Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про фінансові санкції за порушення установами банків порядку та нормативних строків проходження і виконання розрахункових документів за доходами і видатками державного бюджету (Друге читання)

1. Про фінансові санкції за порушення установами банків порядку та нормативних строків проходження і виконання розрахункових документів за доходами і видатками державного бюджету Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань фінансів і банківської діяльностіПроект ЗАКОН УКРАЇНИ Про фiнансовi санкцiї за порушення установами банкiв порядку та нормативних строкiв проходження i виконання розрахункових документiв за доходами i видатками державного бюджету  
2. Цей Закон встановлює право органiв Державного казначейства України застосовувати фiнансовi санкцiї за порушення установами банкiв порядку та нормативних строкiв проходження i виконання розрахункових документiв за доходами i видатками державного бюджету.  
3. Стаття 1. Право органiв Державного казначейства України на застосовування фiнансових санкцiй  
4. Головне управлiння Державного казначейства України та його територiальнi органи - управлiння Державного казначейства в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, вiддiлення у районах, мiстах i районах у мiстах мають право :  
5. проводити перевiрки установ банкiв незалежно вiд форм власностi з питань зарахування i перерахування бюджетних коштiв i коштiв державних цiльових фондiв, якi включаються до державного бюджету;  
6. у разi виявлення порушень установами банкiв порядку та нормативних строкiв проходження i виконання розрахункових документiв за доходами i видатками державного бюджету застосовувати фiнансовi санкцiї та стягувати їх суми у безспiрному порядку до державного бюджету, якщо цi нарахованi суми фiнансових санкцiй не сплачено добровiльно у десятиденний строк з дня прийняття вiдповiдного рiшення.  
7. Право прийняття рiшення про застосування фiнансових санкцiй надається начальникам вiдповiдних органiв Державного казначейства України та їх заступникам.  
8. Стаття 2. Розмiри та порядок стягнення сум фiнансових санкцiй за порушення установами банкiв встановленого порядку та нормативних строкiв проходження i виконання розрахункових документiв за доходами i видатками державного бюджету  
9. За порушення встановленого порядку проходження i виконання розрахункових документiв за доходами, видатками та грошовими зобов'язаннями державного бюджету i державних цiльових фондiв, якi включенi до державного бюджету, установи банкiв сплачують суми фiнансових санкцiй у розмiрi 5 вiдсоткiв суми затриманого платежу за i кожний банкiвський день затримки.  
10. За неповну i несвоєчасну сплату вiдсоткiв за користування тимчасово вiльними залишками коштiв державного бюджету i державних цiльових фондiв, якi включенi до державного бюджету, установи банкiв сплачують суми фiнансових санкцiй у розмiрi 5 вiдсоткiв суми недоплаченого або несвоєчасно сплаченого платежу за кожний банкiвський день затримки.  
11. Порядок нарахування, застосування i стягнення сум фiнансових санкцiй з установ банкiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим на це органом.  
12. Стаття 3. Порядок оскарження рiшень органiв Державного казначейства України щодо застосування фiнансових санкцiй  
13. Скарги на рiшення територiальних органiв Державного казначейства України щодо застосування фiнансових санкцiй подаються у десятиденний строк до вищестоящого органу Державного казначейства України. Рiшення за скаргами приймаються у мiсячний строк з дня їх надходження.  
14. Головне управлiння Державного казначейства України має право скасовувати рiшення всiх iнших органiв Державного казначейства України, а управлiння Державного казначейства в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Київi та Севастополi, в мiстах з районним подiлом - рiшення нижчестоящих вiддiлень Державного казначейства України.  
15. У разi незгоди установ банкiв з рiшеннями Головного управлiння Державного казначейства України щодо застосування фiнансових санкцiй вони можуть бути оскарженi до суду.  
16. Стаття 4. Прикiнцевi положення  
17. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть з цим Законом.