Кількість абзаців - 108 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про музеї та музейну справу'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про музеї та музейну справу"
 
2.

 
3.

 
4. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191; 1999 р., № 28, ст. 231; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 24, ст. 159; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2008 р., № 5-8, ст. 78) такі зміни:
 
6. 1) статті 1 і 2 викласти в такій редакції:
 
7. "Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
8. 1) консервація - здійснення комплексу організаційних науково обґрунтованих заходів щодо забезпечення захисту музейних предметів та предметів музейного значення від подальших руйнувань і збереження їх автентичності з мінімальним втручанням у їх існуючий вигляд;
 
9. 2) музей - культурно-освітній та науково-дослідний заклад, призначений для вивчення, збереження, використання та популяризації пам’яток природи, історії, матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової культурної спадщини;
 
10. 3) музейне зібрання - сукупність музейних колекцій та музейних предметів, а також пов’язаних з ними бібліотечних фондів, архівів, каталогів та наукової документації музею;
 
11. 4) музейна колекція - сукупність музейних предметів, що об’єднані однією або кількома спільними ознаками;
 
12. 5) музейний облік - облік музейних предметів, який здійснюється шляхом ведення фондово-облікової документації, що містить відомості про їх місцезнаходження, оціночну вартість, стан збереження, ступінь вивчення, спосіб використання і забезпечує можливість їх ідентифікації;
 
13. 6) музейний предмет - предмет музейного значення, занесений до фондово-облікової документації у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку;
 
14. 7) музейна справа - спеціальний вид культурно-освітньої та наукової діяльності, що провадиться музеями з метою комплектування, зберігання, в тому числі консервації, реставрації та музеєфікації, вивчення, використання та популяризації музейних предметів та предметів музейного значення;
 
15. 8) Музейний фонд України - сукупність музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань та предметів музейного значення, що зберігаються на території України, незалежно від їх походження та форми власності. До Музейного фонду України також належать музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання та предмети музейного значення, що зберігаються за межами України і відповідно до міжнародних договорів підлягають поверненню в Україну;
 
16. 9) предмет музейного значення - об’єкт природного чи штучного походження, що має наукове, історичне, художнє, етнографічне та меморіальне значення незалежно від його виду, місця створення і форми власності;
 
17. 10) реставрація - здійснення комплексу науково обґрунтованих заходів щодо зміцнення фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів музейних предметів та предметів музейного значення із забезпеченням збереження їх автентичності.
 
18. Стаття 2. Музеї та основні напрями музейної діяльності
 
19. Музеї є юридичними особами, крім тих, що утворюються і діють у складі підприємств, установ, організацій та навчальних закладів.
 
20. Основними напрямами музейної діяльності є культурно-освітня, науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, пам’яткоохоронна робота.";
 
21. 2) у статті 6:
 
22. частину першу викласти в такій редакції:
"За своїм профілем музеї поділяються на природничі (антропологічні, біологічні, ботанічні, геологічні, зоологічні, мінералогічні, палеонтологічні), історичні (загальноісторичні, військово-історичні, історії релігії, історико-побутові, археологічні, етнографічні), літературні, художні (образотворчого, декоративно-прикладного, народного, сучасного мистецтва), мистецькі (театральні, музичні, музеї кіно), науково-технічні, комплексні (краєзнавчі, екомузеї, музеї-заповідники), галузеві тощо.";
 
23. у частині другій слова "історико-культурні заповідники, " виключити;
 
24. 3) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
25. "Стаття 9. Державна реєстрація музеїв
 
26. Державна реєстрація музеїв усіх форм власності здійснюється відповідно до закону.";
 
27. 4) у статті 10:
 
28. перше та друге речення частини другої викласти в такій редакції:
 
29. "У разі ліквідації музеїв, що засновані на державній і комунальній формах власності, порядок подальшого використання їх музейних зібрань визначає засновник за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі музейної справи. Якщо ліквідуються підприємства, установи та організації, у складі яких діють музеї, їх музейні зібрання, а також колекції асортиментних кабінетів, окремі предмети музейного значення, придбані за державні кошти, передаються до відповідних профільних музеїв у порядку, передбаченому Положенням про Музейний фонд України.";
 
30. частину четверту виключити;
 
31. 5) у статті 11:
 
32. доповнити перше речення абзацу першого після слів "відведеній для музею, " словами "крім рекреаційної та господарської зон, та в музейних будівлях (спорудах), ";
 
33. абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:
 
