Кількість абзаців - 49 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199) такі зміни:
 
6. 1) у статті 6 слова "як спеціально уповноважений орган в цій галузі" виключити;
 
7. 2) абзац третій частини першої статті 7 після слова "вимірювань" доповнити словами "та приймає рішення щодо використання на території України інших геодезичних систем координат, висот та гравіметричних вимірювань";
 
8. 3) доповнити статтю 8 після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту:
 
9. "визначення сталих географічних об’єктів на території України;
 
10. проведення експертизи топографо-геодезичних та картографічних робіт; ".
 
11. У зв’язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - п’ятнадцятим;
 
12. 4) частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
 
13. "Міністерство оборони України організовує виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт у межах території держави і картографування закордонної території в інтересах забезпечення обороноздатності та безпеки України, здійснює контроль за якістю топографо-геодезичних і картографічних робіт, результати яких використовуються Збройними Силами України.";
 
14. 5) доповнити статтю 11 після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
 
15. "визначення сталих географічних об’єктів на території України; ".
 
16. У зв’язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;
 
17. 6) частину першу статті 12 після слів "на основі" доповнити словами "встановлених Кабінетом Міністрів України порядку побудови державної геодезичної мережі та порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, ";
 
18. 7) у статті 19:
 
19. 1) у частині другій слова "і Міністерством оборони України" замінити словами ", Міністерством оборони України та іншими органами виконавчої влади";
 
20. 2) доповнити статтю після частини третьої двома новими частинами такого змісту:
 
21. "Геодезичні, топографічні, картографічні, аерофотозйомочні, гідрографічні та гравіметричні матеріали, створені в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також аналогічні матеріали, які відносяться до території України, створені за рахунок бюджетних коштів колишнього СРСР, належать до державної власності, управління якою здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 
22. Топографо-геодезичні та картографічні матеріали, створені за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не підлягають включенню до складу майна організацій та підприємств, що приватизується.".
 
23. У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
24. 8) доповнити статтю 21 після частини першої новою частиною такого змісту:
 
25. "Кошти на виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт, визначених цим Законом, передбачаються у проектах Державного бюджету України на відповідний рік, виходячи з фінансових можливостей.".
 
26. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
27. 9) у статті 22:
 
28. 1) у другому реченні частини першої слова "з дозволу" замінити словами "за погодженням із", а слово "підрозділів" - словом "підрозділами";
 
29. 2) в абзаці третьому частини четвертої слова "без дозволу Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України і його територіальних підрозділів" виключити;
 
30. 3) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
31. "Суб’єкти підприємницької діяльності, які виконують топографо-геодезичні роботи і використовують пункти Державної геодезичної мережі України, а також пункти зйомочних геодезичних мереж як вихідну геодезичну основу, мають право доступу до геодезичних пунктів на підставі угоди, укладеної з власником земельної ділянки або за погодженням із землекористувачем та власником будівлі, на якій вони розміщені, та подають в установленому порядку спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності відомості про стан пунктів, що ними використовувались.";
 
32. 4) доповнити статтю після частини шостої новою частиною такого змісту:
 
33. "Геодезичні пункти Державної геодезичної мережі України є державною власністю. Облік геодезичних пунктів веде спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.".
 
34. У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
 
35. 10) статті 23 і 24 викласти в такій редакції:
 
36. "Стаття 23. Завдання державного геодезичного нагляду
 
37. Державний геодезичний нагляд спрямований на забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами:
 
38. вимог цього Закону, нормативно-технічної документації, стандартів під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;
 
39. вимог щодо метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
 
40. встановленого порядку обліку, зберігання, використання та розпоряджання топографо-геодезичними і картографічними матеріалами;
 
41. ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт;
 
42. режиму охорони геодезичних пунктів.
 
43. Стаття 24. Повноваження органу державного геодезичного нагляду
 
44. Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснює Інспекція державного геодезичного нагляду, яка діє у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 
45. Порядок здійснення державного геодезичного нагляду встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
46. 11) у статті 25 слова "органом державного геодезичного нагляду" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності";
 
47. 12) у тексті Закону слова "Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України" і "нормативно-технічні документи" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" і "нормативно-технічна документація" у відповідному відмінку, а слова "галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" замінити словами "сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності".
 
48. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.