Кількість абзаців - 220 Розмітка (ліва колонка)


Про валютне регулювання (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. ПРО ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
2. Цей Закон встановлює режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження і функції державних органів в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства.  
3. Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. С т а т т я 1. Визначення термінів  
5. Терміни, що використовуються в цьому Законі, мають таке значення:  
6. 1) "валютні цінності":  
7. а) валюта України - грошові знаки України у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягаюь обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, в момент перетину митного кордону України, або у випадку, коли хоча б однією з сторін операції з ними є нерезидент;  
8. б) будь-які платіжні документи та цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі, боргові розписки, чеки, акредитиви, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), що містять зобов'язання, виражені у грошових одиницях України, в моент перетину митного кордону або переказу за кордон України, чи передачі її нерезиденту на території України;  
9. в) іноземна валюта - грошові знаки іноземних держав у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені або такі, що вилучаються з обіг, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках банківських та інших фінансово-кредитних установ;  
10. г) будь-які платіжні документи та цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі, боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи),що містять зобов'язання, виражені у грошових одиницях іноземних держав або монетарних металах;  
11. д) монетарні метали (дорогоційнні метали, доведені (афіновані) до найвищих проб у відповідності щодо світових стандартів у зливках та порошках, що мають сертифікат якості) - золото та платина в будь-якому вигляді та стані за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів з цих металів і брухту таких виробів.  
12. Для цілей цього Закону надалі під термінами: "валюта України" розуміється як власне валюта України,у визначенні підпункту "а" цього пункту, так і платіжні документи та цінні папери,у визначенні підпункту "б" цього пункту, що містять зобов'язання, виражені у грошових одиницях України;  
13. "іноземна валюта" розуміється як власне іноземна валюта, у визначенні підпункту "в" цього пункту так і монетарні метали, платіжні документи та цінні папери, що виражені в грошових одиницях іноземних держав або монетарних металах,у визначенні в підпунктах "г", "д" цього пункту;  
14. 2) "валютні операції" ( поточні та операції, пов'язані з рухом капіталу) :  
15. - операції, пов'язані з переходом та реалізацією права власності на валютні цінності;  
16. - операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей;  
17. . а) "поточні валютні операції":  
18. - переведення в Україну та з України іноземної валюти або валюти України для здійснення розрахунків за експорт та імпорт товарів, виконання робіт та послуг;  
19. - переведення в Україну та з України платежів зі страхування, не пов'язаного з перевезенням товарів та платежів, обумовлених оплатою комісійних винагород, послуг;  
20. - здійснення розрахункових, конверсійних та інших операцій в зв'язку з подорожами за кордон та з-за кордону, включаючи оплату товарів та користування послугами особами, які тимчасово виїзджають за кордон або в'їзджають в Україну з країни їх постійного місця проживання;  
21. - переведення в Україну та з України доходів (дивідендів, процентів тощо) від інвестицій та боргових зобов'язань або інших доходів, як резидентами, так і нерезидентами, в тому числі за послуги, що надаються державними і недержавними установами та підприємствами;  
22. - здійснення односторонніх переведень - переказів мігрантів, працівників, які виконують роботу за наймом за кордоном, інших приватних переказів (включаючи спадщину, подарунки, аліменти тощо), переведень, що здійснюються державними установами та офіційними представництвами держав за кордоном, в тому числі виплату пенсій, безоплатне надання товарів, послуг і технічної допомоги.  
23. б) валютні операції, пов'язані з рухом капіталу:  
24. - здійснення прямих інвестицій у вигляді валютних цінностей нерезидентами в Україну або резидентами за кордон, включаючи участь в акціонерному капіталі, реінвестування доходів, інші форми довгострокового (на термін більше одного року) та короткострокового (на термін не більше одного року) вкладення капіталу, пов'язаних із набуттям контролю над підприємствами чи компаніями або придбанням прав власності на будівлі, споруди, природні ресурси та інше нерухоме майно;  
25. - здійснення портфельних інвестицій нерезидентами в Україну або резидентами за кордон ;  
26. - операції, що здійснюються державою , банківськими та іншими фінансово-кредитними установами України по наданню і одержанню кредитів;  
27. - операції, пов'язані з рухом офіційних валютних резервів Національного банку України, спеціальними правами запозичення (SDR).  
