Кількість абзаців - 37 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поміщення дітей у приймальники-розподільники для дітей (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поміщення дітей у приймальники-розподільники для дітей
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
6. 1) у статті 7-3:
 
7. доповнити статтю новою частиною першою такого змісту:
 
8. "Особу, яка підозрюється у вчиненні у віці від 11 років суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, і щодо якої наявні достатні підстави вважати, що вона буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати протиправну діяльність, може бути поміщено у приймальник-розподільник для дітей на строк до 72 діб. Питання поміщення у приймальник-розподільник для дітей вирішується судом за поданням слідчого або органу дізнання за згодою прокурора. На рішення суду прокурором, законним представником, захисником неповнолітнього та самим неповнолітнім протягом трьох діб може бути подана апеляція до апеляційного суду.".
 
9. У зв’язку з цим частини першу — четверту вважати відповідно частинами другою — п’ятою;
 
10. частину четверту виключити;
 
11. 2) у пункті 6 частини першої статті 45 слова "або з моменту поміщення його до приймальника-розподільника" виключити.
 
12. 2. У Законі України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35; 1999 р., № 36, ст. 318; 2003 р., № 28, ст. 211; 2005 р., № 11, ст. 198; 2007 р., № 15, ст. 194):
 
13. 1) у статті 5:
 
14. абзац шістнадцятий частини другої викласти в такій редакції:
 
15. "затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без опіки та піклування, — на період до передачі їх законним представникам або до влаштування в установленому порядку, але не більше восьми годин;";
 
16. після абзацу шістнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
17. "затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі до п’яти років або більш м’яке покарання, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, — до передачі їх під нагляд батьків, осіб, що їх замінюють, або адміністрації навчального або іншого дитячого закладу, в якому постійно проживає ця дитина, але не більше восьми годин;
 
18. затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей у віці від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, — до доставлення їх до суду для вирішення питання щодо поміщення їх у приймальники-розподільники для дітей, але не більше дванадцяти годин;".
 
19. У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий — двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим — тридцять першим;
 
20. в абзаці двадцять шостому слово "трьох" замінити словом "восьми", а слова "до приймальників-розподільників для дітей" замінити словами "у притулки для дітей служб у справах дітей";
 
21. 2) в абзаці четвертому частини першої статті 6 слова "правопорушників, які не досягли 18 років, до приймальників-розподільників" замінити словами "дітей віком від 11 років у приймальники-розподільники для дітей";
 
22. 3) статтю 7 викласти у такій редакції:
 
23. "Стаття 7. Приймальники-розподільники для дітей
 
24. Приймальники-розподільники для дітей – спеціальні установи органів внутрішніх справ, які призначені для тимчасового тримання дітей віком від 11 років. Приймальники-розподільники для дітей створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і діють згідно з положенням, яке затверджується наказом Міністерства внутрішніх справ України. Права і обов’язки посадових осіб приймальників-розподільників визначаються положенням про приймальники-розподільники для дітей.
 
25. Приймальники-розподільники для дітей є юридичними особами.
 
26. У приймальники-розподільники для дітей діти поміщаються за рішенням суду.
 
27. Строк перебування дитини у приймальнику-розподільнику для дітей визначається судом залежно від наявності об’єктивних причин для її тримання в цій установі. У приймальники-розподільники для дітей поміщаються діти:
 
28. 1) у віці від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, і щодо яких наявні достатні підстави вважати, що вони будуть намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати протиправну діяльність, — до вирішення судом питання застосування примусових заходів виховного характеру, але не більше 72 діб.
 
29. У разі зникнення підстав, зазначених у цьому пункті, для подальшого тримання дитини у приймальнику-розподільнику для дітей або з’ясуванні обставин, зазначених у частині п’ятій цієї статті, слідчий або суд негайно вирішують питання щодо припинення подальшого тримання дитини у приймальнику-розподільнику для дітей. Влаштування дитини, щодо якої було винесено постанову або рішення про припинення її тримання у приймальнику-розподільнику для дітей, та доставлення до подальшого місця влаштування здійснюється посадовими особами приймальника-розподільника;
 
30. 2) які підлягають за рішенням суду, яке набрало законної сили, направленню до спеціальних навчально-виховних закладів, і є достатньо підстав вважати, що такі діти займатимуться протиправною діяльністю – на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;
 
31. 3) які самовільно залишили спеціальні навчально-виховні заклади, в яких вони перебували, — на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;
 
32. 4) які перебувають у розшуку як такі, що зникли, залишили сім’ї або навчально-виховні заклади (бродяжать), — на строк необхідний для передання їх підрозділу кримінальної міліції у справах дітей, який ініціював розшук, але не більше 36 годин;
 
33. 5) які залишили держави постійного проживання і відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають поверненню у держави свого постійного проживання — на строк, необхідний для передачі їх батькам, особам, що їх замінюють або співробітникам спеціалізованих установ держав їх постійного проживання.
 
34. Не підлягають доставленню до приймальників-розподільників для дітей діти, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи токсичних речовин, а також психічно хворі діти з вираженими симптомами хвороби.
 
35. Порядок тримання дітей, поміщених у приймальники-розподільники для дітей, визначається правилами внутрішнього розпорядку приймальника-розподільника для дітей, які затверджуються Міністерством внутрішніх справ України. ".
 
36. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.