Кількість абзаців - 153 Розмітка (ліва колонка)


Про наукові парки (Друге читання)

0. Проект
 
1. Вноситься народними депутатами України
 
2. А.Мартинюком, К.Самойлик, Ю.Каракаєм,
В.Полохалом
 
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про наукові парки
 
5. Цей Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов’язані зі створенням і функціонуванням наукових парків, заснованих на базі вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації та наукових установ України і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, виробництва, впровадження інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення надходжень до державного та місцевих бюджетів шляхом поєднання освіти, науки і виробництва з метою прискорення інноваційного розвитку економіки України.
 
6. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
8. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
9. виконавці проекту наукового парку - вищі навчальні заклади, наукові установи, інноваційні структури та інші суб’єкти господарювання, що беруть участь у розробленні та/або реалізації науково-технологічного або інноваційного проекту наукового парку
 
10. договір про партнерство з науковим парком - договір між науковим парком і суб’єктами господарювання, що висловили бажання брати участь у процесі розроблення та виконання проектів наукового парку;
 
11. замовники продукції наукового парку - установи, організації, підприємства, вітчизняні та іноземні компанії усіх форм власності, що замовляють і повністю сплачують вартість виконання конкретних розробок чи послуг за проектами наукового парку.
 
12. засновники наукового парку - вищий навчальний заклад та/або наукова установа й інші суб’єкти господарювання, що підписали засновницький договір про утворення наукового парку;
 
13. інноваційний проект наукового парку - затверджена в установленому порядку програма та бізнес-план її виконання, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних виробничо-організаційних та фінансово-економічних заходів щодо створення та реалізації інноваційної продукції;
 
14. ;науковий парк - це об'єднання вищого навчального закладу ІV рівня акредитації, (далі - вищий навчальний заклад) та/або наукової установи (які є базовими елементами наукового парку), що відповідають встановленим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки критеріям результатів наукової діяльності інноваційних структур (інноваційний бізнес-інкубатор, інноваційний центр, технологічний парк тощо) та інших суб’єктів господарювання, створене для організації, координації та контролю процесу розроблення і виконання науково-технологічних та інноваційних проектів, реалізації інтелектуального та науково-виробничого потенціалу його учасників і партнерів, оформлене як юридична особа та зареєстроване в установленому законом порядку, і передбачає серед іншого делегування окремих повноважень щодо координації та регулювання діяльності своїх учасників органам управління зазначеної юридичної особи;
 
15. науково-технологічний проект наукового парку - затверджена в установленому порядку програма, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних науково-організаційних та фінансово-економічних заходів щодо створення нових або вдосконалення існуючих технологій та/або видів продукції;
 
16. партнери наукового парку - суб’єкти господарювання, що уклали з науковим парком договір про партнерство та беруть участь у виконанні проектів наукового парку;
 
17. пріоритетні напрями діяльності наукового парку - це економічно та соціально зумовлені наукові, науково-технічні та інноваційні напрями діяльності, що відповідають меті створення наукового парку, галузевому профілю та/або спеціалізації вищого навчального закладу та/або наукової установи (які є базовими елементами наукового парку), враховують потреби регіону (території), в якому створено науковий парк, та узгоджуються з напрямами діяльності, визначеними законами України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» й іншими законами України в науковій та інноваційній сферах;
 
18. Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
19. 1. Науковий парк, його учасники і партнери, а також виконавці науково-технологічних та інноваційних проектів діють відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про вищу освіту», „Про інвестиційну діяльність», „Про наукову і науково-технічну діяльність», „Про інноваційну діяльність», „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», цього Закону та інших законодавчих актів, що регулюють відносини в науково-технічній та інноваційній сферах.
 
20. РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
21. Стаття 3. Мета утворення наукового парку
 
22. 1. Науковий парк утворюється з метою стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчального закладі та/або науковій установі, створення сприятливих умов для комерціалізації науково-технічної та інноваційної діяльності науковців, аспірантів, студентів та спеціалістів у сфері високих технологій, в першу чергу через малі інноваційні підприємства, шляхом ефективного і раціонального використання наявного наукового потенціалу, наукової матеріально-технічної бази та дослідних виробництв.
 
23. Стаття 4. Функції наукового парку
 
24. 1. Основними функціями наукового парку є:
 
25. інтенсифікація використання результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, забезпечення їх інноваційної спрямованості, розроблення, виробництва та реалізації інноваційної продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках;
 
26. координація наукової, інноваційної, виробничої та комерційної діяльності засновників і партнерів наукового парку;
 
27. інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновників і партнерів наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги;
 
28. залучення студентів, випускників, аспірантів та науковців вищого навчального закладу та/або наукової установи до розроблення та виконання інноваційних та науково-технологічних проектів;
 
29. сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;
 
30. організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідних для розроблення та реалізації інноваційних та науково-технологічних проектів;
 
31. залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) капіталу, підтримка наукомісткого виробництва;
 
32. захист та представництво інтересів засновників та партнерів наукового парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими суб’єктами господарювання у межах, визначених установчими документами наукового парку;
 
33. розвиток міжнародного та вітчизняного співробітництва в сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій;
 
34. виконання інших функцій, не заборонених чинним законодавством України.
 
35. Стаття 5. Установчі документи наукового парку
 
36. 1. Установчими документами наукового парку є договір про утворення наукового парку та статут наукового парку (далі - статут), вимоги до яких визначаються цим Законом та актами Кабінету Міністрів України.
 
37. 2. Завдання і предмет діяльності наукового парку, склад і компетенція його органів управління, порядок вступу до наукового парку та виходу з нього, формування його майна, порядок реорганізації та ліквідації наукового парку та інші засади його діяльності визначаються статутом наукового парку.
 
38. Стаття 6. Обмеження діяльності наукового парку
 
39. 1. В рамках діяльності наукового парку не допускається здійснення наступних видів діяльності:
 
40. торгівельно-посередницька діяльність;
 
41. надання послуг побутового призначення;
 
42. виробництво і переробка підакцизних товарів.
 
43. Стаття 7. Утворення наукового парку
 
44. 1. Рішення про утворення наукового парку приймається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
45. Вид і організаційно-правова форма наукового парку у разі, якщо його базовим елементом є суб’єкт права державної власності, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
46. 2. Для прийняття рішення щодо створення наукового парку вищим навчальним закладом або науковою установою до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки подаються проекти установчих документів та техніко-економічне обґрунтування доцільності утворення і функціонування наукового парку.
 
47. Техніко-економічне обґрунтування доцільності утворення і функціонування наукового парку має включати:
 
48. пріоритетні напрями діяльності наукового парку;
 
49. етапи розвитку пріоритетних напрямів із зазначенням часу їх здійснення;
 
50. напрямки залучення до діяльності наукового парку базового вищого навчального закладу та/або наукової установи;
 
51. ступінь розвитку виробничої, інженерної, транспортної і соціальної інфраструктури, та можливості їх розвитку в майбутньому;
 
52. існуючий рівень розвитку економічного, наукового та інноваційного потенціалу з урахуванням умов його утворення;
 
53. рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами;
 
54. прогнозні обсяги, джерела та форми фінансування на кожному етапі його розвитку;
 
55. економічні, наукові, науково-технічні, соціальні, бюджетні та екологічні наслідки функціонування наукового парку;
 
56. бізнес-план діяльності наукового парку на середньострокову перспективу.
 
57. Порядок подання і розгляду документів для прийняття рішення щодо створення наукового парку, а також загальні вимоги до зазначених документів затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
58. 3. Після прийняття спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки позитивного рішення щодо створення наукового парку вищий навчальний заклад або наукова установа проводять реєстрацію установчих документів наукового парку у відповідності до чинного законодавства.
 
59. Стаття 8. Пріоритетні напрями діяльності наукового парку
 
60. 1. З метою забезпечення ефективного використання наукового та виробничого потенціалу для кожного наукового парку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки затверджується перелік пріоритетних напрямів діяльності.
 
61. 2. Перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку повинен відповідати галузевому профілю та/або спеціалізації базового вищого навчального закладу та/або наукової установи, а також потребам регіону (території), в якому знаходиться зазначений науковий парк.
 
62. Стаття 9. Орган управління наукового парку
 
63. 1. З метою забезпечення оперативного управління роботою наукового парку, координації діяльності його учасників в рамках договору про утворення наукового парку та щодо виконання науково-технологічних та інноваційних проектів (далі - проектів) утворюється виконавчий орган управління наукового парку (далі - орган управління).
 
64. 2. Орган управління наукового парку формується у порядку, визначеному договором про утворення наукового парку та статутом наукового парку.
 
65. 3. Орган управління наукового парку.:
 
66. здійснює функції поточного керівництва діяльністю наукового парку;
 
67. забезпечує облік юридичних осіб та фізичних осіб - засновників (учасників), партнерів наукового парку і виконавців науково-технологічних та/або інноваційних проектів та веде відповідні реєстри;
 
68. видає за вимогою засновника (учасника) наукового парку або за запитами заінтересованих осіб виписки з реєстрів;
 
69. здійснює розгляд та перевірку пропозицій щодо внесення змін або припинення виконання науково-технологічного та/або інноваційного проекту;
 
70. подає звіти про діяльність наукового парку;
 
71. організовує попередній розгляд та організовує проведення експертизи науково-технологічних та інноваційних проектів наукового парку;
 
72. здійснює контроль за виконанням науково-технологічних та/або інноваційних проектів усіма суб’єктами господарювання, що беруть участь у його реалізації;
 
73. представляє у межах, визначених для органу управління наукового парку повноважень, інтереси наукового парку та його учасників в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 
74. забезпечує укладання відповідно до законодавства договорів від імені наукового парку;
 
75. виконує інші повноваження, передбачені установчими документами та цим Законом.
 
76. Стаття 10. Особливості статусу вищого навчального закладу або наукової установи - базових елементів наукового парку
 
77. 1. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа, які є базовими елементами наукового парку, можуть виступати засновником (учасником) юридичних осіб та/або їх об’єднань з метою розроблення та реалізації інноваційних продуктів та/або продукції.
 
78. 2. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа, які є базовими елементами наукового парку, мають право на строк виконання проектів наукового парку самостійно надавати суб’єктам господарювання, створеним науковими та науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу та/або наукової установи, які є базовими елементами наукового парку, необхідні їм приміщення та обладнання відповідно до договорів, які укладаються між базовим елементом наукового парку та зазначеними суб’єктами господарювання, в яких визначається порядок сплати комунальних послуг та орендної плати.
 
79. 3. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа, які є базовими елементами наукового парку, приймають участь у формуванні статутного фонду наукового парку шляхом внесення до нього нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності) у порядку, встановленому законодавством України.
 
80. 4. Орган управління наукового парку щорічно звітує перед вищим навчальним закладом або науковою установою, які є базовими елементами наукового парку, про результати своєї діяльності.
 
81. Розділ ІІІ. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
82. Стаття 11. Науково-технологічний проект
 
83. 1. Науково-технологічний проект наукового парку розробляється на основі технічного завдання, виданого замовником проекту і погодженого його виконавцями.
 
84. 2. Технічне завдання науково-технологічного проекту наукового парку має передбачати виконання науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт, а також проведення дослідно-промислового випробування нової та/або вдосконаленої технології на потужностях відповідного промислового підприємства.
 
85. Стаття 12. Реєстрація науково-технологічних проектів
 
86. 1. Науково-технологічні проекти подаються для експертизи та реєстрації до органу управління наукового парку його учасниками згідно з умовами та вимогами, що розробляються і затверджуються органом управління наукового парку.
 
87. 2. Орган управління наукового парку забезпечує організацію проведення експертизи науково-технологічних проектів, поданих для реєстрації учасниками наукового парку, відповідно до вимог Законів України „Про наукову і науково-технічну експертизу» та „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».
 
88. 3. У разі, коли для виконання науково-технологічного проекту необхідно ввезення нового наукового обладнання, яке не виробляється в Україні, і виконавець проекту бажає скористатися умовами його митного оформлення, передбаченими статтею 17 цього Закону, номенклатура та обсяги ввезення такого обладнання мають бути погоджені зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань митної справи, з питань економічної політики, з питань фінансової політики, з питань податків. Ці матеріали додаються до науково-технологічного проекту як його невід’ємна складова.
 
89. 4. За результатами науково-технічної експертизи науково-технологічних проектів спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації вказаних проектів у встановленому порядку.
 
90. 5. Строк реалізації науково-технологічного проекту не може перевищувати п’яти років з моменту його реєстрації.
 
91. 6. За результатами виконання науково-технологічних проектів виконавці проектів наукового парку подають до органу управління наукового парку такі звіти:
 
92. щоквартальні;
 
93. щорічні;
 
94. загальний - за підсумками завершення виконання проекту.
 
95. Орган управління наукового парку узагальнює інформацію щодо виконання проектів наукового парку та подає інформацію про результати роботи наукового парку до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки в установленому ним порядку.
 
96. 7. Результати виконаного проекту приймаються органом управління наукового парку чи замовником продукції наукового парку відповідно до умов договору.
 
97. Стаття 13. Інноваційний проект
 
98. 1. Інноваційним проектом наукового парку визнається проект, який передбачає створення, випуск та реалізацію інноваційної продукції, створення нових робочих місць та залучення інвестицій для його виконання в рамках пріоритетних напрямків діяльності наукового парку і відповідає вимогам Закону України „Про інноваційну діяльність».
 
99. 2. Проекти, які претендують на отримання статусу інноваційних проектів наукового парку, подаються до органу управління наукового парку юридичними та/або фізичними особами відповідно до умов конкурсу пропозицій з реалізації пріоритетних напрямів наукового парку (далі - Конкурс) згідно з умовами та вимогами, що розробляються і затверджуються органом управління наукового парку.
 
100. 3. Орган управління наукового парку розробляє та затверджує Положення про проведення конкурсу пропозицій з реалізації пріоритетних напрямів наукового парку.
 
101. 4. За результатами Конкурсу орган управління наукового парку приймає рішення про початок роботи по організації розроблення та/або реалізації інноваційного проекту.
 
102. Стаття 14. Реєстрація інноваційних проектів.
 
103. 1. За результатами Конкурсу орган управління наукового парку подає інноваційні проекти для їх розгляду та державної реєстрації до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
104. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки організовує проведення науково-технічної експертизи зазначених проектів відповідно до вимог Законів України „Про наукову і науково-технічну експертизу» та „Про інноваційну діяльність».
 
105. 3. У випадку коли для виконання інноваційного проекту необхідно ввезення нового наукового обладнання, а також комплектуючих і матеріалів, які не виробляються в Україні, і виконавець проекту бажає скористатися умовами його митного оформлення, передбаченими статтею 17 цього Закону, номенклатура та обсяги ввезення такого обладнання мають бути погоджені зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань митної справи, з питань економічної політики, з питань фінансової політики, з питань податків. Ці матеріали додаються до науково-технологічного проекту як його невід’ємна складова.
 
106. 4. За результатами науково-технічної експертизи спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку здійснює державну реєстрацію інноваційного проекту або відмовляє у його реєстрації.
 
107. 5. Строк реалізації інноваційного проекту наукового парку не може перевищувати семи років з моменту його реєстрації.
 
108. Стаття 15. Контроль та моніторинг за виконанням науково-технологічних та інноваційних проектів наукових парків.
 
109. 1. Орган управління наукового парку здійснює контроль та моніторинг реалізації науково-технологічних та інноваційних проектів.
 
110. 2. За результатами моніторингу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки за поданням органу управління наукового парку у встановленому порядку може скасувати державну реєстрацію науково-технологічного проекту та/або інноваційного проекту.
 
111. Розділ ІV. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПАРКІВ
 
112. Стаття 16. Майнові права на технології та об’єкти права інтелектуальної власності.
 
113. 1. Розроблення та реалізація проектів наукового парку здійснюються за рахунок власних коштів наукового парку, його партнерів чи замовників та/або за рахунок державних коштів.
 
114. 2. Виконання проектів наукового парку чи розробок за кошти замовників проектів наукового парку, що не передбачає будь-яких пільг чи спеціального режиму, здійснюється без їх державної реєстрації.
 
115. 3. Майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, набуті в результаті виконання проектів наукового парку, є власністю творця об’єкту права інтелектуальної власності та/або технології, наукового парку та/або його партнерів, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті.
 
116. 4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки може обмежити майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок державних коштів, у таких випадках:
 
117. а) технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності віднесено до сфери національної безпеки та оборони держави;
 
118. б) технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності визнано таким, що має використовуватися в публічних інтересах;
 
119. в) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки у повному обсязі здійснює фінансування доведення технології та/або об'єкта права інтелектуальної власності до промислового використання та реалізації готової продукції.
 
120. 5. У випадках, зазначених у частині четвертій цієї статті, творець об’єкта права інтелектуальної власності та/або технології, науковий парк та/або його партнери мають право використовувати технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності, створений із залученням державних коштів, для власних потреб, якщо інше не визначено договором між ними та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти та науки.
 
121. 6. Науковий парк та/або його партнери зобов'язані протягом місяця з дня отримання ними повідомлення про створення технології та/або об'єкта права інтелектуальної спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки про створену технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності.
 
122. 7. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки протягом двох місяців з дня отримання повідомлення, передбаченого частиною шостою цієї статті, має повідомити науковий парк та/або його партнерів, чи буде віднесено технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності, створений за рахунок державних коштів, до сфери національної безпеки та оборони, чи відповідну технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності буде використано в публічних інтересах.
 
123. 8. Якщо спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки протягом строку, зазначеного в частині сьомій цієї статті, не повідомив про прийняте ним рішення науковий парк та/або його партнерів, виключні майнові права на технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності без обмежень належать творцю об’єкта права інтелектуальної власності та /або технології, науковому парку та/або його партнерам.
 
124. 9. У разі порушення спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти та науки положень частин третьої-восьмої цієї статті творець об’єкту права інтелектуальної власності та/або технології, науковий парк та/або його партнер можуть звернутися до суду з позовом про захист своїх прав.
 
125. Стаття 17. Особливості митного режиму ввезення нового наукового обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів наукових парків.
 
126. 1. Звільняються від сплати ввізного мита, що нараховується згідно з митним законодавством України при ввезенні в Україну, для реалізації:
 
127. науково-технологічних проектів наукових парків - нове наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, яке не виробляється в Україні;
 
128. інноваційних проектів наукових парків - нове наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, які не виробляються в Україні.
 
129. 2. Порядок митного оформлення, затвердження номенклатури та обсягів постачань товарів, зазначених у частині першій цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
130. 3. Режим звільнення від сплати ввізного мита діє протягом року, починаючи від дати затвердження обсягів постачання наукового обладнання, протягом трьох років для комплектуючих та матеріалів.
 
131. Стаття 18. Оренда приміщень вищого навчального закладу - засновника наукового парку
 
132. 1. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа, на базі яких засновано науковий парк, мають право надавати виконавцям науково-технологічних та інноваційних проектів необхідні їм лабораторії та/або інші приміщення на основі договорів найму (оренди).
 
133. 2. У договорах, що укладаються відповідно до частини першої цієї статті, може визначатися особливий порядок сплати комунальних послуг та орендної плати, розміри та умови оплати встановлюються органом базовим елементом наукового парку за погодженням з місцевими органами виконавчої влади та центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться відповідні вищі навчальні заклади та/або наукові установи.
 
134. РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
135. Стаття 19. Джерела фінансування діяльності наукового парку
 
136. 1. Для виконання своїх статутних завдань науковий парк може створювати статутний, резервний фонди, фонд підтримки інноваційної діяльності малих підприємств та інші фонди, не заборонені законодавством України.
 
137. 2. Джерелами фінансування наукового парку є:
 
138. кошти статутного та інших фондів наукового парку;
 
139. фінансові надходження від діяльності наукового парку;
 
140. інвестиції, надані науковому парку;
 
141. благодійні внески для розвитку наукового парку та на забезпечення реалізації інноваційних проектів;
 
142. кошти державного та місцевих бюджетів;
 
143. кошти замовників;
 
144. інші надходження, що не заборонені законодавством України.
 
145. Стаття 20. Розрахункове обслуговування діяльності наукового парку
 
146. 1. Науковий парк має право відкривати рахунки в національній та іноземній валютах в банківських та інших фінансових установах.
 
147. РОЗДІЛ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
148. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком статті 17, яка набуває чинності у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України.
 
149. 2. Питання, не врегульовані цим Законом, вирішуються відповідно до законодавства.
 
150. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
151. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
152. підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, норми яких суперечать положенням цього Закону.