Кількість абзаців - 41 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін до Закону України ''Про Антимонопольний комітет України'' (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змiн i доповнень до Закону України  
3. "Про Антимонопольний комiтет України"  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. I. Внести до Закону України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N50, ст.472) такi змiни i доповнення:  
6. 1. Статтi 1 i 3 викласти у такiй редакцiї:  
7. "Стаття 1. Антимонопольний комiтет України  
8. Антимонопольний комiтет України є центральним органом виконавчої влади iз спецiальним статусом, метою дiяльностi якого є забезпечення державного захисту конкуренцiї у пiдприємницькiй дiяльностi";  
9. "Стаття 3. Завдання Антимонопольного комiтету України  
10. Основними завданнями Антимонопольного комiтету України є запобiгання, виявлення i припинення порушень антимонопольного законодавства, контроль за економiчною концентрацiєю, сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї".  
11. 2. У частині другій статті 6 слово "два" замінити словом "три".  
12. 3. У статтi 9:  
13. а) частини першу - шосту викласти у такiй редакцiї:  
14. "Голова Антимонопольного комiтету України призначається на посаду за поданням Прем'єр-мiнiстра України Президентом України за згодою Верховної Ради України. Строк повноважень Голови Антимонопольного комiтету України становить сiм рокiв. Голова Антимонопольного комiтету України пiсля закiнчення строку повноважень продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови Голова Антимонопольного комiтету України може бути звiльнений з посади за його бажанням, а також у разi вчинення ним злочину, грубого порушення службових обов'язкiв та у зв'язку з неможливiстю виконання обов'язкiв за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комiтету України має право заявити про свою вiдставку Президентовi України. Вiдставка Голови Комiтету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комiтету України. Питання про звiльнення Голови Антимонопольного комiтету України вирiшує Президент України за згодою Верховної Ради України. Замiсть Голови Антимонопольного комiтету України, повноваження якого достроково припинено, має бути призначено нового Голову на строк, що залишився". б) у частинi восьмiй: в абзацi третьому слова "у Верховну Раду України подання" замiнити словами "Прем'єрмiнiстру України пропозицiї"; абзац п'ятий викласти у такiй редакцiї:  
15. "подає Антимонопольному комiтету України на затвердження погоджений з Мiнiстерством фiнансiв України кошторис доходiв i видаткiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень".  
16. .  
17. 4. Статтю 10 доповнити новою частиною першою такого змiсту:  
18. "Заступникiв Голови Антимонопольного комiтету України з числа державних уповноважених призначає на посаду та звiльняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-мiнiстра України та пропозицiєю Голови Антимонопольного комiтету України". У зв'язку з цим частину першу вважати частиною другою.  
19. 5. У статтi 11: а) частину першу викласти у такiй редакцiї:  
20. "Державнi уповноваженi Антимонопольного комiтету України призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем'єрмiнiстра України та пропозицiєю Голови Антимонопольного комiтету України. Строк повноважень державних уповноважених становить сiм рокiв, за винятком випадку, передбаченого частиною восьмою цiєї статтi"; б) доповнити статтю новими частинами другою та третьою такого змiсту: "Державний уповноважений Антимонопольного комiтету України пiсля закiнчення строку повноважень продовжує виконувати свої обов'язки до призначення на цю посаду нового державного уповноваженого. Замiсть державного уповноваженого, який достроково вибув зi складу Комiтету, має бути призначено нового державного уповноваженого на строк, що залишився".  
21. У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;  
22. Доповити статтю частиною восьмою такого змісту: "Строк повноважень Голови та державних уповноважених Антимонопольного комiтету України, призначених після закінчення строку повноважень першого складу Антимонопольного комiтету України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року N3774-XII, починається з 1 липня 2001 року i закінчується: трьох державних уповноважених, у тому числі одного заступника Голови Комітету, - 1 липня 2004 року; чотирьох державних уповноважених, у тому числі двох заступників Голови Комітету, - 1 липня 2006 року;  
23. Голови та трьох державних уповноважених, у тому числi першого заступника Голови Комiтету, - 1 липня 2008 року".  
24. 6. Частину другу статтi 13 доповнити абзацом такого змiсту: "здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством".  
