Кількість абзаців - 142 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
3. у зв’язку з ратифікацією Поправки до Конвенції
 
4. про фізичний захист ядерного матеріалу
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законів України:
 
7. 1. У Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2003 р., № 29, ст. 236; 2006 р., № 49, ст. 486):
 
8. 1) у частині третій статті 32 слова «та безпеку ядерної установки» замінити словами «, фізичний захист та безпеку ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, іншого»;
 
9. 2) у частині першій статті 60:
 
10. в абзаці другому слова «державою умов, які унеможливлювали б акти ядерного тероризму, крадіжку або будь-яке інше незаконне» замінити словами «умов для мінімізації можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого незаконного»;
 
11. абзац третій викласти у такій редакції:
 
12. «сприяння здійсненню заходів з розшуку та повернення зниклих ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та зведення до мінімуму радіологічних наслідків диверсії.».
 
13. 2. У Законі України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 1):
 
14. 1) в абзаці другому преамбули слова «актів ядерного тероризму» замінити словом «диверсій»;
 
15. 2) статтю 1 викласти у такій редакції:
 
16. «Стаття 1. Терміни та їх визначення
 
17. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
18. 1) диверсія - будь-які навмисні дії окремої особи або групи осіб щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення та радіоактивних відходів у процесі поводження з ними, які прямо чи опосередковано можуть створити загрозу для здоров’я та безпеки персоналу, населення та довкілля внаслідок впливу іонізуючого випромінювання або викиду радіоактивних речовин;
 
19. 2) життєво важливі місця - визначені у проектній документації місця, де безпосередньо розташовані особливо важливі технічні елементи та основне обладнання ядерних установок, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання, диверсія щодо яких може призвести до опромінення людей або викиду радіоактивних матеріалів в обсязі, що перевищує встановлені законодавством України допустимі рівні;
 
20. 3) захищеність ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - відповідність рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання законодавству України;
 
21. 4) зони обмеження доступу - визначені у проектній документації на ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, земельні ділянки і смуги, будівлі, споруди, їх частини, вільне пересування якими обмежується і контролюється відповідними підрозділами охорони;
 
22. 5) категорія ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - показник рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання залежно від їх потенційної небезпеки;
 
23. 6) культура захищеності - характеристика діяльності організацій та поведінки окремих осіб, яка свідчить, що захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання приділяється увага з урахуванням значущості такої захищеності для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;
 
24. 7) межі ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, - фізичні бар’єри та зовнішня поверхня будівель, споруд, що розташовані по периметру ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання;
 
25. 8) основне обладнання ядерних установок - передбачене у проектній документації на ядерні установки обладнання, що використовується в їх основному технологічному циклі;
 
26. 9) особливо важливі технічні елементи ядерних установок - передбачені у проектній документації на ядерні установки важливі для безпеки прилади, пристрої, обладнання, технічні системи, пошкодження яких (кількох з них одночасно) може призвести прямо або опосередковано до опромінення людей або викиду радіоактивних матеріалів в обсязі, що перевищує встановлені законодавством України допустимі рівні;
 
27. 10) особливі роботи - всі роботи у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, допуск до виконання яких надається за умови проведення спеціальної перевірки відомостей щодо фізичних осіб - виконавців таких робіт;
 
28. 11) підрозділ охорони - військовий підрозділ Міністерства внутрішніх справ України або суб’єкт охоронної діяльності, який виконує завдання з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
 
29. 12) проектна загроза - властивості та характеристики потенційних правопорушників, дії яких можуть бути спрямовані на вчинення диверсії, крадіжки або будь-яке інше незаконне вилучення радіоактивних матеріалів, для протидії яким створюється система фізичного захисту;
 
30. 13) режим фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - встановлений законодавством України порядок забезпечення фізичного захисту;
 
31. 14) система управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - комплекс заходів, що плануються і систематично здійснюються з метою підтвердження того, що діяльність у сфері використання ядерної енергії провадиться відповідно до законодавства України;
 
32. 15) спеціальна перевірка - перевірка достовірності всіх відомостей, що подають про себе фізичні особи, які бажають виконувати особливі роботи, та з’ясування обставин, на підставі яких згідно із законодавством України приймається рішення про надання допуску до таких робіт;
 
33. 16) система фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - сукупність організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються з метою створення умов для мінімізації можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї;
 
34. 17) фізичний бар’єр - інженерні споруди, призначені для перешкоджання переміщенню правопорушника;
 
35. 18) фізичний захист - діяльність у сфері використання ядерної енергії, спрямована на забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та на зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї;
 
36. 19) ядерна установка - установка і пов’язані з нею будівлі, споруди та обладнання, на яких здійснюються виробництво, переробка, використання, обробка, зберігання ядерних матеріалів, якщо пошкодження такої установки або втручання в її експлуатацію може призвести до опромінення людей або викиду радіоактивних матеріалів в обсязі, що перевищує встановлені законодавством України допустимі рівні.»;
 
37. 3) абзаци другий і третій статті 2 викласти у такій редакції:
 
38. «створення умов для мінімізації можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї;
 
39. сприяння здійсненню заходів з розшуку та повернення зниклих ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та зведення до мінімуму радіологічних наслідків диверсії.»;
 
40. 4) у частині першій статті 3:
 
41. доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
42. «відповідальності за впровадження та підтримання режиму фізичного захисту; «.
 
