Кількість абзаців - 166 Розмітка (ліва колонка)


Про позашкільну освіту (Друге читання)

0. Проект (02.03.99) ЗАКОН УКРАЇНИ Про позашкільну освіту  
1. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні, виховні умови для одержання дітьми та молоддю позашкільної освіти.  
2. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Законодавство України про позашкільну освіту  
4. Законодавство України про позашкільну освіту грунтується на Конституції України i складається із Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
5. Стаття 2. Завдання Закону  
6. Завданнями цього Закону є:  
7. визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;  
8. забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;  
9. створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти;  
10. встановлення правових засад діяльності позашкільних навчальних закладів;  
11. визначення основних напрямів, змісту i форм навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах;  
12. визначення прав, обов'язків та відповідальності юридичних i фізичних осіб у сфері позашкільної освіти;  
13. створення умов для благодійної діяльності юридичних i фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти.  
14. Стаття 3. Поняття позашкільної освіти  
15. Позашкільна освіта є складовою частиною системи безперервної освіти, визначеної Законом України "Про освіту", і спрямована на розвиток здібностей, талантів, обдарувань дітей та молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів i потреб у професійному визначенні.  
16. Стаття 4. Право на здобуття позашкільної освіти 1. Громадяни України мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, талантів, обдарувань та інтересів.  
17. 2. Позашкільна освіта здобувається громадянами у позашкільних навчальних закладах усіх форм власності, а також здійснюється сім'єю, трудовими колективами, громадськими організаціями, товариствами, фондами i грунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності.  
18. 3. іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, користуються правом на здобуття позашкільної освіти нарівні з громадянами України.  
19. Стаття 5. Основні завдання позашкільної освіти  
20. Основними завданнями позашкільної освіти є:  
21. вільний розвиток особистості та формування її соцiально-громадського досвіду;  
22. виховання у дітей та молоді поваги до Конституції України, прав i свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законами України за свої дії;  
23. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй i народів;  
24. створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та молоді;  
25. задоволення освiтньо-культурних потреб дітей та молоді, які не задовольняються іншими складовими структури освіти;  
26. задоволення потреб у професійному самовизначенні i творчій самореалізації;  
27. створення системи пошуку, розвитку та підтримки здібностей, талантів і обдарувань дітей та молоді;  
28. формування у дітей та молоді високих фізичних якостей, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;  
29. організація дозвілля, профілактика бездоглядності, правопорушень;  
30. виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;  
31. сприяння забезпеченню здорового способу життя дітей та молоді.  
32. Стаття 6. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти  
33. 1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на принципах:  
34. доступності позашкільної освіти громадянам незалежно від статі, раси, національності, соціального i майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до громадських організацій, рухів, партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин;  
35. добровільності вибору типів позашкільних навчальних закладів i видів діяльності у сферi позашкільної освіти;  
36. правового i соціального захисту дітей та молоді в їх прагненні до вільного, всебічного розвитку своєї особистості.  
37. 2. Державна політика у сферi позашкільної освіти спрямована на:  
38. створення умов для одержання дітьми та молоддю позашкільної освіти;  
39. збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форм власності, сприяння розвитку мережі позашкільних навчальних закладів інших форм власності;  
40. координацію зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та сім'ї на подальше становлення i розвиток позашкільної освіти.  
41. Стаття 7. Державний контроль за здійсненням позашкільної освіти  
42. Держава в особі центральних i місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, та Державна інспекція закладів освіти центрального органу виконавчої влади в галузі освіти здійснюють контроль за діяльністю зазначених закладiв, а також інших закладiв та установ, незалежно від форм власності та підпорядкування, які провадять діяльність у сфері позашкільної освіти.  
43. Розділ II. ОРГАНіЗАЦіЯ ПОЗАШКіЛЬНОЇ ОСВіТИ  
44. Стаття 8. Державне управлiння позашкільною освітою  
45. 1. Державне управлiння позашкільною освітою здійснюють:  
46. спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освiти;  
47. інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;  
48. спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі освiти Автономної Республіки Крим;  
49. місцеві органи виконавчої влади;  
50. органи місцевого самоврядування.  
51. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освiти разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади:  
52. бере участь у визначенні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освiти;  
53. розробляє програми розвитку позашкільної освiти;  
54. готує пропозиції до нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільних навчальних закладiв різних типів;  
55. здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування усіх позашкільних навчальних закладiв незалежно від форм власності та підпорядкування;  
56. розробляє положення про позашкільний навчальний заклад, інші директивні та нормативні документи.  
57. 3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освiти проводить атестацію позашкільних навчальних закладiв, заснованих на державній формі власності.  
58. 4. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі освiти Автономної Республіки Крим здійснює в межах своєї компетенції керівництво позашкільними навчальними закладами всіх форм власностi на території Автономної Республіки Крим.  
59. 5. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування:  
60. затверджують обсяги фінансування позашкільних навчальних закладiв комунальної форми власностi не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;  
61. забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, розвиток їх мережі, ефективне використання закріплених за ними земельних ділянок;  
62. створюють належні умови для вибору дітьми та молоддю видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів, запитів батьків та громадськості;  
63. вживають заходів для залучення дітей та молоді, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, до різних форм позашкільної освіти;  
64. забезпечують соціальний захист педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, проводять в установленому порядку їх атестацiю та підвищення кваліфікації;  
65. координують дії педагогічних колективів, громадських організацій, підприємств та сім'ї щодо одержання дітьми та молоддю позашкільної освіти;  
66. здійснюють постійний контроль за діяльністю педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, узагальнюють та поширюють кращий досвід їхньої роботи;  
67. провадять атестацію позашкільних навчальних закладів незалежно від форм власності (крім державної) та підпорядкування.  
68. Стаття 9. Позашкільний навчальний заклад  
69. 1. Позашкільний навчальний заклад - це загальнодоступний навчально-виховний заклад, який надає дітям та молоді знання, формує вміння і навички за інтересами, забезпечує інтелектуальний, духовний i фізичний розвиток, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для розвитку особистості, творчої самореалізації, соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до інтересів, здібностей, талантів, обдарувань і стану здоров'я дітей та молоді.  
70. 2. Перелік типів позашкiльних навчальних закладів затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.  
71. Стаття 10. Правовий статус позашкільного навчального закладу  
72. 1. Позашкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту, який розробляється на підставі Положення про позашкільний навчальний заклад, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
73. 2. Статут позашкільного навчального закладу затверджується засновником і реєструється відповідно до законодавства України.  
74. 3. Засновниками позашкільного навчального закладу можуть бути:  
75. центральні та місцеві органи виконавчої влади;  
76. органи місцевого самоврядування;  
77. підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно вiд форм власності та пiдпорядкування;  
78. громадяни України.  
79. 4. Позашкільний навчальний заклад може бути заснований разом з іноземними фірмами, установами, організаціями та іноземцями, якщо це не суперечить законодавству України.  
80. 5. Позашкільні навчальні заклади незалежно від форм власності та підпорядкування мають рівні права i несуть однакові зобов'язання.  
81. Стаття 11. Порядок створення, реорганізації та ліквідації позашкільного навчального закладу  
82. 1. Позашкільний навчальний заклад створюється відповідно до соцiальноосвiтнiх потреб окремого регіону за умови наявності необхідної навчально-методичної, матеріально-технічної бази i педагогічних кадрів.  
83. 2. Порядок створення, реорганізації та ліквідації позашкільних навчальних закладів розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти i затверджується Кабінетом Міністрів України.  
84. Розділ III. ОРГАНіЗАЦіЯ ПОЗАШКіЛЬНОЇ ОСВіТИ У ПОЗАШКіЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДі  
85. Стаття 12. Основні напрями позашкільної освіти  
86. Позашкільна освіта здійснюється за такими напрямами:  
87. естетичний, який забезпечує розвиток здібностей, талантів, обдарувань, практичних навичок дітей та молоді, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної i світової культури та мистецтва;  
88. туризм i краєзнавство, що спрямовуються на залучення дітей та молоді до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів i явищ соціального життя, також формування фізично здорової особистості;  
89. екологiчно-природоохоронний, який передбачає оволодіння дітьми та молоддю знаннями про навколишнє природне середовище, формування екологічної культури особистості, набуття навичок i досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи;  
90. науково-технічний, який забезпечує набуття дітьми та молоддю технікотехнологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною обчислювальною технікою та здійснення програмування;  
91. дослiдницько-експериментальний, який сприяє залученню дітей та молоді до науково-дослiдницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку i підтримки юних талантів та обдарувань;  
92. фiзкультурно-оздоровчий і спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей дітей та молоді, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку i дозвілля, занять фізичною культурою i спортом, підготовку резерву спорту вищих досягнень для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;  
93. вiйськово-патрiотична підготовка і виховання, який забезпечує належний рівень підготовки молоді до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;  
94. бiблiотечно-бiблiографiчний, спрямований на поглиблення пізнавальних інтересів, підвищення інформаційної культури, набуття навичок i умінь орiєнтуватись у зростаючому потоці інформації;  
95. соцiально-реабiлiтацiйний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації дітей та молоді, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку.  
