Кількість абзаців - 107 Розмітка (ліва колонка)


Про Всеукраїнський перепис населення (Друге читання)

0. Проект  
1. (16.02.99)  
2. ЗАКОН УКРАЇНИ  
3. Про Всеукраїнський перепис населення  
4. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис наслення), оброблення, узагальнення та поширення його результатів і регулює відносини суб'єктів Перепису населення, визначає їх права, обов'язки та відповідальність, встановлює гарантії держави щодо захисту конфіденційної інформації, отриманої у процесі Перепису населення .  
5. РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Визначення термінів і понять  
7. У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:  
8. домогосподарство - сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати у споріднених відносинах або відносинах свояцтва, не перебувати у будь-яких з цих відносин, або бути і в тих, і в інших відносинах. Домогосподарство може складатися з однієї особи;  
9. календарний план підготовки і проведення Перепису населення - перелік основних організаційних заходів для кожного етапу робіт з Перепису населення з встановленням термінів їх виконання та визначенням відповідальних виконавців;  
10. Концепція технології оброблення даних Перепису населення - сукупність принципів та методів оброблення даних Перепису населення, які забезпечують достовірність та конфіденційність інформації, надійність виконання робіт у встановлені терміни;  
11. метод Перепису населення - спосіб отримання даних про населення;  
12. Перепис населення - періодичне суцільне статистичне спостереження, що включає в себе збирання демографічних і соціально-економічних даних, які на встановлену дату характеризують чисельність та склад населення країни, а також оброблення, узагальнення та поширення його результатів;  
13. переписний лист - бланк для запису відповідей на зазначені в ньому запитання програми Перепису населення;  
14. переписна документація - сукупність бланків, які заповнюються тимчасовим переписним персоналом у процесі підготовки, проведення Перепису населення та оброблення його результатів. До переписної документації належать переписні листи, списки проживаючих у приміщенні, довідки про проходження Перепису населення тощо;  
15. переписний інструментарій - переписна документація та інструктивні матеріали, які використовуються у процесі підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення та поширення його результатів;  
16. програма Перепису населення - перелік запитань щодо характеристики фізичних осіб, сімей, домогосподарств, а також приміщень, в яких вони проживають, за ознаками, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики;  
17. програма розроблення матеріалів Перепису населення - система угруповань та комбінацій ознак, яка перетворює первинні (персональні) дані Перепису населення у сукупність зведених знеособлених і узагальнених величин, що характеризують чисельність та склад населення;  
18. респондент - фізична особа, яка підлягає опитуванню у процесі Перепису населення;  
19. тимчасовий переписний персонал - спеціально підготовлені особи, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення його результатів на терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України.  
20. Стаття 2. Правова основа проведення Перепису населення  
21. Правовою основою проведення Перепису населення є Конституція України, Закон України "Про державну статистику", цей Закон, законодавство про інформацію та інформатизацію, інші нормативно-правові акти України, а також міжнародні договори з цих питань, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
22. Стаття 3. Мета та підстави для проведення Перепису населення  
23. Метою проведення Перепису населення є отримання достовірних, об'єктивних та цілісних даних щодо різноманітних характеристик населення країни в цілому та по кожній адміністративно-територіальній одиниці для інформаційного забезпечення управління і прогнозування соціально-економічного розвитку, а також розроблення та реалізації виваженої державної політики в галузі народонаселення.  
24. Підставою для проведення Перепису населення є рішення Кабінету Міністрів України, яке приймається не пізніше ніж за 3 роки до його початку.  
25. Кабінет Міністрів України визначає також календарні терміни, основні методологічно-організаційні принципи проведення Перепису населення, а також завдання щодо його матеріально-технічного і фінансового забезпечення.  
26. Стаття 4. Суб'єкти Перепису населення  
27. До суб'єктів Перепису населення належать:  
28. респонденти - громадяни України, в тому числі ті, що на встановлену дату Перепису населення перебувають за її межами, а також іноземці та особи без громадянства, які на встановлену дату Перепису перебувають на території України;  
29. тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення та поширення його результатів;  
30. центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, що уповноважені на виконання робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення, а також інші юридичні особи, їх філії, відділення, представництва тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення.  
31. РОЗДІЛ II. МЕТОДОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ  
32. Стаття 5. Програма, метод та основні організаційні заходи проведення перепису населення, порядок їх розроблення та опрацювання  
33. 1. Проект програми Перепису населення та переписний інструментарій розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики на основі узагальнених пропозицій, які надходять від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та заінтересованих юридичних осіб у межах їх компетенції.  
34. Не підлягають включенню до програми Перепису населення запитання, відповіді на які містять в собі інформацію, що належить до державної або комерційної таємниці, не призначається для статистичних цілей або обмежує чи порушує права людини.  
