підсумки за операціями з розрахунків, проведеними з його (її) застосуванням;  
28. контрольна стрічка - документ, надрукований електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою), який містить копії надрукованих електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою) касових чеків;  
29. робоче місце касира - місце, де здійснюються розрахунки із споживачами за продані товари (надані послуги) та зберігаються готівкові грошові кошти, одержані за реалізовані товари (надані послуги).  
30. Розділ ІІ  
31. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ  
32. Стаття 2. Суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані:  
33. 1) видавати особі, яка отримує товар (послугу), розрахунковий документ встановленої форми, що підтверджує факт продажу товарів (надання послуг) на повну суму покупки (наданої послуги);  
34. 2) проводити операції з розрахунків через зареєстровані у встановленому порядку і переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з додержанням встановленого порядку їх застосування;  
35. 3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;  
36. 4) забезпечувати незмінність конструкції та програмного забезпечення реєстратора розрахункових операцій;  
37. 5) вести журнал обліку роботи реєстратора розрахункових операцій і зберігати протягом трьох місяців після його закінчення;  
38. 6) подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій, не пізніше 5 числа наступного за звітним місяця;  
39. 7) реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України;  
40. 8) забезпечувати щоденне друкування електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою) фіскального звітного чеку і його зберігання в журналі обліку роботи реєстратора розрахункових операцій;  
41. 9) забезпечувати друкування електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою) контрольної стрічки з відображенням даних про всі проведені операції з розрахунків;  
42. 10) проводити операції з розрахунків через електронні контрольно-касові апарати (комп'ютерно-касові системи) з використанням режиму попереднього програмування кожного найменування, кількості та цін товарів (послуг);  
43. 11) вести в установленому порядку за місцем реалізації та/або зберігання кількісно-сумовий облік товарів, реалізовувати тільки обліковані товари;  
44. 12) забезпечувати відповідність сум готівкових грошових коштів на робочому місці касира сумі коштів, яка зазначена в денному звіті електронного контрольно-касового апарата (комп'ютерно-касової системи);  
45. 13) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій тільки через центри сервісного обслуговування;  
46. 14) у випадках, передбачених цим Законом, проводити операції з розрахунків з використанням зареєстрованої належним чином товарно-касової книги з додержанням встановленого порядку її ведення.  
47. Стаття 3. Уповноважені банки та уповноважені фінансово-кредитні установи, що здійснюють операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, крім випадків, якщо ці операції здійснюються у касах цих установ з оформленням розрахункових документів відповідно з нормативними актами Національного банку України, а також суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з уповноваженими банкам, зобов'язані:  
48. 1) проводити операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти через зареєстровані у встановленому порядку комп'ютерно-касові системи;  
49. 2) видавати розрахунковий документ, що підтверджує здійснення операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти;  
50. 3) здійснювати операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти тільки за рахунок коштів банку або фінансово-кредитної установи.  
51. Стаття 4. На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового відключення електроенергії, але не більше 72 годин, облік продажу товарів (надання послуг) здійснюється із застосуванням товарно-касової книги і з обов'язковою видачею розрахункових документів особам, що одержують товари (послуги).  
52. У разі виходу з ладу комп'ютерно-касової системи, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, облік цих операцій та формування розрахункових документів здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України.  
53. Стаття 5. Форми товарно-касових книг для різних галузей, порядок їх реєстрації та ведення затверджуються Міністерством фінансів України та Державним комітетом статистики України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України.  
54. Порядок кількісно-сумового обліку товарів суб'єктами господарювання, в тому числі і за місцем їх реалізації та/або зберігання, встановлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Міністерством зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі України та Державною податковою адміністрацією України.  
55. Порядок виконання операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти встановлюється Національним банком України.  
56. Стаття 6. Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, форма та зміст розрахункових документів, порядок ведення журналу обліку роботи реєстратора розрахункових операцій та порядок подання звітності щодо обсягів виконаних операцій з продажу товарів (наданих послуг) із їх застосуванням встановлюються Державною податковою адміністрацією України.  