34. "рекреаційна - для відпочинку відвідувачів музею, а також їх обслуговування, зокрема розташування музейних крамниць, буфетів, кафе, інших пунктів громадського харчування, проведення мистецьких, культурно-освітніх заходів;
 
35. господарська - для розміщення допоміжних господарських об’єктів, місць для паркування автомобілів та інших транспортних засобів.";
 
36. 6) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
37. "Стаття 13. Фінансування музеїв
 
38. Фінансування музеїв залежно від форми власності здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України.";
 
39. 7) у частині третій статті 14 слова "пам’яток культури" замінити словами "культурної спадщини";
 
40. 8) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
41. "Стаття 15. Музейний фонд України
 
42. Музейний фонд України є національним багатством, невід’ємною складовою історико-культурної спадщини України, що охороняється законом.
 
43. Положення про Музейний фонд України затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
44. Музейний фонд України складається з державної і недержавної частини.
 
45. До державної частини Музейного фонду України належать музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання та предмети музейного значення, що є державною власністю, у тому числі музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання, що зберігаються в музеях, які належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також музеях, створених у складі підприємств, установ, організацій та навчальних закладів державної форми власності. До державної частини Музейного фонду України належать також предмети музейного значення, музейні колекції, музейні зібрання, що зберігаються в підприємствах, установах та організаціях державної форми власності.
 
46. Порядок віднесення музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань та предметів музейного значення до державної частини Музейного фонду України визначається Кабінетом Міністрів України.
 
47. У разі передачі майнових комплексів музеїв з державної у комунальну власність музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання залишаються у державній власності і належать до державної частини Музейного фонду України.
 
48. Перелік музеїв, у яких зберігаються музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
49. До недержавної частини Музейного фонду України належать музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання та предмети музейного значення, що не віднесені або не підлягають віднесенню до державної частини Музейного фонду України, зокрема предмети музейного значення, що є власністю релігійних організацій, громадян та об’єднань громадян.
 
50. Контроль за станом зберігання музейних предметів та музейних колекцій недержавної частини Музейного фонду України здійснюється центральним органом виконавчої влади у галузі музейної справи шляхом:
 
51. проведення перевірки стану обліку, умов зберігання і охорони музейних предметів та музейних колекцій, які зберігаються у музеях недержавної форми власності;
 
52. порушення перед власником музейних предметів та музейних колекцій питання щодо поліпшення умов їх зберігання;
 
53. надіслання запитів з метою отримання інформації про музейні предмети та музейні колекції.
 
54. Центральний орган виконавчої влади у галузі музейної справи сприяє:
 
55. проведенню реставрації музейних предметів, предметів музейного значення, що належать до недержавної частини Музейного фонду України, у державних реставраційних установах;
 
56. здійсненню у разі потреби передачі музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення, що належать до недержавної частини Музейного фонду України, на тимчасове зберігання до державних музеїв.
 
57. У разі продажу музейних предметів та музейних колекцій, що належать до недержавної частини Музейного фонду України, держава має переважне право на їх придбання, яке реалізується центральним органом виконавчої влади у галузі музейної справи або уповноваженими ним державними музеями.";
 
58. 9) частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
 
59. "Унікальні музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання та предмети музейного значення Музейного фонду України, що мають виняткове художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, незалежно від форми власності і місця зберігання вносяться центральним органом виконавчої влади у галузі музейної справи до Державного реєстру національного культурного надбання.";
 
60. 10) у назві і тексті статті 17 слово "збереження" замінити словом "зберігання";
 
61. 11) статті 18 і 19 викласти в такій редакції:
 
62. "Стаття 18. Формування державної частини Музейного фонду України
 
63. Формування державної частини Музейного фонду України здійснюється шляхом:
 
64. придбання в установленому порядку предметів музейного значення центральним органом виконавчої влади у галузі музейної справи, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та музеями - за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України;
 
65. безоплатної передачі предметів музейного значення підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами;
 
66. передачі обернених відповідно до законодавства України у дохід держави музейних предметів, предметів музейного значення;
 
67. передачі в установленому порядку предметів музейного значення, виявлених під час археологічних, етнографічних, науково-природничих та інших експедицій, будівельних, ремонтних або реставраційних робіт, у тому числі з дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, та скарбів;
 
68. повернення в Україну розшуканих музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань та предметів музейного значення, які були незаконно вивезені;
 
69. передачі предметів музейного значення, вилучених на митниці;
 
70. поповнення музейних зібрань іншими способами, передбаченими законодавством України.
 
