Кількість абзаців - 31 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України з питань діяльності неприбуткових організацій (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
3. з питань діяльності неприбуткових організацій
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1) у пункті 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 27, ст. 181; 1998р., № 10, ст. 35; 2002р., № 10, ст. 78; 2003р., № 12, ст. 88; 2004 р., № 6, ст. 38, № 52, ст. 563):
 
7. доповнити абзац "в" підпункту 7.11.1 після слів "кредитними спілками," словами "сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, утвореними для надання послуг виключно членам обслуговуючих кооперативів, ";
 
8. доповнити підпункт 7.11.3 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
9. "коштів або майна, що надходять до сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів від сплати внесків їх членів (асоційованих членів), від провадження основної діяльності та відповідно до підпункту 7.11.11 цієї статті, а також пасивних доходів; ".
 
10. У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
 
11. перше речення абзацу третього підпункту 7.11.13 після слів " (недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки та інші подібні організації)" доповнити словами ", а також діяльність із сприяння у провадженні сільськогосподарської діяльності членів (асоційованих членів) сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів";
 
12. 2) у Законі України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 39, ст. 261; 2000р., № 51-52, ст. 451; 2004р., № 51, ст. 552):
 
13. абзац п’ятий статті 1 викласти у такій редакції:
 
14. "сільськогосподарський обслуговуючий кооператив -непідприємницьке товариство, створене фізичними особами - сільськогосподарськими товаровиробниками для надання послуг виключно членам обслуговуючого кооперативу з метою сприяння у провадженні їх сільськогосподарської діяльності; ";
 
15. у частині третій статті 2:
 
16. абзац третій викласти у такій редакції:
 
17. "Обслуговуючий кооператив є неприбутковою організацією.";
 
18. абзац четвертий виключити;
 
19. абзац другий частини другої статті 28 виключити;
 
20. доповнити Закон статтею 321 такого змісту:
 
21. "Стаття 321. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
 
22. 1. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів здійснюється відповідно до державних цільових та регіональних програм за рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку, встановленому законом.
 
23. 2. Кабінет Міністрів України відповідно до державних цільових програм передбачає щороку під час підготовки проекту державного бюджету України кошти для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
 
24. 3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до регіональних програм передбачають щороку під час підготовки проектів місцевих бюджетів кошти для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
 
25. 4. Кошти Державного бюджету України спрямовуються на надання пільгових кредитів сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, на часткову компенсацію вартості придбаної техніки та обладнання, послуг із зберігання сільськогосподарської продукції на складах, вартості будівництва і реконструкції будівель, необхідних для діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.";
 
26. 3) у статті 26 Закону України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003р., № 45, ст. 363; 2005р., № 52, ст. 560):
 
27. у частині першій слова "обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи" замінити словами "сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи";
 
28. частину другу викласти у такій редакції:
 
29. "Утворені за участю фермерських господарств сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи є неприбутковими організаціями.".
 
30. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.