Кількість абзаців - 100 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла
 
2. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст. 138; 2002 р., № 15, ст. 100; 2003 р., № 30, ст. 247; 2006 р., № 13, ст. 110):
 
5. 1) частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
 
6. "Інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості, відповідно до законодавства. Для інвестування та фінансування будівництва таких об’єктів забороняється застосовувати інші правовідносини та механізми.";
 
7. 2) доповнити частину першу статті 5 абзацом такого змісту:
 
8. "Недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та фінансові установи - юридичні особи публічного права здійснюють інвестиційну діяльність відповідно до законодавства, яке встановлює особливості їх діяльності.";
 
9. 3) доповнити частину першу статті 18 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
10. "Інвестування та фінансування однієї квартири в об’єкті будівництва кількома інвесторами без їх письмової згоди забороняється.".
 
11. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
12. 2. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст.50, № 8, ст.62, 2003 р., № 38, ст.313; 2004 р., № 2, ст.6):
 
13. 1) доповнити статтю 5 частиною такого змісту:
 
14. "Законами України може бути передбачена обов’язкова наявність договору страхування як умова провадження певного виду діяльності чи реалізації інших правовідносин без віднесення такого страхування до обов’язкових видів страхування. У такому випадку страховик укладає договір страхування згідно з ліцензією на здійснення відповідного виду добровільного страхування.";
 
15. 2) пункт 38 частини першої статті 7 виключити.
 
16. 3. У Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 52, ст. 377; 2006 р., № 13, ст. 110):
 
17. 1) у частині першій статті 2:
 
18. в абзаці третьому слова "отримала в установленому порядку дозвіл/ліцензію" замінити словами "відповідає вимогам, встановленим цим Законом";
 
19. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
20. "загальна вартість будівництва - погоджена управителем і забудовником у договорі загальна вартість будівництва всіх об’єктів інвестування як складової частини об’єкта будівництва, фінансування якої здійснюватиметься за рахунок коштів ФФБ відповідно до графіка фінансування і розраховується виходячи з поточної ціни вимірної одиниці об’єкта будівництва та кількості вимірних одиниць всіх об’єктів інвестування за попереднім обсягом замовлення на будівництво;
 
21. пов’язана особа юридичної особи (пов’язана особа):
 
22. юридична особа, що здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, чи перебуває під спільним контролем із такою юридичною особою;
 
23. фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою (членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловіка (дружини) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи);
 
24. посадова особа відповідної юридичної особи, яка уповноважена виконувати від імені такої юридичної особи юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім’ї такої посадової особи;
 
25. здійснення контролю за юридичною особою - володіння безпосередньо або через пов’язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів у органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.";
 
26. 2) доповнити статтю 3 частиною такого змісту:
 
27. "Розрахунки між суб’єктами системи фінансово-кредитних механізмів здійснюються виключно у безготівковій формі.";
 
28. 3) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
29. "Стаття 4. Вимоги до окремих суб’єктів системи фінансово-кредитних механізмів
 
30. Управителем може бути фінансова установа, яка отримала у встановленому законодавством порядку дозвіл Національного банку України (для банку) або ліцензію спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (для небанківської фінансової установи) на здійснення визначеної цим Законом діяльності.
 
31. Забудовником може бути особа, яка уклала договір з управителем, здійснює функції замовника будівництва житла, отримала право власності або користування земельною ділянкою та виконує передбачені законодавством дії, необхідні для здійснення будівництва.
 
32. Управитель, забудовник і страхова компанія не можуть бути пов’язаними особами.";
 
33. 4) доповнити статтю 6 частиною такого змісту:
 
34. "Протягом здійснення управителем управління майном загальна сума коштів, залучених у ФФБ та/або ФОН, не може перевищувати суму власного капіталу управителя більш ніж у 50 разів.";
 
35. 5) у статті 7:
 
36. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
37. "Управителю фонду забороняється укладати договори управління майном з установниками та залучати кошти установників для фінансування спорудження об’єкта будівництва до отримання забудовником у встановленому законодавством порядку дозволу на виконання будівельних робіт для спорудження об’єкта будівництва.".
 
38. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
39. частину третю викласти в такій редакції:
 
40. "Управитель при реалізації права довірчої власності:
 
41. має право одночасно здійснювати управління кількома ФФБ та ФОН;
 
42. не може відповідати за своїми боргами активами фонду;
 
43. несе відповідальність перед установниками фонду за дотримання вимог цього Закону, Правил фонду та договору управління майном.";
 
44. 6) частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
 
45. "Договір між управителем фонду та забудовником має містити умову щодо укладення забудовником із страховиком договорів страхування:
 
46. відповідальності перед третіми особами - установниками фонду під час проведення будівельно-монтажних робіт від ризиків збільшення строків будівництва та неякісного виконання будівельно-монтажних
 
47. робіт - на користь установників фонду;
 
48. будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження об’єкта будівництва та на гарантійний строк від ризиків його пошкодження або знищення внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та аварій - на користь управителя як довірчого власника.";
 
49. 7) друге речення частини першої статті 10 викласти в такій редакції: "Предметом іпотеки за таким іпотечним договором є земельна ділянка, що належить на праві власності забудовнику і на якій здійснюється будівництво, або майнові права на земельну ділянку (право оренди чи користування земельною ділянкою), а також об’єкт незавершеного будівництва на цій ділянці, спорудження якого здійснюється забудовником.";
 
50. 8) у статті 11:
 
51. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
52. "Умовою здійснення управління ФФБ виду Б є укладення управителем з визначеним ним страховиком договору страхування комерційного ризику недостатності залучених коштів на спорудження об’єкта будівництва.";
 
53. перше речення частини восьмої виключити;
 
54. третє речення частини дев’ятої викласти в такій редакції: "Фінансування спорудження житлового будинку із залученням коштів фізичних осіб здійснюється виключно через одного управителя шляхом створення одного ФФБ.";
 
55. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
56. "Управителю забороняється залучати кошти установників до створення ФФБ";
 
57. 9) у статті 12:
 
58. доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:
 
59. "Правила ФФБ та зміни до них реєструються відповідним органом, який здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, встановлює вимоги до Правил ФФБ, порядок їх реєстрації та внесення змін до них. Правила ФФБ та зміни до них подаються на реєстрацію протягом семи робочих днів після їх затвердження".
 
60. У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
61. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
62. "Зміни до Правил ФФБ не можуть погіршувати умови, які забезпечують права довірителів.";
 
63. 10) у статті 13:
 
64. доповнити абзац шостий частини першої після слів "на будівництво" словами "або за наявності відповідних документів - не забезпечення забудовником спорудження об’єктів будівництва у встановлений строк";
 
65. доповнити частину другу абзацом такого змісту:
 
66. "несе відповідальність за фінансування одного об’єкта інвестування кількома особами без їх письмової згоди.";
 
67. 11) доповнити частину п’яту статті 14 абзацами такого змісту:
 
68. "умови та порядок визначення поточної ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування;
 
69. строк введення об’єкта будівництва в експлуатацію.";
 
70. 12) у частині десятій статті 15 слова "готівковій чи" виключити;
 
71. 13) у статті 16:
 
72. частину першу викласти в такій редакції:
 
73. "Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву, в порядку, визначеному договором, у межах загальної вартості будівництва";
 
74. перше речення частини другої викласти в такій редакції: "Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду Б управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів у порядку, визначеному договором, у межах загальної вартості будівництва відповідно до графіків фінансування та будівництва, погоджених управителем і забудовником за кожним об’єктом будівництва, які є невід’ємними частинами договору.";
 
75. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
76. "Залишок залучених коштів, у тому числі залишок коштів оперативного резерву, має бути повернений установникам управління або їх правонаступникам, а в разі їх відсутності - зарахований до державного бюджету.".
 
77. У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;
 
78. доповнити частину п’яту реченням такого змісту: "Наступне перерахування коштів забудовнику управитель здійснює відповідно до графіка фінансування, погодженого управителем і забудовником, після документального підтвердження забудовником цільового використання попередньо одержаної від управителя суми.";
 
79. у частині сьомій слова "може перевіряти" та "вимагати" замінити відповідно словами "перевіряє" та "вимагає";
 
80. 14) абзац п’ятий частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
 
81. "збільшення строків виконання будівельних робіт, визначених у графіку будівництва більш ніж на 90 днів.";
 
82. 15) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
 
83. "За рішенням суду, прийнятим на підставі звернення довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв’язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФФБ може бути переданий в управління іншій фінансовій установі, яка відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. До нового управителя переходять усі права та обов’язки щодо довірителів цього ФФБ та відповідного забудовника.";
 
84. 16) доповнити статтю 26 після частини другої новими частинами такого змісту:
 
85. "Правила ФОН та зміни до них реєструються відповідним органом, який здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, встановлює вимоги до Правил ФФБ, порядок їх реєстрації та внесення змін до них. Правила ФОН та зміни до них подаються на реєстрацію протягом семи робочих днів після їх затвердження. Зміни до Правил ФОН не можуть погіршувати умови, які забезпечують права власників сертифікатів ФОН.
 
86. Управитель ФОН не має права вносити зміни та доповнення до Правил ФОН без письмової згоди всіх довірителів.".
 
87. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною п’ятою;
 
88. 17) у частині другій статті 28 слова "договору про придбання сертифікатів ФОН, в якому вона встановлює управління ФОН або приєднується до установника управління ФОН" замінити словами "договору про придбання сертифікатів ФОН, який є договором управління майном";
 
89. 18) перше речення частини першої статті 34 викласти в такій редакції: "За рішенням суду, прийнятим на підставі звернення довірителів ФОН або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв’язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФОН може бути переданий в управління іншій фінансовій установі, яка відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";
 
90. 19) частину четверту статті 40 викласти в такій редакції:
 
91. "Юридичні та фізичні особи, а також управитель ФОН мають право купувати і продавати сертифікати ФОН за ринковою ціною та здійснювати з ними інші операції, що не суперечать умовам випуску. При цьому управитель має право придбавати лише сертифікати ФОН, яким він управляє.".
 
92. 4. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2006 р., № 31, ст. 268) доповнити:
 
93. 1) частину першу статті 8 абзацом такого змісту:
 
94. "розповсюджувати рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без отримання суб’єктами, що здійснюють його будівництво (із залученням коштів для інвестування та фінансування такого будівництва), права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт, дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується.";
 
95. 2) статтю 24 частиною такого змісту:
 
96. "3. Реклама спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, повинна містити інформацію про всіх суб’єктів, що здійснюють його будівництво (із залученням коштів для інвестування та фінансування такого будівництва), наявність у них права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт, дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується, а також номер і дату їх видачі та найменування органів, що їх видали.";
 
97. 3) частину першу статті 26 абзацом такого змісту:
 
98. "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури - щодо спорудження житлового будинку."
 
99. ІІ. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.