28. 3) "уповноважений банк" - банк, зареєстрований на території України, що має ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій; а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів;  
29. 4) "вільноконвертована валюта", "конвертована валюта", "неконвертована валюта" - іноземна валюта, що віднесена до цієї категорії Національним банком України;  
30. 5) "резиденти":  
31. а) фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та піддані,особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;  
32. б) юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності України без статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території;  
33. в) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються дипломатичними привілеями і імунітетами, а також філії та представництва підприємств та організацій України за кордоном, що нездійснюють підприємницької діяльності;  
34. 6) "нерезиденти":  
35. а) фізичні особи (іноземні громадяни та піддані, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;  
36. б) юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності без статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іноземної держави;  
37. в) розташовані на території України дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні організації та їх представництва, що користуються дипломатичними привілеями і імунітетами, а також представництва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності відповідно до законодавства України.  
38. 7) валютний курс - ціна одиниці іноземної валюти, виражена у грошовій одиниці України.  
39. 8) валютний контроль - правова форма організації контролю за дотриманням резидентами та нерезидентами норм та правил валютного законодавства України;  
40. 9) валютний ринок це сукупність суб"єктів ринка які мають відповідну ліцензію Національного банку України та здійснюють валютні опеерації відповідно з чинним законодавством України  
41. 10) фінансово-кредитні установи - юридичні особи України, які за умови реєстрації їх у Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ та одержання відповідної ліцензії Національного банку України, можуть здійснювати одну або більше банківських операцій.  
42. Розділ II. ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ  
43. С т а т т я 2. Право власності на валютні цінності.  
44. Валютні цінності відповідно до законодавства України є об'єктом права власності резидентів на території України та за кордоном України , а також нерезидентів на території України.  
45. С т а т т я 3. Операції з валютою України.  
46. Порядок здійснення операцій між резидентами і нерезидентами у валюті України , а також порядок ввезення, переказування і пересилання з-за кордону, а також вивезення, переказування і пересилання за кордон резидентами і нерезидентами валюти України визначається Національним банком України.  
47. С т а т т я 4. Використання іноземної валюти на території України.  
48. Використання іноземної валюти на території України ,як засобу платежу та обігу , забороняється , крім випадків ,передбачених підпунктами "в" пункту 3 статті 6 цього Закону.  
49. С т а т т я 5. Порядок використання надходжень в іноземній валюті.  
50. 1. Усі надходження в уповноважені банки на користь резидентів у вільноконвертованій валюті, а також в інших іноземних валютах, перелік яких визначається Національним банком України, підлягають обов'язковому продажу за єдиним дорученням резидента на валютному ринку України, за винятком випадків, передбачених у пункті 3 цієї статті.  
51. 2. Порядок використання коштів у міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях і неконвертованій іноземній валюті згідно з переліком, встановленим Національним банком України, які використовуються у торговельному обороті з іноземними державами, а також коштів у неконвертованій іноземній валюті, які використовуються у неторговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України, встановлюється Національним банком України спільно з Кабінетом Міністрів України  
52. 3. Обов'язковому продажу не підлягають:  
53. а) кошти в іноземній валюті, придбані на валютному ринку України, - протягом терміну, передбаченого пунктом 4 статті 10 цього Закону для розрахунків з нерезидентами , а також здійснення на підставі ліцензії Національного банку України операцій , пов'язаних з рухом капіталу;  
54. б) кошти в іноземній валюті, одержані фізичними особами резидентами, включаючи оплату праці за кордоном за винятком коштів одержаних від підприємницької діяльності:  
55. кошти в іноземній валюті, які надходять до державного бюджету України, в тому числі ті, що надходять на рахунки резидентів і підлягають перерахуванню до бюджету;  
56. кошти в іноземній валюті, які перераховуються на валютні рахунки резидентІв з державного бюджету України для цільового використання протягом терміну, що встановлюється Мінфіном. По закінченню такого терміну невикористані валютні кошти підлягають поверненню до державного бюджету України;  
57. кошти в іноземній валюті, які надходять на рахунки резидентів у вигляді добровільних внесків та пожертвувань від нерезидентів для використання у благодійних цілях.  
