Кількість абзаців - 43 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змiн до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Друге читання)

0. Проект Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть"  
1. Верховна Рада України постановляє:  
2. I. Внести до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р. N2-3, ст.20) такi змiни:  
3. 1. У статтi 1:  
4. абзац четвертий дати у редакцiї: "науково-педагогiчна дiяльнiсть - педагогiчна дiяльнiсть у вищих навчальних закладах III-IV рiвнiв акредитацiї, що пов'язана з науковою та (або) науково-технiчною дiяльностю".  
5. У зв'язку з цим абзац 4 вважати абзацем 5, абзац 5 вважати абзацем 6, абзац 6 вважати абзацем 7, абзац 7 вважати абзацем 8, абзац 8 вважати абзацем 9, абзац 9 вважати абзацем 10, абзац 10 вважати абзацем 11, абзац 11 вважати абзацем 12.  
6. у абзацi шостому пiсля слiв "фiзична особа (громадянин України, iноземець або особа без громадянства), яка" додати слова "має вищу освiту i" далi по тексту.  
7. абзац дев'ятий дати у редакцiї: "науково-педагогiчний працiвник - вчений, який за основним мiсцем роботи займається професiйно педагогiчною та науковою або науково-технiчною дiяльностю у вищих навчальних закладах III-IV рiвнiв акредитацiї".  
8. У зв'язку з цим абзац 9 вважати абзацем 10, абзац 10 вважати абзацем 11, абзац 11 вважати абзацем 12, абзац 12 вважати абзацем 13.  
9. 2. У частинi другiй статтi 23 пiсля слiв "надбавки за стаж" додати слова "наукової (науково-педагогiчної)" далi за текстом.  
10. 3. Статтю 24 викласти у редакцiї:  
11. "Стаття 24. Пенсiйне забезпечення та соцiальний захист наукового працiвника  
12. Держава встановлює для наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв, якi мають необхiдний стаж наукової (науково-педагогiчної) роботи в державних установах, органiзацiях, підприємствах пенсiї на рiвнi, який забезпечує престижнiсть наукової працi та стимулює систематичне оновлення наукових кадрiв.  
13. Стаж наукової (науково-педагогiчної) роботи це час роботи на посадах наукових, науково-педагогiчних працiвникiв в установах, органiзацiях, пiдприємствах, вищих навчальних закладах III-IV рiвнiв акредитацiї, закладах пiслядипломної освiти, в тому числi по пiдготовцi керiвних кадрiв. До стажу наукової (науково-педагогiчної) роботи зараховується час навчання в аспiрантурi, ад'юнктурi, докторантурi.  
14. Єдиний перелiк посад наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв державних установ, органiзацiй i пiдприємств та спецiалiстiв державних установ, органiзацiй i пiдприємств, дiяльнiсть яких може бути вiднесена до наукової або науково-технiчної дiяльностi, для проведення атестацiї, встановлення посадових окладiв, надбавок за вислугу рокiв, призначення пенсiй та виплати грошової допомоги при виходi на пенсiю у порядку, встановленому цим Законом, тощо затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
15. Пенсiя науковому працiвнику призначається за рахунок Державного бюджету України при досягненнi пенсiйного вiку:  
16. чоловiкам - за наявностi стажу роботи не менше 25 рокiв, у тому числi стажу наукової (науково-педагогiчної) роботи не менше 20 рокiв;  
17. жiнкам - за наявностi стажу роботи не менше 20 рокiв, у тому числi стажу наукової (науково-педагогiчної) роботи не менше 15 рокiв.  
18. Пенсiї науковим працiвникам призначаються у розмiрi 80 вiдсоткiв їх середньомiсячної заробiтної плати за останнi 24 календарнi мiсяцi роботи науковим (науково-педагогiчним) працiвником або за будь-якi 60 календарних мiсяцiв роботи пiдряд протягом перiоду роботи, що дає право на одержання пенсiї вiдповiдно до цього Закону незалежно вiд перерв у роботi. За кожний повний рiк роботи понад стаж, визначений частиною третьою цiєї статтi, пенсiя збiльшується на один вiдсоток заробiтку, але не бiльше 90 вiдсоткiв середньомiсячного заробiтку.  
19. Пенсiя науковим (науково-педагогiчним) працiвникам призначається за умови звернення за призначенням пенсiї та пiсля звiльнення з посади.  
20. Пiсля виходу на пенсiю за цим Законом науковий (науково-педагогiчний) працiвник може бути прийнятий на роботу в наукову установу чи вищий навчальний заклад III-IV рiвня акредитацiї за строковим трудовим договором (контрактом) зi збереженням пенсiї в повному обсязi.  
21. Право на призначення пенсiї за цим Законом поширюється також на осiб, якi при досягненнi пенсiйного вiку працюють не на науковiй посадi, але мають стаж наукової (науково-педагогiчної) роботи вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi.  
