Кількість абзаців - 370 Розмітка (ліва колонка)


Про вибори Президента України (Друге читання)

0. Закон України Про вибори Президента України  
1. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2. Стаття 1. Основні принципи і засади виборів Президента України  
3. 1. Вибори Президента України проводяться за принципами загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.  
4. 2. Виборчий процес здійснюється на засадах: вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти України; гласності і відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування; свободи агітації.  
5. 3. Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.  
6. Стаття 2. Загальне виборче право  
7. 1. Вибори Президента України є загальними: право обирати мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.  
8. 2. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день проведення виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.  
9. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.  
10. 3. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються.  
11. 4. Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.  
12. Стаття 3. Рівне виборче право  
13. Вибори Президента України є рівними: громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах, кожний виборець має один голос.  
14. Стаття 4. Пряме виборче право. Таємне голосування  
15. 1. Президент України обирається безпосередньо виборцями.  
16. 2. Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.  
17. Стаття 5. Право висування кандидатів у Президенти України  
18. 1. Право висування кандидатів у Президенти України (далі - кандидатів) належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними як безпосередньо шляхом самовисування, так і через політичні партії та їх виборчі блоки (далі - партії (блоки) в порядку, визначеному цим Законом.  
19. 2. Партія (блок) може висунути лише одного претендента на кандидата в Президенти України.  
20. Стаття 6. Організація і проведення виборів Президента України виборчими комісіями  
21. Організацію і проведення виборів Президента України здійснюють виборчі комісії, які утворюються і діють у порядку, визначеному цим та іншими законами України.  
22. Стаття 7. Гласність і відкритість виборів Президента України  
23. 1. Підготовка і проведення виборів Президента України здійснюються відкрито і гласно.  
24. 2. Рішення державних органів, органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів Президента України, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації або оприлюднюються іншим шляхом у п'ятиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено Законом.  
25. 3. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення виборчих округів і дільниць, забезпечують можливість для ознайомлення їх із списками виборців, з біографічними даними кандидатів, їх передвиборними програмами, з формою та порядком заповнення підписних листів та виборчих бюлетенів, сповіщають населення про підсумки голосування і виборів Президента України, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.  
26. 4. Основною формою роботи виборчих комісій є відкриті засідання. На засіданнях комісії мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону кандидати у Президенти України, їх довірені особи, не більш як по два представники від партій (блоків), які висунули кандидата, від комітетів виборців, створених для контролю за ходом виборчої кампанії, а також офіційні спостерігачі від кандидатів, іноземних держав і міжнародних організацій. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.  
27. 5. Засоби масової інформації об'єктивно висвітлюють хід підготовки і проведення виборів, їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з виборами. Виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування надають їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.  
28. Стаття 8. Законодавство про вибори Президента України  
29. Організація і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.  
30. Глава 2. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ  
31. Стаття 9. Види виборів і порядок їх призначення  
32. 1. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та повторними.  
33. 2. Рішення про проведення виборів Президента України приймає Верховна Рада України.  
34. 3. Вибори Президента України призначаються на неділю. Про день виборів Верховна Рада України повідомляє через засоби масової інформації.  
35. Стаття 10. Строки призначення виборів.  
36. 1. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. Рішення про проведення чергових виборів приймається не пізніше ніж за 180 днів до дня виборів.  
37. 2. Позачергові вибори Президента України проводяться в разі дострокового припинення повноважень Президента України в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень. Рішення про призначення позачергових виборів приймається не пізніш як на п'ятий день після припинення повноважень Президента України.  
38. 3. Повторні вибори Президента України призначаються Верховною Радою України в місячний строк з дня одержання подання Центральної виборчої комісії.  
39. Глава 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ  
40. Стаття 11. Виборчі округи  
41. 1. Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України та виборчі дільниці, утворені відповідно до цього Закону за межами України.  
42. 2. Для проведення виборів територія єдиного загальнодержавного одномандатного виборчого округу поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального устрою та кількості населення. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах.  
43. 3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за 160 днів до дня виборів за поданням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських рад. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборців.  
44. 4. Список виборчих округів із зазначенням їх найменувань, номерів, територіальних меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією в пресі у триденний термін від дня прийняття нею відповідного рішення.  
45. Стаття 12. Виборчі дільниці  
46. 1. Для проведення голосування і підрахунку голосів при виборах Президента України територія сіл, селищ, міст, районів у містах, що входять до складу територіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці.  
47. 2. Виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких подань - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Територіальною виборчою комісією встановлюється єдина нумерація виборчих дільниць в межах відповідного територіального виборчого округу.  
48. 3. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, виборчі дільниці утворюються тими ж органами за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна.  
49. 4. Військовослужбовці голосують на загальних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин. Виборчі дільниці на територіях військових частин можуть утворюватись як виняток з дозволу Центральної виборчої комісії у військових частинах з особливим режимом таємності або розташованих за межами населених пунктів.  
50. 5. Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України Центральною виборчою комісією з одночасною припискою їх до територіальних виборчих округів.  
51. 6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю виборців.  
52. 7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 75 днів, а у виняткових випадках, які визначаються Центральною виборчою комісією, - не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.  
53. Стаття 13. Утворення виборчих комісій  
54. 1. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".  
55. 2. Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніше ніж за 95 днів до дня проведення виборів Президента України рішенням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії за поданням керівних органів республіканської (Автономної Республіки Крим), обласних, Київської, Севастопольської міських організацій політичних партій або центральних органів цих партій. Зазначені подання направляються до відповідної ради не пізніш як за 105 днів до дня виборів. Якщо у встановлений строк подання від партій не надійдуть, територіальні виборчі комісії утворюються за поданням голів відповідних рад (міських голів) або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють повноваження голів рад (міських голів).  
56. 3. До складу територіальних виборчих комісій обов'язково включаються (за наявності відповідних подань) по два представники від політичних партій (блоків), що висунули претендентів на кандидатів.  
57. 4. Загальна кількість членів територіальної виборчої комісії визначається відповідною радою з урахуванням вимог частини третьої цієї статті, але не може бути менше 10 осіб. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути членами однієї партії (представниками одного блоку партій).  
58. 5. У разі коли рада в установлений цим Законом строк не утворить територіальні виборчі комісії, ці комісії утворюються не пізніш як за 85 днів до дня виборів Центральною виборчою комісією за поданнями, що вносились на розгляд відповідної ради. Ці подання вносяться до Центральної виборчої комісії головою відповідної ради (міським головою) або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.  
59. 6. Дільничні виборчі комісії утворюються сільськими, селищними, міськими (міст, де відсутні районні ради), районними в містах радами не пізніш як за 45 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. У виняткових випадках, визначених Центральною виборчою комісією, дільничні виборчі комісії утворюються за 5 днів до дня виборів виконавчими комітетами відповідних рад. Голова, заступник голови, секретар комісії не можуть бути членами однієї партії (представниками одного блоку партій).  
60. 7. Кількість членів дільничних виборчих комісій визначається органами, що їх утворюють, залежно від кількості пропозицій, що надійшли відповідно до частини восьмої цієї статті, але не може бути менше 8 осіб. До складу дільничних виборчих комісій обов'язково включаються (за наявністю відповідних подань) по два представники від районних, міських осередків політичних партій (блоків), що висунули кандидатів.  
61. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільничні виборчі комісії можуть утворюватися у складі голови, секретаря і 1-3 членів комісії.  
62. 8. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії вносяться на розгляд ради відповідно сільським, селищним, міським (міст, де немає районних рад) головою, головою районної у місті ради або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює її повноваження, на основі подань легалізованих відповідно до закону районних, міських осередків політичних партій (блоків), кандидатів, а також органів самоорганізації населення, що діють на відповідній території.  
