Кількість абзаців - 219 Розмітка (ліва колонка)


Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (Друге читання)

0. Проект (27.08.2000) ЗАКОН УКРАЇНИ Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб  
1. Закон України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" встановлює засади функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), а також регулює правові відносини між Фондом та вкладниками, комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.  
2. Розділ I. Загальні положення  
3. Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:  
5. вклад - кошти фізичної особи в готівковій або безготівковій формі у валюті України, які розміщені на її іменних рахунках у комерційному банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку чи залучені таким банком у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до чинного законодавства та умов договору;  
6. вкладник - фізична особа, яка має вклад у комерційному банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду;  
7. недоступність вкладів - це неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду.  
8. Стаття 2. Учасники Фонду  
9. Учасниками Фонду є комерційні банки - юридичні особи, які зареєстровані в Реєстрі банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, який ведеться Національним банком України, та мають ліцензію Національного банку України на здійснення операцій із залучення вкладів фізичних осіб, та/або ведення рахунків фізичних осіб, та/або випуск цінних паперів - іменних ощадних (депозитних) сертифікатів (далі - операції за вкладами фізичних осіб). Участь у Фонді зазначених банків є обов'язковою. Учасники Фонду зобов'язані сплачувати збори до Фонду.  
10. Повновноправним учасником Фонду є комерційний банк, який виконує встановлені Національним банком України економічні нормативи щодо достатності капіталу, платоспроможності та спроможний виконувати свої зобов'язання перед вкладниками.  
11. На підставі інформації Національного банку України, одержаної за результатами моніторингу діяльності комерційних банків, адміністративна рада Фонду переводить комерційні банки - учасники Фонду, які не виконують встановлених Національним банком України економічних нормативів щодо достатності капіталу, платоспроможності та/або яким за рішенням Національного банку України зупинено дію ліцензії Національного банку України на здійснення однієї та більше операцій за вкладами фізичних осіб, до категорії тимчасових учасників Фонду.  
12. Комерційний банк, який переведено до категорії тимчасових учасників Фонду, але який має вклади фізичних осіб, що залучені до дня переведення його до цієї категорії, зобов'язаний сплачувати збори до Фонду до остаточної виплати банком фізичним особам їх вкладів та нарахованих за ними відсотків.  
13. У разі відкликання ліцензії Національного банку України на здійснення всіх банківських операцій адміністративна рада Фонду за поданням Національного банку України приймає рішення про виключення цього банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду.  
14. Виключення комерційного банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня виключення його з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону.  
15. Стаття 3. Гарантії за вкладом  
16. Фонд гарантує кожному вкладнику комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за вкладом, включаючи відсотки, в розмірі вкладу, але не більше 1000 гривень, на день настання недоступності вкладу. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладом, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено адміністративною радою за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Національним банком України залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.  
17. У разі розміщення вкладником в одному комерційному банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше встановленого відповідно до частини першої цієї статті розміру відшкодування коштів за вкладом.  
18. Якщо вкладник має вклади у кількох комерційних банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізувалися шляхом їх злиття, приєднання або перетворення в один комерційний банк - юридичну особу, Фонд гарантує відшкодування коштів за цими вкладами на тих же умовах, що й до реорганізації, до закінчення строку дії договорів за цими вкладами. Вклади, залучені після реорганізації комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, гарантуються Фондом у загальній сумі, але не більше встановленого відповідно до частини першої цієї статті розміру відшкодування коштів за вкладом.  
19. Стаття 4. Обмеження гарантії  
20. Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами:  
21. а) членів наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії комерційного банку, вклади в якому є недоступними;  
22. б) працівників незалежних аудиторських фірм (аудиторів), які здійснювали аудиторські перевірки комерційного банку протягом останніх трьох років;  
23. в) акціонерів, частка яких перевищує 5 відсотків статутного фонду комерційного банку;  
24. г) третіх осіб, які діють від імені вкладників, зазначених у підпунктах "а", "б", "в" цієї статті;  
25. д) в іноземній валюті  
26. е) за якими вкладник на індивідуальній основі отримує від комерційного банку пільгові відсотки та має фінансові привілеї, які призвели до погіршення фінансового стану банку.  
27. Стаття 5. Інформація для вкладників  
28. Комерційні банки - учасники (тимчасові учасники) Фонду:  
29. а) розміщують у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про систему гарантування вкладів;  
30. б) надають інформацію про види вкладів, що підлягають гарантуванню Фондом, обсяги і порядок їх відшкодування.  