58. в) кошти в іноземній валюті, що належать резидентам, які визначені в підпункті "в" пункту 5 статті 1 цього Закону;  
59. г) кошти в іноземній валюті що належать уповноваженим банкам та іншим фінансово-кредитним установам, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, в тому числі придбані відповідно до підпункту "б" пункту 2 статті 7 цього Закону, - в межах встановлених Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції;  
60. д) частина валютної виручки, яка направляється транспортними (морськими, залізничними, автомобільними, авіаційними) організаціями, науково-виробничими, рибодобуваючими суднами на експлуатаційні витрмти, пов"язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном.  
61. 4. Уповноважені банки зобов'язані виконати доручення резидента, передбачене в пункті 1 статті 5, протягом трьох банківських днів з моменту зарахування коштів на кореспондентські рахунки в уповноважені банки.  
62. Кошти, одержані уповноваженими банками від виконання зазначеної операції, підлягають відрахуванню резидентам протягом двох банківських днів з моменту зарахування зазначених коштів на коррахунки цих банків.  
63. Уповноважені банки зобов'язані продавати на валютному ринку України кошти в іноземній валюті в сумах, що перевищують ліміт відкритої валютної позиції, встановлених Національним банком України.  
64. 5. Уповноважені банки зобов'язані купувати іноземну валюту на валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання ними поточних валютних операцій та проліцензованих Національним банком України операцій , пов'язаних з рухом капіталу.  
65. 6. Національний банк України виступає суб'єктом міжбанківського валютного ринку України і зобов'язаний викуповувати в уповноважених банків кошти в іноземній валюті в сумах, що перевищують ліміт відкритої валютної позиції, встановлений Національним банком України.  
66. Розрахунки по цим операціям Національний банк України зобов"язаний здійснювати на наступний день після зарахуванн іноземної валюти на коррахунки Національного банку України.  
67. С т а т т я 6. Ліцензії Національного банку України.  
68. 1. Національний банк України має право видавати:  
69. а) індивідуальні ліцензії на проведення окремих валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування згідно з цим Законом;  
70. б) ліцензії комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам України на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії на весь період дії режиму валютного регулювання.  
71. 2. Уповноважені банки та інші фінансово-кредитні установи, що одержали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, відкривають на території України пункти обміну валют.  
72. 3. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення окремої валютної операції на період, необхідний для її здійснення . Індивідуальної ліцензії потребують такі операції:  
73. а) вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами (резидентами і нерезидентами) іноземної валюти у розмірі, що перевищує визначену Національним банком України суму або суму, яка раніше була ввезена на територію України на законних підставах;  
74. б) операції, пов'язані з рухом капіталу, за винятком:  
75. переказування та пересилання за межі України іноземної валюти, в разі припинення інвестиційної діяльності ,відповідно до чинного законодавства ;  
76. ввезення і переказування, пересилання в Україну валюти України, в порядку, передбаченому статтею 3 цього Закону;  
77. в) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу;  
78. г) використання як застави іноземної валюти за межами України відповідно до абзацу 2 пункту 2 статті 11;  
79. д) розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах за межами України , за винятком :  
80. відкриття фізичними особами-резидентами рахунків у іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;  
81. відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками;  
82. відкриття рахунків у іноземній валюті резидентами, зазначеними в абзаці "в" пункту 5 статті 1 ;  
83. 4. Одержання індивідуальної ліцензії однією із сторін валютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною, яка має відношення до цієї операції , якщо інше не передбачено умовами індивідуальної ліцензії.  
