Кількість абзаців - 487 Розмітка (ліва колонка)


Про Кабінет Міністрів України (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про Кабінет Міністрів України
 
2. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України.
 
3. Розділ І
 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України
 
6. 1. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
 
7. 2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.
 
8. 3. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
 
9. Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України
 
10. 1. До основних завдань Кабінету Міністрів України належать:
 
11. 1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України;
 
12. 2) вжиття заходів до забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і гармонійного розвитку особистості;
 
13. 3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, в тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
 
14. 4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм;
 
15. 5) забезпечення розвитку та державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави;
 
16. 6) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
 
17. 7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 
18. 8) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;
 
19. 9) спрямування та координація діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю.
 
20. Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України
 
21. 1. Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, демократизму, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності та відкритості.
 
22. 2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Неправомірне втручання будь-яких органів, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян у вирішення питань, що належать до компетенції Кабінету Міністрів України, не допускається.
 
23. 3. Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Кабінет Міністрів України приймає рішення після обговорення питань на його засіданнях.
 
24. 4. Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, залучає громадян до процесу прийняття рішень, що мають важливе суспільне значення. Прийняття Кабінетом Міністрів України актів, що містять інформацію з обмеженим доступом, можливе лише у випадках, визначених законом, у зв'язку із забезпеченням національної безпеки та оборони України. Всі рішення Кабінету Міністрів України підлягають обов'язковому оприлюдненню, крім актів, що містять інформацію з обмеженим доступом.
 
25. Стаття 4. Правові засади діяльності Кабінету Міністрів України
 
26. 1. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.
 
27. 2. Організація, основні повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України та цим Законом.
 
28. 3. Законами України можуть визначатися інші повноваження Кабінету Міністрів України.
 
29. 4. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України затверджує Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає порядок організації діяльності Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України вирішує інші поточні питання своєї діяльності.
 
30. Стаття 5. Місцезнаходження Кабінету Міністрів України
 
31. 1. Кабінет Міністрів України знаходиться у столиці України – місті Києві.
 
32. Розділ ІІ
 
33. СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
34. Стаття 6. Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів
 
35. 1. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, чотири віце-прем'єр-міністри та міністри України.
 
36. 2. Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на які не поширюється законодавство про державну службу та трудове законодавство. Особливості проходження служби на цих посадах визначаються законом.
 
37. 3. Статус членів Кабінету Міністрів України визначається Конституцією України, цим та іншими законами України. Не допускається прирівняння будь-яких посад в органах державної влади за статусом до посад членів Кабінету Міністрів України.
 
38. 4. За поданням Прем'єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерства. До складу Кабінету Міністрів України може бути призначено не більше двох таких міністрів.
 
39. Стаття 7. Вимоги до членів Кабінету Міністрів України
 
40. 1. Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не можуть бути призначені на посади членів Кабінету Міністрів України особи, які мають судимість.
 
41. 2. Члени Кабінету Міністрів України не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
 
42. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності посади члена Кабінету Міністрів України з іншими видами діяльності, такий член Кабінету Міністрів України у двадцятиденний строк з дня виникнення цих обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про відставку.
 
43. 3. У разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є народним депутатом України, до подання додається особиста заява народного депутата України про дострокове складення ним депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України. Питання про складення народним депутатом України депутатських повноважень розглядається невідкладно після призначення його членом Кабінету Міністрів України на тому ж засіданні Верховної Ради України.
 
44. Стаття 8. Призначення на посаду Прем'єр-міністра України
 
45. 1. Прем'єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.
 
46. 2. Подання про призначення Верховною Радою України на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження такої пропозиції.
 
47. 3. Пропозиція коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України підписується не менш як двомастами двадцятьма шістьма народними депутатами України, які входять до складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
 
48. 4. У разі порушення вимог Конституції України та цього Закону щодо внесення пропозиції стосовно кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України, з інших підстав, передбачених Конституцією України, невідповідності запропонованої кандидатури вимогам до члена Кабінету Міністрів України, передбаченим цим Законом, Президент України інформує Верховну Раду України про неможливість внесення подання щодо запропонованої кандидатури.
 
49. 5. До подання про призначення на посаду Прем'єр-міністра України додаються:
 
50. 1) відомості про громадянство;
 
51. 2) відомості про освіту;
 
52. 3) відомості про фах;
 
53. 4) відомості про партійність;
 
54. 5) відомості про трудову діяльність і найсуттєвіші факти біографії;
 
55. 6) декларація про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан за рік, що передує року подання;
 
56. 7) відомості про участь у керівному органі чи наглядовій раді підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;
 
57. 8) відомості про судимість кандидата.
 
58. Усі відомості подаються державною мовою і власноручно підписуються кандидатом на посаду Прем'єр-міністра України.
 
59. 6. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України за пропозицією депутатських фракцій (фракції) до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради України зустрічається з депутатськими фракціями та відповідає на їх запитання.
 
60. 7. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України виступає на пленарному засіданні Верховної Ради України з програмою діяльності Кабінету Міністрів України та відповідає на запитання народних депутатів України.
 
61. 8. Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем'єр-міністра України проводиться у поіменному режимі. Рішення приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України і оформляється постановою Верховної Ради України.
 
62. 9. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення на зазначену посаду в порядку, встановленому частинами другою, четвертою та п'ятою цієї статті.
 
63. Стаття 9. Призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України
 
64. 1. Члени Кабінету Міністрів України, крім Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
 
65. 2. Подання Прем’єр-міністра України про призначення членів Кабінету Міністрів України під час формування нового складу Кабінету Міністрів України може вноситися єдиним списком.
 
66. 3. Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.
 
67. 4. Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України, зазначені у частинах першій та третій цієї статті, щодо кандидатів на відповідні посади вносяться разом з:
 
68. 1) відомостями про громадянство;
 
69. 2) відомостями про освіту;
 
70. 3) відомостями про фах;
 
71. 4) відомостями про партійність;
 
72. 5) відомостями про трудову діяльність і найсуттєвіші факти біографії;
 
73. 6) декларацією про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан за рік, що передує року подання;
 
74. 7) відомостями про участь у керівному органі чи наглядовій раді підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;
 
75. 8) відомостями про судимість кандидата.
 
