Кількість абзаців - 141 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У тексті Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) слова "статутний фонд" у всіх відмінках замінити словами "статутний (складений) капітал" у відповідному відмінку.
 
6. 2. У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365;
 
7. 2000 р., № 32, ст. 255):
 
8. 1) у статті 1:
 
9. в абзацах третьому і четвертому слова "про діяльність" замінити словами "про господарську діяльність";
 
10. в абзаці шостому слово "ресурсів" замінити словом "активів", а слова ", що втілюють у собі економічні вигоди" виключити;
 
11. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
12. "економічна вигода — потенційна можливість збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) суб’єкта господарської діяльності від використання активів;";
 
13. 2) у статті 9:
 
14. у назві статті слово "облікові" виключити;
 
15. у третьому реченні частини першої слово "облікові" замінити словом "первинні";
 
16. в абзаці першому частини другої слово "машинних" замінити словом "електронних";
 
17. в абзаці сьомому частини другої слово "або" замінити словами " (електронний цифровий підпис) та", а слова "яка брала участь у здійсненні" — словами "яка засвідчила факт здійснення";
 
18. у частині шостій:
 
19. слово "машинних" замінити словом "електронних";
 
20. доповнити частину реченням такого змісту: "Підприємство зобов’язане забезпечити захист зазначених відомостей згідно із законом та за свій рахунок.";
 
21. 3) у статті 11:
 
22. частину другу після слів "малого підприємництва" доповнити словами "— юридичних осіб";
 
23. у частині третій:
 
24. абзац перший після слів "малого підприємництва" доповнити словами "— юридичних осіб";
 
25. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
26. "Для неприбуткових організацій (крім тих, річна звітність яких підлягає оприлюдненню, та бюджетних установ) установлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про використання коштів;";
 
27. 4) у статті 12:
 
28. у частині першій слова "зобов’язані складати та подавати" замінити словами "складають і подають власникам (засновникам)";
 
29. частину третю після слова "документами" доповнити словом "таких".
 
30. 3. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257, № 32, ст. 421; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263):
 
31. 1) у статті 1:
 
32. в абзаці восьмому слова "комп’ютерними файлами" замінити словами "електронними документами";
 
33. 2) у статті 6:
 
34. частину першу після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
35. "здійснює оформлення опису електронного документа про одержані ним від заявника електронні документи для проведення реєстраційної дії та надсилає його заявникові електронним документом. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі".
 
36. У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
 
37. 3) у статті 7:
 
38. частину другу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
39. "затверджує порядок подання та обігу електронних документів державному реєстратору;".
 
40. У зв’язку з цим абзаци шостий — дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — тринадцятим;
 
41. 4) у статті 8:
 
42. частину першу після слів "надсилаються рекомендованим листом" доповнити словами "або електронним документом";
 
43. доповнити статтю частинами восьмою — одинадцятою такого змісту:
 
44. "8. Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.
 
45. 9. З документів, поданих для проведення державної реєстрації на паперових носіях державним реєстратором, обов’язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.
 
46. 10. У разі подання електронних документів реєстраційна картка та документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника.
 
47. 11. Електронний документ вважається одержаним державним реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа заявником. Підтвердження факту одержання електронного документа заявника надсилається державним реєстратором автоматично протягом доби.";
 
48. 5) доповнити частину п’яту статті 10 абзацом такого змісту:
 
49. "Підтвердженням внесення реєстраційного збору є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
50. 6) абзац восьмий частини третьої статті 16 викласти у такій редакції:
 
51. "захист даних згідно із законом;";
 
52. 7) у статті 19:
 
53. у частині першій:
 
54. після слів "надсилає рекомендованим листом" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи в електронній формі";
 
55. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
56. "У разі подання електронних документів про внесення змін до відомостей про місцезнаходження юридичної особи оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи надсилається державному реєстратору рекомендованим листом з описом вкладення. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.
 
57. У разі подання державному реєстратору електронних документів юридичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов’язані з підготовкою електронних документів юридичної особи.";
 
58. доповнити частину сьому після слів "надсилає рекомендованим листом" словами "або електронним документом";
 
59. 8) у статті 20:
 
60. доповнити частину другу абзацом такого змісту: "електронного документа.";
 
61. доповнити частину сьому абзацом такого змісту:
 
62. "У разі надходження відомостей з Єдиного державного реєстру на підставі електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
63. 9) у статті 21:
 
64. частину першу після слова "письмовим" доповнити словами "або електронним";
 
65. доповнити частину дванадцяту абзацом такого змісту:
 
66. "У разі подання в електронній формі заяви про отримання виписки підтвердженням внесення плати за отримання виписки з Єдиного державного реєстру є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
67. 10) доповнити частину двадцять першу статті 22 абзацом такого змісту:
 
68. "У разі проведення державної реєстрації на підставі електронних документів підтвердженням внесення плати за публікацію повідомлень є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
69. 11) у статті 23:
 
70. абзац перший частини четвертої після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
71. абзац третій частини четвертої після слів "юридичної особи" доповнити словами " (у разі подання електронних документів — не подається)";
 