22. При виходi на пенсiю з посади наукового (науково-педагогiчного) працiвника науковому (науково-педагогiчному) працiвнику видається грошова допомога у розмiрi шести мiсячних посадових ставок (окладiв) з урахуванням надбавок i доплат за наявностi стажу наукової (науково-педагогiчної) роботи не менше:  
23. для чоловiкiв - 12,5 рокiв;  
24. для жiнок - 10 рокiв.  
25. Пенсiя по iнвалiдностi внаслiдок трудового калiцтва чи професiйного захворювання науковому працiвнику призначається в таких розмiрах: iнвалiдам I групи - 80 вiдсоткiв заробiтної плати наукового працiвника; II групи - 60 вiдсоткiв заробiтної плати наукового працiвника; III групи - 40 вiдсоткiв заробiтної плати наукового працiвника;  
26. Науковим (науково-педагогiчним) працiвникам, якi стали iнвалiдами 1, 2, 3 групи вiд загального захворювання, призначається пенсiя по iнвалiдностi у розмiрi пенсiї наукового працiвника незалежно вiд вiку:  
27. чоловiкам - за наявностi стажу роботи не менше 25 рокiв, у тому числi стажу накової (науково-педагогiчної) роботи в державних установах, органiзацiях та пiдприємствах не менше 20 рокiв;  
28. жiнкам - за наявностi стажу роботи не менше 20 рокiв, у тому числi стажу наукової (науково-педагогiчної) роботи в державних установах, органiзацiях та пiдприємствах не менше 15 рокiв  
29. Пенсiя в разi втрати годувальника призначається непрацездатним членам сiм'ї померлого наукового працiвника (годувальника), якi були на його утриманнi (при цьому дiтям пенсiя призначається незалежно вiд того, чи були вони на утриманнi годувальника), у розмiрi 80 вiдсоткiв пенсiї наукового працiвника на трьох непрацездатних членiв сiм'ї, 60 вiдсоткiв - на двох непрацездатних членiв сiм'ї i 40 вiдсоткiв - на одного непрацездатного члена сiм'ї. До непрацездатних членiв сiм'ї належать особи, зазначенi в статтi 37 Закону України "Про пенсiйне забезпечення".  
30. Право на призначення пенсiї за цим Законом поширюється на наукових працiвникiв, якi вийшли на пенсiю до набрання чинностi цим Законом.  
31. Перерахунок пенсiй таким працівникам здiйснюється вiдповiдно до частини 3 та 4 цiєї статтi за умови звернення за перерахунком пенсiї та звiльнення з посади.  
32. Пiсля перерахунку пенсiї науковий (науково-педагогiчний) працiвник може бути прийнятий на роботу в наукову установу чи вищий навчальний заклад III-IV рiвня акредитацiї за строковим трудовим договором (контрактом) зi збереженням пенсiї в повному обсязi.  
33. Право на призначення пенсiї за цим Законом поширюється також на непрацездатних членiв сiм'ї наукового (науково-педагогiчного) працiвника, який помер до набрання чинностi цим Законом. Пенсiя встановлюється у розмiрах, визначених частиною 10 цiєї статтi.  
34. При переходi наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв до органiв державної влади на посади, якi квалiфiкуються згiдно чинного законодавства як посади державного службовця, стаж наукової (науково-педагогiчної) роботи зараховується до стажу роботи державного службовця, а стаж роботи на державнiй службi зараховується до наукового (науково-педагогiчного) при переходi з органiв державної влади з посад, якi квалiфiкуються згiдно чинного законодавства як посади державного службовця, на посаду наукового працiвника незалежно вiд дати, коли такий перехiд здiйснювався.  
35. Науковим працiвникам, якi зробили вагомий внесок у розвиток науки, можуть встановлюватися державнi стипендiї; для пiдтримки наукової молодi - стипендiї для молодих учених вiдповiдно до законодавства України.  
36. Науковим працiвникам, якi мають науковий ступiнь кандидата або доктора наук, для забезпечення умов для наукової дiяльностi надається в установленому законодавством порядку додаткова житлова площа у виглядi кiмнати (кабiнету) або в розмiрi до 20 кв. метрiв. Зазначена додаткова жила площа оплачується в одинарному розмiрi.  
37. Дiя цiєї статтi поширюється на науково-педагогiчних працiвникiв державних вищих навчальних закладiв III-IV рiвнiв акредитацiї та вищих навчальних закладiв III-IV рiвнiв акредитацiї Центральної спiлки споживчих товариств України (Укооспiлки).  
38. II. Прикiнцевi положення.  
39. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублiкування.  
40. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України:  
41. привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;  
42. забезпечити перегляд та скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.