Кількість абзаців - 18 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. “Про внесення змін до деяких законів України”
 
3.
 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. Частину четверту статті 23 Закону України «Про інформацію» Відомості Верховної Ради України, 1992, № 48, ст.650) після слів «за винятком» доповнити словами «відомостей, пов’язаних із призначенням та виплатою усіх видів державних соціальних виплат, житлових субсидій та матеріального забезпечення на випадок безробіття, а також».
 
7. 2. Пункт 10 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 27, ст. 208) після слів «протидії незаконної міграції» доповнити словами «і в інтересах національної економічної безпеки»; після слів «передбачених законами України» доповнити словами «а також надавати дані, що зберігаються в інформаційних системах та банках даних за запитами органів державної влади та осіб, уповноважених на це законодавством України».
 
8. 3. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 22, ст. 171; 2006, № 27, ст.234):
 
9. 1) пункт 5 частини другої статті 12 доповнити словами «проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
10. 2) у статті 20:
назву статті викласти у такій редакції:
 
11. «Стаття 20. Відносини з цільовими страховими фондами та органами державної влади»;
 
12. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
«3. Виконавча дирекція та її робочі органи з метою реалізації завдань, покладених на них відповідно до цього Закону, взаємодіють з органами Державної податкової служби, Пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, державними реєстраторами, відділами (управліннями) субсидій, Державною прикордонною службою та іншими органами державної влади, в тому числі шляхом обміну інформацією про отримані особами, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні, доходів від провадження підприємницької діяльності, роботи за кордоном, виконання роботи за трудовим договором, у тому числі за сумісництвом, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими угодами (договорами), ведення особистого селянського господарства тощо, а також перетину ними державного кордону України у порядку, визначеному законодавством»;
 
13. 3) частину першу статті 31 доповнити пунктом 15 такого змісту:
«15) неповідомлення безробітним про від’їзд за межі території України у період виплати йому матеріального забезпечення»;
 
14. 4) частину другу статті 36 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі виїзду особи, зареєстрованої в установленому порядку як безробітна, за межі території України, така особа зобов’язана повідомляти державну службу зайнятості про мету та термін перебування».
 
15. ІІ. Прикінцеві положення
 
16. 1.Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.
 
17. 2.Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня прийняття цього Закону забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.