43. У зв’язку з цим абзаци третій - шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - сімнадцятим;
 
44. доповнити частину після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:
 
45. «визнання пріоритету культури захищеності; «.
 
46. У зв’язку з цим абзаци десятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - вісімнадцятим;
 
47. доповнити абзац одинадцятий після слова «об’єктів» словом
 
48. «, призначених»;
 
49. в абзаці тринадцятому замінити слово «можливостей» словами «умов для»;
 
50. в абзаці чотирнадцятому слово «ядерного» виключити;
 
51. в абзаці п’ятнадцятому слова «транспортні засоби з ядерними матеріалами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання» замінити словами «інші джерела іонізуючого випромінювання, транспортні засоби з радіоактивними матеріалами»;
 
52. 5) в абзаці четвертому статті 5 слово «збереженість» замінити словами «захищеність ядерних установок, «;
 
53. 6) доповнити Закон статтями 5-1 і 5-2 такого змісту:
 
54. «Стаття 5-1. Проектна загроза
 
55. Проектна загроза визначається на підставі результатів оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення радіоактивних матеріалів.
 
56. Організація роботи з визначення проектної загрози забезпечується органом державної влади, уповноваженим на це відповідно до законодавства України, із залученням інших органів державної влади.
 
57. Стаття 5-2. Державна система фізичного захисту
 
58. Державна система фізичного захисту створюється для досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні.
 
59. Функціонування державної системи фізичного захисту ґрунтується на результатах оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення радіоактивних матеріалів, загрози розповсюдження ядерної зброї.
 
60. Завданнями державної системи фізичного захисту є:
 
61. нормативно-правове регулювання питань фізичного захисту;
 
62. забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання з урахуванням проектної загрози;
 
63. створення та забезпечення функціонування єдиної системи захищеного зв’язку між органами державної влади і юридичними особами, до повноважень яких належить здійснення функцій обліку, контролю, фізичного захисту та протидії нападу на ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, транспортні засоби, що перевозять радіоактивні матеріали;
 
64. здійснення державного нагляду та контролю за станом фізичного захисту;
 
65. організація роботи з обміну інформацією про стан фізичного захисту та її збереження.
 
66. Суб’єктами державної системи фізичного захисту є:
 
67. спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який здійснює державне регулювання фізичного захисту;
 
68. центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національна академія наук України щодо фізичного захисту;
 
69. Служба безпеки України;
 
70. внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України;
 
71. центральні органи виконавчої влади, які здійснюють правоохоронну діяльність.
 
72. Інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також ліцензіати беруть участь у забезпеченні фізичного захисту у межах своїх повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства України.
 
73. Порядок функціонування державної системи фізичного захисту встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
 
74. 7) у частині шостій статті 8 слова «нападу закордонних диверсійно-терористичних угруповань, а також від нападу з водного та повітряного простору» замінити словами «загрози, що перевищує проектну загрозу, «;
 
75. 8) у статті 9:
 
76. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
77. «зон обмеження доступу.»;
 
78. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
79. «Перелік особливих робіт і порядок надання допуску до їх виконання визначаються Кабінетом Міністрів України.»;
 
80. 9) у статті 13:
 
81. у частині першій:
 
82. абзац другий викласти у такій редакції:
 
83. «визначення проектної загрози; «;
 
84. в абзаці п’ятому слова «та до інформації з обмеженим доступом, що не містить державної таємниці» виключити;
 
85. в абзаці восьмому слово «збереженості» замінити словами «фізичного захисту», слова «, особливо важливих приладів, пристроїв, обладнання, технічних систем» виключити;
 
86. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
87. «Проекти нормативно-правових актів з питань фізичного захисту розробляються з урахуванням проектної загрози.».
 
88. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
89. 10) статтю 15 викласти у такій редакції:
 
90. «Стаття 15. Державна експертиза фізичного захисту
 
91. Державна експертиза фізичного захисту - це експертно-аналітична та науково-технічна діяльність, яка провадиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фізичного захисту, із залученням правоохоронних органів у межах їх повноважень з метою встановлення відповідності заходів з фізичного захисту законодавству України у цій сфері.
 
