Кількість абзаців - 299 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб'єктів господарської діяльності (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб’єктів господарської діяльності
 
3. З метою подолання кризових явищ в економіці та мінімізації впливу фінансової кризи на суб’єктів господарської діяльності, зокрема на мале та середнє підприємництво, в межах державної політики сприяння розвитку підприємництва, Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 31-32, ст. 263; 2005, № 16, ст. 257; 2006, № 27, ст. 234; № 37, ст. 310):
 
6. 1) у частині п’ятій статті 16 слова "та адміністратором" виключити;
 
7. 2) у статті 17:
 
8. у абзаці дев’ятнадцятому частини другої та абзаці десятому частини четвертої слова "дату" виключити та слова "постановки" замінити словами "постановку";
 
9. у абзаці тридцять п’ятому частини другої слова "здійснення зв’язку з юридичною особою" замінити словами "юридичну особу";
 
10. у абзаці двадцятому частини четвертої слова "здійснення зв’язку з фізичною особою-підприємцем" замінити словами "фізичну особу-підприємця";
 
11. 3) статті 20 та 21 викласти в такій редакції:
 
12. "Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
 
13. 1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними.
 
14. 2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у формі виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру, інформації з Єдиного державного реєстру в електронному та паперовому вигляді.
 
15. 3. Форма, зміст та порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації. У випадках, визначених спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації, відомості надаються на бланках суворої звітності.
 
16. Опис бланків і порядок їх оформлення встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
 
17. 4. За видачу відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої визначаються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
 
18. 5. Кошти, що надходять від видачі відомостей з Єдиного державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, пов’язаних з його адмініструванням.
 
19. 6. Документом про внесення плати за видачу відомостей з Єдиного державного реєстру є копія квитанції або платіжного доручення з відміткою установи банку.
 
20. 7. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування звільняються від плати за видачу на їх запит відомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий запит подається у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
 
21. Стаття 21. Виписка з Єдиного державного реєстру
 
22. 1. Виписка з Єдиного державного реєстру – документ, що містить інформацію про юридичну особу або фізичну особі-підприємця та подається для ідентифікації її у разі потреби під час провадження господарської діяльності, а також документ, що підтверджує постановку юридичної особи або фізичної особи-підприємця на облік у відповідних органах, обов’язковість постановки на облік у яких встановлено законом.
 
23. Виписка з Єдиного державного реєстру надається юридичній особі або фізичній особі-підприємцю після надходження інформації до Єдиного державного реєстру про постановку на облік.
 
24. 2. Виписка з Єдиного державного реєстру не видається за наявності в Єдиному державному реєстрі запису про:
 
25. - відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу чи фізичну особу-підприємця;
 
26. - відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;
 
27. - про відсутність фінансової звітності юридичної особи за рік, що передує тому, у якому здійснюється запит.
 
28. 3. Виписка з Єдиного державного реєстру чинна протягом тридцяти календарних днів після її видачі.
 
29. Виписка з Єдиного державного реєстру втрачає чинність раніше строку, встановленого у абзаці першому цієї частини, якщо до Єдиного державного реєстру внесено зміни щодо відомостей, зазначених у виписці.
 
30. 4. За одержання виписки з Єдиного державного реєстру вперше плата не справляється.";
 
31. 4) у статті 22:
 
32. у частині першій після слів "про виділ" доповнити словами "про перетворення";
 
33. після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
34. "7. Повідомлення про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом або судом рішення про перетворення повинно містити відомості про:
 
35. найменування юридичної особи;
 
36. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
37. місцезнаходження юридичної особи;
 
38. дату прийняття рішення про перетворення, підстава для його прийняття;
 
39. місце та дату внесення запису щодо прийняття рішення про перетворення;
 
40. дату призначення та відомості про комісію з перетворення;
 
41. порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи у процесі перетворення";
 
42. у зв’язку з цим частини сьому-двадцять першу вважати відповідно частинами восьмою-двадцять другою;
 
