Кількість абзаців - 44 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573; 1992 р., № 12, ст. 169; 1995 р., № 29, ст. 218; 2000 р., № 20, ст. 150; 2004 р., № 51, ст. 550; 2005 р., № 11, ст. 198):
 
6. 1) доповнити статтю 39 частиною такого змісту:
 
7. "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи із їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження або проживання до влаштування у сім’ї громадян, відповідні заклади.";
 
8. 2) у частині першій статті 46:
 
9. абзаци п’ятий і шостий замінити трьома абзацами такого змісту:
 
10. "дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення строку піклування над ними, перебування у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для таких дітей, а також особам із їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
11. громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, у разі неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;
 
12. дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя; ".
 
13. У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;
 
14. 3) у частині третій статті 71:
 
15. абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:
 
16. "3) влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна чи піклувальника, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, дитячий заклад - протягом усього часу їх перебування у родичів, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, дитячому закладі, якщо в будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім’ї.";
 
17. пункт 4 викласти у такій редакції:
 
18. "4) виїзду у зв’язку з виконанням обов’язків опікуна, піклувальника, надання батькам-вихователям житлового будинку або багатокімнатної квартири для створення дитячого будинку сімейного типу, - протягом усього часу виконання таких обов’язків; ".
 
19. 2. Статтю 33 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 1994 р., № 45, ст. 406) викласти в такій редакції:
 
20. "Стаття 33. Діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття мають право на позачергове одержання житла і матеріальну допомогу на його упорядження, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя.".
 
21. 3. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2005 р., № 11, ст. 202, № 17-19, ст. 267):
 
22. 1) у статті 25:
 
23. доповнити частину третю реченням такого змісту: "Порядок збереження і передачі жилого приміщення в оренду затверджується Кабінетом Міністрів України.";
 
24. у частині четвертій слова "за останнім місцем проживання" замінити словами "за місцем їх походження або проживання до влаштування у сім’ї громадян, відповідні заклади";
 
25. 2) частину сьому статті 26 викласти у такій редакції:
 
26. "Діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або комунальних дитячих закладах, після досягнення повноліття забезпечуються житлом у порядку, встановленому статтею 33 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні.".
 
27. 4. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2006 р., № 49, ст. 484):
 
28. 1) у статті 32:
 
29. доповнити частину першу після слів "до влаштування у" словами "сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, ", а після слів "відповідні заклади" - словами "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
30. частину другу викласти у такій редакції:
 
31. "Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей несуть відповідальність за збереження зазначеного житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із їх числа після завершення перебування у сім’ї піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для таких дітей.";
 
32. 2) доповнити статтю 33 новими частинами першою і другою такого змісту:
 
33. "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей права на житло мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до влаштування у сім’ї громадян, відповідні заклади за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування для забезпечення житловим приміщенням протягом місяця з дня досягнення дітьми 18 років.
 
34. Перебування дітей зазначених категорій на соціальному квартирному обліку не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій громадян, визначених законодавством.".
 
35. У зв’язку з цим частини першу-третю вважати відповідно частинами третьою-п’ятою.
 
36. 5. У Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 159):
 
37. 1) частину першу статті 10 після слова "громадян" доповнити словами " (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - за місцем походження або проживання дітей такої категорії до влаштування у сім’ї громадян, відповідні заклади)";
 
38. 2) доповнити частину другу статті 13 абзацом такого змісту:
 
39. "Взяття на соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
 
40. піклування - за їх заявою.".
 
41. ІІ. Прикінцеві положення
 
42. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
43. 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.