Кількість абзаців - 40 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері перевезення небезпечних вантажів'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у сфері перевезення небезпечних вантажів
 
3. ___________________________________________
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 47-52, ст. 349; 2006 р., № 22, ст. 184):
 
7. 1) доповнити частину другу статті 38 після слів "свідоцтво про вантажну марку, " словами "свідоцтво про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі, ";
 
8. 2) доповнити частину першу статті 40 після слів "судновою радіостанцією, " словами "свідоцтва про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі, ";
 
9. 3) доповнити частину першу статті 138 підпунктом 7-1 такого змісту:
 
10. "7-1) для небезпечних вантажів - найменування вантажу, порядковий номер виробу або речовини відповідно до прийнятої ООН системи, клас (підклас), група сумісності для вантажів класу 1, додаткові види небезпеки та група пакування (якщо визначена), а також маса нетто вибухової речовини; ";
 
11. 4) у статті 142:
 
12. назву статті викласти у такій редакції:
 
13. "Стаття 142. Тарування і пакування вантажу";
 
14. у частині першій слова "у справній тарі та упаковці, що" замінити словами "у тарі та пакованні, що відповідають вимогам законодавства та";
 
15. 5) частину першу статті 153 викласти у такій редакції:
 
16. "Небезпечний вантаж, щодо якого відправник подає недостовірну інформацію, може бути у будь-який час вивантажений або знищений чи знешкоджений перевізником, як того будуть вимагати обставини, без відшкодування відправнику пов’язаних із цим збитків.";
 
17. 6) у статті 258 слова "неналежної упаковки" замінити словами "неналежного пакування";
 
18. 7) статтю 305 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
19. "6) подання відправником недостовірної інформації про небезпечний вантаж.";
 
20. 8) у тексті Кодексу слово "упаковка" в усіх відмінках замінити словом "паковання" у відповідному відмінку.
 
21. 2. Частину сьому статті 16 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2007 р., № 33, ст. 440) викласти у такій редакції:
 
22. "Підприємства, установи та організації - відправники небезпечних вантажів зобов’язані подати перевізнику достовірну інформацію про вантаж з метою забезпечення безпеки його перевезення та інформацію про заходи на випадок аварій під час перевезення небезпечних вантажів. Підприємства, установи та організації - відправники, перевізники та одержувачі небезпечних вантажів повинні виконувати вимоги законодавства, що забезпечує безпеку їх перевезення, та мати засоби і мобільні підрозділи для запобігання виникненню аварійних ситуацій під час перевезення таких вантажів або ліквідації наслідків аварії.".
 
23. 3. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362):
 
24. 1) доповнити абзац шостий статті 3 після слів "їх виробництва," словами "транспортування, зберігання";
 
25. 2) у статті 10:
 
26. назву і частину першу викласти у такій редакції:
 
27. "Стаття 10. Вимоги до пакування та маркування
 
28. Пестициди і агрохімікати, що використовуються в Україні, пакуються і маркуються відповідно до законодавства.";
 
29. доповнити частину другу після слів "під час роботи, " словами "транспортування і зберігання, ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків, ";
 
30. у частині четвертій слово "тара" замінити словом "паковання";
 
31. 3) у статті 15 слово "тара" замінити словом "паковання";
 
32. 4) доповнити абзац третій частини другої статті 20 після слова "виробництва" словами ", транспортування, зберігання".
 
33. 4. Доповнити частину другу статті 34 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214) після слів "відповідно до" словами "стандарту з класифікації небезпечних вантажів, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, та".
 
34. 5. У частині другій статті 2 Закону України "Про транзит вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 446) слова "небезпечних і шкідливих відходів" замінити словами "небезпечних вантажів".
 
35. 6. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222):
 
36. 1) в абзаці третьому статті 1 слово "розчини" замінити словом "рідини";
 
37. 2) у статті 6 слова "упаковка (тара)" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "паковання (тари, крупногабаритної тари, контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів)" у відповідному відмінку і числі;
 
38. 3) в абзаці четвертому частини другої статті 7 слова "відповідній упаковці (тарі)" замінити словами "відповідному пакованні (тарі, крупногабаритній тарі та контейнерах середньої вантажопідйомності)".
 
39. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.