43. у частині восьмій слово "перетворення" виключити;
 
44. 5) у статті 32:
 
45. у назві статті, частинах другій – п’ятій після слів "виділ" у відповідних відмінках доповнити словами "перетворення" у відповідних відмінках;
 
46. у частині першій після слів "шляхом виділу" доповнити словами "або перетворення" та після слів "розподільчого балансу" доповнити словами "або передавального акта";
 
47. доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
48. "7. При перетворенні юридичної особи до неї не застосовуються обмеження, встановлені частиною другою статті 35 цього Закону.
 
49. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.";
 
50. 6) у статті 33 слова "перетворення (реорганізації)" виключити;
 
51. 7) у статті 37:
 
52. у назві, частинах першій, шостій, сьомій та дев’ятій слова "або перетворення" виключити;
 
53. у частині п’ятій слово "перетворення" виключити;
 
54. частини третю та п’ятнадцяту виключити;
 
55. у зв’язку з цим частини четверту-чотирнадцяту вважати відповідно третьою-тринадцятою;
 
56. частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:
 
57. "13. Поділ вважається завершеним з моменту державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу та державної реєстрації новоутворених юридичних осіб.";
 
58. 8) абзац другий частини другої статті 38 викласти у редакції:
 
59. "визнання судом державної реєстрації юридичної особи недійсною на підставах, встановлених законом;";
 
60. 9) у статті 42:
 
61. у абзаці першому частини першої після слів "та має ідентифікаційний номер" доповнити словами "і постійно проживає в Україні";
 
62. частину першу після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
 
63. "копію документа, оформленого відповідно до вимог законодавства, що підтверджує місце проживання фізичної особи в Україні;
 
64. копію паспорта громадянина України, якщо заявником є громадянин України;
 
65. копію паспортного документу та копію посвідки на постійне проживання в Україні, якщо заявником є іноземець чи особа без громадянства;
 
66. копію посвідчення біженця, якщо заявником є особа, якій надано в Україні статус біженця;";
 
67. у зв’язку з цим абзаци четвертий – п’ятий вважати відповідно абзацами восьмим – дев’ятим;
 
68. у абзаці першому частини другої слова "повинна подати виключно особисто:" замінити словами "виключно особисто подає документи, визначені частиною першою цієї статті, за винятком копії довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів";
 
69. абзаци другий–третій частини другої виключити;
 
70. 10) частину другу статті 45 після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
71. "копію документа, оформленого відповідно до вимог законодавства, що підтверджує місце проживання фізичної особи в Україні;
 
72. копію паспорта громадянина України, якщо заявником є громадянин України;
 
73. копію паспортного документу та копію посвідки на постійне проживання в Україні, якщо заявником є іноземець чи особа без громадянства;
 
74. копію посвідчення біженця, якщо заявником є особа, якій надано в Україні статус біженця;";
 
75. у зв’язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом десятим.
 
76. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №40-44, ст. 356):
 
77. 1) у статті 89:
 
78. частину другу викласти в такій редакції:
 
79. "2. Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи встановлюються законом. Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав, ніж встановлені законом, не допускається.";
 
80. частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
81. "До єдиного державного реєстру вносяться також встановлені законом відомості про юридичних осіб публічного права.";
 
82. абзац перший частини першої статті 90 викласти в такій редакції:
 
83. "1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів та установ) та назву.";
 
84. 2) частину першу статті 103 виключити;
 
85. 3) у частині першій статті 104 слово "перетворення" виключити;
 
86. 4) у статті 105:
 
87. частину першу та другу викласти в такій редакції:
 
88. "1. Учасники юридичної особи, або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення. У разі прийняття судом рішення про припинення юридичної особи, суд зобов’язаний у день набрання судовим рішенням законної сили направити його копію вищому органу (власнику) юридичної особи та державному реєстратору за місцезнаходженням суб’єкта господарювання для внесення до єдиного державного реєстру запису про це судове рішення.
 