35. Проект програми Перепису населення, переписний інструментарій, основні організаційні заходи здійснення опитування населення та технологія оброблення його даних опрацьовуються у процесі проведення пробних переписів населення в одній або декількох адміністративно-територіальних одиницях у терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України. Після обговорення результатів пробних переписів населення і досягнення узгодженості із заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, науковими установами, організаціями програма Перепису населення затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, яким також розробляється і затверджується календарний план підготовки і проведення Перепису населення, Концепція технології оброблення даних Перепису населення та програма розроблення матеріалів Перепису населення.  
36. 2. Перепис населення здійснюється такими методами: обходом житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях тимчасовим переписним персоналом і заповненням ним переписної документації;  
37. отриманням письмових (усних) відповідей респондентів на запитання згідно з програмою Перепису населення.  
38. Заповнення переписної документації здійснюється на підставі повідомлень, отриманих від респондентів без їх документального підтвердження.  
39. Стаття 6. Повноваження органів, що залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення та поширення його результатів  
40. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики здійснює керівництво всіма роботами, пов'язаними з підготовкою і проведенням Перепису населення, забезпечує проведення Перепису населення, крім окремих його категорій, оброблення, узагальнення та поширення його результатів.  
41. У встановленому порядку та у спеціально визначені терміни спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади згідно з їх компетенцією здійснюють:  
42. підготовку та проведення перепису військовослужбовців, спеціальних контингентів населення і осіб, які знаходяться на закритих територіях;  
43. перепис громадян України, які у період проведення Перепису населення перебувають за її межами, у тому числі працюють у дипломатичних представництвах та консульських установах України, членів їх сімей, домогосподарств;  
44. перепис осіб, які постійно перебувають у закладах соціального і медичного призначення.  
45. 2. Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади згідно з їх компетенцією забезпечують:  
46. виділення необхідних матеріально-технічних ресурсів, передбачають цільове виділення коштів у видатках Державного бюджету України і забезпечують фінансування робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення протягом всього терміну їх виконання;  
47. у встановленому порядку та у спеціально визначені терміни у необхідній кількості картографічними матеріалами; створення безпечних умов роботи тимчасового переписного персоналу та збереження переписної документації;  
48. сприяння комплектуванню тимчасового переписного персоналу особами з числа непрацюючого населення, які зареєстровані в органах служби зайнятості як такі, що шукають роботу;  
49. безперебійне прийняття та термінову доставку вантажів, призначених для здійснення підготовки і проведення Перепису населення, оброблення його результатів;  
50. позачергову видачу проїзних квитків особам, що здійснюють підготовку і проведення Перепису населення;  
51. у встановленому порядку та у спеціально визначені терміни створення належних умов для перепису пасажирів у поїздах далекого слідування, на залізничних і морських вокзалах, пристанях, суднах, автобусних станціях та в аеропортах;  
52. безперебійну роботу телефонного зв'язку та позачергове прийняття і доставку поштово-телеграфної кореспонденції, посилок та бандеролей, необхідних для здійснення підготовки і проведення Перепису населення, оброблення його результатів. Усі перелічені відправлення обробляються у порядку, встановленому для урядових поштово-телеграфних відправлень;  
53. спеціальне тематичне інформування з метою привернення уваги громадськості до Перепису населення.  
54. 3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують:  
55. уточнення меж міських населених пунктів та упорядкування в них назв вулиць, провулків тощо, нумерації кварталів, будинків та квартир;  
56. проведення перевірки правильності і повноти обліку населення;  
57. тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених до підготовки і проведення Перепису населення, приймання, оброблення та зберігання його матеріалів, приміщеннями, обладнаними необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв'язку, транспорту тощо;  
58. сприяння у доборі та навчанні тимчасового переписного персоналу.  
59. 4. З метою координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки і проведення Перепису населення Кабінет Міністрів України утворює Міжвідомчу комісію сприяння Перепису населення під головуванням Віце-прем'єр-міністра України.  
60. Відповідні комісії утворюються на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою країни. Очолюють ці комісії заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  
61. Стаття 7. Тимчасовий переписний персонал  
62. Для підготовки і проведення Перепису населення та оброблення його результатів залучається тимчасовий переписний персонал - громадяни України віком понад 18 років із числа працюючого та непрацюючого населення.  
63. Переписний персонал відволікається від основної роботи або навчання тільки за їхньою згодою із збереженням середнього заробітку за місцем основної роботи або стипендії за місцем навчання на терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України для виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням його результатів.  
64. Виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, особами з числа непрацюючого населення, які зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, вважається як виконання оплачуваних громадських робіт. За такими особами зберігається на період проведення Перепису населення статус безробітного та допомога по безробіттю.  
65. Порядок оплати праці тимчасового переписного персоналу визначається Кабінетом Міністрів України.  
66. Особам, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, видаються відповідні посвідчення.  