57. Порядок реєстрації комп`ютерно-касових систем, що застосовуються для реєстраторів розрахункових операцій з купівлі - продажу готівкової іноземної валюти, встановлюється Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Національним банком України.  
58. Стаття 7. Реєстратори розрахункових операцій та товарно-касові книги не застосовуються:  
59. 1) при здійсненні операцій торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням приходних і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;  
60. 2) при виконанні усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти);  
61. 3) при виконанні операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків та касах уповноважених фінансово-кредитних установ з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України.  
62. Стаття 8. Перелік окремих форм діяльності у сфері торгів-лі, громадського харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням товарно-касових книг і обов'язковою видачею розрахункових документів, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України і Державної податкової адміністрації України.  
63. Стаття 9. Терміни переведення суб'єктів підприємницької діяльності на облік операцій з розрахунків в готівковій та безготівковій формах (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України і Державної податкової адміністрації України.  
64. Розділ ІІІ  
65. ОБов'ЯзковІ вимоги до РЕЄСТАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЇХ ТЕХНІЧНОГО обслуговуваннЯ та РЕМОНТУ  
66. Стаття 10. На території України у сферах, визначених цим Законом, дозволяється застосовувати лише реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.  
67. Сертифікація реєстраторів розрахункових операцій на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій проводиться центром сертифікації при Державній податковій адміністрації України.  
68. Стаття 11. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються Державною податковою адміністрацією України у формі галузевих стандартів.  
69. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій комп'ютерно-касовими системами, що застосовуються для купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, встановлюються Державною податковою адміністрацією України разом з Національним банком України.  
70. Стаття 12. Центри сервісного обслуговування зобов'язані:  
71. 1) проводити свою діяльність згідно з встановленим порядком технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій;  
72. 2) у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій забезпечувати відновлення його роботи на протязі 72 годин;  
73. 3) складати технічні висновки щодо відповідності конструкції та програмного забезпечення реєстратора розрахункових операцій конструкторській документації виробника при його введенні в експлуатацію, технічному обслуговуванні та ремонті; 4) у разі встановлення невідповідності конструкції та/або програмного забезпечення реєстратора розрахункових операцій конструкторській документації виробника, повідомляти про це державну податкову інспекцію за місцем експлуатації реєстратора розрахункових операцій.  
74. Стаття 13. Положення про порядок продажу, технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державної податкової адміністрації України.  
75. Розділ IV.  
76. Контроль за додержаннЯм порЯдку проведеннЯ розрахункІв  
77. Стаття 14. Контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності порядку розрахунків із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, інших вимог цього Закону здійснюють Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, Міністерство внутрішніх справ, а також органи державної податкової служби України шляхом проведення оперативних перевірок.  
78. Стаття 15. Порядок контролю за здійсненням операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти встановлюється Національним банком України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України.  
79. Розділ V.  
80. ВІдповІдальнІсть за порушеннЯ вимог цього Закону  
81. Стаття 16. За порушення суб'єктами підприємницької діяльності вимог цього Закону за рішенням органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:  
82. 1) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення розрахунків без застосування реєстраторів розрахункових операцій чи товарно-касових книг або у разі не проведення операцій з розрахунків через реєстратори розрахункових операцій;  
83. 2) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій з розрахунків непереведеного у фіскальний режим роботи реєстратора розрахункових операцій;  
84. 3) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій з розрахунків не зареєстрованих у встановленому порядку реєстратора розрахункових операцій або товарно-касової книги;  
85. 4) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення операції з розрахунків на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);  
86. 5) п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або його незберігання в журналі обліку роботи реєстратора розрахункових операцій;  
87. 6) тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невиконання друку контрольної стрічки;  
88. 7) п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення операцій з розрахунків через електронний контрольно-касовий апарат (комп'ютерно-касову систему) без використання режиму попереднього програмування кожного найменування, кількості та цін товарів (послуг);  
89. 8) двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невідповідності суми готівкових грошових коштів на робочому місці касира сумі коштів, яка зазначена в денному звіті, більше, ніж на 0,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;  
90. 9) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі неведення журналу обліку роботи реєстратора розрахункових операцій або незберігання його на протязі встановленого терміну;  
91. 10) тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невидачі розрахункового документа при використанні товарно-касової книги або порушення порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції проводяться з оформленням приходних і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;  
92. 11) п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування реєстраторів розрахункових операцій, конструкція чи програмне забезпечення яких не відповідають конструкторській документації виробника.  