84. 5. Порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів, необхідних для одержання ліцензій, а також підстави для відмови у видачі ліцензій визначаються Національним банком України.  
85. С т а т т я 7. Порядок організації торгівлі іноземною валютою.  
86. 1. Торгівля іноземною валютою , у визначенні підпункту "в" пункту 1 статті 1 цього Закону ,резидентами і нерезидентами юридичними особами здійснюється на валютному ринку України через уповноважені банки та інші фінансово-кредитні установи, що одержали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій.  
87. Структура валютного ринку, а також порядок та умови торгівлі іноземною валютою на валютному ринку визначаються Національним банком України.  
88. 2. Уповноважені банки та інші фінансово-кредитні установи, що одержали ліцензії Національного банку України:  
89. а) від свого імені купують і продають іноземну валюту на валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів і нерезидентів;  
90. б) від свого імені і за свій рахунок купують та продають на валютних ринках іноземну валюту, а також обліковують її на власних рахунках в межах ліміту відкритої валютної позиції, встановленого Національним банком України.  
91. 3. Фізичні особи (резиденти і нерезиденти) - мають право продавати та купувати іноземну валюту в уповноважених банках та інших фінансово-кредитних установах, які одержали ліцензію Національного банку України ,у відповідності до правил, встановлених Національним банком України.  
92. 4. Юридичні особи - резиденти мають право купувати іноземну валюту на валютному ринку України для здійснення валютних операцій, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 3 статті 6 цього Закону.  
93. 5. Юридичні особи - нерезиденти мають право купувати та продавати іноземну валюту на валютному ринку України у відповідності до правил , встановленими Національним банком України.  
94. Розділ III ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ  
95. С т а т т я 8. Загальний порядок здійснення поточних валютних операцій.  
96. 1. Поточні валютні операції здійснюються через уповноважені банки України в порядку встановленому Національним банком України.  
97. 2. Для здійснення поточних валютних операцій використовується вільноконвертована валюта.  
98. Конвертована валюта використовується для здійснення поточних валютних операцій в порядку, встановленому Національним банком України.  
99. 3. Здійснення поточних валютних операцій у міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях і неконвертованій іноземній валюті згідно з переліком , встановленим Національним банком України, які використовуються у торговельному обороті з іноземними державами, а також операцій у неконвертованій іноземній валюті, яка використовується у неторговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України, проводиться за порядком , встановленим Національним банком України спільно з Кабінетом Міністрів України.  
100. 4. Використання валюти України для поточних валютних операцій здійснюється в порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог передбачених статтями 9 та 10 цього Закону.  
101. С т а т т я 9. Розрахунки за експортними операціями.  
102. 1. При укладанні контрактів на експортні операції резиденти вільно обирають форми розрахунків з нерезидентами з урахуванням обмежень , які передбачені чинним законодавством.  
103. 2. Суми коштів від здійснення резидентами експортних операцій підлягають перерахуванню на їх рахунки в банках України у терміни зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності.  
104. При транспортуванні продукції, що експортується, морем, 90 денний термін відраховується від дати коносаменту.  
105. Моментом одержання резидентами коштів за експортовану продукцію вважається дата їх надходження на рахунки резидентів в банках України.  
106. 3. Резиденти - експортери товарів зобов'язані вказувати у вивізній вантажній митній декларації реквізити банку, через який будуть здійснюватись розрахунки з нерезидентом (код ЗКПО, найменування та юридична адреса, номер рахунку в цьому банку,на який нараховуватимуться кошти від експорту продукції) .  
107. У разі зміни таких реквізитів, рахунку чи контрактної вартості резиденти-експортери зобов'язані передекларувати експортовану продукцію протягом 10 календарних днів у відповідному митному органі.  