76. 5. На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна кандидатура.
 
77. 6. Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду членів Кабінету Міністрів України.
 
78. 7. Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України вважається відхиленою, якщо Верховна Рада України не прийняла рішення про її призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України.
 
79. 8. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури члена Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України, а у випадках, установлених Конституцією України, – Президент України вносить подання про призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному цією статтею.
 
80. 9. Призначення на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) здійснюється в порядку та з урахуванням вимог, передбачених частинами першою, третьою – восьмою цієї статті.
 
81. Стаття 10. Набуття повноважень Кабінетом Міністрів України та членами Кабінету Міністрів України
 
82. 1. Особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України, перед вступом на посаду на пленарному засіданні Верховної Ради України складає таку присягу:
 
83. "Усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність Українському народові. Зобов'язуюсь додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства".
 
84. 2. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України присягу зачитує Прем'єр-міністр України, її текст підписує кожен член Кабінету Міністрів України.
 
85. 3. Підписаний текст присяги зберігається в особовій справі члена Кабінету Міністрів України.
 
86. 4. Акт Верховної Ради України про призначення особи членом Кабінету Міністрів України у разі відмови особи, яка призначена членом Кабінету Міністрів України, скласти присягу вважається скасованим.
 
87. 5. Кабінет Міністрів України набуває повноважень після складення присяги не менш як двома третинами його складу, що обчислюється виходячи із загальної чисельності членів попереднього складу Кабінету Міністрів України.
 
88. 6. Члени Кабінету Міністрів України, призначені на вакантні посади, вступають на посаду з моменту складення ними присяги та підписання її тексту відповідно до частини першої цієї статті.
 
89. Стаття 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України
 
90. 1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України базується на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
 
91. 2. Програма діяльності Кабінету Міністрів України схвалюється Верховною Радою України одночасно з призначенням Прем'єр-міністра України.
 
92. 3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови Верховної Ради України.
 
93. Розділ ІІІ
 
94. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
95. Стаття 12. Складення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з обранням нового складу Верховної Ради України
 
96. 1. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.
 
97. 2. Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів України подається Прем'єр-міністром України чи особою, яка виконує його повноваження, та оголошується на першому засіданні новообраної Верховної Ради України.
 
98. Стаття 13. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України
 
99. 1. Повноваження Кабінету Міністрів України припиняються у разі:
 
100. 1) відставки Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;
 
101. 2) відставки Прем'єр-міністра України за поданою ним заявою;
 
102. 3) відставки Прем'єр-міністра України у зв'язку з неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров'я;
 
103. 4) смерті Прем'єр-міністра України.
 
104. Стаття 14. Відставка Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри
 
105. 1. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України.
 
106. 2. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше ніж через десять днів після внесення пропозиції, на яке запрошуються всі члени Кабінету Міністрів України. У разі розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України за пропозицією Президента України у пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь Президент України.
 
107. 3. Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України вважається прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.
 
108. 4. Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.
 
109. 5. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України.
 
110. Стаття 15. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у разі відставки Прем'єр-міністра України
 
111. 1. Прем'єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
 
112. 2. Рішення про відставку Прем'єр-міністра України у зв'язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров'я може бути прийнято Верховною Радою України також на підставі відповідного медичного висновку.
 
113. Медичний висновок щодо неможливості виконання Прем'єр-міністром України повноважень за станом здоров'я надається медичною комісією, утвореною Кабінетом Міністрів України.
 
114. 3. Верховна Рада України протягом десяти днів після надходження відповідної заяви або медичного висновку, зазначеного в абзаці другому частини другої цієї статті, розглядає питання про відставку Прем'єр-міністра України.
 
115. 4. Повноваження Прем'єр-міністра України припиняються з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
116. 5. Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
 
117. Стаття 16. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у разі смерті Прем'єр-міністра України
 
118. 1. Повноваження Прем'єр-міністра України у разі його смерті припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
 
119. 2. Припинення повноважень Прем'єр-міністра України у разі його смерті має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
 
120. Стаття 17. Продовження виконання повноважень Кабінетом Міністрів України та окремими членами Кабінету Міністрів України
 
121. 1. Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або достроково припинив повноваження з підстав, передбачених статтею 13 цього Закону, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.
 
122. 2. У разі відставки Прем'єр-міністра України у зв'язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров'я або смертю Прем'єр-міністра України на період до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України повноваження Прем'єр-міністра України виконує Перший віце-прем'єр-міністр України.
 
123. 3. У разі обрання члена Кабінету Міністрів України народним депутатом України новообраної Верховної Ради України він набуває повноважень народного депутата України у порядку, визначеному законом, без подання документа про його звільнення з посади і продовжує здійснювати повноваження члена Кабінету Міністрів України до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.
 
124. Стаття 18. Припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України
 
125. 1. Повноваження членів Кабінету Міністрів України припиняються у разі припинення повноважень Кабінету Міністрів України.
 
126. 2. Повноваження члена Кабінету Міністрів України припиняються Верховною Радою України також у таких випадках:
 
127. 1) у разі звільнення його з посади за поданням Прем'єр-міністра України. Подання Прем'єр-міністра України щодо звільнення Міністра закордонних справ України, Міністра оборони України вноситься за згодою Президента України;
 
128. 2) у разі звільнення Міністра закордонних справ України, Міністра оборони України з посади за поданням Президента України;
 
129. 3) у разі відставки члена Кабінету Міністрів України, в тому числі за поданою ним заявою, у зв'язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, наданим медичною комісією, утвореною Кабінетом Міністрів України.
 
130. 3. Повноваження члена Кабінету Міністрів України у разі його смерті припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
 
131. 4. Рішення Верховної Ради України про припинення повноважень члена Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови.
 
132. 5. Члени Кабінету Міністрів України замість тих, чиї повноваження припинено відповідно до цієї статті, призначаються на посаду у порядку, встановленому цим Законом, та набувають повноважень після складення ними присяги.
 
