Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"(щодо створення умов для уникнення "технічних" дефолтів за облігаціями) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
“Про внесення змін до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” щодо створення умов для уникнення “технічних” дефолтів за облігаціями”
 
2. Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст.268; 2008 р., № 50-51, ст.384; 2009 р., № 17, ст.236) такі зміни:
 
3.

 
4.

 
5. 1. Доповнити статтю 8 частиною сьомою такого змісту:
 
6. "7. Емітент облігацій підприємств може прийняти рішення про продовження визначених умовами розміщення строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усього відповідного випуску (серії) облігацій або згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску (серії) облігацій.
 
7. Тривалість періоду, на який можуть бути продовжені строки обігу та погашення облігацій підприємств, не може перевищувати тривалості періоду, визначеного умовами розміщення таких облігацій.
 
8. Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств не допускається.
 
9. Порядок продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
10. 2. Частину восьму статті 30 доповнити абзацом такого змісту:
 
11. "Внесення змін до проспекту емісії цінних паперів після їх розміщення допускається у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 8 цього Закону. Інформація про зміни до проспекту емісії цінних паперів має бути опублікована протягом 15 днів з дати реєстрації таких змін".
 
12. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
13. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
14. 2. Положення цього Закону застосовуються також до випусків (серій) облігацій підприємств, що були зареєстровані в установленому порядку до набрання ним чинності.
 
15. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.