108. Органи Державного митного комітету України надають уповноваженим банкам України реєстри вантажних митних декларацій, на підставі яких пропущені експортні вантажі.  
109. С т а т т я 10. Розрахунки за імпортними операціями.  
110. 1. При укладанні контрактів на імпортні операції резиденти вільно обирають різні форми розрахунків з нерезидентами з урахуванням обмежень, які передбачені чинним законодавством. Перерахування платежів за кордон за дорученням резидентів здійснюється уповноваженими банками через систему відкритих ними кореспондентських рахунків в іноземних банках.  
111. 2. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника, потребують індивідуальної ліцензії Національного банку України. Моментом виконання імпортної операції вважається дата митного оформлення (виписки ввізної вантажної митної декларації) продукції, що імпортується, а в разі імпорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, передачі прав інтелектуальної власності.  
112. 3. Здійснення резидентами авансового платежу , частка якого у вартості контракту перевищує 1млн. доларів США, потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України , яка видається виключно для виконання договорів комплексного будівництва , поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення .  
113. 4. Уповноважені банки , які купують (продають) іноземну валюту для забезпечення виконання зобов'язань резидентів перед нерезидентами, зобов'язані здійснювати перерахування цієї валюти протягом трьох банківських днів з моменту їх купівлі (продажу).  
114. С т а т т я 11. Особливі умови розрахунків за експортно-імпортними операціями.  
115. 1. У випадку перевищення термінів, зазначених у пункті 2 статті 9 і пункті 2 статті 10 цього Закону , в разі виконання резидентами договорів виробничої кооперації, консигнації, лізингу, комплексного будівництва, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення Національний банк України може надавати індивідуальну ліцензію.  
116. Порядок віднесення операцій резидентів до зазначених у пункті 3 статті 10 та частині першій цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
117. 2. По експортно-імпортних операціях, не зазначених у пункті 1 цієї статті, заяви на одержання індивідуальних ліцензій Національного банку України стосовно продовження строків, вказаних в пункті 2 статті 9 і пункті 2 статті 10 цього Закону не розглядаються.  
118. Положення цього пункту не застосовується до валютних операцій , пов'язаних перерахуванням за кордон валютних коштів у вигляді заставної суми для участі в міжнародних торгах на одержання замовлення на здійснення будівництва та поставок обладнання для будівництва за кордоном і які після завершення торгів повертаються резидентові.  
119. Розділ IV РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ  
120. Стаття 12. Валютний курс.  
121. 1. На території України діє порядок встановлення курсу купівлі та продажу іноземної валюти, визначений Національним банком України, єдиний для усіх суб"єктів валютного ринку.  
122. 2. Валютні курси встановлюються Національним банком України на підставі результатів торгів валютними цінностями на валютному ринку України.  
123. Р о з д і л V ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
124. С т а т т я 13. Повноваження Національного банку України у сфері валютного регулювання .  
125. 1. Національний банк України є головним органом валютного регулювання в Україні.  
126. 2. Національний банк України в межах цього Закону:  
127. установлює правила проведення в Україні резидентами і нерезидентами валютних операцій;  
128. визначає структуру валютного ринку України, а також порядок та умови торгівлі іноземною валютою на ньому;  
129. видає у межах, передбачених цим Законом, нормативні акти щодо здійснення резидентами і нерезидентами операцій на валютному ринку України, які набирають чинності у визначений ним термін;  
130. установлює порядок переведення, ввозу, пересилання в Україну та з неї іноземної валюти, яка належить резидентам;  
131. установлює порядок відкриття резидентами рахунків в банках за межами України та нерезидентами рахунків в уповноважених банках України;  
132. установлює загальні правила видачі резидентам та нерезидентам ліцензій та індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій, видає ці ліцензії і приймає рішення про їх скасування;  
133. установлює порядок визначення і використання валютних курсів іноземних валют, курсів валютних цінностей, виражених у іноземній валюті або розрахункових (клірінгових) одиницях;  
134. установлює спільно з Кабінетом Міністрів України порядок використання надходжень у міжнародних розрахункових (клірінгових) одиницях ,які використовуються у торговельному обороті з іноземними державами , а також у неконвертованих іноземних валютах , які використовуються у неторговельному обороті на підставі положень міжнародних договорів України;  
135. нагромаджує, зберігає і використовує валютні резерви з метою забезпечення стабільності національної валюти;  
136. складає за участю Кабінету Міністрів України платіжний баланс України;  
137. бере участь у визначенні ліміту валового зовнішнього боргу України та ліміту щорічних платежів за всіма іноземними кредитами та контролює дотримання цих лімітів після їх затвердження Верховною Радою України;  
138. визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;  
139. установлює за погодженням з Міністерством статистики України єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, в тому числі уповноваженими банками України, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;  
140. забезпечує публікацію статистики валютних операцій згідно з прийнятими міжнародними стандартами;  
141. складає і публікує перелік уповноважених банків та інших фінансово-кредитних установ, які одержали відповідні ліцензії Національного банку України.  