133. Розділ ІV
 
134. КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
135. Стаття 19. Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України
 
136. 1. Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України та виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці та зайнятості, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, природокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, протидії корупції, розв'язання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту, національної безпеки та обороноздатності.
 
137. 2. Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за виконанням органами виконавчої влади Конституції України та інших актів законодавства України, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі зазначених органів.
 
138. Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України
 
139. 1. Кабінет Міністрів України:
 
140. 1) у сфері економіки та фінансів:
 
141. забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює прогнозування та державне регулювання національної економіки;
 
142. забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку;
 
143. визначає доцільність розроблення та виконання державних цільових програм з урахуванням загальнодержавних пріоритетів;
 
144. здійснює відповідно до закону управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами, делегує в установленому законом порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та відповідним суб'єктам господарювання; забезпечує розроблення і виконання державних програм приватизації; подає Верховній Раді України пропозиції стосовно визначення переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
 
145. сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та забезпеченню соціальної спрямованості національної економіки, здійснює заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури;
 
146. забезпечує розроблення і виконання програм структурної перебудови галузей національної економіки та інноваційного розвитку, здійснює заходи, пов'язані з реструктуризацією та санацією підприємств і організацій, забезпечує проведення державної промислової політики, визначає пріоритетні галузі промисловості, які потребують прискореного розвитку;
 
147. забезпечує захист та підтримку національного товаровиробника;
 
148. визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок формування та розміщення державного замовлення на її виробництво, вирішує відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах); утворює згідно із законом державні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів та приймає рішення про їх використання;
 
149. забезпечує проведення державної аграрної політики, продовольчу безпеку держави;
 
150. забезпечує проведення державної фінансової та податкової політики, сприяє стабільності грошової одиниці України;
 
151. розробляє проекти законів про Державний бюджет України та про внесення змін до Державного бюджету України, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
 
152. приймає рішення про використання коштів резервного фонду Державного бюджету України;
 
153. обслуговує державний борг України, приймає рішення про випуск державних внутрішніх та зовнішніх позик, державних грошово-речових лотерей;
 
154. організовує державне страхування;
 
155. забезпечує проведення державної політики цін, здійснює державне регулювання ціноутворення;
 
156. забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
157. організовує митну справу;
 
158. організовує роботу із складення платіжного балансу і зведеного валютного плану України, забезпечує раціональне використання державних валютних коштів;
 
159. виступає гарантом щодо позик, які у визначених законом про Державний бюджет України межах надаються іноземними державами, банками, фінансовими міжнародними організаціями, а в інших випадках - відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 
160. 2) у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:
 
161. забезпечує проведення державної соціальної політики, вживає заходів щодо підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадян;
 
162. забезпечує підготовку проектів законів щодо державних соціальних стандартів та соціальних гарантій;
 
163. забезпечує розроблення та виконання державних програм соціальної допомоги, вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і малозабезпечених верств населення;
 
164. забезпечує проведення державної політики зайнятості населення, розроблення та виконання відповідних державних програм, вирішує питання профорієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси;
 
165. забезпечує проведення державної політики у сферах охорони здоров'я, санітарно-епідемічного благополуччя, охорони материнства та дитинства, освіти, фізичної культури і доступність для громадян послуг медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладів;
 
166. забезпечує проведення державної політики у сферах культури, етнонаціонального розвитку України і міжнаціональних відносин, охорони історичної та культурної спадщини, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України; створює умови для вільного розвитку мов корінних народів і національних меншин України, сприяє задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України;
 
167. забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку охорони здоров'я, освіти, культури і спорту, туристичного та рекреаційного господарства;
 
168. проводить державну політику у сфері інформатизації, сприяє становленню єдиного інформаційного простору на території України;
 
169. забезпечує проведення науково-технічної політики, розвиток і зміцнення науково-технічного потенціалу України, розроблення і виконання загальнодержавних науково-технічних програм;
 
170. вживає заходів щодо вдосконалення державного регулювання у науково-технічній сфері, стимулювання інноваційної діяльності підприємств, установ та організацій;
 
171. визначає порядок формування та використання фондів для науково-технічної діяльності;
 
172. забезпечує проведення державної політики у сфері охорони природи, екологічної безпеки та природокористування;
 
173. забезпечує розроблення та виконання державних і міждержавних екологічних програм;
 
174. здійснює в межах своїх повноважень державне управління у сфері охорони та раціонального використання землі, її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, інших природних ресурсів;
 
175. приймає рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону праці та навколишнього природного середовища;
 
176. координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язану з охороною навколишнього природного середовища, виконанням державних, регіональних і міждержавних екологічних програм;
 
177. забезпечує здійснення заходів, передбачених державними програмами ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, приймає рішення з питань ліквідації наслідків інших аварій, а також пожеж, катастроф, стихійного лиха;
 
178. 3) у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина:
 
179. забезпечує проведення державної правової політики;
 
180. здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;
 
181. вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя і здоров'я людини та громадянина від протиправних посягань, охорони власності та громадського порядку, забезпечення пожежної безпеки, боротьби із злочинністю, протидії корупції;
 
182. здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень органами виконавчої влади та їх керівниками;
 
183. створює умови для вільного розвитку і функціонування системи юридичних послуг та правової допомоги населенню;
 
184. забезпечує фінансування видатків на утримання судів у межах, визначених законом про Державний бюджет України, та створює належні умови для функціонування судів та діяльності суддів;
 
185. організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності правоохоронних органів, соціальний захист працівників зазначених органів та членів їхніх сімей;
 
186. 4) у сфері зовнішньої політики:
 
187. забезпечує у межах своїх повноважень зовнішньополітичну діяльність України, розробляє та затверджує державні програми в цій сфері, погоджує програми перебування офіційних закордонних делегацій, до складу яких входять представники Кабінету Міністрів України, та інші пов'язані з цим документи;
 
188. забезпечує відповідно до закону про міжнародні договори вирішення питань щодо укладення та виконання міжнародних договорів України;
 
189. приймає рішення про придбання за кордоном у власність України нерухомого майна (будівництва, реконструкції об'єктів) для потреб закордонних дипломатичних установ України;
 
190. 5) у сфері національної безпеки та обороноздатності:
 