89. 2. Учасники юридичної особи, орган або суд, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення юридичної особи відповідно до цього Кодексу.
 
90. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути покладено на орган управління юридичної особи.";
 
91. частини третю та четверту виключити;
 
92. 5) доповнити Кодекс статтею 105-1 такого змісту:
 
93. "Стаття 105-1 Комісія з припинення юридичної особи
 
94. 1. Припинення юридичної особи здійснюється комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), яка призначається у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
95. Членом комісії з припинення юридичної особи може бути тільки фізична особа.
 
96. 2. З моменту призначення комісії з припинення юридичної особи повноваження органів управління юридичної особи припиняються.
 
97. Повноваження органів управління юридичної особи щодо управління справами юридичної особи переходять до комісії з припинення юридичної особи. Керівник цієї юридичної особи звільняється у порядку, встановленому законом.
 
98. Комісія з припинення юридичної особи виступає від імені юридичної особи у відносинах з третіми особами та у суді.
 
99. 3. Комісія з припинення юридичної особи зобов’язана:
 
100. виконувати повноваження органів управління юридичної особи;
 
101. розміщувати в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, який не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи;
 
102. вживати усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляти їх про припинення юридичної особи;
 
103. здійснювати інвентаризацію майна юридичної особи, в тому числі щодо наявності у юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, а також стосовно того, чи є ця юридична особа учасником інших юридичних осіб;
 
104. забезпечувати визначення вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки в установленому законодавством порядку;
 
105. відкрити спеціальний рахунок для розрахунків з кредиторами, перерахувавши на нього грошові кошти з рахунків юридичної особи у банках та інших фінансових установах, що закриваються;
 
106. вживати заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості;
 
107. від імені юридичної особи заявляти позови про стягнення заборгованості з дебіторів юридичної особи, а також з осіб, які несуть з юридичною особою відповідно до закону або договору субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність;
 
108. вживати заходів, спрямованих на виявлення та повернення майна юридичної особи, що знаходиться у третіх осіб;
 
109. заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до юридичної особи вимог кредиторів;
 
110. розглядати та задовольняти в порядку черговості вимоги кредиторів щодо зобов’язань юридичної особи;
 
111. у разі недостатності у юридичної особи грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснювати реалізацію майна юридичної особи;
 
112. здійснювати звільнення працівників юридичної особи відповідно до законодавства про працю;
 
113. за вимогою учасників юридичної особи складати проміжний баланс юридичної особи, що припиняється;
 
114. повертати державним органам свідоцтва, ліцензії та інші документи, печатки, штампи та інші цінності, які підлягають поверненню державним органам відповідно до законодавства;
 
115. передавати у встановленому законодавством порядку документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, відповідним архівним установам;
 
116. вживати заходів щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 
117. вживати інших заходів, пов’язаних з припиненням юридичної особи.
 
118. 4. Члени комісії з припинення юридичної особи несуть матеріальну відповідальність перед учасниками юридичної особи за збитки, завдані своїми діями (бездіяльністю). З позовом про стягнення збитків має право звернутися кожен з учасників юридичної особи.";
 
119. 6) статтю 106 викласти в такій редакції:
 
120. "Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення юридичних осіб
 
121. 1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення юридичних осіб здійснюються за рішенням їх учасників або органів, уповноважених на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
 
122. 2.Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання.";
 
123. 9) у статті 107:
 
124. у назві слова "та перетворення" вилучити;
 
125. у частині другій слова "або перетворення" вилучити;
 
126. 8) статтю 109 викласти в такій редакції:
 
127. "Стаття 109. Виділ
 
128. 1.Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
 
129. У разі виділу юридична особа, яка передає частину свого майна, не припиняється.
 
130. 2.Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс.
 