25. 7. Частину третю статтi 18 викласти у такiй редакцiї:  
26. "Державних уповноважених Антимонопольного комiтету України звiльняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-мiнiстра України та пропозицiєю Голови Антимонопольного комiтету України".  
27. 8. Статтю 27 викласти у такiй редакцiї:  
28. "Стаття 27. Структура, гранична чисельнiсть, штатний розпис, умови оплати працi, матерiально-побутового та iншого забезпечення  
29. Структура, гранична чисельнiсть працiвникiв, штатний розпис Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень затверджуються Головою Антимонопольного комiтету України в межах видаткiв згiдно з кошторисом. Штатний розпис Антимонопольного комiтету України та загальна гранична чисельнiсть працiвникiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень погоджуються з Мiнiстерством фiнансiв України.  
30. За посадою, умовами оплати працi, матерiально-побутового забезпечення, транспортного та медичного обслуговування, соцiальних гарантiй в межах коштiв, передбачених кошторисом доходiв i витрат Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень, Голова Антимонопольного комiтету України прирiвнюється до мiнiстрiв; перший заступник Голови - до перших заступникiв мiнiстрiв; заступники Голови та державнi уповноваженi Антимонопольного комiтету України - до заступникiв мiнiстрiв; iншi працiвники центрального апарату Антимонопольного комiтету України - до вiдповiдних категорiй працiвникiв мiнiстерств; голова територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України в Автономнiй Республiцi Крим i його заступники - вiдповiдно до вiце-прем'єр-мiнiстра та мiнiстрiв Автономної Республiки Крим; голови обласних, Київського та Севастопольського мiських територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України - вiдповiдно до заступникiв голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй; заступники голiв територiальних вiддiлень в областях, мiстах Києвi та Севастополi - вiдповiдно до начальникiв управлiнь, самостiйних вiддiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй; iншi працiвники територiальних вiддiлень - до вiдповiдних працiвникiв мiнiстерств Автономної Республiки Крим, управлiнь, самостiйних вiддiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.  
31. Умови оплати працi працiвникiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".  
32. 9. У статтi 28:  
33. частини першу та другу замiнити трьома частинами такого змiсту: "Фiнансування Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету, коштiв вiд сплати зборiв за подання заяв про надання згоди на створення, реорганiзацiю, лiквiдацiю суб'єктiв господарювання, коштiв, що надходять вiд сплати штрафiв i пенi, доходiв вiд видавничої дiяльностi, iнших позабюджетних коштiв. Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень, у тому числi мiнiмальний розмiр фонду оплати працi їх працiвникiв, щорiчно встановлюється Верховною Радою України пiд час затвердження державного бюджету.  
34. Кошторис доходiв i видаткiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень, у тому числi загальний розмiр фонду оплати працi, соцiально-побутового та матерiально-технiчного забезпечення працiвникiв Комiтету та його територiальних вiддiлень, погоджений з Мiнiстерством фiнансiв України, затверджується Антимонопольним комiтетом України за поданням Голови Антимонопольного комiтету України". У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою.  
35. 10. Статтю 29 доповнити частинами другою - п'ятою такого змiсту:  
36. "Життя i здоров'я працiвникiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень, службовi обов'язки яких полягають у безпосередньому виконаннi функцiй, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв", пiдлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштiв державного бюджету на суму п'ятирiчної заробiтної плати за їхньою останньою посадою.  
37. У разi заподiяння зазначеним особам у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв калiцтва чи iншого стiйкого ушкодження здоров'я, що виключає можливiсть продовження професiйної дiяльностi, їм виплачується страхова сума у розмiрi вiд рiчної до п'ятирiчної заробiтної плати за їхньою останньою посадою (залежно вiд ступеня втрати працездатностi), а у разi загибелi (смертi) працiвника внаслiдок тiлесного чи iншого ушкодження здоров'я, пов'язаного з виконанням службових обов'язкiв, сiм'ї загиблого виплачується страхова сума у розмiрi п'ятирiчної заробiтної плати за його останньою посадою.  
38. Збитки, завданi знищенням чи пошкодженням майна працiвнику Антимонопольного комiтету України та його територiального вiддiлення чи членам його сiм'ї у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв, вiдшкодовуються в установленому законом порядку в повному обсязi за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.  
39. Порядок та умови обов'язкового державного страхування i перелiк посад, якi пiдлягають обов'язковому державному страхуванню, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".  
40. II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.