191. забезпечує охорону та захист державного кордону і території України;
 
192. вживає заходів щодо зміцнення національної безпеки України, розробляє та затверджує державні програми з цих питань;
 
193. здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України, визначає у межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори;
 
194. вживає заходів щодо забезпечення обороноздатності України, оснащення Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань;
 
195. вирішує питання соціальних і правових гарантій для військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей;
 
196. здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану;
 
197. вирішує питання забезпечення участі військовослужбовців України в миротворчих акціях у порядку, визначеному законом;
 
198. визначає пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу;
 
199. 6) у сфері вдосконалення державного управління та державної служби:
 
200. організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби;
 
201. здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади;
 
202. розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації витрат, пов'язаних з утриманням апарату управління;
 
203. утворює, реорганізовує та ліквідує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до закону в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, затверджує положення про зазначені органи;
 
204. призначає постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України;
 
205. застосовує дисциплінарні стягнення до керівників органів виконавчої влади та їх заступників, які є державними службовцями і призначаються Кабінетом Міністрів України;
 
206. затверджує граничну чисельність працівників органів виконавчої влади;
 
207. визначає умови оплати праці працівників бюджетних установ та підприємств державного сектору економіки, а також грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу).
 
208. 2. Кабінет Міністрів України здійснює також інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.
 
209. Стаття 21. Передача Кабінетом Міністрів України своїх повноважень
 
210. 1. Кабінет Міністрів України у випадках, передбачених законами України, може передавати для тимчасового виконання власні окремі повноваження, окремі повноваження центральних органів виконавчої влади іншим органам виконавчої влади з одночасною передачею їм фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для належного виконання таких повноважень.
 
211. 2. Кабінет Міністрів України контролює здійснення переданих ним повноважень, несе відповідальність за результати їх здійснення.
 
212. Розділ V
 
213. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 
214. Стаття 22. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
 
215. 1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного та державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, додержання прав і свобод людини та громадянина.
 
216. 2. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні йому.
 
217. 3. Питання діяльності міністерств у Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри.
 
218. 4. Діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники яких не входять до складу Кабінету Міністрів України, спрямовується і координується міністрами. Питання діяльності таких центральних органів виконавчої влади представляють відповідні міністри, до сфери спрямування і координації яких належать ці органи.
 
219. 5. Кабінет Міністрів України затверджує граничну чисельність працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання органів виконавчої влади.
 
220. 6. Кабінет Міністрів України може скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.
 
221. 7. Кабінет Міністрів України призначає на посаду та звільняє з посади:
 
222. 1) керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, – за поданням Прем'єр-міністра України, якщо інше не передбачено Конституцією України і законами України;
 
223. 2) перших заступників і заступників міністрів – за поданням міністрів;
 
224. 3) перших заступників та заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади – за поданням міністрів, до сфери спрямування та координації яких належать центральні органи виконавчої влади.
 
225. 8. Особливості відносин Кабінету Міністрів України з окремими центральними органами виконавчої влади можуть визначатися законами України.
 
226. Стаття 23. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами
 
227. 1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України і актів Кабінету Міністрів України на території Автономної Республіки Крим. Кабінет Міністрів України має право одержувати від Ради міністрів Автономної Республіки Крим інформацію з питань її діяльності.
 
228. 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим підзвітна та підконтрольна Кабінетові Міністрів України з питань виконання нею державних функцій і повноважень.
 
229. 3. Кабінет Міністрів України заслуховує звіти Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань виконання Радою міністрів Автономної Республіки Крим державних функцій і повноважень.
 
230. 4. Кабінет Міністрів України встановлює порядок участі Ради міністрів Автономної Республіки Крим та підвідомчих їй органів у виконанні загальнодержавних програм, інших заходів загальнодержавного значення.
 
231. 5. У разі неналежного виконання Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента України та до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з поданням про звільнення його з посади.
 
232. Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними адміністраціями
 
233. 1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність місцевих державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих місцевим державним адміністраціям повноважень.
 
234. 2. Кабінет Міністрів України розглядає питання щодо:
 
235. внесення Президентові України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій;
 
236. надання у випадку вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації або підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства, установи, організації, що перебуває в управлінні міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, згоди на призначення відповідного керівника. На засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглядається це питання, запрошується відповідний голова обласної державної адміністрації, йому надається можливість вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення.
 
237. 3. Голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України. Місцеві державні адміністрації та їх голови підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України у межах його повноважень.
 
238. 4. Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних адміністрацій з питань їх діяльності.
 
239. У разі неналежного виконання головою місцевої державної адміністрації покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України звертається до Президента України з поданням про притягнення голови місцевої державної адміністрації до дисциплінарної відповідальності або про звільнення його з посади.
 
240. 5. Кабінет Міністрів України затверджує типовий регламент місцевих державних адміністрацій, рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій і типові положення про них, визначає граничну чисельність та фонд оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх утримання.
 
241. 6. Проекти актів законодавства з питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць надсилаються для погодження з відповідними місцевими державними адміністраціями. Кабінет Міністрів України перед прийняттям таких актів розглядає зауваження та пропозиції, подані місцевими державними адміністраціями.
 
242. 7. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України. Під час розгляду таких пропозицій голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій мають право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
 
243. 8. Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації подають пропозиції з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України, відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для подальшого подання їх Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади.
 
244. Стаття 25. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з державними господарськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями
 
245. 1. Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати відповідно до закону державні господарські об'єднання, підприємства, установи та організації, зокрема для здійснення окремих функцій з управління об'єктами державної власності. Кабінет Міністрів України затверджує положення та статути державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, розмір асигнувань на їх утримання і граничну чисельність працівників, призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників та заступників керівників, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності.
 
246. 2. Кабінет Міністрів України визначає методологію затвердження фінансових планів державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій і обчислення обсягу доходів бюджету від управління державними корпоративними правами.
 
247. 3. Кабінет Міністрів України відповідно до законодавства координує та контролює діяльність зазначених державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій.
 
