Кількість абзаців - 57 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких Законів України (щодо вдосконалення механізму захисту конституційних прав громадян при провадженні оперативно-розшукової діяльності)" (Друге читання)

0. Проект вноситься народними депутатами України
 
1. Закон України
 
2. «Про внесення змін до деяких Законів України (щодо вдосконалення механізму захисту конституційних прав громадян при провадженні оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності)»
 
3.

 
4.

 
5. З метою посилення захисту конституційних прав громадян при провадженні оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності й удосконалення прокурорського нагляду у цій сфері Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінально-процесуальному кодексі України
 
6. 1) Доповнити Кодекс статтею 187-2 такого змісту:
 
7. "Стаття 187-2. Негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв’язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації до порушення кримінальної справи
 
8. Негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв’язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації з метою запобігання тяжким або особливо тяжким злочинам, їх припинення і розшуку осіб безвісти зниклих, захисту життя, здоров’я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві можуть бути застосовані до порушення кримінальної справи при здійсненні оперативно-розшукової діяльності відповідно до законодавства України, яке регламентує оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність.
 
9. Зазначені заходи застосовуються у разі, якщо іншим способом отримати інформацію неможливо.
 
10. За наявності передбачених законами підстав керівник відповідного правоохоронного органу, в тому числі органу, що здійснює контррозвідувальну діяльність, або його заступник звертається з поданням, погодженим з прокурором, до голови апеляційного суду за місцем провадження оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності.
 
11. Голова суду чи його заступник, в процесі розгляду подань, зазначених у частині третій цієї статті, зобов’язаний перевірити достовірність викладених у них обставин, неможливість одержання інформації іншим способом, вивчити матеріали оперативно-розшукової справи, а також може вислухати службову особу, в провадженні якої перебуває оперативно-розшукова справа та думку прокурора, після чого виносить мотивовану постанову про застосування технічних засобів одержання інформації або про відмову в цьому, про що керівник правоохоронного органу, що звернувся до суду, протягом доби письмово повідомляє відповідного прокурора. Постанова оскарженню не підлягає, на неї може бути внесено касаційне подання прокурором.
 
12. У постанові про застосування технічних засобів одержання інформації в порядку, передбаченому Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", зазначаються оперативно-розшукова справа і підстави, застосування технічних засобів одержання інформації, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання особи, стосовно якої мають застосовуватися такі заходи, їх вид, орган, на який покладається виконання цих заходів.".
 
13. 2) Доповнити частину першу статті 383 пунктом "3" такого змісту:
 
14. "3) постанови апеляційного суду, постановлені при розгляді подань підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність про надання або відмову в наданні дозволів на проведення оперативно-розшукових заходів, які тимчасово обмежують права та свободи громадян.".
 
15. 3) Частину другу статті 384 викласти у такій редакції:
 
16. "Касаційне подання на судові рішення, зазначені у частині першій статті 383 цього Кодексу, має право подати прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції, чи прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, а також прокурор, який здійснює нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю.".
 
17. 2. У Законі України "Про оперативно - розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №22, ст. 303; №39, ст.572; 2001р., №14, ст.72; 2002р., №33, ст. 236; 2003р., №27, ст.209; №45, ст.357; 2005р., №25, ст.335):
 
18. 1) у статті 8:
 
19. а) у першому реченні частини другої слово "рішення" замінити словами "постановою Голови апеляційного суду або його заступника, прийнятому в порядку, передбаченому статтею 187-2 Кримінально-процесуального кодексу України.". Після слів "або його заступника" доповнити словами "погодженого з прокурором".
 
20. б) доповнити статтю 8 частиною третьою такого змісту:
 
21. "На постанову суду Генеральним прокурором України або його заступником може бути внесено касаційне подання, яке розглядається Головою Верховного Суду України або його заступником"
 
22. У зв'язку з цим частини третю, четверту, п'яту, шосту і сьому вважати відповідно частинами четвертою, п’ятою, шостою, сьомою і восьмою.
 