63. 9. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій направляються до відповідної ради не пізніш як за 60 днів до дня виборів. Якщо в установлений строк подання не надійшли, рада утворює комісії за пропозицією сільського, селищного, міського (міст, де не має районних рад) голови, голови районної у місті ради або посадової особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.  
64. 10. У разі коли рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничні виборчі комісії, ці комісії утворюються не пізніш як за 40 днів до дня виборів відповідною територіальною виборчою комісією за поданнями, що вносились на розгляд відповідної ради. Ці подання вносяться до територіальної виборчої комісії відповідно сільським, селищним, міським (міст, де немає районних рад) головою, головою районної у місті ради.  
65. 11. Дільничні виборчі комісії при представництвах України за кордоном утворюються відповідно до їх приписки територіальними виборчими комісіями за поданням керівників представництв.  
66. 12. Територіальні та дільничні виборчі комісії у п'ятиденний термін від дня їх утворення інформують населення через засоби масової інформації або іншим шляхом про своє місцезнаходження, поштову адресу та режим роботи.  
67. Стаття 14. Повноваження виборчих комісій  
68. 1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України визначаються Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та цим Законом.  
69. 2. Територіальна виборча комісія:  
70. 1) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням законодавства про вибори Президента України;  
71. 2) утворює виборчі дільниці у випадках, передбачених цим Законом, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць по відповідному територіальному виборчому округу;  
72. 3) утворює дільничні виборчі комісії у випадках, передбачених цим Законом;  
73. 4) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;  
74. 5) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, вирішує питання розподілу коштів між дільничними виборчими комісіями, контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв`язку, в межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на відповідній території;  
75. 6) за дорученням Центральної виборчої комісії, перевіряє достовірність даних, занесених до підписних листів;  
76. 7) контролює складання списків виборців і подання їх для загального ознайомлення;  
77. 8) спільно з відповідними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування бере участь в організації зустрічей кандидатів з виборцями;  
78. 9) забезпечує постачання дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів встановленого зразка, виготовлення та постачання бланків іншої документації відповідно до цього Закону;  
79. 10) встановлює підсумки голосування по територіальному виборчому округу, складає протокол про підсумки голосування та надсилає його до Центральної виборчої комісії;  
80. 11) забезпечує проведення повторного голосування відповідно до рішення Центральної виборчої комісії про призначення повторного голосування по виборах Президента України, а також проведення повторних виборів відповідно до цього Закону;  
81. 12) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів на відповідній території, а також звернення, заяви і скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає по них рішення;  
82. 13) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов`язаних з підготовкою і проведенням виборів Президента України;  
83. 14) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
84. 3. Дільнична виборча комісія:  
85. 1) перевіряє точність списку виборців на виборчій дільниці;  
86. 2) забезпечує можливість ознайомлення виборців із списком виборців, розглядає заяви про помилки та неточності в списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього;  
87. 3) створює умови для ознайомлення виборців з даними про зареєстрованих кандидатів у Президенти України, їх передвиборними програмами, а також з рішеннями та повідомленнями, опублікованими Центральною виборчої комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;  
88. 4) завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;  
89. 5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення виборчих скриньок;  
90. 6) у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчого бюлетеню;  
91. 7) організовує на виборчій дільниці голосування;  
92. 8) проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці, складає протокол про підсумки голосування та надсилає його до відповідної територіальної виборчої комісії;  
93. 9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та приймає по них рішення;  
94. 10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
95. Стаття 15. Правовий статус осіб, які входять до складу виборчих комісій  
96. 1. Правовий статус осіб, які входять до складу Центральної виборчої комісії, визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та цим Законом.  
97. 2. До складу територіальних та дільничних виборчих комісій по виборах Президента України можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають або працюють на відповідній території. Для секретаря виборчої комісії обов'язковим є володіння державною мовою.  
98. Не можуть бути у складі виборчих комісій претенденти на кандидата та кандидати у Президенти України, їхні близькі родичі (чоловік, дружина, їх діти, батьки, рідні брати і сестри), особи, які перебувають у прямому підпорядкуванні кандидатів по роботі (службі), довірені особи кандидатів, народні депутати України, а також громадяни, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. Одна і та ж особа може входити до складу лише однієї виборчої комісії.  
99. 3. У разі реєстрації особи, яка входить до складу виборчої комісії, претендентом на кандидата, кандидатом у Президенти України або довіреною особою кандидата її повноваження у комісії вважаються припиненими з дня такої реєстрації.  
100. 4. Територіальна, дільнична виборча комісія може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованою пропозицією про заміну голови, заступника голови, секретаря або члена комісії, якщо за це проголосує на засіданні комісії не менше двох третин від її складу. Пропозиція виборчої комісії розглядається з прийняттям відповідного рішення.  
101. 5. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар, окремі члени виборчої комісії можуть бути на період виборчої кампанії звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. Оплата праці у виборчій комісії здійснюється виконавчими органами відповідних рад за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених для проведення виборчої кампанії.  
102. 6. Розмір заробітної плати осіб, які входять до складу територіальних та дільничних виборчих комісій, визначається Кабінетом Міністрів України і не може бути нижчим за середню місячну (протягом трьох останніх місяців) заробітну плату за місцем основної роботи відповідної особи.  
103. 7. Повноваження територіальної, дільничної виборчої комісії або окремих осіб, які входять до їх складу, можуть бути припинені достроково органом, що утворив комісію, лише у випадках порушення комісією або окремими особами з її складу Конституції, цього та інших законів України. Повноваження осіб, які входять до складу зазначених комісій, також припиняються у зв'язку з їх особистою заявою про складання повноважень у комісії, припиненням громадянства України, вибуттям за межі відповідного виборчого округу на період до закінчення виборчої кампанії, набуттям чинності звинувачувальним вироком суду щодо відповідної особи, а також у разі її смерті.  
104. Стаття 16. Організація роботи виборчих комісій  
105. 1. Виборча комісія організовує свою роботу відкрито і гласно. Основною формою роботи виборчої комісії є відкриті засідання, які скликаються головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у випадках, коли відповідно до цього Закону у складі комісії відсутній заступник голови, - секретарем комісії.  
106. 2. У разі відсутності голови і заступника голови виборчої комісії, неможливості скликання ними засідання комісії або відмови їх скликати засідання воно може бути скликано на вимогу не менш як однієї третини членів комісії ініціативною групою з обов'язковим повідомленням усіх осіб, що входять до складу комісії, про час і місце проведення засідання та питання, які пропонується розглянути.  
107. 3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після її утворення, а наступні - за необхідністю.  
108. 4. Засідання виборчої комісії веде її голова або його заступник, а в разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на конкретному засіданні. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії чи членом комісії, який виконує обов'язки секретаря.  
109. 5. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини її складу. Рішення комісії приймається у формі постанови відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. За рівної кількості голосів, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії. Рішення виборчої комісії повинно бути мотивованим і містити посилання на конкретні норми законодавчих актів. Особи, які входять до складу виборчої комісії, брали участь у її засіданні і не згодні з прийнятим нею рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.  
110. Рішення комісії підписується особою, яка вела відповідне засідання комісії.  
111. 6. Комісія може прийняти рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частинах четвертій та п`ятій статті 7 цього Закону, якщо вони перешкоджають його проведенню.  
112. 7. Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатись у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.  
113. 8. Приймати документи, звернення, заяви і скарги, що надходять до комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член комісії, а в Центральній виборчій комісії - також працівники її секретаріату. Усі документи, звернення, заяви і скарги реєструються в установленому порядку.  
114. 9. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення функцій, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, що виділяються комісії на підготовку і проведення виборів.  
115. 10. Повноваження територіальних та дільничних виборчих комісій починаються з дня прийняття рішень про утворення комісій і закінчуються через десять днів після опублікування Центральною виборчою комісією повідомлення про результати виборів Президента України.  
