Кількість абзаців - 57 Розмітка (ліва колонка)


Про молодіжні та дитячі громадські організації (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про молодіжні та дитячі громадські організації  
1. Цей Закон визначає особливості організаційних та правових засад утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, у тому числі асоціацій, фондів, спілок тощо, та державні гарантії забезпечення їх діяльності.  
2. Стаття 1. Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації  
3. Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації складається з Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", цього Закону та інших актів законодавства .  
4. Дія цього Закону не поширюється на молодіжні формування, які є структурними осередками політичних партій, професійних спілок та релігійних організацій.  
5. Стаття 2. Визначення термінів  
6. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
7. молодіжні громадські організації - об'єднання громадян віком до 28 років і старших, які об'єдналися на підставі спільності інтересів для здійснення діяльності, спрямованої на задоволення духовних, інших нематеріальних та економічних потреб, соціальне становлення і розвиток членів об'єднання, а також з метою захисту своїх прав і свобод;  
8. дитячі громадські організації - об'єднання, до яких входять громадяни віком до 18 років і повнолітні громадяни, які об'єдналися для спільної діяльності, спрямованої на задоволення інтересів, розвиток творчих здібностей і соціальне становлення членів об'єднання, а також з метою захисту своїх прав і свобод.  
9. Стаття 3. Принципи створення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій  
10. 1. Молодіжні та дитячі громадські організації створюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності. Вступ до них і вихід з них здійснюється на основі добровільності, а вступ неповнолітніх до дитячих громадських організацій та вихід з них - за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.  
11. 2. Статутами молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути визначені підстави виключення їх членів із складу організацій.  
12. 3. Молодіжні та дитячі громадські організації самостійно визначають свою структуру, затверджують статутні документи, обирають свої керівні органи, приймають програми своїх дій та визначають форми і методи їх виконання.  
13. 4. Молодіжні та дитячі громадські організації в порядку, встановленому їх статутами, зобов'язані оприлюднювати свої програмні документи, склад керівних органів, інформувати членів цих організацій та громадськість про свою діяльність і джерела фінансування.  
14. Стаття 4. Засновники молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок  
15. Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій мають бути не менш як 5 громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах і досягли 15-річного віку.  
16. Засновниками спілок молодіжних та дитячих громадських організацій є молодіжні та дитячі громадські організації.  
17. Стаття 5. Членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях  
18. 1. Членами молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства.  
19. Членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи, віком до 28 років і старші, членами дитячих громадських організацій можуть бути особи, віком до 18 років і старші. Кількість осіб старшого віку у цих організаціях не може перевищувати однієї третини загальної кількості членів організації та членів їх виборних органів.  
20. 2. На умовах, визначених статутом, у молодіжних та дитячих громадських організаціях може запроваджуватися почесне членство.  
21. Стаття 6. Статус молодіжних та дитячих громадських організацій  
22. 1. Молодіжні та дитячі громадські організації можуть мати всеукраїнський, регіональний, місцевий і міжнародний статус.  
23. До всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій належать організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають у більшості областей України, Автономної Республіки Крим, містах Києві та Севастополі осередки з кількістю членів не менш як 30 осіб у кожному.  
24. До регіональних молодіжних та дитячих громадських організацій належать організації, діяльність яких поширюється на територію двох і більше областей України або Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя і які мають осередки з кількістю членів не менш як 20 осіб у кожному.  
25. До місцевих молодіжних та дитячих громадських організацій належать організації, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці та які мають на цій території осередки з кількістю членів не менш як 5 осіб у кожному.  
26. Молодіжні та дитячі громадські організації є міжнародними, якщо їх діяльність поширюється на всю територію України та хоча б однієї іншої держави.  
27. 2. Забороняється використовувати у назвах молодіжних та дитячих громадських організацій, які мають місцевий та регіональний статус, слово "українська" та створених на його основі відповідних словосполучень.  
28. Стаття 7. Відносини молодіжних та дитячих громадських організацій з іншими об'єднаннями громадян  
29. 1. Молодіжні та дитячі громадські організації мають право утворювати спілки ( союзи, асоціації тощо), укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу, утворювати дитячомолодіжні організації та об'єднання.  
30. Діяльність утворених спілок (союзів, асоціацій тощо), дитячомолодіжних організацій та об'єднань регламентується цим Законом.  
31. 2. Молодіжні та дитячі громадські організації можуть у встановленому порядку здійснювати спільну діяльність з політичними партіями та рухами, професійними спілками, іншими громадськими організаціями для досягнення загальної мети з питань, пов'язаних з виконанням своїх статутних завдань.  
32. Стаття 8. Участь молодіжних та дитячих громадських організацій в підготовці та прийнятті рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді  
33. 1. Молодіжні та дитячі громадські організації можуть залучатися до розроблення і обговорення проектів рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді.  
34. Втручання молодіжних та дитячих громадських організацій у діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та інших громадських організацій не допускається.  
35. Стаття 9. Державна та інша підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій  
36. 1. Держава гарантує право на створення молодіжних та дитячих громадських організацій, а також забезпечення прав і законних інтересів легалізованих в установленому порядку організацій.  
37. 2. Державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань дітей та молоді на всій території України, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  
38. 3. Державна та інша підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій базується на таких основних засадах:  
39. забезпечення рівних прав усіх молодіжних та дитячих громадських організацій на державну та іншу підтримку за умови дотримання ними цього Закону;  
40. невтручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування і їх посадових та службових осіб у діяльність молодіжних та дитячих громадських організацій, крім випадків, передбачених законодавством;  
41. сприяння діяльності підприємств, установ, організацій, благодійних та інших фондів, громадян, спрямованої на підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій.  
42. Стаття 10. Відповідальність молодіжних та дитячих громадських організацій  
43. 1. Молодіжні та дитячі громадські організації, які одержали від держави фінансову або матеріальну підтримку на реалізацію своїх програм та виконання статутних завдань, зобов'язані подавати звіти про цільове використання фінансів та матеріальних цінностей органам, які їх надали.  
44. 2. Молодіжні та дитячі громадські організації, які надали свідомо неправдиві відомості з метою одержання державної підтримки, несуть відповідальність відповідно до законодавства України. У подальшому державна підтримка таким організаціям не надається.  
45. Стаття 11. Форми державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій  
46. 1. Державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій здійснюється в таких формах:  
47. надання молодіжним та дитячим громадським організаціям інформації про державну молодіжну політику, методичної та організаційної допомоги з цих питань;  
48. сприяння створенню підприємств, установ і організацій, які надають послуги молоді та дітям або використовують працю молоді;  
49. надання молодіжним та дитячим громадським організаціям пріоритету в отриманні послуг соціальних служб, у розробленні та реалізації проектів і програм, спрямованих на соціальне становлення і розвиток дітей та молоді, діяльність у галузі культури, освіти, науки , охорони здоров'я, екології, туризму, фізичної культури і спорту, попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх та молоді;  
50. звільнення від сплати реєстраційного збору дитячих громадських організацій та їх символіки;  
51. інші форми.  
52. 2. Молодіжним та дитячим громадським організаціям, виходячи з економічних можливостей, може надаватися державна фінансова та матеріальна підтримка на провадження їх статутної діяльності.  
53. Стаття 12. Прикінцеві положення  
54. 1. Інші організаційні та правові засади утворення, реєстрації, діяльності та припинення діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій визначаються Законом України "Про об'єднання громадян".  
55. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
56. 3. Молодіжні та дитячі громадські організації, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, у тримісячний термін після його опублікування підлягають перереєстрації відповідно до нього без стягнення плати за перереєстрацію.