131. Суд, що прийняв рішення про виділ, у своєму рішенні визначає учасника юридичної особи, вищий орган юридичної особи (власника) або іншу особу, які зобов’язані скласти та затвердити розподільчий баланс.";
 
132. 9) у статті 110:
 
133. пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
134. "2) за рішенням суду з підстав, визначених законом";
 
135. абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
136. "2. Вимога про ліквідацію юридичної особи може бути пред’явлена до суду уповноваженим на це законом органом державної влади, або іншою особою, що подала до суду позовну заяву.";
 
137. абзац другий частини другої виключити.
 
138. 3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., № 18-22, ст. 144):
 
139. 1) у статті 56:
 
140. у частині першій слово "виділення" замінити словом "виділу", слова "реорганізації", "перетворення" виключити;
 
141. у частині другій слово "виділення" замінити словом "виділу";
 
142. 2) у статті 59:
 
143. у назві слово "діяльності" виключити;
 
144. у частині першій:
 
145. а) слова "діяльності", "реорганізації", "перетворення" виключити;
 
146. б) слова (злиття, приєднання, поділу) написати без дужок;
 
147. у другому реченні частини четвертої слово "виділення" замінити на "виділ";
 
148. частину п’яту виключити;
 
149. абзац п’ятий частини шостої викласти в такій редакції:
 
150. "у разі визнання судом його державної реєстрації недійсною на підставах, визначених законом";
 
151. частини сьому, восьму викласти в такій редакції:
 
152. "7. Визнання судом недійсною державної реєстрації суб’єкта господарювання є підставою для проведення процедури припинення цього суб’єкта господарювання шляхом його ліквідації, що здійснюється у порядку, встановленому законом.
 
153. 8. Повідомлення щодо припинення юридичної особи підлягають опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації в порядку, встановленому законом.";
 
154. 3) у статті 60:
 
155. частину першу та другу викласти в такій редакції:
 
156. "1. Ліквідація суб’єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією (ліквідатором тощо).
 
157. Учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання, призначають ліквідаційну комісію (ліквідатора тощо) суб’єкта господарювання, встановлюють порядок і строки припинення суб’єкта господарювання та затверджують акт ліквідаційної комісії.
 
158. Суд, що прийняв рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання, у рішенні про ліквідацію визначає учасника суб’єкта господарювання або вищий орган юридичної особи (власника), який зобов’язаний призначити ліквідаційну комісію (ліквідатора тощо) суб’єкта господарювання, встановити порядок і строки припинення суб’єкта господарювання та затвердити акт ліквідаційної комісії (ліквідатора тощо) з ліквідаційним балансом.
 
159. 2. Членом ліквідаційної комісії суб’єкта господарювання може бути тільки фізична особа. Керівник цього суб’єкта господарювання звільняється у порядку, встановленому законом.";
 
160. у частині п’ятій після слів "оцінює наявне майно суб’єкта господарювання, який ліквідується" доповнити словами "а також проводить перевірку щодо наявності у суб’єкта господарювання філій, інших відокремлених підрозділів, що були ним створені, та відомості про які надані до відповідних органів державної влади, а також стосовно того, чи є цей суб’єкт господарювання учасником інших суб’єктів господарювання";
 
161. 4) у статті 91:
 
162. у назві та частинах першій, другій слово "діяльності" виключити;
 
163. у частині п’ятій слова "припинило свою діяльність" замінити словами "припинилося";
 
164. 5) у назві статті 109 слово "діяльності" виключити;
 
165. 6) у частині третій статті 121 слова "припинення своєї діяльності" замінити словами "своє припинення";
 
166. 7) у частині першій статті 135 слова "господарської діяльності" виключити;
 
167. 8) абзац одинадцятий статті 239 викласти в такій редакції:
 
168. "ліквідація суб’єкта господарювання за рішенням суду";
 
169. 9) статтю 247 викласти в такій редакції:
 
170. "Стаття 247. Ліквідація суб’єкта господарювання за рішенням суду у разі провадження ним діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом
 
171. 1.Суб’єкт господарювання, діяльність якого суперечить його установчим документам або заборонена законом, ліквідується за рішенням суду.
 