116. 11. Органи державної влади, місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також державні підприємства, установи і організації зобов'язані сприяти виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.  
117. Стаття 17. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій  
118. 1. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної, територіальної виборчої комісії можуть бути оскаржені претендентами на кандидата, кандидатами у Президенти України, їх довіреними особами, уповноваженими особами партій (блоків), а також виборцями до виборчої комісії вищого рівня, а в разі незадоволення рішенням комісії - до суду протягом п'яти днів після прийняття рішення.  
119. 2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії подаються до районного (міського) суду за місцем знаходження виборчої дільниці і розглядаються судом протягом трьох днів. Скарги на неправильність у списках виборців, які подані за три чи менше дні до дня виборів, розглядаються судом негайно.  
120. 3. Скарги, на рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії подаються відповідно до суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського, Севастопольського міського суду і розглядаються судом протягом трьох днів.  
121. 4. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії протягом п'яти днів після прийняття рішення, вчинення дії чи виявлення факту бездіяльності можуть бути оскаржені особами, зазначеними в частині першій цієї статті, до Верховного Суду України. Скарга розглядається судом протягом п'яти днів.  
122. 5. Скарги, подані до суду після закінчення строків, визначених цим Законом, розгляду не підлягають.  
123. 6. Суди організовують свою роботу під час виборчої кампанії, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний розгляд скарг усіх суб'єктів виборчого процесу.  
124. Стаття 18. Списки виборців, порядок їх складання та уточнення  
125. 1. Для проведення виборів Президента України виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (міст, де відсутні районні ради), районних у містах рад або органами, що відповідно до закону здійснюють їх функції, складаються списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім зазначених у частині другій цієї статті). Військовослужбовці, які голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин, включаються до списків виборців по відповідних виборчих дільницях на підставі даних, поданих до органів, що складають списки виборців, командирами військових частин.  
126. 2. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних, санаторнооздоровчих закладах, інших місцях тимчасового перебування громадян, на суднах, що у день виборів перебувають у плаванні, на виборчих дільницях при представництвах України за кордоном, а також у військових частинах з особливим режимом таємності або розташованих за межами населених пунктів, списки виборців складаються за тією ж формою відповідними дільничними комісіями за поданням керівників відповідних закладів, капітанів суден, командирів військових частин.  
127. 3. До списків виборців включаються всі громадяни України, які на день виборів досягли (досягнуть) вісімнадцятирічного віку, мають право голосу та на момент складання списку проживають на території відповідної виборчої дільниці. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року.  
128. 4. До списку виборців вносяться прізвище, ім'я, по батькові, рік народження виборця (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнилося або виповнюється 18 років - число, місяць, рік народження), адреса (місце проживання) виборця. Прізвища виборців включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування. Громадянин може бути включений до списку виборців лише на одній виборчій дільниці.  
129. 5. Списки виборців, підписані керівниками органів, що їх склали, передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Посадові особи, які підписали списки виборців, несуть відповідальність за достовірність, повноту списків, своєчасність їх передачі дільничним виборчим комісіям.  
130. 6. Дільнична виборча комісія уточнює списки виборців, після чого вони підписуються головою та секретарем комісії і не пізніш як за 15 днів до дня виборів подаються для загального ознайомлення.  
131. 7. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці після уточнення списків виборців, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі документів, що засвідчують їх особу та місце проживання.  
132. 8. Виборці, які вибули з території виборчої дільниці після оприлюднення списків виборців, на підставі відповідних документів виключаються дільничною виборчою комісією зі списку виборців.  
133. 9. У виняткових випадках на виборчих дільницях, утворених у місцях тимчасового перебування виборців, списки виборців можуть бути складені і подані для загального ознайомлення не пізніш як за три дні до виборів.  
134. 10. Виборець має право оскаржити до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення його до списку виборців або виключення його зі списку виборців. Заява виборця, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається комісією у триденний строк, а напередодні і в день виборів - негайно. Дільнична виборча комісія зобов`язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення може бути оскаржене до суду протягом трьох днів. Суд повинен розглянути зазначене подання у триденний строк, а напередодні і в день виборів - у день надходження подання. Рішення суду є остаточним і підлягає негайному виконанню.  
135. Стаття 19. Фінансове та матеріальнотехнічне забезпечення виборів Президента України  
136. 1. Витрати, пов`язані з підготовкою і проведенням виборів Президента України провадяться виборчими комісіями з єдиного Централізованого фонду по виборах Президента України, який створюється Центральною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України. Розмір Фонду затверджується Верховною Радою України за поданням Центральної виборчої комісії. Кошти Фонду використовуються відповідно до кошторису витрат на проведення виборчої кампанії, затвердженого Центральною виборчою комісією.  
137. 2. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення виборів Президента України здійснюється Кабінетом Міністрів України.  
138. 3. Поряд з державним фінансуванням виборів Президента України кандидатом у Президенти України можуть використовуватись кошти особистого виборчого фонду, який утворюється в порядку, визначеному цим Законом, для фінансування передвиборної агітації.  
139. 4. Громадяни України, їх об'єднання, юридичні особи, зареєстровані в Україні, за винятком підприємств з іноземними інвестиціями, а також державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що утримуються за рахунок Державного бюджету або бюджету місцевого самоврядування, можуть в установленому порядку вносити свої пожертвування як до Централізованого фонду, так і до особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України.  
140. Глава 4. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ  
141. Стаття 20. Самовисування громадян претендентами на кандидата у Президенти України  
142. 1. Громадянин України, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 2 цього Закону, має право на самовисування претендентом на кандидата у Президенти України шляхом подачі до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 115 днів до дня виборів заяви про самовисування з проханням зареєструвати його претендентом на кандидата у Президенти України.  
143. 2. У заяві, написаної власноручно претендентом державною мовою, вказується його прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, дані про місце проживання в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, а також домашня адреса претендента. У заяві вказується число, місяць і рік її написання. Заява скріплюється особистим підписом претендента. До заяви додаються:  
144. 1) довідка, видана виконавчим комітетом сільської, селищної, міської, районної у місті ради, на території якої проживає претендент, що підтверджує його вік, громадянство, проживання в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, вказує місце проживання (адресу претендента);  
145. 2) передвиборна програма претендента;  
146. 3) декларація претендента про доходи за попередній рік, складена за формою, встановленою Міністерством фінансів України.  
147. 3. Заява про самовисування подається до Центральної виборчої комісії претендентом особисто. При цьому він пред`являє паспорт і заповнює анкету претендента на кандидата у Президенти України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Про прийняття документів претенденту видається довідка Центральної виборчої комісії, яка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду та прізвище особи, яка прийняла документи.  
148. 4. Про подання заяви до Центральної виборчої комісії про самовисування претендент інформує територіальну виборчу комісію, на території якої він проживає.  
149. Стаття 21. Висування претендентів на кандидатів у Президенти України політичними партіями (блоками)  
150. 1. Право висувати кандидата для балотування на виборах Президента України належить політичним партіям, які зареєстровані Міністерством юстиції України. Це право реалізується політичною партією як безпосередньо, так і через об'єднання кількох партій у виборчий блок.  
151. 2. Виборчий блок може бути утворений двома або більшою кількістю політичний партій на підставі рішень партій, які об'єдналися у виборчий блок для участі у виборах Президента України. Це рішення підписується керівниками партій, що об'єднались у виборчий блок, та скріплюється печатками вищих статутних органів цих партій.  
152. 3. Висування претендентів на кандидатів у Президенти України (далі - претендентів) починається за 150 днів і закінчується за 120 днів до дня виборів.  
153. 4. Претендент висувається партією на з'їзді, конференції чи іншому зібранні, що є найвищим статутним органом цієї партії. Порядок проведення з'їзду (конференції, загальних зборів) партії визначається її статутом.  