248. 4. Керівники державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, утворених Кабінетом Міністрів України, несуть персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за результати роботи цих об'єднань, підприємств, установ та організацій, ефективне використання державного майна.
 
249. Розділ VІ
 
250. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ
 
251. Стаття 26. Відносини Кабінету Міністрів України з Президентом України
 
252. 1. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України.
 
253. 2. Президент України має право внести Верховній Раді України пропозицію щодо розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України.
 
254. 3. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання актів Президента України.
 
255. 4. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 частини першої статті 106 Конституції України, невідкладно скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.
 
256. 5. Кабінет Міністрів України відповідає на звернення Президента України, проводить у разі потреби консультації з Президентом України.
 
257. 6. У засіданнях Кабінету Міністрів України може брати участь Президент України або уповноважений ним представник.
 
258. 7. Особи, уповноважені Президентом України, мають право брати участь у засіданнях урядових комітетів.
 
259. Стаття 27. Внесення Кабінетом Міністрів України пропозицій з питань, що стосуються повноважень Президента України
 
260. 1. Кабінет Міністрів України на виконання актів Президента України здійснює підготовку проектів законів та актів Президента України, готує з власної ініціативи проекти актів Президента України з питань, що належать до повноважень Президента України.
 
261. 2. Кабінет Міністрів України може звернутися до Президента України з клопотанням про визначення проекту закону, що вноситься до Верховної Ради України, як невідкладного.
 
262. Стаття 28. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, Секретаріатом Президента України
 
263. 1. Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
 
264. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України.
 
265. 2. Члени Кабінету Міністрів України відповідають на звернення Секретаріату Президента України, надають йому інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
 
266. 3. Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів виконавчої влади можуть за погодженням із Прем'єр-міністром України включатися до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України для здійснення своїх повноважень, та беруть участь у роботі таких органів і служб на громадських засадах.
 
267. Розділ VІІ
 
268. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ
 
269. Стаття 29. Здійснення права законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України
 
270. 1. Кабінетові Міністрів України відповідно до Конституції України належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.
 
271. 2. Кабінет Міністрів України вносить проекти законів на розгляд Верховної Ради України відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України.
 
272. 3. Для представлення у Верховній Раді України проекту закону, внесеного Кабінетом Міністрів України, Прем'єр-міністр України визначає члена Кабінету Міністрів України. Як виняток, проект закону у Верховній Раді України може представляти заступник міністра, керівник центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України.
 
273. 4. Кабінет Міністрів України має право відкликати внесений ним на розгляд Верховної Ради України проект закону в порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України.
 
274. 5. Новосформований Кабінет Міністрів України має право відкликати до прийняття у першому читанні проекти законів, внесені на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, повноваження якого припинені.
 
275. Стаття 30. Повноваження Кабінету Міністрів України під час розгляду питань Верховною Радою України
 
276. 1. Кабінет Міністрів України на виконання рішення Верховної Ради України, за зверненням відповідного комітету Верховної Ради України або з власної ініціативи подає їй висновки щодо повноти економічного обґрунтування та фінансового забезпечення законодавчих пропозицій і проектів законів, реалізація яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів.
 
277. 2. Кабінет Міністрів України забезпечує проведення експертизи внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи проектів законів, які надіслані Верховною Радою України.
 
278. 3. Члени Кабінету Міністрів України мають право подавати висновки до проектів законів з питань, що належать до їх компетенції. Такі висновки надсилаються комітетові Верховної Ради України, визначеному головним з опрацювання відповідного проекту закону.
 
279. 4. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України, заступники міністрів мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради України і виступати з питань, що обговорюються.
 
280. 5. У разі коли на засіданні Верховної Ради України народні депутати України порушують питання, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України або окремих центральних органів виконавчої влади, Прем'єр-міністр України та інші члени Кабінету Міністрів України мають право на репліку та користуються іншими правами, передбаченими для них Регламентом Верховної Ради України.
 
281. 6. Члени Кабінету Міністрів України або за їх дорученням - посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України мають право брати участь у засіданнях комітетів, тимчасових комісій Верховної Ради України з розгляду питань, що стосуються повноважень Кабінету Міністрів України.
 
282. Стаття 31. Повноваження Кабінету Міністрів України з розроблення і забезпечення виконання Державного бюджету України
 
283. 1. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 березня року, що передує плановому бюджетному періоду, схвалює Декларацію цілей та завдань бюджету на наступний бюджетний період (Бюджетна декларація), яка використовується для розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
284. 2. Кабінет Міністрів України відповідно до Бюджетного кодексу України визначає перелік головних розпорядників коштів державного бюджету, на підставі якого розробляється проект закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
285. 3. Кабінет Міністрів України відповідно до Бюджетного кодексу України розробляє і щороку не пізніше 15 вересня подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Порядок розгляду у Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України, підготовленого Кабінетом Міністрів України, та його прийняття визначаються Бюджетним кодексом України.
 
286. 4. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним, подає до Верховної Ради України річний звіт про виконання Державного бюджету України за минулий рік, який оприлюднюється та розглядається відповідно до Бюджетного кодексу України.
 
287. Стаття 32. Повноваження Кабінету Міністрів України з розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм
 
288. 1. Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм з питань економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку України, охорони навколишнього природного середовища та з інших питань.
 
289. 2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік подає Верховній Раді України звіти про хід виконання загальнодержавних програм.
 
290. Стаття 33. Відносини Кабінету Міністрів України з Рахунковою палатою
 
291. 1. Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати надає статистичну, фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, необхідну для виконання нею завдань, функцій та повноважень, установлених Конституцією та законами України.
 
292. 2. Кабінет Міністрів України одержує від Рахункової палати відомості про результати перевірок, ревізій та обстежень, а також пропозиції щодо притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства, нецільовому та неефективному використанні коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі, розглядає такі відомості та пропозиції, вживає в межах своєї компетенції відповідні заходи та інформує про них Рахункову палату.
 
293. Стаття 34. Відносини Кабінету Міністрів України з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
 
294. 1. Кабінет Міністрів України в межах, установлених законом, забезпечує доступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до актів та інших документів Кабінету Міністрів України, підвідомчих йому органів, підприємств, установ та організацій, сприяє йому в здійсненні визначених законом повноважень.
 