172. 2.Вимога про ліквідацію суб’єкта господарювання на підставах, зазначених у частині першій цієї статті, може бути пред’явлена до суду уповноваженим на це законом органом державної влади, або іншою особою, що подала до суду позовну заяву.
 
173. 3. Суд, який постановив рішення щодо припинення суб’єкта господарювання шляхом його ліквідації, повинен призначити комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановити порядок і строки припинення юридичної особи відповідно до цього Кодексу та у день набрання судовим рішенням законної сили направити його копію вищому органу (власнику) суб’єкта господарювання та державному реєстратору за місцезнаходженням суб’єкта господарювання для внесення до єдиного державного реєстру запису про це судове рішення.";
 
174. 10) частину першу статті 248 викласти в такій редакції:
 
175. "1. Ліквідація суб’єктів господарювання, визначених у статті 247 цього Кодексу проводиться з урахуванням вимог статей 60 та 61 цього Кодексу та у порядку, встановленому законом";
 
176. 11) у статті 361:
 
177. у назві статті, частині другій слово "діяльності" виключити;
 
178. у тексті статті слова "діяльність фондової біржі" замінити словами "фондова біржа";
 
179. 12) у назві та частині першій статті 409 слово "діяльності" виключити.
 
180. 4. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991р., № 49, ст. 682; 1995р., № 14, ст. 90):
 
181. 1) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
182. "Стаття 19. Припинення товариства
 
183. Припинення товариства здійснюється у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України.";
 
184. 2) статті 20, 22 виключити;
 
185. 3) у пункті "ї" частини п’ятої статті 41 слово "діяльності" виключити;
 
186. 4) у пункті "б" частини першої статті 42 слово "діяльності" виключити;
 
187. 5) частину першу статті 52 викласти в такій редакції:
 
188. "У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше 500 гривень.";
 
189. 6) у частині п’ятій статті 68 слово "діяльності" виключити.
 
190. 5. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 31, ст. 404):
 
191. 1) у статті 9:
 
192. пункти 44, 65, 76 виключити;
 
193. у пункті 50 слова "та турагентська" виключити;
 
194. у пункті 75 слова "виробництво хімічних джерел струму, імпорт хімічних джерел струму" виключити;
 
195. 2) у статті 14:
 
196. в частині четвертій слова "три роки" замінити словами "п’ять років";
 
197. частину четверту доповнити реченням такого змісту: "За пропозицією спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може бути передбачений необмежений строк дії ліцензії.";
 
198. частину восьму викласти у такій редакції:
 
199. "За видачу копії ліцензії плата не справляється.";
 
200. в частині дев’ятій слова "а також документи відповідно до статті 10 цього Закону" виключити.
 
201. 6. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483):
 
202. 1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
203. "принцип мовчазної згоди – набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без одержання відповідного документа дозвільного характеру за умови, якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою було подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, проте у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі видано або направлено не було.";
 
204. 2) статтю 4 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
205. "7. Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності затверджується законом.
 
206. Зміни до переліку документів дозвільного характеру вносяться одночасно (разом) з внесенням змін до Законів України, що регулюють відносини у даній сфері.";
 
207. 3) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:
 
208. "Стаття 4-1. Основні вимоги до строків та порядку видачі документів дозвільного характеру, їх переоформлення, видачі дублікатів, анулювання
 
209. Строк видачі документів дозвільного характеру, наведених в переліку, становить 10 робочих днів, якщо інше не визначено законом.
 
210. В разі, якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою дозвільному органу було подано в установленому порядку заяву та документи, передбачені для отримання або продовження права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності в повному обсязі, проте у визначений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі видано або направлено не було, застосовується принцип мовчазної згоди – набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру.
 
