Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
2. "Про стимулювання розвитку регіонів"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 548) такі зміни:
 
5. 1) абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції:
 
6. "депресивна територія — регіон чи його частина (район, місто республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення або кілька районів, міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення), рівень розвитку яких за показниками, визначеними цим Законом, є найнижчим або значно нижчим від рівня розвитку територій відповідної групи.";
 
7. 2) доповнити абзац п’ятий частини першої статті 6 після слова "міста" словами "республіканського (Автономної Республіки Крим) і";
 
8. 3) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
9. "Стаття 9. Показники розвитку, за якими території визнаються депресивними
 
10. Депресивними визнаються:
 
11. регіони, у яких протягом останніх п’яти років середні показники валового регіонального продукту (до 2004 року — валової доданої вартості) на одну особу є найнижчими;
 
12. промислові райони, у яких протягом останніх трьох років середні показники рівня зареєстрованого безробіття та частка зайнятих у промисловості значно перевищують відповідні середні показники розвитку територій цієї групи, а обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу та рівень середньомісячної заробітної плати значно нижчі за такі показники;
 
13. сільські райони, у яких протягом останніх трьох років щільність сільського населення, коефіцієнт природного приросту населення, рівень середньомісячної заробітної плати та обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на одну особу значно нижчі за відповідні середні показники розвитку територій такої групи, а частка зайнятих у сільському господарстві значно перевищує їх;
 
14. міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, у яких протягом останніх трьох років середні показники рівня зареєстрованого безробіття, зокрема довготривалого безробіття, значно перевищують відповідні середні показники розвитку територій такої групи, а рівень середньомісячної заробітної плати значно нижчий за такі показники.
 
15. Депресивними визнаються промислові та сільські райони, а також міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, показники розвитку яких відповідають одночасно всім критеріям, визначеним частиною першою цієї статті для територій відповідної групи.
 
16. Граничні рівні показників розвитку територій відповідних груп визначаються та затверджуються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
17. 4) доповнити частини першу та другу статті 10 після слова "міст" словами "республіканського (Автономної Республіки Крим) і".
 
18. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.