154. 5. Висування претендента виборчим блоком здійснюється на міжпартійнійному з'їзді (конференції), делегати на який обираються членами партій, що об'єдналися у виборчий блок, відповідно до норми представництва, визначеної угодою про утворення виборчого блоку.  
155. 6. З'їзд (конференція, інше зібрання) правомочний вирішувати питання висування претендента, якщо на ньому присутні більше двох третин обраних делегатів, але не менше 200 осіб. Претендент вважається висунутим, якщо за його кандидатуру проголосувало більше половини учасників з'їзду (конференції, іншого зібрання).  
156. 7. У разі висунення претендента партія ( блок) повідомляє про це особу, яку висунуто претендентом на кандидата у Президенти України, і після одержання її згоди балотуватися на виборах подає заяву до Центральної виборчої комісії. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство претендента, дані про його проживання в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, та володіння державною мовою, а також прізвище, ім'я, по батькові, адреса і номер телефону уповноваженої особи партії(блоку). Заява підписується керівником відповідної партії (керівниками партій, що об'єдналися у виборчий блок).  
157. До заяви додаються:  
158. 1) копії свідоцтва про реєстрацію та статуту партії (партій, що об'єдналися у виборчий блок), завірені у Міністерстві юстиції України;  
159. 2) угода про утворення виборчого блоку партій, підписана керівниками відповідних партій та скріплена печатками вищих статутних органів цих партій;  
160. 3) витяг з протоколу (рішення) з'їзду (конференції, іншого зібрання) партії (блоку) про висування претендента на кандидата у Президенти України;  
161. 4) заява претендента про згоду балотуватися на виборах Президента України;  
162. 5) передвиборна програма претендента;  
163. 6) декларація претендента про доходи за попередній рік, складена за формою, встановленою Міністерством фінансів України;  
164. 7) анкета претендента на кандидата у Президенти України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією (заповнюється претендентом особисто).  
165. 8. Центральна виборча комісія видає уповноваженій особі партії (блоку), яка подала документи, зазначені у частині 7 цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.  
166. Стаття 22. Реєстрація претендентів на кандидатів в Президенти України  
167. 1. Реєстрація претендентів на кандидата в Президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією. Претендентом може бути зареєстрована особа, яка відповідає вимогам статті 2 цього Закону.  
168. 2. Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію претендента в п`ятиденний строк з дня подання заяви про реєстрацію претендента та документів, передбачених статтями 20, 21 цього Закону і видає уповноваженій особі відповідної партії (блоку), громадянину, який самовисунувся, довідку про реєстрацію претендента і необхідну кількість підписних листів встановленої форми для збирання підписів виборців на підтримку претендента.  
169. 3. Претендент може бути зареєстрований як кандидат у Президенти України, якщо його кандидатуру підтримають своїми підписами не менше як один мільйон громадян України, які мають право голосу, в тому числі не менш як 30 тисяч громадян у кожному з двох третин регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ, Севастополь) України.  
170. 4. Претендент, уповноважені ним особи або уповноважені особи партії (блоку), яка висунула претендента, мають право безпосередньо отримувати підписні листи також у територіальних виборчих комісіях, про що Центральна виборча комісія видає їм відповідне посвідчення. Вона може за їх заявою прийняти рішення про надання права претендентам на самостійне тиражування підписних листів.  
171. Стаття 23. Підписний лист  
172. Форма підписного листа на підтримку претендента на кандидата в Президенти України затверджується Центральною виборчою комісією. Підписний лист повинен містити відомості про претендента: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, громадянство, партійність, освіта, професія, місце роботи і проживання, ким висунутий; мати графи, в яких зазначається порядковий номер і дата підпису виборця, прізвище, ім'я, по батькові виборця, число, місяць та рік його народження, місце проживання, номер і серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особистий підпис виборця. Підписний лист також повинен містити дані про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, за наявності - номер телефону).  
173. Стаття 24. Порядок збирання підписів на підтримку претендентів  
174. 1. За дорученням претендента на кандидата у Президенти України або уповноважених осіб партії (блоку), яка висунула претендента, підписи на його підтримку можуть збирати громадяни України, які мають право голосу.  
175. 2. Особа, яка збирає підписи, до початку їх збирання повинна внести до підписних листів відомості про відповідного претендента та дані про себе, передбачені статтею 23 цього Закону.  
176. 3. Графи підписного листа, що стосуються виборця, як правило, заповнюються ним особисто, а в окремих випадках на прохання виборця - особою, яка збирає підписи. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, засвідчується його особистим підписом.  
177. 4. Кожний виборець має право підтримати своїм підписом лише одного претендента. Особа, яка збирає підписи, зобов'язана повідомити про це виборця. Ніхто не має права примушувати виборця підтримати претендента або перешкоджати йому у підтримці претендента.  
178. 5. В одному підписному листі повинні бути підписи мешканців лише одного населеного пункту.  
179. 6. Заповнений підписний лист підписується особою, яка збирала підписи. Вона несе персональну відповідальність за достовірність даних, внесених до підписного листа.  
180. 7. Центральна виборча комісія, а також територіальні виборчі комісії здійснюють контроль за додержанням вимог цього Закону при збиранні підписів.  
181. 8. Заповнені підписні листи подаються безпосередньо до Центральної виборчої комісії для реєстрації не пізніш як за 90 днів до дня виборів Президента України. Про реєстрацію підписних листів відповідна виборча комісія видає уповноваженим особам, які їх подали, довідку встановленого зразка.  
182. 9. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали претендента на кандидата у Президенти України, не враховуються підписи виборців, які зробили їх у двох або більше підписних листах або підтримали більше одного претендента, підписи виборців, щодо яких у підписному листі відсутні усі або окремі відомості, передбачені підписним листом. Не враховуються підписні листи, в яких відсутні дані про особу, яка збирала підписи, або не підписані нею. Недійсними вважаються підписні листи невстановленого зразка.  
183. 10. У разі невідповідності оформлення поданих підписних листів вимогам цього Закону Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день після їх прийняття сповіщає про це осіб, які їх подали. Виправлені або додаткові підписні листи подаються до комісії не пізніш як за 85 днів до дня виборів Президента України.  
184. 11. Про результати збирання підписів на підтримку кожного з претендентів Центральна виборча комісія складає протокол, з яким ознайомлює претендента, або уповноважену особу партії (блоку) у триденний строк.  
185. 12. Право ознайомлення з підписними листами, поданими до Центральної виборчої комісії, мають виключно особи, що входять до її складу, та за дорученням керівників комісії - працівники секретаріату комісії.  
186. Стаття 25. Реєстрація кандидатів у Президенти України  
187. 1. Реєстрація претендента як кандидата у Президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією протягом п'яти днів після складання нею протоколу про результати збирання підписів виборців на підтримку претендента.  
188. 2. Рішення про реєстрацію кандидата в Президенти України приймається Центральною виборчою комісією за наявності документів, передбачених статтею 21 цього Закону, та протоколу Центральної виборчої комісії про результати збирання підписів виборців на підтримку претендента.  
189. Реєстрація кандидатів у Президенти України повинна бути завершена не пізніш як за 75 днів до дня виборів Президента України.  
190. 3. Центральна виборча комісія протягом двох днів після реєстрації видає кандидату в Президенти України відповідне посвідчення.  
191. 4. Не пізніш як на п'ятий день після закінчення реєстрації всіх кандидатів Центральна виборча комісія публікує в пресі та оголошує в інших засобах масової інформації список кандидатів у Президенти України із зазначенням в алфавітному порядку прізвища, імені, по батькові, року народження, партійності, освіти, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного кандидата та ким висунутий кандидат.  
