Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо книги відгуків і пропозицій) (Друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народним депутатом України
О.Б.Боднар
 
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо книги відгуків і пропозицій)
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. Статтю 17 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 30, ст.379 із наступними змінами) після частини четвертої доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
7. "5. Споживач має право безперешкодно залишити скаргу, пропозицію, відгук або зауваження у Книзі відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному і доступному місці відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Керівник підприємства або його заступник зобов'язаний у тижневий термін розглянути запис, що внесений до Книги відгуків і пропозицій, та вжити необхідних заходів до усунення недоліків і порушень в роботі підприємства або до реалізації висловлених пропозицій, про що в обов’язковому порядку письмово повідомляє заявника протягом семи днів за вказаною ним адресою.
 
8. Порядок ведення Книги відгуків і пропозицій затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів".
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.
 
9. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1123):
1) статтю 155 викласти в такій редакції:
"Стаття 155. Порушення порядку провадження торговельної діяльності, правил торговельного обслуговування населення, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю
 
10. Порушення порядку провадження торговельної діяльності, правил торговельного обслуговування населення, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців, вчинене працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації, які не є посадовими особами, -
 
11. тягне за собою накладення штрафу від п’яти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені особою , яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -.
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) статтю 156-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав споживачів
Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів, залишення без розгляду або неповідомлення громадянина-споживача про розгляд скарги або зауваження у Книзі відгуків і пропозицій у строк, встановлений законом, –
 
12. тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відмова особами, зазначеними у частині першій цієї статті, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості –
тягне за собою накладення штрафу від п’яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
13. ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.