142. С т а т т я 14. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання .  
143. 1. Кабінет Міністрів України у сфері валютного регулювання:  
144. визначає і подає разом з Національним банком України до Верховної Ради України на затвердження ліміт валового зовнішнього боргу та ліміт щорічних платежів за всіма іноземними кредитами;  
145. бере участь у складанні платіжного балансу України;  
146. забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині, що стосується руху валютних цінностей;  
147. бере участь у визначенні порядку використання надходжень у міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, які використовуються у торговельному обороті з іноземними державами, а також у неконвертованих іноземних валютах, які використовуються у неторговельному обороті на підставі положень міжнародних договорів України;  
148. Р о з д і л VI ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ  
149. С т а т т я 15. Мета і напрямки валютного контролю.  
150. 1. Метою валютного контролю є забезпечення дотримання резидентами і нерезидентами валютного законодавства України при здійсненні валютних операцій.  
151. 2. Основними напрямками валютного контролю є:  
152. а) здійснення контролю за повнотою та своєчасністю валютних надходжень та виконання резидентами зобов'язань в іноземній валюті перед державою;  
153. б) здійснення контролю за законністю поточних валютних операцій та валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу резидентами на території України за її межами та нерезидентів на території України;  
154. в) організація перевірок повноти та об'єктивності обліку та документації стосовно валютних операцій.  
155. С т а т т я 16. Органи і агенти валютного контролю .  
156. 1. Валютний контроль в Україні здійснюється органами валютного контролю та їх агентами.  
157. 2. Органами валютного контролю в Україні є: Національний банк України;  
158. Міністерство фінансів України;  
159. Державна митна служба України;  
160. Державна податкова адміністрація України  
161. 3. Уповноважені банки є агентами валютного контролю, які підзвітні Національному банку України.  
162. С т а т т я 17. Повноваження органів і агентів валютного контролю.  
163. 1. Національний банк України:  
164. здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій банками та фінансово-кредитними установами на території України з усіх питань, не віднесених цим Законом до компетенції інших державних органів;  
165. забезпечує виконання уповноваженими банками, як агентами валютного контролю функцій щодо здійснення валютного контролю згідно з цим Законом та іншими актами валютного законодавства України;  
166. забезпечує передачу агентами Державній податковій адміністрації України інформації про несвоєчасне надходження в Україну сум коштів від здійснення експортних операцій та продукції (робіт,послуг) від здійснення імпортних операцій ;  
167. застосовує штрафні санкції до банків та інших фінансово-кредитних установ України за порушення вимог цього Закону та інших актів валютного законодавства України.  
168. 2. Міністерство фінансів України: здійснює контроль за цільовим використанням Президентами валютних коштів, отриманих за рахунок державного бюджету.  
169. 3. Державний митний комітет України: спільно з Національним банком України здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей в момент перетину митного кордону України;  
170. передає Державній податковій адмінстрації України інформацію про несвоєчасне надходження в Україну сум коштів від здійснення експортних операцій та продукції (робіт,послуг) від здійснення імпортних операцій.  