23. 2) у частину третю статті 9 доповнити реченням такого змісту:
 
24. "Про заведення оперативно-розшукової справи протягом доби письмово повідомляється відповідний прокурор";
 
25. 3) у статті 9-1:
 
26. частину другу після слів "або їх заступниками" доповнити словами "за погодженням з прокурором";
частину третю після слів "Управління Державної охорони України" доповнити словами "за погодженням з Генеральним прокурором України або його заступником"
 
27. 4) частину другу статті 9-2 викласти у такій редакції:
 
28. "Про закриття оперативно-розшукової справи складається мотивована постанова, яку затверджує службова особа, якій згідно зі статтею 9 цього Закону надане право затверджувати постанову про заведення оперативно-розшукової справи, про що протягом доби письмово повідомляється відповідний прокурор, який протягом 10 діб з моменту одержання повідомлення перевіряє законність ведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі.";
 
29. 5) у статті 14:
 
30. а) частину першу викласти у такій редакції:
 
31. "Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняними до них прокурорами та їх заступниками, уповноваженими наказом Генерального прокурора України начальниками, їх заступниками та прокурорами, старшими прокурорами структурних підрозділів. Міськими, районними прокурорами та прирівняними до них прокурорами здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшукових справах, які заведені у зв’язку з розшуком безвісно зниклих осіб або проведенням досудового розслідування у кримінальних справах, які перебувають у провадженні піднаглядних ним територіальних підрозділах правоохоронних органів";
 
32. б) частину другу доповнити пунктами "7-1, 9-1" такого змісту:
 
33. "7-1) перевіряє законність ведення оперативно-розшукової діяльності";
 
34. "9-1) погоджує подання про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів у випадках, передбачених законом";
 
35. пункт 10 викласти у такій редакції:
 
36. "10) вносить касаційне подання на незаконну постанову суду про дозвіл або відмову на проведення оперативно-розшукових заходів. Внесення подання зупиняє проведення оперативно-розшукових заходів, дозвіл на які дано судом.".
 
37. 3. У Законі України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 12, ст.89) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-ІV ( 662-15)від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 N 3200 - ІV ( 3200-15)від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116):
 
38. 1) пункт 6 частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
 
39. "6) виключно з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувальних, терористичних та інших посягань на державну безпеку України, отримання інформації в інтересах контррозвідки здійснювати на підставі відповідної контррозвідувальної справи заходи, визначені частиною другою статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", - лише за рішенням суду, прийнятому в порядку, передбаченому статтею 187-2 Кримінально-процесуального кодексу України, про що протягом доби письмово повідомляється відповідний прокурор, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 8 зазначеного Закону, - у порядку, погодженому з Генеральним прокурором України та Головою Верховного Суду України; ";
 
40. 2) Статтю 12 викласти в такій редакції:
 
41. "Стаття 12. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять контррозвідувальну діяльність
 
42. Нагляд за додержанням законів під час проведення контррозвідувальної діяльності здійснюється Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняними до них прокурорами та їх заступниками, уповноваженими наказом Генерального прокурора України начальниками, їх заступниками та прокурорами, старшими прокурорами структурних підрозділів.
 
43. Прокурор у межах своєї компетенції:
 
44. 1) безперешкодно входить до приміщень органів, які проводять контррозвідувальну діяльність;
 
45. 2) вимагає для перевірки розпорядження, інструкції, накази та інші акти щодо контррозвідувальної діяльності, контррозвідувальні справи, реєстраційні, облікові, звітні, статистичні, аналітичні документи та інші відомості щодо підстав та реалізації повноважень при проведенні контррозвідувальної діяльності, в межах, визначених частиною третьою цієї статті;
 
46. 3) доручає керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону;
 
47. 4) дає письмові вказівки про проведення контррозвідувальних заходів в інтересах кримінального судочинства;
 
48. 5) отримує пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять контррозвідувальну діяльність;
 
49. 6) перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять контррозвідувальну діяльність, з ознайомленням у необхідних випадках з контррозвідувальними матеріалами;
 
50. 7) скасовує незаконні постанови про заведення або закриття контррозвідувальної справи, чи про інші рішення, що суперечать закону з повідомленням про це негайно вищестоящого прокурора;
 
51. 8) вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення контррозвідувальної діяльності і щодо притягнення винних до встановленої законом відповідальності;
 
52. 9) вносить касаційне подання голові Верховного Суду України на постанови суду про надання дозволів на проведення оперативно - розшукових заходів або про відмову в ньому у контррозвідувальній справі. Внесення касаційного подання зупиняє проведення оперативно - розшукових заходів у такій справі, дозвіл на які дані судом.
 
53. Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з підрозділами, визначеними статтею 5 цього Закону, належність конкретних осіб до кадрового складу контррозвідувальних органів, а також форми, методи і засоби контррозвідувальної діяльності та організаційно-штатна структура контррозвідувальних органів до предмета прокурорського нагляду не належать.".
 
54. ІІ. Прикінцеві положення.
 
55. 1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
56. 2. Кабінету Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній податковій адміністрації України, Міністерству оборони України, Державній прикордонній службі України та Генеральній прокуратурі України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.