Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про пожежну безпеку" (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про пожежну безпеку"
 
3. Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 1998 р., № 10, ст. 36) такі зміни:
 
4.

 
5. 1) у статті 4:
доповнити абзац третій частини четвертої після слова "об’єктів" словами "підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління";
у першому реченні частини шостої слова "та об’єктів народного господарства" замінити словами "підприємств, установ та організацій";
 
6. 2) в абзаці четвертому частини першої статті 5 слова "приписів і постанов" замінити словами "приписів, постанов, розпоряджень та експертних висновків (з питань проведення експертизи проектно-кошторисної документації)";
3) у статті 7:
частини першу, шосту і сьому викласти в такій редакції:
"Державний пожежний нагляд за виконанням визначених законодавством вимог пожежної безпеки міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, здійснюється відповідними органами державного пожежного нагляду шляхом проведення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку планових та позапланових перевірок.";
 
7. "Органи державного пожежного нагляду мають право:
1) проводити в робочий час за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів у присутності керівника чи його заступника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання планові та позапланові перевірки підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об’єктів усіх форм власності, одержувати під час здійснення державного пожежного нагляду необхідні матеріали, зокрема пояснення, відомості, довідки;
2) давати (надсилати) керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ та організацій, а також громадянам обов’язкові для виконання приписи, постанови, розпорядження та експертні висновки (з питань проведення експертизи проектно-кошторисної документації) про усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки;
3) здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів;
4) притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій та громадян, винних у порушенні визначених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанні приписів, постанов органів державного пожежного нагляду, або створенні перешкод в їх діяльності, а також використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням;
5) застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення визначених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів, постанов та розпоряджень посадових осіб органів державного пожежного нагляду;
6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у разі провадження господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без одержання відповідної ліцензії, провадження господарської діяльності без одержання дозволу органу державного пожежного нагляду на початок роботи підприємств та оренду приміщень, а також подання суб’єктом господарювання органу державного пожежного нагляду недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства або у разі завідомо неправдивого виклику пожежної охорони;
7) зупиняти роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд та інших об’єктів, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, проведення пожежонебезпечних робіт та дію виданих дозволів на право проведення таких робіт, виконання проектів будівництва, а також проведення будівельно-монтажних робіт та вносити пропозиції щодо припинення фінансування таких робіт у разі:
порушення вимог пожежної безпеки, визначених законодавством, стандартами, нормами і правилами, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей;
випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або за відсутності даних щодо пожежної безпеки;
порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, реставрації, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів.
Посадові особи органів державного пожежного нагляду є державними інспекторами з пожежного нагляду.";
 
8. доповнити статтю після частини сьомої новою частиною такого змісту:
"Зупиняти роботу підприємств, окремих виробництв, експлуатацію будівель, споруд та інших об’єктів, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту, виконання проектів будівництва, проведення будівельно-монтажних робіт та вносити пропозиції щодо припинення фінансування таких робіт мають право керівники відповідних органів державного пожежного нагляду та їх заступники".
У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною дев’ятою;
у другому реченні частини дев’ятої слова "застосування санкцій, передбачених пунктами 2 і 3 цієї статті," замінити словами "правомірного застосування санкцій";
4) у статті 26:
доповнити частину другу після слів "державною пожежною охороною" словами "за погодженням з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади";
 
9. частину третю викласти в такій редакції:
"Підрозділи відомчої пожежної охорони з питань підготовки особового складу та організації гасіння пожеж діють на підставі та в межах повноважень, визначених законодавством і нормативними актами, що регулюють діяльність державної пожежної охорони, та відповідними відомчими нормативними актами, погодженими в установленому порядку з державною пожежною охороною.";
 
10. 5) у частині третій статті 34 слова "Державним комітетом України по нагляду за охороною праці та Міністерством лісового господарства України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства";
6) у статті 35 доповнити:
частину першу після слів "невиконання їх приписів" словами
"і постанов, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням";
 
11. частину другу після слів "невиконання приписів" словами
", постанов та розпоряджень".
 
12. 7) у тексті Закону слова "та регіонального" виключити.
ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.