171. 4. Державна податкова адміністрація України: здійснює контроль за дотриманням порядку проведення валютних операцій, які провадяться резидентами, нерезидентами на території України;  
172. застосовує до резидентів та нерезидентів, які порушують валютне законодавство України, санкції передбачені цим Законом;  
173. передає правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень, за які передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність;  
174. по фактах порушень, за які передбачено тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, робить подання до Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України.  
175. 5. Уповноважені банки України: здійснюють контроль за валютними операціями, що впровадяться резидентами і нерезидентами через їх установи;  
176. С т а т т я 18. Права та обов'язки резидентів і нерезидентів.  
177. 1. Резиденти і нерезиденти, які здійснюють в Україні валютні операції мають право:  
178. отримати для ознайомлення акти перевірок, проведених органами і агентами валютного контролю;  
179. оскаржити дії агентів валютного контролю перед відповідними органами валютного контролю, а також дії органів валютного контролю згідно з порядком, встановленим законодавством України;  
180. 2. Резиденти і нерезиденти, які здійснюють в Україні валютні операції, зобов"язані:  
181. надавати органам і агентам валютного контролю документи і інформацію, що стосується здійснення валютних операцій та пояснення до них;  
182. в разі незгоди з фактами, викладеними в акті перевірки, проведеної органами і агентами валютного контролю, надавати письмові пояснення мотивів цієї незгоди;  
183. вести облік та складати звітність за валютними операціями;  
184. виконувати вимоги органів валютного контролю щодо усунення виявлених органами та агентами валютного контролю, порушень;  
185. С т а т т я 19. Звітність про валютні операції .  
186. 1. Порядок, види, форми і терміни подання звітності президентами і нерезидентами про їх валютні операції визначаються органами валютного контролю.  
187. 2. Несвоєчасне подання, ухилення від подання або подання недостовірної звітності про валютні операції тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 22 цього Закону.  
188. С т а т т я 20. Зобов'язання щодо декларування валютних цінностей.  
189. Валютні цінності резидентів , які перебувають за межами України , а також доход (прибуток), одержаний від них ,підлягають обов'зковому декларуванню в порядку і терміни , встановлені Національним банком України.  
190. С т а т т я 21. Права, обов"язки службових осіб органів та агентів валютного контролю.  
191. 1. Службові особи органів та агентів валютного контролю в межах своєї компетенції мають право:  
192. перевіряти документи, пов"язані із здійсненням ними функцій валютного контролю, отримувати безкоштовно необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, які виникають в ході перевірок, а також вилучати документи, які є доказом порушення в сфері валютного законодавства;  
193. призупиняти операції по рахунках в уповноважених банках в разі неподання згаданих в цій статті документів та інформації;  
194. 2. Службові особи органів і агентів валютного контролю зобов"язані дотримуватись комерційної таємниці резидентів і нерезидентів, яка стала їм відомою при виконанні функцій валютного контролю.  
195. 3. Органи і агенти валютного контролю та їх службові особи, в разі невиконання або неналежного виконання покладених на них обов'язків притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.  
196. Р о з д і л VIIІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
197. С т а т т я 22. Відповідальність резидентів і нерезидентів за порушення валютного законодавства.  
198. 1. Порушення положень цього Закону та інших актів валютного законодавства тягне за собою цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.  