92. Обов’язковій державній експертизі фізичного захисту підлягають проекти створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та перевезень радіоактивних матеріалів.
 
93. Державна експертиза фізичного захисту є обов’язковою частиною державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, що проводиться відповідно до законодавства України.»;
 
94. 11) у статті 16, абзаці четвертому статті 22 та абзаці третьому статті 26 слова «актів ядерного тероризму» замінити словом «диверсій»;
 
95. 12) у статті 18:
 
96. в абзаці другому слова «і експлуатуючими організаціями» замінити словами «, експлуатуючими організаціями та іншими ліцензіатами»;
 
97. доповнити абзац четвертий після слова «допуску» словами «до виконання особливих робіт»;
 
98. доповнити статтю абзацами такого змісту:
 
99. «розроблення і виконання планів забезпечення фізичного захисту та планів взаємодії ліцензіатів, органів державної влади і сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії;
 
100. створення і забезпечення функціонування системи управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.»;
 
101. 13) статтю 19 доповнити:
 
102. після слова «визначення» словом «ліцензіатом»;
 
103. статтю частинами такого змісту:
 
104. «Вимоги до рівня фізичного захисту визначаються нормативно-правовими актами з питань фізичного захисту.
 
105. Ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання, категорія яких не визначається, підлягають захисту з урахуванням практичної доцільності та відповідно до вимог ядерної та радіаційної безпеки.»;
 
106. 14) у частині першій статті 20:
 
107. доповнити абзац перший після слів «радіоактивними відходами, « словами «інших джерел іонізуючого випромінювання, «;
 
108. абзац п’ятий виключити;
 
109. доповнити абзац шостий після слів «радіоактивними відходами» словами «, інших джерел іонізуючого випромінювання»;
 
110. абзац сьомий замінити абзацами такого змісту:
 
111. «створюватися з урахуванням проектної загрози, принципів диференційованого підходу та глибокоешелонованого захисту;
 
112. забезпечувати протидію незаконному проникненню ззовні та несанкціонованим діям осіб, що перебувають у зонах обмеження доступу, характеристики яких визначені проектною загрозою.»;
 
113. 15) у статті 23:
 
114. доповнити статтю після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
115. «беруть участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення радіоактивних матеріалів та у визначенні проектної загрози; «.
 
116. У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;
 
117. абзац восьмий після слова «Законом» доповнити словами «, та щодо повернення зниклих ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;
 
118. в абзаці дев’ятому слова «роботи з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та на ядерних установках» замінити словами «особливих робіт»;
 
119. 16) абзац п’ятий статті 24 викласти у такій редакції:
 
120. «беруть участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення радіоактивних матеріалів та у визначенні проектної загрози; «;
 
121. 17) статтю 25 викласти у такій редакції:
 
122. «Стаття 25. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фізичного захисту
 
123. Державне регулювання фізичного захисту здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який відповідно до своїх повноважень:
 
124. бере участь у формуванні державної політики у сфері фізичного захисту, у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення радіоактивних матеріалів та визначенні проектної загрози, а також розробляє механізм реалізації зазначеної державної політики;
 
125. організовує в установленому законодавством України порядку роботу з підготовки і виконання загальнодержавних, інших програм фізичного захисту, проведення наукових і науково-технічних досліджень у цій сфері;
 
126. розробляє і здійснює заходи щодо формування культури захищеності;
 
127. розробляє та затверджує норми і правила фізичного захисту;
 
128. встановлює вимоги до систем управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
 
129. готує висновки стосовно додержання вимог фізичного захисту у разі експорту / імпорту та транзиту радіоактивних матеріалів;
 
130. проводить ліцензування діяльності, пов’язаної із забезпеченням фізичного захисту;
 
131. здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства України з питань фізичного захисту і виконанням умов ліцензій;
 
132. застосовує примусові заходи до юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними вимог законодавства України з питань фізичного захисту і умов ліцензій;
 
133. проводить із залученням правоохоронних органів у межах їх повноважень державну експертизу фізичного захисту;
 
134. здійснює міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту в установленому законодавством України порядку;
 
135. бере участь у підготовці фахівців з фізичного захисту.
 
136. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який здійснює державне регулювання фізичного захисту, є незалежним від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, діяльність яких пов’язана з використанням ядерної енергії.»;
 
137. 18) у частині другій статті 32:
 
138. в абзаці одинадцятому слова «по поводженню» замінити словами «, призначений для поводження»;
 
139. абзац дванадцятий викласти у такій редакції:
 
140. «вчинення або спроба вчинення диверсії.».
 
141. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.