295. 2. Кабінет Міністрів України за наявності підстав, викладених у зверненні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, вживає в межах своєї компетенції відповідні заходи щодо усунення порушень прав людини та інформує про це Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
296. Стаття 35. Розгляд звернень і запитів народних депутатів України
 
297. 1. Кабінет Міністрів України або члени Кабінету Міністрів України, яким надійшло звернення чи запит народного депутата України, зобов'язані надати відповідь у встановленому законом порядку.
 
298. 2. Відповідь на звернення чи запит народного депутата України, направлені Кабінетові Міністрів України, підписує Прем'єр-міністр України. Відповідь на звернення чи запит народного депутата України, направлені іншим членам Кабінету Міністрів України, підписує член Кабінету Міністрів України, якому вони адресовані.
 
299. 3. У разі обговорення відповіді на запит народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України на засідання можуть запрошуватися члени Кабінету Міністрів України, яким адресовано запит.
 
300. 4. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України невідкладно приймають народних депутатів України з питань їх депутатської діяльності в установленому законом порядку.
 
301. Стаття 36. Розгляд звернень комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України
 
302. 1. Кабінет Міністрів України організовує розгляд звернень комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України з питань його діяльності.
 
303. 2. Відповідь на звернення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України підписує Прем'єр-міністр України або інший член Кабінету Міністрів України, якому адресовано звернення.
 
304. Стаття 37. Інформування Верховної Ради України про діяльність Кабінету Міністрів України
 
305. 1. У дні проведення пленарних засідань Верховної Ради України щотижня відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів України (далі - година запитань до Уряду). День, тривалість та порядок проведення години запитань до Уряду визначаються Регламентом Верховної Ради України.
 
306. 2. У проведенні години запитань до Уряду у Верховній Раді України бере участь Кабінет Міністрів України в повному складі, крім тих його членів, які не можуть бути присутніми з поважних причин.
 
307. 3. Під час проведення години запитань до Уряду члени Кабінету Міністрів України відповідають на запитання народних депутатів України, представників депутатських фракцій. Народні депутати України, депутатські фракції можуть заздалегідь письмово повідомляти членів Кабінету Міністрів України про запитання, які їм буде поставлено.
 
308. 4. Під час проведення години запитань до Уряду порушуються лише питання, що належать до компетенції Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.
 
309. 5. Член Кабінету Міністрів України відповідає на запитання в межах його компетенції. У разі потреби його відповіді можуть бути доповнені іншими членами Кабінету Міністрів України.
 
310. 6. Година запитань до Уряду транслюється у прямому ефірі першими загальнонаціональними каналами телебачення і радіомовлення.
 
311. Розділ VІІІ
 
312. ВІДНОСИНИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН
 
313. Стаття 38. Відносини Кабінету Міністрів України з Конституційним Судом України
 
314. 1. Кабінет Міністрів України звертається до Конституційного Суду України для надання висновків про відповідність Конституції України міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, а також для офіційного тлумачення Конституції та законів України.
 
315. Стаття 39. Відносини Кабінету Міністрів України із судами загальної юрисдикції
 
316. 1. Кабінет Міністрів України може бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції.
 
317. 2. Інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено законами або актами Кабінету Міністрів України.
 
318. 3. Органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та організації зобов'язані на вимогу Кабінету Міністрів України або Міністерства юстиції України в установлений ними строк подати матеріали, необхідні для розгляду справ у судах.
 
319. Стаття 40. Відносини Кабінету Міністрів України з Національним банком України, Службою безпеки України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, Державним комітетом телебаченням та радіомовлення України, національними органами державного регулювання, іншими державними органами
 
320. 1. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України взаємодіє з Національним банком України, Службою безпеки України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, Державним комітетом телебаченням та радіомовлення України, національними органами державного регулювання, іншими державними органами з питань, що належать до його компетенції.
 
321. Стаття 41. Відносини Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування
 
322. 1. Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність органів виконавчої влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, зокрема економічного, соціального та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
 
323. 2. Проекти актів Кабінету Міністрів України, що безпосередньо стосуються питань функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад, попередньо надсилаються відповідним органам місцевого самоврядування для розгляду.
 
324. 3. Кабінет Міністрів України в порядку, визначеному законом, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, компенсує витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади.
 
325. 4. Кабінет Міністрів України може вносити на розгляд Верховної Ради України проекти законів про надання органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади. Одночасно Кабінет Міністрів України подає пропозиції про фінансування здійснення таких повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків, а також передачі в комунальну власність чи в користування органів місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної власності.
 
326. 5. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України забезпечує здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень органів виконавчої влади.
 
327. Стаття 42. Відносини Кабінету Міністрів України з об'єднаннями громадян
 
328. 1. Кабінет Міністрів України безпосередньо або через органи виконавчої влади забезпечує реалізацію передбачених законом прав об'єднань громадян.
 
329. 2. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції об'єднань громадян з питань, що належать до його компетенції.
 
330. Розділ ІХ
 
331. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
332. Стаття 43. Здійснення повноважень Кабінету Міністрів України
 
333. 1. Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.
 
334. 2. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на його засіданнях більшістю голосів загального складу Кабінету Міністрів України.
 
335. Стаття 44. Прем'єр-міністр України
 
336. 1. Прем'єр-міністр України:
 
337. 1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету Міністрів України на забезпечення проведення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет Міністрів України;
 
338. 2) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
 
339. 3) вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України (крім Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України), а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України;
 
340. 4) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:
 
341. пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій та щодо внесення Президентові України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій;
 
342. подання щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України;
 
343. пропозиції щодо утворення урядових комітетів та їх посадового складу;
 
344. 5) формує порядок денний засідання Кабінету Міністрів України;
 
345. 6) скликає засідання Кабінету Міністрів України та головує на них;
 
346. 7) підписує акти Кабінету Міністрів України;
 
347. 8) скріплює підписом акти Президента України у випадках, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України;
 
348. 9) представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
 
349. 10) вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до закону та актів Президента України;
 
350. 11) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, що утворюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Кабінету Міністрів України.
 