192. 5. Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата або про відмову в реєстрації може бути оскаржене суб`єктами виборчого процесу до Верховного Суду України, протягом п`яти днів з моменту його прийняття. Верховний Суд розглядає скаргу в триденний строк. Рішення Верховного Суду України є остаточним і підлягає негайному виконанню.  
193. Стаття 26. Декларація про доходи кандидата у Президенти України  
194. 1. Декларація про доходи кандидата у Президенти України за попередній рік складається особисто претендентом за формою, встановленою Міністерством фінансів України. Претендент несе відповідальність за достовірність відомостей, поданих у декларації.  
195. 2. Центральна виборча комісія може запропонувати відповідним державним органам у триденний строк перевірити декларацію. Виявлення у ній завідомо неправдивих відомостей або інших істотних порушень законодавства є підставою для відмови в реєстрації претендента як кандидата в Президенти України. У разі виявлення таких фактів після реєстрації кандидата в Президенти України Центральна виборча комісія може звернутися до Верховного Суду України із заявою про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України.  
196. 3. Виборці мають право на ознайомлення з деклараціями кандидатів у Президенти України. За рішенням Центральної виборчої комісії декларації всіх кандидатів у Президенти України публікуються в газеті "Голос України".  
197. Стаття 27. Вибуття кандидата у Президенти України з балотування  
198. 1. Кандидат у Президенти України в будь-який час до дня виборів може зняти свою кандидатуру, звернувшись з відповідною письмовою заявою до Центральної виборчої комісії. У цьому разі за рішенням комісії його кандидатура виключається із списку кандидатів, і він вибуває з балотування на виборах Президента України.  
199. 2. У разі смерті кандидата Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування на виборах, і його кандидатура виключається із списку кандидатів.  
200. 3. Інформація про вибуття кандидата з балотування доводиться Центральною виборчою комісією до відома виборчих комісій, публікується в пресі і оголошується в інших засобах масової інформації протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення, але не пізніш як за один день до дня виборів.  
201. Глава 5. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ  
202. Стаття 28.Проведення передвиборної агітації кандидатами в Президенти України  
203. 1. Передвиборна агітація розпочинається після реєстрації претендента на кандидата в Президенти України Центральною виборчою комісією і закінчується за один день до дня виборів. До реєстрації претендента кандидатом забороняється поширення будь-яких друкованих агітаційних матеріалів щодо претендента, використання з агітаційною метою засобів масової інформації. Після реєстрації претендента кандидатом у Президенти України передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.  
204. 2. Громадяни України, політичні партії, інші об'єднання громадян, колективи підприємств, установ і організацій мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, їх політичні, ділові та особисті якості, вести агітацію "за" або "проти" кандидатів на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо і телебаченні.  
205. 3. Кандидати у Президенти України проводять зустрічі з виборцями як на зборах так і в іншій зручній для виборців формі. Територіальні виборчі комісії спільно з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяють проведенню таких зустрічей.  
206. 4. Для проведення масових заходів передвиборної агітації місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності безкоштовно надають придатні для цієї мети приміщення у визначений виборчою комісією час. При цьому територіальні виборчі комісії зобов'язані забезпечити рівні можливості для всіх кандидатів у Президенти України.  
207. 5. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на проведення виборчої кампанії, забезпечує виготовлення не пізніш як за 50 днів до дня виборів передвиборних плакатів кандидатів у Президенти України. Форма, розмір та поліграфічне виконання предвиборних плакатів, їх тираж відповідно до вимог частини сьомої цієї статті встановлюються Центральною виборчою комісією і повинні бути однаковими для всіх кандидатів.  
208. 6. Для забезпечення своєчасного виготовлення передвиборних плакатів до Центральної виборчої комісії не пізніш як у тижневий термін після реєстрації прентендента на кандидата ним особисто або уповноваженою ним особою подаються передвиборна програма, (тези передвиборної програми) та автобіографія, загальним обсягом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту, друкованого через півтора інтервали (7800 друкованих знаків), дві фотокартки встановленого Центральною виборчою комісією формату.  
209. 7. Виготовлені передвиборні плакати з розрахунку по 10 примірників кожного плакату на виборчу комісію у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються безпосередньо кандидатам у Президенти України або їх довіреним особам чи за їх згодою територіальним виборчим комісіям.  
210. 8. Кожен кандидат за власним розсудом може забезпечувати виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів особистого виборчого фонду. Відомості, що подаються у зазначених матеріалах, повинні відповідати вимогам закону. По три примірники друкованих матеріалів, виготовлених за рахунок особистого виборчого фонду кандидата, у триденний термін після їх виготовлення повинні бути подані кандидатом або його довіреними особами до Центральної виборчої комісії та до територіальних виборчих комісій за місцем поширення цих матеріалів.  
211. 9. Усі друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити інформацію про організацію, установу та осіб, відповідальних за їх випуск, вихідні дані установи, що здійснила друк, відомості про загальний тираж відповідного друкованого матеріалу.  
212. 10. Органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки у прилюдних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації, забезпечують наявність на них агітаційних матеріалів, видання яких здійснюють відповідні виборчі комісії, а також опублікованих ними повідомлень, передбачених цим Законом, щодо виборчої кампанії та кандидатів. Забороняється розміщення цих матеріалів на будівлях, що є пам'ятками архітектури та в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.  
213. Стаття 29. Використання засобів масової інформації у передвиборній агітації  
214. 1. Кандидатам у Президенти України надається право безплатного користування державними засобами масової інформації шляхом надання їм рівноцінного і однакового за обсягом часу мовлення на загальнодержавному рівні і в межах окремого виборчого округу.  
215. Конкретний обсяг і час радіо- і телепередач, визначених для передвиборної агітації кандидатів на загальнодержавному рівні встановлюється Центральною виборчою комісією, у територіальних виборчих округах - територіальними виборчими комісіями за погодженням з керівниками відповідних засобів масової інформації. Телерадіокомпаніям забороняється переривати передвиборні агітаційні програми, в тому числі, рекламою товарів, робіт, послуг.  
216. 2. Кандидати в Президенти України мають право на безплатне розміщення тексту своєї передвиборної програми обсягом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту (7800 друкованих знаків) в однаковому поліграфічному виконанні в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та в інших друкованих виданнях з державною участю.  
217. 3. Центральна виборча комісія та територіальні виборчі комісії з коштів Державного бюджету України, виділених на проведення виборчої кампанії, оплачують встановлені згідно з цим Законом: час на державному радіо і телебаченні, друкування передвиборних плакатів та публікацію передвиборних програм кандидатів в друкованих виданнях з участю органів місцевого самоврядування.  
218. 4. Кошти на агітацію в інших державних друкованих засобах масової інформації (газетах) та недержавних засобах масової інформації обмежуються розміром особистого виборчого фонду на рівних умовах оплати для всіх кандидатів.  
219. Стаття 30. Обмеження у проведенні передвиборної агітації  
220. 1. Під час виборчої кампанії кандидатам у Президенти України, в тому числі і тим, хто є працівниками радіо і телебачення, забороняється виступати на радіо і по телебаченню з агітаційними матеріалами більше часу, ніж відведено для інших кандидатів у Президенти України.  
221. 2. Для кандидатів у Президенти України, в тому числі і тих, хто є працівниками державних друкованих засобів масової інформації, обсяг їх публікацій агітаційного характеру не може перевищувати обсяг, встановлений для інших кандидатів.  
222. 3. Агітація в недержавних засобах масової інформації обмежується розміром власного виборчого фонду кандидата на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу для усіх кандидатів.  
223. 4. В організаціях, з'єднаннях і частинах Міністерства оборони, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Служби безпеки, Цивільної оборони України передвиборна агітація обмежується. Зустрічі кандидатів з виборцями з числа військовослужбовців зазначених відомств організовує територіальна виборча комісія з обов'язковим запрошенням, не пізніш як за три дні до зустрічі, всіх зареєстрованих кандидатів. З початку виборчої кампанії відвідання цих організацій, з'єднань і військових частин окремими кандидатами, їх довіреними особами забороняється.  