72. абзац другий частини шостої після слів ", що засвідчує її повноваження" доповнити словами "або у разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частиною четвертою цієї статті";
 
73. доповнити частину сімнадцяту абзацом такого змісту:
 
74. "У разі подання заяви про проведення резервування найменування юридичної особи електронним документом підтвердженням внесення плати за проведення такого резервування є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
75. 12) у статті 24:
 
76. у частині першій:
 
77. абзац перший після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
78. абзац четвертий після слова "документів" доповнити словами " (у разі подання електронних документів — один примірник)";
 
79. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
80. "У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
81. доповнити частину другу абзацом такого змісту:
 
82. "У разі подання електронних документів довідка з Єдиного державного реєстру про проведення резервування найменування юридичної особи надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити такої довідки, відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.";
 
83. доповнити абзац другий частини дев’ятої після слів "що засвідчує її повноваження" словами "або у разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою — сьомою цієї статті";
 
84. 13) у статті 28:
 
85. частину третю після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
86. доповнити частину п’яту абзацом такого змісту:
 
87. "У разі подання державному реєстратору електронних документів юридичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов’язані з підготовкою електронних документів юридичної особи. Зазначений документ додається до документів, передбачених частиною третьою цієї статті.";
 
88. 14) у статті 29:
 
89. у частині першій:
 
90. абзац перший після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
91. абзац п’ятий після слів "документів у новій редакції" доповнити словами " (у разі подання електронних документів — один примірник)";
 
92. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
93. "Підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.
 
94. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи оригінали установчих документів надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом з описом вкладення. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.
 
95. Підтвердженням внесення плати за публікацію в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
96. доповнити частину другу абзацом такого змісту:
 
97. "У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які пов’язані із зменшенням статутного фонду (статутного або складеного капіталу), підтвердженням внесення плати за публікацію такого повідомлення в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
98. доповнити частину п’яту абзацом такого змісту:
 
99. "У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, які пов’язані із зміною найменування юридичної особи, оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому державному реєстратору надсилаються відомості в електронній формі, реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.";
 
100. доповнити частину восьму абзацом такого змісту:
 
101. "У разі подання електронних документів документ або його нотаріально засвідчена копія в електронній формі, що підтверджує повноваження представника, додається до документів, передбачених частинами першою — шостою цієї статті.";
 
102. 15) у статті 34:
 
103. у частині першій:
 
104. абзац перший після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
105. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
106. "У разі подання електронних документів підтвердженням внесення плати за публікацію в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
107. абзац другий частини п’ятої після слів "повноваження представника" доповнити словами "або у разі подання електронних документів документ або його нотаріально засвідчена копія в електронній формі, що підтверджує повноваження представника, додається до документів, передбачених частинами першою і другою цієї статті";
 
108. 16) у статті 36:
 
109. абзац перший частини першої після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
110. частину четверту після слів "цієї статті" доповнити словами "або у разі подання електронних документів документ, що підтверджує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою і другою цієї статті";
 
111. 17) абзац перший частини першої статті 37 після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
112. 18) у статті 42:
 
113. у частині першій:
 
114. абзац перший після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
115. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
116. "У разі подання електронних документів нотаріально посвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання провадити підприємницьку діяльність, надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.
 
117. У разі подання державному реєстратору електронних документів фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов’язані з підготовкою електронних документів фізичної особи.";
 
118. доповнити частину другу абзацом такого змісту:
 
119. "У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної
 
120. особи — підприємця є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
121. доповнити частину четверту абзацом такого змісту:
 
122. "Якщо для проведення державної реєстрації фізичної особи —підприємця, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідним органам державної влади, подаються електронні документи, до документів, передбачених частинами першою та другою цієї статті, залучається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою.";
 
123. 19) у статті 45:
 
124. у частині другій:
 
125. абзац перший після слів "надсилає рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подає опис, що містить відомості про надіслані документи, в електронній формі";
 
126. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
127. "У разі подання електронних документів оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця та копія довідки про зміну ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом з описом вкладення. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.";
 
128. доповнити частину четверту абзацами такого змісту:
 
129. "Якщо для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідним органам державної влади, подаються електронні документи, до документів, передбачених частиною другою цієї статті, додається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою та документ в електронній формі, що підтверджує повноваження особи, пов’язані з підготовкою електронних документів.
 
130. Підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
131. 20) у статті 47:
 
132. в абзаці першому частини першої:
 
133. після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
134. доповнити абзац реченням такого змісту: "Підтвердженням внесення реєстраційного збору за публікацію повідомлення про прийняття фізичною особою — підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
135. абзац перший частини дев’ятої після слів "надсилає рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подає опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
136. частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:
 
137. "Якщо для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця подаються електронні документи, до документів, передбачених частиною дев’ятою цієї статті додається документ в електронній формі, що засвідчує повноваження особи, пов’язані з підготовкою електронних документів.".
 
138. ІІ. Прикінцеві положення
 
139. 1. Цей Закон набирає чинності через дев’ять місяців з дня його опублікування.
 
140. 2. Національному банку України привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.