211. У разі, якщо дозвільний орган у встановлений законом строк не видасть або не направить суб’єкту господарювання документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі, то через десять робочих днів з моменту закінчення встановленого строку для прийняття рішення про видачу або відмову в видачі документа довільного характеру суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі копії опису прийнятих документів із відміткою про дату їх прийняття."
 
212. 7. У Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389):
 
213. 1) у статті 1:
 
214. абзац другий викласти в такій редакції:
 
215. "державний нагляд (контроль) – діяльність органів державного нагляду (контролю), яка проводиться в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства;";
 
216. доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
217. "органи державного нагляду (контролю) – визначені законом центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, інші органи, які в межах повноважень, передбачених законом, здійснюють державний нагляд (контроль);".
 
218. У зв’язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим-восьмим;
 
219. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
220. "ризик – це кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них, а також вірогідність невиконання (виконання не в повному обсязі, неналежне виконання) суб’єктами господарювання своїх обов’язків, передбачених законодавством;";
 
221. після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
222. "спеціально уповноважений орган з питань реалізації державної політики при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності – центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва;";
 
223. у зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;
 
224. 2) частину першу статті 4 після слів "за місцем провадження господарської діяльності" доповнити словами "або місцезнаходженням";
 
225. 3) в абзаці другому частини другої статті 5 слова "для життєдіяльності" виключити;
 
226. 4) частину першу статті 6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
227. "настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, підвищення рівня виробничого травматизму у суб’єкта господарювання.";
 
228. у зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
 
229. 5) останній абзац частини дев’ятої статті 7 виключити;
 
230. 6) доповнити Закон статтею 9-1 такого змісту:
 
231. "Стаття 9-1. Повноваження спеціально уповноваженого органу з питань реалізації державної політики при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 
232. До повноважень спеціально уповноваженого органу з питань реалізації державної політики при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності належать:
 
233. організація роботи, пов’язаної із здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 
234. розроблення основних напрямів державної політики у сфері державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю;
 
235. узагальнення стану виконання центральними органами виконавчої влади заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 
236. проведення експертизи проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та адміністративні відносини між органами державного нагляду (контролю) та суб’єктами господарювання;
 
237. надання роз’яснень з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, підготовка та видання відповідних публікацій;
 
238. вивчення досвіду провідних країн з питань реалізації державної політики при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та внесення пропозицій щодо запровадження такого досвіду в Україні.";
 
239. 7) у статті 22:
 
240. в абзаці п’ятому пункту 2 частини другої слова "для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища" виключити;
 
241. у частині третій слова "у встановлений цим Законом строк" виключити.
 
242. 8. У Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79):
 
243. 1) статтю 9 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
244. "У випадках розробки проектів регуляторних актів на виконання прийнятих законів України щодо підтримки суб’єктів малого підприємництва в умовах кризового стану розробником проекту регуляторного акта за погодженням із спеціально уповноваженим органом або його територіальними органами може бути зменшено строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, до десяти днів з дня оприлюднення цього проекту та відповідного аналізу регуляторного впливу.";
 
245. у зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати абзацами восьмим та дев’ятим;
 
246. 2) частину четверту статті 21 доповнити новим реченням такого змісту:
 
247. "У разі подання на погодження проектів регуляторних актів, розроблених на виконання прийнятих законів України щодо підтримки суб’єктів малого підприємництва в умовах кризового стану тривалість їх погодження не може перевищувати десяти робочих днів.";
 
248. 3) частину другу статті 30 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 
249. "погодження зменшення розробниками строку оприлюднення проектів регуляторних актів, розроблених на виконання прийнятих законів України щодо підтримки суб’єктів малого підприємництва в умовах кризового стану;";
 
250. у зв’язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати абзацами сьомим - чотирнадцятим.
 