71. Стаття 19. Облік музейних предметів та предметів музейного значення Музейного фонду України
 
72. Музейні предмети та предмети музейного значення, які зберігаються в музеях незалежно від форми власності та підпорядкування, а також предмети музейного значення, які зберігаються в підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, підлягають обліку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";
 
73. 12) у назві і тексті статті 20 слова "пам’яток Музейного фонду України" замінити словами "музейних предметів";
 
74. 13) статті 21-24 і 26 викласти у такій редакції:
 
75. "Стаття 21. Зберігання Музейного фонду України
 
76. Власники музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань та предметів музейного значення або уповноважені ними органи зобов’язані створити належні умови зберігання та здійснювати їх консервацію та реставрацію.
 
77. Музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання державної частини Музейного фонду України закріплюються за музеями на праві оперативного управління.
 
78. Знищення музейних предметів та предметів музейного значення Музейного фонду України забороняється.
 
79. Музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, не підлягають відчуженню.
 
80. У разі втрати або руйнування музейні предмети, що належать до державної частини Музейного фонду України, можуть вилучатися з фондово-облікової документації за рішенням центрального органу виконавчої влади у галузі музейної справи.
 
81. Музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання та предмети музейного значення державної частини Музейного фонду України не можуть бути предметом застави та не підлягають приватизації. Музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання та предмети музейного значення, що належать до недержавної частини Музейного фонду України, не можуть бути предметом застави, якщо заставодержателем є іноземець або особа без громадянства.
 
82. Стаття 22. Порядок вивезення музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань та предметів музейного значення, що належать до державної частини Музейного фонду України, за межі України
 
83. Вивезення музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань та предметів музейного значення, що належать до державної частини Музейного фонду України, за межі України заборонено, крім випадків тимчасового їх перебування за кордоном для експонування на виставках, реставрації або проведення наукової експертизи на підставі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" та за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі музейної справи.
 
84. Стаття 23. Страхування музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань та предметів музейного значення Музейного фонду України
 
85. Музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання та предмети музейного значення Музейного фонду України, що тимчасово вивозяться за межі України для експонування, реставрації або проведення наукової експертизи, підлягають обов’язковому страхуванню.
 
86. Оціночна та страхова вартість визначається відповідно до законодавства України.
 
87. Стаття 24. Консервація і реставрація
 
88. Консервацію і реставрацію здійснюють спеціалізовані установи та організації, реставраційні підрозділи музеїв та окремі реставратори, які мають кваліфікаційну категорію за відповідною спеціальністю.
 
89. З метою проведення атестації реставраторів та присвоєння їм відповідної кваліфікаційної категорії утворюється атестаційна комісія. Положення про атестаційну комісію та її персональний склад затверджуються центральним органом виконавчої влади у галузі музейної справи.
 
90. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють підготовці реставраторів, розвитку мережі спеціалізованих реставраційних закладів".
 
91. "Стаття 26. Державне управління музеями
 
92. Центральний орган виконавчої влади у галузі музейної справи:
 
93. забезпечує формування та реалізацію державної політики у зазначеній галузі;
 
94. здійснює організаційно-методичне керівництво, сприяє розвитку сучасної інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі, створює спеціалізовані організаційні структури для науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення музеїв;
 
95. здійснює координацію робіт із створення єдиної інформаційної системи музеїв;
 
96. організовує навчання і підвищення кваліфікації працівників музеїв; визначає державні потреби та нормативи, що гарантують належний рівень музейного обслуговування і доступ громадян до Музейного фонду України;
 
97. здійснює контроль за веденням обліку, зберіганням, використанням та переміщенням музейних предметів, що належать до державної частини Музейного фонду України;
 
98. організовує проведення наукових досліджень у галузі музейної справи;
 
99. здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.";
 
100. 14) у статті 28:
 
101. частину першу викласти в такій редакції:
"Правовий і соціальний захист працівників музеїв забезпечується державою і засновниками музеїв згідно із законодавством України.";
 
102. у частині другій:
 
103. в абзаці сьомому слова "Міністерством культури і мистецтв України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади у галузі музейної справи";
 
104. в абзаці одинадцятому слова "пам’яток Музейного фонду України" замінити словами "музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення";
 
105. 15) у статті 30:
у назві статті слова "Музейному фонду України" замінити словами "музею або музейному зібранню;
 
106. "доповнити статтю після слова "музею" словами "або музейному зібранню".
 
107. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.