Кількість абзаців - 69 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Статтю 82 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення” (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР), 1984, додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
5. "Стаття 82. Невиконання вимог щодо поводження з відходами, під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення
 
6. Невиконання вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення –
 
7. тягне за собою накладання штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 
8. 2. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст. 242):
 
9. 1) у статті 1:
 
10. Абзац третій після слова „власник" доповнити словами „позбувається, має намір або" і далі по тексту;
 
11. доповнити статтю такими абзацами:
 
12. "побутові відходи – відходи, що утворилися внаслідок життєдіяльності людини, відходи торгівельних підприємств, підприємств харчування та побутового обслуговування, учбових закладів і лікарень, сфери благоустрою населених пунктів та комунального обслуговування населення, а також подібні їм за походженням і властивостями відходи інших підприємств, установ і організацій;"
 
13. "сортування відходів – механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів для їх утилізації, знешкодження чи видалення;"
 
14. 2) статтю 2 після слів Кодексу України "Про надра" доповнити словами Закону України "Про житлово-комунальні послуги";
 
15. 3) статтю 5 доповнити пунктами "і)" та „ї)" такого змісту:
 
16. „і) створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів шляхом запровадження соціально-економічних механізмів, спрямованих на заохочення утворювачів цих відходів до їх первинного роздільного збирання;
 
17. ї) сприяння залученню недержавних інвестицій та інших позабюджетних джерел фінансування у сферу поводження з відходами;"
 
18. 4) статтю 16 доповнити пунктом „е" такого змісту:
 
19. „е) участь у конкурсах на набуття права виконання послуг у сфері поводження з побутовими відходами на певній території;"
 
20. 5) статтю 17 доповнити новим пунктом т) такого змісту:
 
21. „т) укладати договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об’єкт утворення відходів;"
 
22. у зв’язку з цим пункт т) вважати пунктом у);
 
23. 6) статтю 20 доповнити пунктом т) такого змісту:
 
24. "т) здійснення контролю за додержанням фізичними особами виконання вимог щодо поводження з побутовими відходами та, в разі їх невиконання, накладання адміністративних стягнень та передача матеріалів про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів в разі їх невиконання."
 
25. 7) статтю 21 доповнити пунктом н) такого змісту:
 
26. "н) здійснення контролю за додержанням фізичними особами виконання вимог щодо поводження з побутовими відходами та, в разі їх невиконання, накладання адміністративних стягнень та передача матеріалів про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів."
 
27. 8) статтю 24 доповнити новим пунктом є) такого змісту:
 
28. "є) погодження схем санітарного очищення населених пунктів;"
 
29. у зв’язку з цим пункт є) вважати пунктом ж);
 
30. 9) Частину 7 статті 33 після слів "розміщення відходів" доповнити словами такого змісту:
 
31. "в тому числі побутових," і далі за текстом;
 
32. 10) доповнити Закон новою статтею 36 такого змісту:
 
33. "Стаття 36. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами"
 
34. З метою покращання благоустрою населених пунктів, раціонального використання вторинних ресурсів, зменшення загрози санітарному та епідемічному благополуччю населення запроваджується роздільне збирання побутових відходів.
 
35. Роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками згідно з Методикою організації роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
36. Збирання та перевезення побутових відходів в межах певної території здійснюється юридичною особою спеціально обладнаними для цього транспортними засобами, яка уповноважена на це відповідним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах.
 
37. Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах при наявності дозволу відповідних органів місцевого самоврядування.
 
38. Небезпечні відходи у складі побутових відходів повинні збиратися роздільно від інших видів побутових відходів, а також відокремлюватися на стадії сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, які здійснюють операції у сфері поводження з небезпечними відходами.
 
39. Під час обрання органами місцевого самоврядування або місцевими державними адміністраціями схеми санітарної очистки перевага надається пропозиціям, згідно з якими передбачений більший ступінь оброблення чи утилізації побутових відходів.
 
40. Поводження з побутовими відходами здійснюється згідно з Правилами з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
41. Видалення побутових відходів здійснюється шляхом термічного оброблення (спалювання) відходів або захоронення у спеціально виділених місцях (полігони, ділянки депонування брикетованих відходів тощо).
 
42. Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах за наявності дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища державної санітарно-епідеміологічної служби України.
 
43. Забороняється термічне оброблення (спалювання) побутових відходів без попереднього сортування.";
 
44. 11) статтю 38 доповнити пунктами „и)" та „і)" такого змісту:
 
45. „и) формування державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів;
 
46. і) обсяги відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, і які не передані на утилізацію, вважаються понадлімітними;"
 
47. 12) у статті 41:
 
48. у назві та першому реченні слова „щодо утилізації відходів та зменшення їх утворення" замінити словами „у сфері поводження з відходами";
 
49. 3. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 20-21, ст. 190; 2003, № 24, ст. 159; 2004, № 15, ст. 228):
 
50. 1) статтю 20 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
51. „5) розробляє схеми санітарного очищення в межах адміністративно-територіальної одиниці та організує роздільне збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини;"
 
52. 2) статтю 21 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
53. "10) здійснює відповідно до законодавства про відходи повноваження у сфері поводження з відходами, в тому числі контроль за додержанням фізичними особами виконання вимог щодо поводження з побутовими відходами та, в разі їх недодержання, накладання адміністративних стягнень відповідно до законодавства."
 
54. 4. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст. 170; 1998, № 48, ст. 292; 1999, № 41, ст. 373; 2001, № 9, ст. 39, № 32, ст. 172, № 49, ст. 259; 2003, № 4, ст. 31; № 45, ст. 360; 2004, № 15, ст. 228; № 19, ст. 259, № 23, ст. 323; 2005, № 7-8, ст. 162, № 17, № 18-19, ст. 267, № 21, ст. 303, № 49, ст. 519; 2006, № 9, № 10-11, ст. 96; 2006, № 16, ст. 133):
 
55. 1) статтю 26 доповнити пунктом 54 такого змісту:
 
56. "54) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють в межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;"
 
57. 2) пункт "а" статті 30 доповнити підпунктом 14 такого змісту:
 
58. „14) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;
 
59. 3) пункт "б" статті 33 доповнити підпунктом 12 такого змісту:
 
60. 12) здійснення контролю за додержанням фізичними особами виконання вимог щодо поводження з побутовими відходами та, в разі їх недодержання, накладання адміністративних стягнень відповідно до законодавства.
 
61. 5. Статтю 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 4, ст. 20) доповнити пунктом 30) такого змісту:
 
62. "30) контролювати додержання фізичними особами виконання вимог щодо поводження з побутовими відходами та, в разі їх недодержання, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів."
 
63. ІІ. Прикінцеві положення.
 
64. 1. Цей Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування, крім абзацу другого підпункту 3 пункту 2, абзаців третього, четвертого та сьомого підпункту 10 пункту 2, підпункту 1 пункту 3 та підпункту 2 пункту 4 розділу Іцього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2009 року.
 
65. 2. Кабінету Міністрів у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
66. 1) відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
67. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
68. 3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.