251. 9. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 31, ст. 241; 2004 р., № 13, ст. 180):
 
252. 1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність" виключити;
 
253. 2) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слова "стандартизації і сертифікації туристичних послуг" виключити;
 
254. 3) абзац шостий частини першої статті 10 виключити;
 
255. 4) у статті 17:
 
256. у частині першій слова "та турагентської" виключити;
 
257. у частині другій слова "без отримання ліцензії на турагентську діяльність" виключити;
 
258. частини четверту та п’яту викласти в такій редакції:
 
259. "Суб’єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слова "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення відповідно туроператорської діяльності.
 
260. Не може бути видана ліцензія на туроператорську діяльність суб’єкту підприємницької діяльності із назвою, тотожною назві іншого суб’єкта підприємницької діяльності, якому ліцензія видана раніше і інформація про якого внесена до відповідного реєстру.";
 
261. 5) статтю 18 виключити;
 
262. 6) у пункті 3 частини четвертої статті 20:
 
263. після слова "наявність" доповнити словами "у туроператора";
 
264. слова "сертифікатів відповідності" виключити;
 
265. 7) абзац третій частини другої статті 24 виключити;
 
266. 8) в абзаці четвертому частини першої статті 25 слово "сертифікатів" виключити;
 
267. 9) абзац четвертий частини другої статті 30 виключити.
 
268. 10. У статті 5 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 39, ст. 510):
 
269. після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
270. "Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов’язкових платежів), відомості про яких містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за умови пред’явлення виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.";
 
271. у зв’язку із цим частини шосту-десяту вважати відповідно частинами сьомою-одинадцятою;
 
272. частину шосту викласти в такій редакції:
 
273. "Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов’язкових платежів), для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за умови пред’явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної податкової служби.".
 
274. 11. Розділ ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49—51, ст. 376; ст. 62, № 27, ст. 234) доповнити пунктом 141 такого змісту:
 
275. "141 Установити, що суми фінансових санкцій та пені, нараховані та несплачені на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб’єктів господарської діяльності", можуть бути за бажанням страхувальника розстрочені на 36 календарних місяців у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, із відстроченням першого платежу на 120 календарних днів.
 
276. Суми поточних страхових внесків за відповідний базовий звітний період, сплачені страхувальником, який прийняв рішення про розстрочення наявних у нього фінансових санкцій та пені, зараховуються в рахунок сплати внесків за відповідний базовий звітний період, а не в рахунок сплати недоїмки, пені та фінансових санкцій як це передбачено частиною п’ятою статті 106 цього Закону.".
 
277. 12. Пункт 1 статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239, з наступними змінами) доповнити реченням такого змісту:
 
278. "Термін договору оренди для суб’єктів малого підприємництва становить 5 років за умов, що орендар не пропонує менший термін та бере зобов’язання належним чином виконувати умови договору.".
 
279. 13. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46; 2006 р., № 22, ст. 184):
 
280. 1) абзац сьомий статті 8 виключити;
 
281. 2) статті 14 та 15 виключити;
 
282. 3) абзац п’ятий частини третьої та слово " (ліцензій)" у абзаці третьому частини п’ятої статті 24 виключити.
 
283. 14. Частину першу статті 34 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92) виключити.
 
284. 15. У Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279):
 
285. 1) в абзаці четвертому статті 7 слова "виробництва хімічних джерел струму, імпорту хімічних джерел струму" виключити;
 
286. 2) у статті 8:
 
287. у частині першій:
 
288. а) абзац четвертий виключити;
 
289. б) в абзаці п’ятому слова "виробництва хімічних джерел струму та" виключити;
 
290. у частині другій слова "виробництва хімічних джерел струму, імпорту хімічних джерел струму" виключити;
 
291. у частині третій слова "виробництва, імпорту хімічних джерел струму" виключити;
 
292. 3) у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно із законом" виключити.
 
293. 16. Статтю 14 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230) виключити.
 
294. ІІ. Прикінцеві положення
 
295. 1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 1, 2, 3, 4, підпункту 1) пункту 10 Розділу І, які набирають чинності через шість місяців після опублікування цього Закону.
 
296. 2.Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
297. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
298. 2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.