67. Стаття 8. Фінансування робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення  
68. Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням та поширенням його результатів згідно з частинами 1, 2 і 4 статті 6 та статтею 7 цього Закону, здійснюється за рахунок Державного бюджету України, а згідно з частиною 3 статті 6 цього Закону - за рахунок коштів місцевих бюджетів.  
69. Кабінет Міністрів України затверджує заходи щодо матерільно-технічного і фінансового забезпечення підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення та поширення його результатів.  
70. Для виконання комплексу робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення, може використовуватися технічна та матеріальна допомога, а також кошти міжнародних організацій, іноземних держав, об'єднань громадян.  
71. РОЗДІЛ III. ОСНОВНІ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ  
72. Стаття 9. Основні права, обов'язки та відповідальність респондентів  
73. Респонденти: а) мають право на ознайомлення із записами у переписних листах та іншій переписній документації, які містять інформацію про дану особу;  
74. б) зобов'язані безоплатно у повному обсязі надати достовірну інформацію про себе, членів своїх сімей, домогосподарства, а також про приміщення, в якому проживають, згідно із запитаннями, передбаченими програмою Перепису населення;  
75. в) у разі ухилення від надання інформації, подання недостовірних даних, не в повному обсязі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.  
76. Стаття 10. Основні права, обов'язки та відповідальність тимчасового переписного персоналу, інших працівників, залучених до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення та поширення його результатів  
77. Тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення та поширення його результатів:  
78. а) мають право:  
79. у процесі проведення Перепису населення протягом терміну, встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики, відвідувати житлові будинки та житлові приміщення інших будівель з метою виконання покладених на них обов'язків;  
80. на оплату праці за виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення та обробленням його результатів;  
81. б) зобов'язані:  
82. якісно і у встановлені терміни виконувати роботи відповідно до своїх повноважень;  
83. неухильно дотримуватися вимог щодо заборони повідомляти будь-кому, крім респондента, зміст заповненої переписної документації стосовно даної особи;  
84. в) у разі порушення встановленого порядку використання первинних (персональних) даних щодо респондентів або надання такої інформації іншим особам, а також порушення інших вимог цього Закону несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.  
85. Стаття 11. Основні права, обов'язки та відповідальність центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення  
86. Центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, їх філії, відділення, представництва тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення:  
87. мають право брати участь в обговоренні та вирішенні питань, пов'язаних з Переписом населення, що належать до їх компетенції;  
88. зобов'язані у межах своєї компетенції у встановлені терміни і в повному обсязі виконувати роботи, передбачені актами Кабінету Міністрів України та календарним планом підготовки і проведення Перепису населення.  
89. Посадові особи центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які залучаються до робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення, несуть дисциплінарну відповідальність за неналежне виконання своїх службових обов'язків відповідно до законодавства про працю та згідно із статтею 14 Закону України "Про державну службу". Працівники інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання своїх обов'язків згідно з законодавством про працю.  
90. РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ  
91. Стаття 12. Захист первинних (персональних) даних, отриманих у процесі проведення Перепису населення  
92. Первинні (персональні) та інші дані, отримані у процесі проведення Перепису населення, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом. Записи у переписній документації не підлягають поширенню без згоди респондента і використовуються лише для статистичних цілей у знеособленому вигляді.  
93. Первинні (персональні) дані Перепису населення не можуть вимагатися органами юстиції, прокуратури, іншими органами для вивчення та використання у вигляді доказів під час розгляду цивільних та кримінальних справ.  
94. Заповнені переписні листи, інша первинна переписна документація підлягають архівному зберіганню у недоступних для неуповноважених осіб приміщеннях не менше ніж два роки, а первинні (персональні) дані у вигляді електронного документа - не менше ніж десять років. По закінченні зазначених термінів вказана переписна документація підлягає знищенню у встановленому порядку.  
95. Стаття 13. Поширення результатів Перепису населення  
96. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, його територіальні органи забезпечують поширення основних результатів Перепису населення на паперових, магнітних та інших носіях інформації або в електронному вигляді відповідно до програми розроблення матеріалів Перепису населення.  
97. Стаття 14. Забезпечення користувачів інформацією Перепису населення  
98. Кабінет Міністрів України визначає перелік користувачів, яких спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, його територіальні органи забезпечують зведеною знеособленою інформацією, отриманою у процесі Перепису населення, безоплатно відповідно до плану статистичних робіт та у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України.  
99. Надання зведеної знеособленої інформації, отриманої у процесі Перепису населення, на платній основі здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
100. РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
101. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
102. 2. Кабінету Міністрів України:  
103. подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін і доповнень до законів України, що випливають з цього Закону;  
104. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на виконання цього Закону;  
105. привести у відповідність з цим Законом власні нормативно-правові акти;  
106. зобов'язати центральні і місцеві органи виконавчої влади переглянути і скасувати прийняті нормативно-правові акти, що суперечать цьому Закону.