93. Стаття 17. У разі порушення уповноваженими банками, уповноваженими фінансово-кредитними установами та суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками, порядку виконання операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, встановленого розділом 2 цього Закону, за рішенням органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:  
94. 1) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення операцій без застосування комп'ютерно-касової системи або у разі їх не проведення через комп'ютерно-касову систему;  
95. 2) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій не зареєстрованої у встановленому порядку комп'ютерно-касової системи;  
96. 3) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі не видачі розрахункового документу, що підтверджує здійснення операції;  
97. 4) п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування комп'ютерно-касової системи, в якій внесені зміни в сертифіковані програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні функції.  
98. Стаття 18. До суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують для застосування у сферах, визначених цим Законом, реєстратори розрахункових операцій, які не пройшли сертифікацію у державній системі сертифікації і не включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, або конструкція чи програмне забезпечення яких не відповідають конструкторській документації виробника, за рішенням органів державної податкової служби України застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожну реалізовану одиницю, при цьому вартість реалізованої продукції повертається покупцю, а реалізована продукція підлягає конфіскації.  
99. Стаття 19. До суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані, застосовується фінансова санкція у розмірі вартості необлікованих товарів по цінах реалізації, але не менше двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
100. Стаття 20. До суб'єктів підприємницької діяльності, що не ведуть або ведуть з порушенням встановленого порядку кількісно-сумовий облік товарів за місцем реалізації та/або зберігання, застосовується фінансова санкція у розмірі вартості необлікованих товарів по цінах реалізації, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
101. Стаття 21. До суб'єктів підприємницької діяльності, які не виставили цінники на товар, що продається (прейскуранти або тарифи на послуги, що надаються, використовують цінники та прейскуранти, що містять ціни і тарифи в іноземній валюті або в інших одиницях, які не є грошовою одиницею України, застосовується фінансова санкція у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний невиставлений цінник на товар (прейскурант або тариф на послугу) або виставлений цінник на товар (прейскурант або тариф на послугу) в іноземній валюті чи в інших одиницях.  
102. Стаття 22. У разі встановлення контролюючими органами невідповідності конструкції чи програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій конструкторській документації виробника і на які складені технічні висновки згідно з пунктом 3 статті 12 цього Закону, до центрів сервісного обслуговування, що надали ці висновки, застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
103. Стаття 23. Суми нарахованих фінансових санкцій, які визначені статтями 16-22 цього Закону, підлягають перерахуванню до місцевого бюджету підприємствами, установами і організаціями - суб'єктами підприємницької діяльності в п'ятиденний термін, а громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності - в п'ятнадцятиденний термін з дня прийняття органами державної податкової служби України відповідного рішення.  
104. Стаття 24. Посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг за порушення вимог цього Закону притягуються органами державної податкової служби України до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.  
105. Стаття 25. Особи, які внесли зміни до конструкції або програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій, що призвело до знищення чи заміни накопичених даних про операції з розрахунків, притягаються до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.  
106. II. ПрикІнцевІ положеннЯ  
107. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.  
108. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, що випливають з цього Закону.  
109. 3. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Державній податковій адміністрації України, іншим центральним органам виконавчої влади у місячний термін привести свої нормативні акти у відповідність з цим Законом.  
110. 4. Національному банку України, міністерствам і відомствам у шестимісячний термін розробити та затвердити нормативні документи, що визначені у цьому Законі.  
111. 5. Міністерствам і відомствам, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, вимог щодо організації їх виробництва, випробувань тощо забезпечити узгодження розроблених документів з Державною комісією з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом.