Кількість абзаців - 138 Розмітка (ліва колонка)


Про газ (метан) вугільних родовищ (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про газ (метан) вугільних родовищ
 
3. Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері геологічного вивчення газу (метану) вугільних родовищ, його видобування та вилучення під час дегазації і подальшого використання як матеріального та/або енергетичного ресурсу.
 
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
6. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
7. видобування газу (метану) вугільних родовищ - господарська діяльність, яка включає комплекс технічних заходів з дегазації діючих шахт і тих, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також відпрацьованих вугільних родовищ, якщо вилучений газ метан призначається для подальшого використання як матеріальний та/або енергетичний ресурс;
 
8. вугільний пласт - одиничне природне скупчення в надрах викопного вугілля - твердої горючої корисної копалини осадового походження;
 
9. вугільне родовище - природне скупчення вугільних пластів та вміщуючих порід;
 
10. газ метан вугільних родовищ - газова суміш, яка супроводжує вугільні пласти та вміщуючі породи;
 
11. господарська діяльність з геологічного вивчення, видобування газу (метану) вугільних родовищ –геологічне вивчення та промислова розробка вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану) для подальшого використання;
 
12. господарська діяльність з використання газу (метану) вугільних родовищ – виробництво електричної, теплової та/або інших видів енергії ,в разі, коли газ метан вугільних родовищ є основним енергоносієм, а також при використанні газу (метану) вугільних родовищ в якості основної технологічної сировини;
 
13. дегазація - сукупність заходів, спрямованих на примусове вилучення газу (метану) з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин;
 
14. контрольована емісія газу (метану) вугільних родовищ - виділення газу (метану) з вугільних родовищ у навколишнє природне середовище внаслідок здійснення господарської діяльності за умов дотримання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
 
15. неконтрольована емісія газу (метану) з вугільних родовищ - виділення газу (метану) вугільних родовищ у навколишнє природне середовище, не пов`язане з здійсненням господарською діяльністю.
 
16. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
17. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з: геологічним вивченням надр з метою виявлення запасів; подальшим видобуванням газу (метану) з вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання; видобуванням газу (метану) вугільних родовищ при дегазації діючих шахт і тих, що готуються до експлуатації, а також на відпрацьованих вугільних родовищах; використанням газу (метану) вугільних родовищ як матеріального та/або енергетичного ресурсу.
 
18. Стаття 3. Законодавство у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
19. Відносини, пов'язані з геологічним вивченням, видобуванням та використанням газу (метану) вугільних родовищ, регулюються цим Законом, Кодексом України про надра, Земельним кодексом України, Гірничим законом України, законами України "Про нафту і газ ", "Про альтернативні види рідкого та газового палива", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону праці", іншими нормативно-правовими актами.
 
20. Стаття 4. Норми, правила і стандарти у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
21. Проектування, будівництво, реконструкція, ремонт, експлуатація та ліквідація об'єктів видобування та подальшого використання газу (метану) вугільних родовищ, відповідність газу (метану) вугільних родовищ умовам доступу та транспортування газотранспортними мережами регламентуються нормативно-правовими актами, які є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами відносин у сфері геологічного вивчення, видобування та подальшого використання (транспортування, зберігання) газу (метану) вугільних родовищ.
 
22. Стаття 5. Особливості регулювання відносин у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
23. Особливості відносин у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, визначені цим Законом, зумовлені такими об'єктивними умовами видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ:
 
24. відсутністю гарантованої наявності газу і гарантованого якісного складу газу у вугільному родовищі;
 
25. технологічною складністю промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ внаслідок невизначеності його розподілу і якісного складу;
 
26. підвищеною вибухо- та пожежонебезпечністю газу (метану) вугільних родовищ та продуктів його переробки і необхідністю у зв'язку з цим забезпечення надійності та безпеки експлуатації об'єктів у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.
 
27. Розділ ІІ. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
 
28. Стаття 6. Засади державної політики у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.
 
29. Державна політика у сфері діяльності з геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ грунтується на засадах:
 
30. державного регулювання діяльності з геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ;
 
31. підвищення безпеки та ефективності експлуатації об'єктів, на яких здійснюється видобування вугілля, та геологічного вивчення, видобування й використання газу (метану) вугільних родовищ ;
 
32. сприяння диверсифікації джерел постачання енергоносіїв;
 
33. забезпечення захисту прав та інтересів усіх суб'єктів відносин, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням надр з метою виявлення запасів газу (метану) вугільних родовищ, промисловою розробкою газу (метану) вугільних родовищ та переробкою його продуктів, а також споживачів газу (метану) вугільних родовищ ;
 
34. сприяння розвитку конкурентних відносин у сфері діяльності з геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ ;
 
35. захисту навколишнього природного середовища;
 
36. забезпечення раціонального використання надр.
 
37. Стаття 7. Основні напрями розвитку у сфері використання газу (метану) вугільних родовищ
 
38. Основними напрямами розвитку у сфері використання газу (метану) вугільних родовищ є його використання як матеріального та/або енергетичного ресурсу:
 
39. на місці видобування;
 
40. шляхом доставки кінцевому споживачеві за допомогою газотранспортних мереж.
 
41. Розділ ІІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТА-ННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
 
42. Стаття 8. Державне регулювання у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
43. Державне регулювання у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі, центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, Національна комісія регулювання електроенергетики України та інші уповноважені Кабінетом Міністрів України органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності у порядку, встановленому законом.
 
44. Право на видобування газу (метану) вугільних родовищ при дегазації діючих шахт надається власникові спеціального дозволу на промислову розробку вугільного родовища в межах відповідного гірничого відводу або іншій особі в передбаченому цим Законом порядку за згодою власника дозволу.
 
45. Власник спеціального дозволу може залучати спеціалізовані організації для виконання робіт з видобування газу (метану) вугільних родовищ за наявності у них відповідних дозволів, передбачених законодавством.
 
46. Встановлення граничних цін на газ метан вугільних родовищ здійснюється Національною комісією регулювання електроенергетики України в разі, якщо видобування газу (метану) вугільних родовищ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. У разі транспортування, постачання газу (метану) вугільних родовищ за допомогою Єдиної газотранспортної системи України встановлення тарифів на транспортування і постачання газу (метану) вугільних родовищ здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України відповідно до законодавства. В інших випадках газ метан вугільних родовищ реалізується за договірними цінами.
 
47. Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування
 
48. До повноважень органів місцевого самоврядування у відносинах, пов'язаних з геологічним вивченням, видобуванням, транспортуванням, постачанням, зберіганням та використанням газу (метану) вугільних родовищ, належить:
 
49. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на відповідній території об'єктів геологічного вивчення, видобування, транспортування та використання газу (метану) вугільних родовищ, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає відповідну територію;
 
50. участь у розробці комплексних планів геологічного вивчення, видобування, транспортування та використання газу (метану) вугільних родовищ на відповідній території;
 
51. участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об'єктів геологічного вивчення, видобування, транспортування та використання газу (метану) вугільних родовищ у надзвичайних умовах;
 
52. вжиття заходів у встановленому порядку для відшкодування збитків, заподіяних внаслідок геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ громадянам і довкіллю (включаючи рекультивацію земель), суб’єктами господарювання, що здійснюють зазначену діяльність;
 
53. інші повноваження, визначені законом.
 
54. Стаття 10. Державний нагляд (контроль) у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
55. Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань геологічного, гірничого, екологічного нагляду (контролю) та контролю за ефективністю використання енергоносіїв.
 
56. Стаття 11. Стимулювання діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
57. Держава стимулює суб`єкти господарювання , що видобувають та використовують газ метан вугільних родовищ.
 
58. Розділ ІV. ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
 
59. Стаття 12. Основні принципи господарювання
 
60. Не допускається експлуатація вугільних родовищ з підвищеним рівнем концентрації газу (метану). Дегазація вугільних родовищ повинна забезпечувати рівень концентрації газу (метану) у гірничих виробках відповідно до встановлених нормативів, що забезпечує безпечне ведення підземних робіт.
 
61. Порядок обліку запасів (ресурсів) та обсягу видобування газу (метану) вугільних родовищ визначається уповноваженими центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень.
 
62. Стаття 13. Особливості надання спеціальних дозволів на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ
 
63. Особливості надання спеціальних дозволів на здійснення господарської діяльності з геологічного вивчення запасів газу (метану), його видобування на шахтах, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищах, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також на відпрацьованих вугільних родовищах визначаються відповідно до цього Закону.
 
64. Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр відповідно до закону, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі на строк, що охоплює період дії окремих спеціальних дозволів на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ (промислову розробку родовищ), але не більш ніж на 20 років для вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також для відпрацьованих вугільних родовищах.
 
65. Видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих шахт, у спеціальних дозволах на видобування вугілля яких міститься вимога розробки супутніх корисних копалин, у тому числі газу (метану), здійснюється за окремим спеціальним дозволом, який надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр за погодженням з надрокористувачем. Цей спеціальний дозвіл є невід’ємною частиною основного спеціального дозволу на видобування вугілля та видається на строк дії основного спеціального дозволу.
 
66. Спеціальний дозвіл на видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих шахт видається зацікавленій особі лише за наявності письмової згоди надрокористувача. Надрокористувач у відповіді на пропозицію щодо видобування газу (метану) вугільних родовищ у межах гірничих відводів діючих шахт зобов’язаний зазначити технічні умови видобування газу (метану) вугільних родовищ та строки такого видобування. Відповідь на пропозицію зацікавленій особі надрокористувач зобов’язаний надати протягом тридцяти календарних днів з дня її отримання.
 
67. У разі надання спеціального дозволу на видобування вугілля в межах ділянки надр, на яку надано спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ іншому суб’єкту господарювання, між такими суб’єктами укладається цивільно-правова угода про узгодження господарської діяльності, та зокрема про відповідальність сторін при здійсненні господарської діяльності гірничовидобувних підприємств.
 
68. Технічні умови, визначені надрокористувачем відповідно до частини четвертої цієї статті, є істотними умовами такої угоди. Угода підлягає реєстрації центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр не пізніше двох тижнів з дня її подання.
 
69. Якщо протягом одного року з дня отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ діяльність, на яку отримано дозвіл, не розпочата, або якщо протягом двох років з дня отримання спеціального дозволу не розпочато видобування газу (метану) вугільних родовищ зазначений спеціальний дозвіл анулюється.
 
70. Стаття 14. Особливості видобування газу (метану) вугільних родовищ за проектами спільного впровадження згідно з вимогами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
 
71. У разі якщо діяльність з видобування газу (метану) вугільних родовищ здійснюється на умовах договору за проектами спільного впровадження, один з учасників цього договору зобов'язаний мати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
 
72. Прибуток від проектів спільного впровадження згідно з вимогами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату розподіляється між її учасниками на умовах договору про спільну діяльність з урахуванням капітальних та поточних витрат кожного учасника.
 
73. Стаття 15. Особливості доступу до газотранспортних мереж
 
74. Доступ до газотранспортних мереж з метою транспортування, постачання, зберігання газу (метану) вугільних родовищ здійснюється згідно з порядком доступу до Єдиної газотранспортної системи України, встановленим законодавством. Якість газу (метану) вугільних родовищ має відповідати вимогам суб’єкта господарської діяльності відповідної газотранспортної системи, з урахуванням державних стандартів.
 
75. Стаття 16. Охорона навколишнього природного середовища
 
76. З метою дотримання екологічної безпеки при видобуванні та використанні газу (метану) вугільних родовищ суб’єкти господарювання забезпечують:
 
77. виключення можливості неконтрольованої емісії газу (метану) вугільних родовищ понад гранично допустимі нормативи, прогнозування і запобігання вибухам, аваріям та катастрофам, локалізацію і ліквідацію їх наслідків, мінімізацію їх негативного впливу на здоров'я населення і навколишнє природне середовище;
 
78. обов'язкове страхування майнових ризиків користувача надр при видобуванні та використанні газу (метану) вугільних родовищ на випадок завдання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок у порядку, встановленому законодавством про страхування;
 
79. дотримання правил, норм і стандартів ведення гірничих робіт і охорони навколишнього природного середовища.
 
80. Забороняється спалювання газу (метану) вугільних родовищ безпосередньо із свердловини відкритим способом. Контрольована емісія газу (метану) вугільних родовищ можлива лише для відвернення небезпеки життю та здоров’ю людей.
 
81. Технічні та організаційні заходи щодо запобігання аваріям і катастрофам на стадіях геологорозвідувальних і науково-дослідних робіт, проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, експлуатації, ліквідації або консервації об’єктів, що здійснюють видобування газу (метану) вугільних родовищ, здійснюються відповідно до законодавства.
 
82. З метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій підприємства, що здійснюють видобування газу (метану) вугільних родовищ, підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами згідно із законодавством.
 
83. Для забезпечення безпеки населення, що проживає в районі розташування об'єктів видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, встановлюються охоронні та санітарно-захисні зони, розміри й порядок використання яких визначаються законодавством та проектами цих об'єктів, затвердженими в установленому законодавством порядку.
 
84. Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕ-ННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИДОБУВАН-НЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
 
85. Стаття 17. Штрафні санкції, що застосовуються до суб’єктів господарювання – юридичних осіб за порушення законодавства у сфері видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
86. Уповноваженні органи застосовують до суб`єктів господарювання – юридичних осіб штрафні санкції:
 
87. самовільне користування надрами – у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
88. порушення норм, правил і вимог щодо проведення робіт з геологічного вивчення надр – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
89. пошкодження родовищ корисних копалин, які повністю виключають або суттєво обмежують можливість їх подальшої експлуатації – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
90. невиконання правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, захисту майна і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, – у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
91. невиконання вимог щодо приведення свердловин, які ліквідовано або законсервовано, у безпечний стан, а також вимог щодо збереження свердловин на час консервації, – у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
92. невиконання вимог гірничого законодавства – у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
93. проведення робіт без затвердженої в установленому порядку технічної документації (проектів, паспортів тощо) або з порушенням їх вимог – у розмірі одної тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
94. невиконання законних вимог уповноважених державних органів у сфері проведення гірничих робіт – у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
95. порушення правил безпеки, що створює загрозу безпечній життєдіяльності населення та експлуатаційного персоналу – у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
96. порушення правил охорони об'єктів видобуванні та використанні газу (метану) вугільних родовищ – у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
97. порушення умов та правил діяльності, передбачених відповідним спеціальним дозволом на користування надрами – у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
98. неподання передбаченої законом інформації уповноваженим державним органам або подання завідомо недостовірної інформації – у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
99. відмову надавати інформацію щодо газоносності надр до Державного інформаційного геологічного фонду України у випадках, передбачених законодавством – у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
100. Законами України може бути встановлена відповідальність за інші порушення законодавства, що регулює діяльність у галузі.
 
101. Справи про накладення штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються органами державного нагляду (інспекціями) в межах їх компетенції.
 
102. Суми штрафів, що накладаються органами державного нагляду (інспекціями), перераховуються до Державного бюджету України.
 
103. Про вчинення порушень, зазначених у цій статті, посадовими особами уповноважених органів, що виявили правопорушення, складається протокол, який разом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, передається посадовим особам, уповноваженим розглядати такі справи.
 
104. Керівник чи заступник керівника уповноваженого органу розглядає справу протягом 15 днів з дня отримання відповідних документів.
 
105. Рішення керівника чи заступника керівника уповноваженого органу про накладення штрафу оформляється постановою.
 
106. Суб'єкт господарювання повинен сплатити штраф у п'ятнадцятиденний термін з дня отримання постанови про його накладення.
 
107. У разі несплати штрафу в зазначений термін він стягується в судовому порядку.
 
108. Рішення про накладення штрафу у справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено в суді.
 
109. Розділ VІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
110. Стаття 18. Міжнародне співробітництво у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
111. Україна бере участь в міжнародному співробітництві у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ відповідно до міжнародних договорів України та законодавства України.
 
112. Стаття 19. Міжнародні договори у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
 
113. Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони атмосферного повітря відповідно до правил встановлених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та інших міжнародних договорів України.
 
114. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила відповідного міжнародного договору.
 
115. Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
116. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 11 та підпункту 2 пункту 3 розділ VІІ цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2009 року та частини першої статті 12 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
117. 2. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
118. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
119. 1) текст статті 3-1 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №36,ст.340; 2004 р., №23, ст. 324) викласти в такій редакції:
 
120. "Якщо законами з питань користування нафтогазоносними надрами, зокрема законом з питань геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, встановлені інші норми, ніж ті, що встановлені у цьому Кодексі, то застосовуються норми цих законів ";
 
121. 2) пункт 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами) доповнити підпунктом 7.13.9 такого змісту:
 
122. "7.13.9. Тимчасово, до 1 січня 2018 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про газ метан вугільних родовищ ".
 
123. Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов’язаних з діяльністю з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.
 
124. Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України ".
 
125. У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до закону.
 
126. 3) у статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності " (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст. 299) із наступними змінами:
 
127. пункти 18 - 20 викласти в такій редакції:
 
128. "18) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
 
129. 19) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та за нерегульованим тарифом;
 
130. 20) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами ";
 
131. доповнити пунктом 77 такого змісту:
 
132. "77) проектування, технічне обслуговування, будівництво нових і реконструкція діючих систем видобування газу (метану) вугільних родовищ та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, оцінка протиаварійного стану зазначених об'єктів".
 
133. 4) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 7, ст.50; 2002р., №8 ст.62, №14, ст.96; 2003р., №38, ст.313; 2004р., №2, ст.6, №19, ст.254, №26, ст.362; 2005р., №1, ст.1, ст.10, №6, ст.138; 2006р., №13, ст.110, №49, ст.484) доповнити пунктом 43 такого змісту:
 
134. "43) страхування майнових ризиків користувача надр при видобуванні та використанні газу (метану) вугільних родовищ;"
 
135. 4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
136. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
137. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.