224. 5. Розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом забороняється.  
225. 6. У випадку розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом чи матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, до національної, расової, релігійної нетерпимості, виборчі комісії після отримання такої інформації зобов'язані звернутися до органів внутрішніх справ з метою припинення незаконних дій.  
226. 7. Не допускається участь у передвиборній агітації державних установ, органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб. Забороняється проведення агітації в будь-якій формі особам, що входять до складу виборчих комісій.  
227. 8. Агітація напередодні та в день виборів у будь-якій формі забороняється.  
228. 9. Державним теле-радіоорганізаціям, друкованим засобам масової інформації з державною участю, участю органів місцевого самоврядування, їх посадовим особам, творчим працівникам засобів масової інформації у період виборчої кампанії у своїх повідомленнях, матеріалах і передачах забороняється підтримувати або віддавати перевагу в будь-якій формі тим чи іншим кандидатам, їхнім передвиборним програмам.  
229. 10. Забороняється проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах товарів, цінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг.  
230. 11. За 15 днів до дня голосування забороняється оголошення в державних і недержавних засобах масової інформації результатів соціологічних досліджень та опитувань громадської думки про рейтинг окремих кандидатів та інших прогнозів.  
231. 12. Кандидатам, які обіймають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, у військових формуваннях, забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням своєї виборчої кампанії, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, засоби зв'язку, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси, що знаходяться у їх підпорядкуванні.  
232. Стаття 31. Особистий виборчий фонд кандидата у Президенти України  
233. 1. Кожний кандидат у Президенти України може мати особистий виборчий фонд.  
234. Особистий виборчий фонд утворюється за рахунок власних коштів кандидата, коштів політичних партій, пожертвувань громадян України, юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, за винятком державних підприємств, державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування, а також іноземних громадян та юридичних осіб, підприємств з іноземними інвестиціями, благодійних організацій та релігійних об'єднань, підприємств, організації та установ, що мають заборгованість перед бюджетом.  
235. Будь-які умови, домовленості та угоди між пожертвувачем і кандидатом, партією (блоком) щодо коштів, які перераховуються до виборчого фонду кандидата, є недійсними.  
236. 2. Розмір особистого виборчого фонду кандидата не може перевищувати 1000 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, пожертвування однієї юридичної або фізичної особи - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
237. 3. За письмовою заявою кандидата у Президенти України Ощадний банк України за місцем знаходження Центральної виборчої комісії зобов'язаний відкрити рахунок з грифом "Виборчий фонд" на його ім'я.  
238. 4. Контроль за надходженням і використанням коштів особистого виборчого фонду кандидата здійснюється виборчими комісіями, фінансовими та податковими органами, банківськими установами, в яких відкрито відповідний рахунок. За зверненням кандидата банк надає йому повні відомості про розміри та джерела пожертвувань до його особистого виборчого фонду.  
239. 5. Центральна виборча комісія не пізніш як у триденний строк повідомляє виборців через засоби масової інформації про надходження до особистого виборчого фонду кожного кандидата загальної суми коштів, дозволеної цим Законом.  
240. 6. Використання для потреб виборчої кампанії будь-яких коштів, крім коштів Централізованого виборчого фонду та особистих виборчих фондів кандидатів, забороняється.  
241. 7. Не вважається оплатною участь громадян у передвиборній кампанії особистою працею, в тому числі з використанням власних засобів на громадських засадах у вільний від роботи або служби час.  
242. 8. Якщо кошти перераховані до особистого виборчого фонду кандидата фізичною чи юридичною особою, яка згідно з цим Законом не має права на такі пожертвування, або анонімною чи підставною особою, або якщо адреса пожертвувача відсутня чи є такою, що за нею неможливо відшукати пожертвувача, ці кошти перераховуються до Державного бюджету України.  
243. 9. Кошти (або їх частина), які надійшли до особистого виборчого фонду кандидата понад встановлений цим Законом максимальний розмір фонду, повертаються пожертвувачу за його рахунок.  
244. 10. Кандидат має право відмовитися від коштів, що надійшли від пожертвувача, про що він подає заяву до установи, в якій відкрито рахунок його особистого виборчого фонду. Ці кошти повертаються згаданою установою пожертвувачу за його рахунок і не зараховуються при обчисленні максимально дозволеного розміру особистого виборчого фонду кандидата.  
245. 11. Кошти, які залишилися в особистому виборчому фонді кандидата після обрання його Президентом України або вибуття з балотування на виборах, перераховуються до Державного бюджету України.  
246. Глава 6. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА КАНДИДАТІВ, КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ ВИБОРІВ  
247. Стаття 32. Права кандидата у Президенти України при проведенні виборчої кампанії  
248. 1. Претенденти на кандидата та кандидати в Президенти України з часу їх реєстрації Центральною виборчою комісією беруть участь у виборчій кампанії на рівних засадах. Кандидати мають рівне право на використання державних засобів масової інформації на території України.  
249. 2. Для всіх зареєстрованих кандидатів створюються рівні можливості щодо матеріально-технічного і фінансового забезпечення їх участі у виборчій кампанії з боку держави.  
250. 3. Зареєстровані кандидати на час проведення виборчої кампанії мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків із збереженням середньої заробітної плати за місцем роботи (служби) за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на проведення виборів.  
251. 4. Кандидати мають право на безплатний проїзд всіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі) в межах території України.  
252. 5. Кандидати не можуть бути під час виборчої кампанії звільнені з роботи, а також переведені на іншу роботу або посаду без їх згоди.  
253. Стаття 33. Довірені особи кандидата в Президенти України  
254. 1. Кандидат у Президенти України може мати до 30 довірених осіб, які допомагають йому в проведенні виборчої кампанії, ведуть агітацію за обрання його Президентом України, представляють інтереси кандидата у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборцями, а також у виборчих комісіях.  
255. 2. Кандидат визначає довірених осіб за своїм розсудом і повідомляє про них для реєстрації в Центральну виборчу комісію, яка після реєстрації видає їм посвідчення. Кандидат має право в будь-який час замінити довірених осіб. Не допускається реєстрація довіреними особами кандидатів у Президенти України, керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, їх заступників, суддів, прокурорів.  
256. 3. Зареєстровані довірені особи кандидатів з часу реєстрації до закінчення виборчої кампанії мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків із збереженням середньої заробітної плати за місцем роботи (служби). Відшкодування витрат середньої заробітної плати та на відрядження в межах території України здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на проведення виборчої кампанії.  
257. Стаття 34. Офіційні спостерігачі на виборах Президента України  
258. У виборчій кампанії по виборах Президента України можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів у Президенти України та від іноземних держав і міжнародних організацій. Статус офіційних спостерігачів визначається Положенням, затвердженим Центральною виборчою комісією.  
259. Стаття 35. Участь довірених осіб та інших учасників виборів у роботі виборчих комісій  
260. 1. Довірені особи кандидатів у Президенти України та офіційні спостерігачі можуть брати участь у засіданнях виборчих комісій під час реєстрації кандидатів у Президенти України, голосування, підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначення результатів голосування по округу і підбиття загальних підсумків виборів Президента України. Повноваження зазначених представників визначаються в порядку, встановленому цим Законом, і засвідчуються відповідним документом. Втручання названих осіб у роботу виборчих комісій не допускається.  
261. 2. Особи, перелічені в частині першій цієї статті, в разі виявлення порушень законодавства про вибори Президента України мають право скласти про це акт, який підписується особою (особами), які виявили порушення, і виборцями - свідками порушення, та звернутись до відповідної виборчої комісії з заявою про усунення порушень.  