96. Стаття 13. Річні плани, програми та навчальне навантаження вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу  
97. 1. Позашкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи, погодженим з відповідним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, реалізує головні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів дітей та молоді, потреб сім'ї, інших навчальних закладів, молодіжних i дитячих громадських організацій.  
98. 2. Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі здійснюється за типовими навчальними планами i програмами, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.  
99. Позашкільні навчальні заклади можуть працювати за іншими навчальними планами і програмами, в тому числі й авторськими, за умови затвердження відповідними органами виконавчої влади.  
100. 3. Тривалість занять у позашкільному навчальному закладі визначається навчальними планами i програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку дітей та молоді i допустимого навантаження учнів різних вікових категорій: для вихованців (учнів) віком від 5 до 6 років - 30 хвилин, від 6 до 7 років - 35 хвилин, інших - 45 хвилин.  
101. 4. Режим щоденної роботи встановлюється позашкільним навчальним закладом освiти на основі рекомендацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi освiти, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкiльнi навчальні заклади.  
102. 5. Тривалість навчального року позашкільного навчального закладу встановлюється центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкiльнi навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi освiти.  
103. У канікулярні та святкові дні позашкільний навчальний заклад працює за окремим планом.  
104. Стаття 14. Форми організації позашкільної освiти  
105. Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей дітей та молодi з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у різноманітних формах: гурткова робота, урок, лекція, індивідуальна робота, конференція, семінар, читання, "круглий стіл", вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науководослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, безпосередньо на природі.  
106. Розділ IY. УЧАСНИКИ ПОЗАШКіЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  
107. Стаття 15. Учасники позашкільного навчально-виховного процесу  
108. Учасниками позашкільного навчально-виховного процесу є: вихованці, учні, слухачі, вік яких визначається Положенням про позашкільний навчальний заклад, педагогічні працівники, спеціалісти, батьки та особи, які їх замінюють, керівники позашкільних навчальних закладів, представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у його здійсненні.  
109. Стаття 16. Вихованці, учні, слухачі  
110. Вихованці та учні - особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі об'єднання, секції, класи тощо позашкільного навчального закладу за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесiйну підготовку та профільну освіту.  
111. Слухачі - особи, які проводять науково-дослiдницьку роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва.  
112. Стаття 17. Права, обов'язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу  
113. 1. Права та обов'язки вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу визначаються законодавством України i Положенням про позашкільний навчальний заклад.  
114. 2. Держава здійснює захист особистих прав вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу згідно із законодавством України.  
115. 3. Залучення вихованців, учнів та слухачів позашкільного навчального закладу за рахунок навчального часу до робіт i здійснення заходів, не пов'язаних з навчальним процесом, забороняється.  
116. 4. Позашкільний навчальний заклад може застосовувати різні форми морального та матеріального заохочення відповідно до своїх статутів.  
117. Стаття 18. Права, обов'язки та соціальні гарантії для педагогічних працівників позашкільного навчального закладу  
118. Педагогічною діяльністю в позашкільному навчальному закладі можуть займатися особи, які мають педагогічну або іншу фахову освіту, фізичний та психічний стан яких дозволяє виконувати службові обов'язки.  
119. Права, обов'язки та соціальні гарантії для педагогічних працівників позашкільного навчального закладу визначаються Конституцією та законами України.  
120. Стаття 19. Педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільного навчального закладу.  
121. 1. Загальне педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільного навчального закладу встановлюється його керівником.  
122. 2. Тижневе педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільного навчального закладу визначається Кабінетом Міністрів України.  
123. Стаття 20. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільного навчального закладу 1. Підготовка педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів здійснюється педагогічними та іншими вищими навчальними закладами, їх спеціалізованими факультетами і спеціалізованими навчальними закладами різних профілів.  