199. 2. До резидентів та нерезидентів, які порушили правила валютного регулювання і валютного контролю, застосовуються, крім передбаченого в пунктах 1 цієї статті такі міри відповідальності:  
200. за відсутність обліку валютних операцій - штраф у сумі , еквівалентній сумі 1500 доларів США перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день застосування санкції;  
201. ведення обліку валютних операцій з порушенням установленого порядку, несвоєчасне подання ,ухилення від подання або подання недостовірної звітності органам та агентам валютного контролю документів та інформації у відповідності з пунктом 2 статті 19 цього Закону - штраф у сумі , еквівалентній сумі 1000 доларів США перерахованій у грошову одиницю України на день застосування санкції;  
202. за здійснення операцій з валютними цінностями без одержання ліцензій Національного банку України - штраф у сумі,еквівалентній подвійній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день застосування санкцій;  
203. за здійснення операції з валютними цінностями, що потребують одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України, без її одержання - штраф у сумі, еквівалентній подвійній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день застосування санкцій;  
204. за порушення встановленого Національним банком України порядку й умов торгівлі валютними цінностями банками та іншими фінансово-кредитними установами на валютному ринку України, штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день застосування санкцій, з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ або без такого виключення;  
205. за невиконання уповноваженими банками обов"язків, передбачених пунктами 1, 4, 5 статті 5, пунктом 4 статті 10 та пунктом 6 статті 17 цього Закону - штраф у сумі, еквівалентній сумі 20000 доларів США , за кожний окремий випадок ,перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або з позбавленням ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій, або без такого позбавлення , з правом відновлення такої ліцензії не раніше, ніж через два роки з моменту позбавлення ліцензії;  
206. за порушення резидентами порядку здійснення поточних валютних операцій, встановлених статтею 8 цього Закону, - штраф у сумі, еквівалентній подвійній сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день застосування санкцій;  
207. порушення резидентами термінів, передбачених пунктом 2 статті 9 та пункту 2 статті 10 цього Закону тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочки у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одініцю України за валютним курсом Національного банку України на день нарахування пені. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати розміру заборгованості;  
208. приховування або перекручення резидентами відомостей про валютні цінності,що перебувають за межами України, тягне за собою санкціі у вигляді штрафу у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день застосування санкцій;  
209. за невиконання резидентами вимог щодо декларування валютних цінностей , передбачених статтею 20 цього Закону - штраф у сумі ,еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей ,перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день застосування санкцій;  
210. у разі повторного порушення валютного законодавства протягом року після встановлення порушення попередньою перевіркою - санкції, передбачені цією статтею, застосовуються у розмірах , збільшених у два рази, за винятком санкцій ,передбачених абзацем 9 пункту 2 зазначеної статті.  
211. 3. У разі прийняття судом або арбітражним судом або арбітражним судом , Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості , яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом термінів , передбачених експортно-імпортними контрактами ,терміни, передбачені пунктом 2 статті 9 та пунктом 2 статті 10 цього Закону , зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.  
212. У разі прийняття судом або арбітражним судом рішення про відмову в позові повністю або частково, або припинення (закриття) провадження у справі чи залишення позову без розгляду , терміни , передбачені пунктом 2 статті 9 та пунктом 2 статті 10 цього Закону , поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення з урахуванням періоду ,на який ці терміни було зупинено.  
213. У разі прийняття судом або арбітражним судом рішення про задоволення позову , пеня за порушення термінів , передбачених пунктом 2 статті 9 та пунктом 2 статті 10 цього Закону ,сплачується за кожний день прострочення , крім періоду , на який ці термін зупинено у зв'язку з судовим розглядом позовної заяви.  
214. 4. Штрафні санкції , передбачені цією статтею , до банків та фінансово-кредитних установ застосовуються Національним банком України , а до нерезидентів і інших резидентів - Головною державною податковою інспекцією України.  
215. 5. Суми стягнених штрафів передбачені цією статтею спрямовуються до державного бюджету України відповідно до чинного законодавства .  
216. С т а т т я 23. Порядок розгляду спорів.  
217. Спори між суб"єктами валютних відносин з приводу застосування цього Закону та інших актів валютного законодавства України підлягають розгляду в судових органах.  
218. С т а т т я 24. Спеціальні положення.  
219. Якщо міжнародним договором України , укладення якого відбулось у формі Закону , встановлено інші правила , ніж ті ,що передбачаються цим Законом , то застосовуються правила міжнародного договору України.