262. Глава 7. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
263. Стаття 36. Виборчий бюлетень  
264. 1. Форму і текст виборчого бюлетеня по виборах Президента України затверджує Центральна виборча комісія. Вона забезпечує їх своєчасне виготовлення і постачання дільничним виборчим комісіям.  
265. 2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.  
266. 3. Виборчий бюлетень має містити назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці та позначене місце для підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень, а також місце для печатки дільничної виборчої комісії.  
267. 4. До виборчого бюлетеня вносяться в алфавітному порядку всі зареєстровані кандидати у Президенти України із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності, а також ким висунутий кандидат. У разі висунення кандидата партією (блоком) вказується повна назва партії (блоку). Праворуч проти прізвища кожного із кандидатів розташовується порожній квадрат.  
268. 5. У виборчих бюлетенях після переліку прізвищ кандидатів зазначається: "Не підтримую жодного кандидата у Президенти України" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.  
269. 6. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон містить назву і дату виборів, номери територіального виборчого округу, виборчої дільниці, а також позначені місця для зазначення порядкового номера виборця у списку виборців, підписів виборця та члена дільничної виборчої комісії, який видав бюлетень.  
270. 7. Виборчий бюлетень не повинен містити відомостей щодо кандидатів, які вибули з балотування. У разі коли кандидат вибув з балотування після видрукування бюлетенів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, а в разі необхідності - про його передрукування. Якщо зміни до виборчого бюлетеня внесені шляхом викреслення відомостей про особу, яка була кандидатом, дільнична комісія повідомляє про це кожного виборця під час видачі виборчого бюлетеня.  
271. 8. Виборчі бюлетені повинні друкуватися на однаковому папері і бути однаковими за розміром, кольором та змістом, відповідати формі, встановленій Центральною виборчою комісією. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.  
272. Стаття 37. Організація і порядок голосування.  
273. 1. Голосування проводиться в день виборів або в день повторного голосування з восьмої до двадцятої години.  
274. 2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.  
275. 3. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлюються виборчі скриньки таким чином, щоб виборці при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування.  
276. 4. Вхід у кабіни або кімнати для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчих скриньок повинні бути в полі зору членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб політичних партій, виборчих блоків партій і довірених осіб кандидатів та офіційних спостерігачів.  
277. 5. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні виборчі комісії. Виборець може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.  
278. 6. У день виборів перед початком голосування голова дільничної виборчої комісії в присутності членів виборчої комісії та офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації, які знаходяться на виборчій дільниці, перевіряє виборчі скриньки, пломбує або опечатує їх.  
279. 7. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається.  
280. 8. Виборчі бюлетені видаються виборцям членами дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує його особу. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Забороняється робити на бюлетенях будь-які позначки, за якими можна було б встановити особу виборця. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у списку виборців.  
281. 9. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії і разом із списком виборців і є підставою для встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені.  
282. 10. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який не може самостійно заповнити бюлетень, має право з відома голови, заступника голови або члена дільничної виборчої комісії запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування іншу особу на свій розсуд, крім членів виборчої комісії, кандидатів у Президенти України, їх довірених осіб, а також уповноважених осіб партій (блоків).  
283. 11. У бюлетені для голосування виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. Виборець може голосувати тільки за одного кандидата. У разі непідтримання жодного з кандидатів виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує його волевиявлення, в квадраті проти слів: "Не підтримую жодного кандидата у Президенти України".  
284. 12. У випадках коли окремі виборці за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування, за їх письмовою заявою дільнична виборча комісія за три дні до дня виборів складає список таких виборців за формою загального списку виборців. Комісія визначає час і не менше трьох членів виборчої комісії, які організовують голосування в місцях перебування таких виборців. Час виходу членів комісії до виборців визначається з таким розрахунком, щоб ці виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. Голова дільничної виборчої комісії повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації голосування до виборців, які за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування. При проведенні такого голосування можуть бути присутні офіційні спостерігачі.  
285. 13. Для проведення голосування за межами приміщення для голосування відповідним членам дільничної виборчої комісії її головою вручається список виборців, голосування яких має бути організовано у місцях їх перебування, необхідна кількість виборчих бюлетенів та опломбована (опечатана) виборча скринька. При організації голосування один з членів дільничної виборчої комісії розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні, після чого бюлетень видається виборцю, який розписується за його отримання у контрольному талоні та списку виборців. При заповненні виборцем виборчого бюлетеню не можуть бути присутніми будьякі особи, за виключенням випадку, передбаченому частиною десятою цього Закону.  
286. 14. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування членами дільничної виборчої комісії, які його організовували, робляться відповідні відмітки у загальному списку виборців. Список, по якому проводилось голосування, додається до загального списку.  
287. Стаття 38. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці  
288. 1. Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється виключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні. Під час підрахунку голосів ніхто не має права робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.  
289. 2. Після закінчення голосування, на підставі списку виборців дільнична виборча комісія встановлює загальну кількість виборців на виборчій дільниці.  
290. 3. Перед початком підрахунку голосів дільнична виборча комісія встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами виборців та членів комісії, які видавали виборчі бюлетені, а також відповідних підписів у списку виборців, кількість виборців, котрі отримали виборчі бюлетені.  
291. 4. До відкриття виборчих скриньок здійснюється підрахунок та погашення невикористаних бюлетенів шляхом відокремлення лівого верхнього куточка бюлетеню. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу. Після цього контрольні талони і погашені невикористані виборчі бюлетені (разом із контрольними талонами) запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються назва виборчого бюлетеня, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів та бюлетенів, дата, час та ставляться підписи голови і секретаря дільничної виборчої комісії.  
292. 5. Після перевірки цілісності печаток або пломб на виборчих скриньках голова дільничної виборчої комісії відкриває їх.  
293. 6. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів і встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, та визначає кількість бюлетенів, визнаних недійсними.  
294. 7. Недійсними вважаються виборчі бюлетені невстановленого зразка, а також на яких відсутня печатка дільничної виборчої комісії, без підпису члена дільничної виборчої комісії, який його видав, виборчі бюлетені, в яких зроблено більше ніж одну позначку проти прізвищ кандидатів, а також виборчі бюлетені, на яких не поставлено жодної позначки або в яких неможливо однозначно визначити волевиявлення виборця. При виникненні сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання вирішується комісією шляхом голосування.  
295. 8. Встановлена кількість недійсних виборчих бюлетенів заноситься до протоколу, недійсні бюлетені запаковуються. На пакеті робиться запис "Недійсні бюлетені", вказується номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих бюлетенів, дата, час та ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії.  
296. 9. Комісія підраховує кількість голосів, поданих за кожного кандидата. Після цього окремо запаковуються і опечатуються виборчі бюлетені з голосами "за" кожного кандидата у Президенти України із зазначенням на пакетах прізвища та ініціалів кандидата, а також номера територіального виборчого округу, номера виборчої дільниці кількості запакованих бюлетенів, дати, часу, ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
297. 10. Бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата, також запаковуються в окремому пакеті з відповідним написом, датою, кількістю запакованих бюллетенів в пакеті. Пакет підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою.  
298. 11. Дільнична виборча комісія складає протокол, до якого заноситься:  
299. 1) загальна кількість виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці;  
300. 2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів;  
301. 3) кількість невикористаних бюлетенів;  
302. 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
303. 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
304. 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
305. 7) кількість голосів, поданих за кожного кандидата;  
306. 8) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у Президенти України.  
307. 12. Підрахунок голосів виборців проводиться дільничною виборчою комісією без перерви до підписання протоколу.  
308. 13. Протокол дільничної виборчої комісії складається у чотирьох примірниках, що підписуються головою, заступником голови, секретарем та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь в засіданні та скріплюється печаткою. До протоколу долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли з приводу підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший і другий примірники протоколу разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилається до територіальної виборчої комісії, третій - зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії.  