351. 2. Прем'єр-міністр України може здійснювати інші повноваження, передбачені Конституцією, цим та іншими законами України.
 
352. 3. Для здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України утворюється патронатна служба – апарат Прем'єр-міністра України, керівник якого призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.
 
353. 4. У разі відсутності Прем'єр-міністра України його повноваження виконує Перший віце-прем'єр-міністр України або віце-прем'єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень.
 
354. Стаття 45. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України
 
355. 1. Перший віце-прем'єр-міністр України (віце-прем'єр-міністр України) згідно з розподілом повноважень:
 
356. 1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у відповідних напрямах діяльності;
 
357. 2) очолює відповідний урядовий комітет;
 
358. 3) забезпечує підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядає і погоджує проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, сприяє узгодженню позицій між членами Кабінету Міністрів України, вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;
 
359. 4) забезпечує взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України з питань діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
 
360. 5) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України та її органів, брати участь у роботі колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 
361. 6) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;
 
362. 7) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
 
363. 8) веде переговори і підписує міжнародні договори відповідно до наданих йому повноважень;
 
364. 9) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.
 
365. Стаття 46. Міністр України
 
366. 1. Міністр України:
 
367. 1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері;
 
368. 2) здійснює керівництво міністерством (крім міністра, який не очолює міністерство) та на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи міністерства і шляхи досягнення поставленої мети, спрямовує та координує діяльність інших центральних органів виконавчої влади;
 
369. 3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:
 
370. пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням своїх повноважень із спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади;
 
371. подання про призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників міністра, а також перших заступників і заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром;
 
372. пропозиції – у випадку вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, або керівника підприємства, установи, організації, що перебувають в управлінні такого міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, – про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;
 
373. 4) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром;
 
374. 5) скріплює підписом акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України, з питань, що належать до сфери діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним, та забезпечує їх виконання;
 
375. 6) погоджує проекти законів, актів Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;
 
376. 7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є міністерство та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;
 
377. 8) видає обов'язкові для виконання накази з питань, що належать до сфери діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;
 
378. 9) здійснює підготовку питань для розгляду Кабінетом Міністрів України;
 
379. 10) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;
 
380. 11) бере участь у засіданнях урядових комітетів;
 
381. 12) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
 
382. 13) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;
 
383. 14) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;
 
384. 15) призначає за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє керівників територіальних органів міністерств, державних підприємств, установ, організацій, що перебувають в управлінні відповідного міністерства;
 
385. 16) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління відповідного міністерства;
 
386. 17) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.
 
387. 2. Міністр має одного першого заступника та чотирьох заступників.
 
388. 3. Патронатна служба міністра України, який очолює міністерство, утворюється у складі центрального апарату міністерства. Працівники патронатної служби призначаються на посаду та звільняються з посади міністром.
 
389. Патронатна служба міністра України, який не очолює міністерство, утворюється у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники патронатної служби призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням відповідного міністра.
 
390. 4. Міністр України може мати, крім визначених цим Законом, інші повноваження, передбачені законом.
 
391. Стаття 47. Відповідальність членів Кабінету Міністрів України
 
392. 1. Члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну відповідальність за результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу виконавчої влади.
 
393. 2. Члени Кабінету Міністрів України особисто несуть відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління.
 
394. 3. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення правопорушень несуть відповідальність відповідно до закону.
 
395. 4. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення ними корупційних діянь та порушення вимог сумлінної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави (заборона використання службового становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо), можуть бути звільнені Верховною Радою України в порядку, визначеному частиною другою статті 18 цього Закону.
 
396. Стаття 48. Засідання Кабінету Міністрів України
 
397. 1. Організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його засідання.
 
398. 2. Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем'єр-міністром України.
 
399. 3. Засідання Кабінету Міністрів України вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів України.
 
400. 4. У разі якщо міністр не має змоги взяти участь у засіданні Кабінету Міністрів України, в засіданні бере участь один із заступників міністра.
 
401. 5. Кабінет Міністрів України за пропозиціями членів Кабінету Міністрів України визначає інших осіб, які мають право брати участь у його засіданнях.
 
402. 6. На засіданнях Кабінету Міністрів України головує Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр-міністр України.
 
403. 7. Порядок денний засідання Кабінету Міністрів України затверджує Кабінет Міністрів України за пропозицією Прем‘єр-міністра України.
 
404. 8. Засідання Кабінету Міністрів України стенографується, його рішення оформлюється протоколом, який є офіційним документом.
 
405. 9. Стенограма засідання Кабінету Міністрів України є документом, що має конфіденційний характер.
 
406. 10. Протокол, стенограма засідання Кабінету Міністрів України надаються Президентові України, а також на запит – членам Кабінету Міністрів України.
 
407. 11. Порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Регламентом Кабінету Міністрів України.
 
408. Стаття 49. Урядові комітети
 
409. 1. Для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабінету Міністрів України, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів, проектів концепцій, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, утворюються урядові комітети.
 
410. 2. Перелік урядових комітетів та їх посадовий склад затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.
 
411. 3. Члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу урядового комітету, можуть брати участь у роботі цього комітету з правом вирішального голосу.
 
412. 4. У разі якщо міністр – член урядового комітету не може з поважних причин бути присутнім на засіданні, замість нього у роботі комітету може брати участь з правом вирішального голосу його перший заступник, заступник (за попереднім погодженням з головою комітету).
 
413. 5. За рішенням голови урядового комітету або за погодженням з ним у засіданні урядового комітету можуть брати участь з правом дорадчого голосу керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інші посадові особи, участь яких необхідна для обговорення питання, включеного до порядку денного.
 
414. 6. Засідання урядового комітету вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина його членів.
 
415. 7. Рішення урядового комітету приймається більшістю від його посадового складу та оформлюється протоколом.
 