124. 2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних i комунальних позашкільних навчальних закладiв здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а інших - за кошти власника.  
125. Стаття 21. Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу  
126. Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке розробляється i затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.  
127. Розділ Y. ФіНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДіЯЛЬНіСТЬ I МАТЕРіАЛЬНО-ТЕХНіЧНА БАЗА ПОЗАШКіЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
128. Стаття 22. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу  
129. 1. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Українi", цього Закону та інших законодавчих i нормативно-правових актів.  
130. 2. Фінансування діяльності державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, позашкільних навчальних закладiв інших форм власності - за рахунок коштів засновників, а також додаткових джерел фінансування.  
131. 3. Додатковими джерелами фінансування позашкільного закладу освіти є:  
132. плата за надання додаткових освітніх послуг;  
133. кошти, одержані за роботи, виконані позашкільним навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;  
134. доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, господарств та надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;  
135. дотації з місцевих бюджетів;  
136. добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян;  
137. інші кошти.  
138. 4. Бюджетне фінансування позашкільного навчального закладу не може зменшуватися або припинятися через наявність інших джерел фінансування.  
139. Не використані в поточному році позабюджетні кошти позашкільного навчального закладу не можуть бути вилучені, крім випадків, передбачених законодавством України.  
140. Стаття 23. Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу  
141. 1. Позашкільний навчальний заклад володіє, користується i розпоряджається майном, земельною ділянкою на правах оперативного управління, власності або повного господарського відання, оренди, лізингу відповідно до законодавства України.  
142. 2. Вимоги до матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу визначаються будівельними i санітарногігієнічними нормами облаштування i утримання позашкільного закладу освіти, навчальними планами та програмами.  
143. До матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу належать приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки тощо, рухоме i нерухоме майно, що перебуває у його власності або у повному господарському віданні, оперативному управлінні орендоване чи надане йому засновником.  
144. 3. Позашкільний навчальний заклад самостійно розпоряджається прибутком від господарської та інших форм діяльності відповідно до його статуту.  
145. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно державного позашкільного навчального закладу не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених законодавством України.  
146. 4. Позашкільні навчальні заклади державної та комунальної форм власності не підлягають приватизації та використанню не за призначенням.  
147. 5. Майно державного і комунального позашкільного навчального закладу може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна i коштів, одержаних від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти.  
148. У разі ліквідації державного або комунального позашкільного навчального закладу майно та кошти, одержані від його реалізації, використовуються на розвиток позашкільної освіти. У разі ліквідації позашкільного навчального закладу, заснованого на інших (крім державної та комунальної) формах власності, кошти та інше майно використовуються за рішенням власника відповідно до статутних документів.  
149. Стаття 24. Платні послуги у сфері позашкільної освіти  
150. Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади можуть надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти за погодженням з спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі економіки та фінансів.  
151. Платні послуги не можуть надаватися замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами.  
152. Розділ YI. МіЖНАРОДНЕ СПіВРОБіТНИЦТВО  
153. Стаття 25. Міжнародне співробітництво у сфері позашкільної освiти  
154. 1. Органи управління освітою, позашкільні навчальні заклади, їх засновники мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями та фондами, а також провадити зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними та фізичними особами i мати власний валютний рахунок.  
155. 2. Валютні та інші матеріальні надходження від зовнішньоекономічної дiяльностi використовуються закладами, що провадять діяльність у сфері позашкільної освiти, для забезпечення їх власної статутної дiяльностi.  
156. 3. Держава сприяє розширенню міжнародних зв'язків позашкільних навчальних закладів, виділяє їм відповідні валютні асигнування, звільняє від оподаткування, сплати мита та митного збору за навчальне, виробниче обладнання та приладдя, яке надходить із-за кордону i призначене для використання під час проведення навчально-виробничого процесу.  
157. Розділ VII. ВіДПОВіДАЛЬНіСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ  
158. Стаття 26. Відповідальність за порушення цього Закону  
159. Посадові особи i громадяни, які винні в порушенні цього Закону або перешкоджають його виконанню, несуть відповідальність згідно із законодавством України.  
160. Розділ VIII. ПРИКіНЦЕВі ПОЛОЖЕННЯ  
161. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
162. 2. Кабінету Міністрів України:  
163. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
164. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;  
165. розробити і затвердити відповідні нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.