309. 14. Транспортування документів, передбачених частиною тринадцятою цієї статті, до територіальної виборчої комісії та передача їх здійснюється головою дільничної виборчої комісії або його заступником та двома членами цієї комісії у супроводі працівника органу внутрішніх справ.  
310. Стаття 39. Встановлення підсумків голосування по територіальному виборчому округу  
311. 1. На підставі протоколів дільничних виборчих комісій територіальна виборча комісія визначає:  
312. 1) загальну кількість виборців по виборчому округу;  
313. 2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
314. 3) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
315. 4) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
316. 5) кількість голосів, поданих за кожного кандидата;  
317. 6) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата.  
318. 2. Протокол територіальної виборчої комісії складається у трьох примірниках, що підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної виборчої комісії, які брали участь в засіданні і скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів територіальної виборчої комісії, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до комісії, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу разом з протоколом відповідних дільничних виборчих комісій негайно надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії.  
319. 3. На прохання кандидата або його довіреної особи, або особи, уповноваженої кандидатом, йому (їй) видається копія протоколу про підсумки голосування по територіальному виборчому округу.  
320. Стаття 40. Встановлення результатів виборів Президента України  
321. 1. Центральна виборча комісія на підставі протоколів територіальних виборчих комісій не пізніш як у п'ятиденний строк після дня виборів встановлює результати виборів по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу по виборах Президента України, про що складається відповідний протокол. У протоколі вказується:  
322. 1) загальна кількість виборців по округу;  
323. 2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
324. 3) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
325. 4) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
326. 5) кількість голосів, поданих за кожного кандидата;  
327. 6) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата;  
328. 7) кандидат, який відповідно до цього Закону обраний Президентом України.  
329. У разі коли вибори Президента України відповідно до цього Закону визнані Центральною виборчою комісією такими, що не відбулися, або по результатах голосування неможливо визначити кандидата, обраного Президентом України, Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування чи повторних виборів, про що зазначається у протоколі.  
330. 2. Вибори визнаються такими, що не відбулися, коли в голосуванні взяли участь менше половини виборців, включених до списків виборців або у разі вибуття усіх кандидатів у Президенти України.  
331. 3. Обраним Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.  
332. 4. Повідомлення про результати виборів Президента України публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати виборів.  
333. Стаття 41. Повторне голосування  
334. 1. Якщо до виборчого бюлетеня було включено більше двох кандидатів і жодного з них не було обрано, Центральна виборча комісія призначає повторне голосування по виборах Президента України по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів, не рахуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури.  
335. У разі, коли один з кандидатів, по яких проводиться повторне голосування, не пізніш як за сім днів до дня голосування зняв свою кандидатуру, Центральна виборча комісія приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня наступного за кількістю одержаних голосів кандидата. Якщо кандидатура знята пізніше зазначеного строку або немає інших кандидатів, голосування проводиться по одній кандидатурі.  
336. 2. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів Президента України з додержанням вимог цього Закону. Повідомлення про дату проведення повторного голосування публікується у пресі. Повторне голосування вважається таким, що відбулося при будь-якій участі виборців у голосуванні.  
337. 3. Обраним Президентом України вважається кандидат, який в результаті повторного голосування одержав більшу ніж інший кандидат кількість голосів виборців. У випадку, коли повторне голосування проводилось лише по одній кандидатурі, кандидат вважається обраним Президентом України, якщо він одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.  
338. Стаття 42. Повторні вибори  
339. 1. Якщо на виборах Президента України балотувалося лише два кандидата в Президенти України і жодного з них не було обрано, а також у разі визнання виборів Президента України такими, що не відбулися, або якщо повторне голосування не дало змоги визначити кандидата, обраного Президентом України, Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день після встановлення результатів виборів вносить до Верховної Ради України подання про призначення повторних виборів Президента України з повторним висуванням кандидатів.  
340. 2. Висування і реєстрація кандидатів у Президенти України, інші заходи пов'язані з проведенням повторних виборів Президента України, проводяться в порядку, встановленому цим Законом. За рішенням Центральної виборчої комісії вибори можуть проводитись раніше утвореними територіальними та дільничними виборчими комісіями по виборах Президента України.  
341. 3. Повідомлення про проведення повторних виборів Президента України публікується в пресі та оголошується в інших засобах масової інформації.  
342. Стаття 43. Особливості проведення позачергових виборів Президента України  
343. Позачергові вибори Президента України проводяться в порядку і строки, визначені цим Законом, з такими особливостями:  
344. 1) вибори проводяться по територіальних виборчих округах, утворених на попередніх виборах Президента України;  
345. 2) пропозиції щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій подаються не пізніш як на п'ятий день після призначення виборів;  
346. 3) територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 70 днів до дня виборів;  
347. 4) висування (самовисування) претендентів на кандидатів починається за 85 і закінчується за 75 днів до дня виборів;  
348. 5) збирання підписів на підтримку претендентів на кандидатів починається після їх реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується за 40 днів до дня виборів;  
349. 6) реєстрація кандидатів закінчується за 30 днів до дня виборів;  
350. 7) передвиборні плакати кандидатів виготовляються не пізніш як за 15 днів до дня виборів.  
351. Стаття 44. Набуття повноважень Президентом України  
352. 1. Новообраний Президент України відповідно до статті 104 Конституції України набуває повноважень з моменту складання присяги народові України на урочистому засіданні Верховної Ради України не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.  
353. 2. Після складання присяги Центральна виборча комісія України вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України.  
354. Стаття 45.Використання автоматизованої інформаційно- аналітичної системи  
355. 1. Для оперативного спостереження за процесами голосування та підрахунку голосів використовуються технічні та програмні засоби автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії.  
356. 2. З моменту початку голосування і до моменту встановлення результатів виборів Президента України Центральною виборчою комісією автоматизована інформаційна система використовується виключно для оперативного спостереження за ходом та результатами голосування шляхом передачі даних від низових виборчих комісій до виборчих комісій вищого рівня і до Центральної виборчої комісії.  
357. 3. Дані про перебіг та результати голосування, отримані через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему, є попередньою інформацією, що не тягне за собою юридичних наслідків.  
358. Глава 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
359. Стаття 46. Відповідальність за порушення виборчого законодавства  
360. 1. Особи, які перешкоджали шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або в інший спосіб вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним, вести передвиборну агітацію, публічно закликали або агітували за бойкотування виборів, а також голова, заступник голови, секретар і члени виборчих комісій, посадові чи службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, які вчинили підлог виборчих документів, завідомо неправильний підрахунок голосів виборців, порушили таємницю голосування, допустили інше порушення цього Закону, несуть відповідальність, встановлену законом.  
361. 2. До відповідальності, встановленої законом, притягаються також особи, які опублікували чи поширили в інший спосіб завідомо неправдиві відомості про кандидата.  
362. Стаття 47. Зберігання виборчої документації  
363. 1. Після офіційного опублікування результатів голосування та підсумків виборів Центральна виборча комісія передає виборчу документацію до відповідної центральної державної архівної установи, територіальні та дільничні виборчі комісії - до відповідних місцевих державних архівних установ.  
364. 2. Перелік виборчих документів, що підлягають зберіганню в державних архівних установах, визначається Центральною виборчою комісією.  
365. 3. Виборчі бюлетені зберігаються п'ять років в місцевих державних архівних установах, після чого знищуються в установленому порядку.  
366. 4. Державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації відповідно до законодавства України.  
367. Стаття 48. Набуття Законом чинності  
368. Цей Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.  
369. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про вибори Президента України" 1991 року із змінами та доповненнями 1994 року (Відомості Верховної Ради України 1994 року N33 ст.298).