416. 8. Урядові комітети для забезпечення своєї діяльності:
 
417. 1) утворюють у разі потреби підкомітети, експертні комісії та робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до їх компетенції;
 
418. 2) отримують в установленому порядку від органів виконавчої влади необхідну для їх роботи інформацію;
 
419. 3) запрошують на засідання представників органів виконавчої влади, а також інших фахівців з питань, що розглядаються.
 
420. 9. Порядок організації роботи урядових комітетів визначається Регламентом Кабінету Міністрів України.
 
421. Стаття 50. Секретаріат Кабінету Міністрів України
 
422. 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.
 
423. 2. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує підготовку та проведення засідань Кабінету Міністрів України, урядових комітетів та діяльність Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів України, які не очолюють міністерства. Секретаріат здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів законів, проектів актів Кабінету Міністрів України, інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами.
 
424. 3. Секретаріатом Кабінету Міністрів України керує Міністр Кабінету Міністрів України.
 
425. 4. Державні службовці, інші працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України, крім тих, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, в порядку, визначеному законодавством про державну службу та про працю.
 
426. 5. Права, обов'язки і відповідальність державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються законодавством про державну службу.
 
427. 6. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для звільнення з посад державних службовців, інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім державних службовців апарату Прем'єр-міністра України, патронатних служб Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство.
 
428. 7. Патронатні служби Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, утворюються у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники таких служб призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням відповідно Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство.
 
429. 8. Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України.
 
430. 9. Секретаріат Кабінету Міністрів України є юридичною особою і діє на підставі цього Закону та Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
431. 10. Кошторис та штатний розпис Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджує Міністр Кабінету Міністрів України за погодженням з Міністерством фінансів України у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
432. Стаття 51. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, що утворюються Кабінетом Міністрів України
 
433. 1. Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати постійні, тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
 
434. 2. До участі у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів можуть залучатися державні службовці, а також народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою.
 
435. 3. Завдання, склад та організація роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
436. 4. Для оплати праці фахівців, залучених до роботи в консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах, можуть виділятися кошти, передбачені для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України або відповідного центрального органу виконавчої влади.
 
437. Стаття 52. Акти Кабінету Міністрів України
 
438. 1. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України видає обов'язкові для виконання акти – постанови і розпорядження.
 
439. 2. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.
 
440. 3. Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.
 
441. 4. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.
 
442. 5. Зупинення дії актів Кабінету Міністрів України Президентом України на підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України має наслідком зупинення вчинення будь-якими органами, особами дій, спрямованих на виконання зупинених актів Кабінету Міністрів України, здійснення повноважень, визначених цими актами.
 
443. 6. Акти Кабінету Міністрів України можуть бути оскаржені до суду в порядку та у випадках, установлених законом.
 
444. Стаття 53. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України
 
445. 1. Право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
 
446. Ініціювати підготовку та видання актів Кабінету Міністрів України може також Президент України.
 
447. 2. Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
448. 3. Проекти актів Кабінету Міністрів України, внесені на його розгляд, реєструються Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
 
449. Зареєстровані проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться до бази даних електронної комп’ютерної мережі. Їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України здійснюється в порядку, встановленому законом.
 
450. 4. До підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України можуть залучатися народні депутати України за їх згодою, науковці та інші фахівці.
 
451. 5. Проекти актів Кабінету Міністрів України, що мають важливе суспільне значення та визначають права і обов'язки громадян України, підлягають громадському обговоренню в порядку, визначеному Регламентом Кабінету Міністрів України.
 
452. Стаття 54. Прийняття актів Кабінету Міністрів України
 
453. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів посадового складу Кабінету Міністрів України. У разі рівної кількості голосів голос Прем'єр-міністра України є вирішальним.
 
454. 2. Після видання акта Кабінету Міністрів України внесення до його тексту будь-яких змін, у тому числі виправлення орфографічних і стилістичних помилок, здійснюється в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.
 
455. Стаття 55. Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України
 
456. 1. Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.
 
457. У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.
 
458. 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх видання, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший строк набрання ними чинності.
 
459. 3. Акти Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України.
 
460. 4. Постанови Кабінету Міністрів України публікуються в Офіційному віснику України, акти Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
461. Розділ Х
 
462. СОЦІАЛЬНЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
463. Стаття 56. Умови оплати праці та іншого забезпечення Прем'єр-міністра України
 
464. 1. Умови оплати праці Прем'єр-міністра України, його транспортного, медичного та іншого забезпечення на час виконання Прем'єр-міністром України своїх повноважень визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
465. Стаття 57. Умови оплати праці та відпустки членів Кабінету Міністрів України
 
466. 1. Умови оплати праці членів Кабінету Міністрів України визначаються відповідно до законодавства.
 
467. 2. Члени Кабінету Міністрів України мають право на щорічну відпустку тривалістю тридцять календарних днів.
 
468. Стаття 58. Матеріально-побутове забезпечення членів Кабінету Міністрів України
 
469. 1. Член Кабінету Міністрів України забезпечується службовим транспортним засобом.
 
470. 2. Член Кабінету Міністрів України, не забезпечений житлом, забезпечується службовим житлом на час перебування на посаді.
 
471. Службові жилі приміщення, призначені для заселення членами Кабінету Міністрів України, перебувають у державній власності.
 
472. Виключення жилих приміщень, що надаються членам Кабінету Міністрів України на час перебування на посаді, з числа службових не допускається.
 
473. 3. Член Кабінету Міністрів України має право на позачергове придбання проїзних квитків на всі види міжміського транспорту в межах території України.
 
474. 4. Члену Кабінету Міністрів України на період здійснення його повноважень видається в установленому порядку дипломатичний паспорт України.
 
475. 5. У разі смерті члена Кабінету Міністрів України надається допомога на його поховання.
 
476. Стаття 59. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України
 
477. 1. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про державну службу".
 
478. Розділ ХІ
 
479. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
480. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
481. 2. Дія статті 59 цього Закону поширюється також на пенсіонерів з числа членів колишніх Ради Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів України, яким пенсію призначено до набрання чинності цим Законом.
 
482. 3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 11, ст.94, зі змінами, внесеними Законом України від 28 грудня 2007 року № 107-ІV).
 
483. 4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
484. 1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції стосовно внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;
 
485. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
486. 3) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.