31. Комерційним банкам забороняється використовувати інформацію, що стосується гарантування вкладів, у рекламі з метою сприяння збільшенню загальної суми вкладів. Банк зобов'язаний обмежувати рекламу щодо гарантування вкладів з посиланням на участь у Фонді.  
32. Фонд зобов'язаний щорічно публікувати у засобах масової інформації реєстр комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду за станом на 1 січня.  
33. Інформація про зміни в реєстрі комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду публікується в засобах масової інформації.  
34. Стаття 6. Інформація для Фонду  
35. Фонд має право одержувати інформацію, що необхідна для виконання ним функцій, передбачених цим Законом, від Національного банку України.  
36. Національний банк України зобов'язаний у тижневий строк інформувати Фонд про:  
37. відкликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій.  
38. Комерційні банки - учасники (тимчасові учасники) Фонду зобов'язані подавати Фонду балансові звіти, інші визначені Фондом форми звітності, документи та інформацію, що необхідні для виконання Фондом функцій, передбачених цим Законом. На вимогу Фонду комерційний банк - учасник (тимчасовий учасник) Фонду зобов'язаний надати Фонду аудиторський висновок із зазначенням фінансового стану банку, його платоспроможності, достатності капіталу тощо.  
39. Ліквідатор комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду, зобов'язаний надати Фонду інформацію та відповідні документи, необхідні для виконання Фондом функцій щодо забезпечення відшкодування коштів вкладникам.  
40. Для виконання власних функцій Фонд визначає комерційним банкам - учасникам (тимчасовим учасникам) Фонду обов'язкові форми звітності.  
41. Фонд зобов'язаний додержувати вимог законодавства про збереження банківської таємниці щодо інформації, одержаної із зазначених у цій статті джерел.  
42. Стаття 7. Інформація для Національного банку України  
43. Фонд надає Національному банку України інформацію про виконання комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду вимог цього Закону.  
44. Розділ II. Правовий статус Фонду та його керівні органи  
45. Стаття 8. Правовий статус Фонду  
46. Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.  
47. Фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, що є державною власністю та належить йому на праві оперативного управління.  
48. Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України.  
49. Фонд має печатку із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.  
50. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, чинним законодавством та діє на підставі Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, яке затверджується Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.  
51. Місцезнаходження Фонду - місто Київ.  
52. Стаття 9. Звітність Фонду  
53. Двічі на рік за станом на 1 липня та на 1 січня Фонд публікує в засобах масової інформації звіт про свою діяльність згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.  
54. Один раз на рік діяльність Фонду перевіряється незалежною аудиторською фірмою, яка визначається згідно з рішенням його адміністративної ради.  
55. Фонд подає річний звіт разом з аудиторським висновком Кабінету Міністрів України і Національному банку України до 1 липня року, наступного за звітним.  
56. Річний звіт Фонду, достовірність якого має бути підтверджена незалежною аудиторською фірмою, підлягає опублікуванню у засобах масової інформації відповідно до законодавства.  
57. Стаття 10. Керівні органи Фонду  
58. Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.  
59. Стаття 11. Адміністративна рада Фонду  
60. Адміністративна рада Фонду діє у складі п'яти осіб, які є громадянами України, постійно проживають в Україні, мають вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.  
61. Адміністративна рада формується шляхом делегування до її складу двох представників Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника Асоціації українських банків.  
62. Члени адміністративної ради не можуть бути членами органів управління або акціонерами будь-якого комерційного банку.  
63. Строк повноважень члена адміністративної ради становить 4 роки і може бути продовжено на наступний строк.  
64. У разі закінчення строку повноважень члена адміністративної ради відповідний орган, зазначений у частині другій цієї статті, у місячний строк делегує до складу адміністративної ради нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена адміністративної ради відповідно до частини четвертої цієї статті.  
65. Очолює адміністративну раду голова, який щорічно обирається адміністративною радою з числа її членів за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.  
66. Достроково повноваження члена адміністративної ради припиняються за рішенням органу, що його делегував, у разі:  
67. подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;  
68. неможливості виконання обов'язків (у тому числі за станом здоров'я);  
69. вчинення злочину (якщо є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили).  
70. Повноваження члена адміністративної ради може бути достроково припинено також з ініціативи органу, що делегував його до складу адміністративної ради, в разі прийняття відповідного рішення про це. Орган, що делегував члена адміністративної ради, повноваження якого достроково припинено відповідно до частин сьомої та восьмої цієї статті, делегує до складу адміністративної ради нового представника у місячний строк після прийняття рішення про дострокове припинення повноважень попереднього його представника.  
71. Стаття 12. Повноваження адміністративної ради  
72. Адміністративна рада координує роботу Фонду щодо захисту інтересів вкладників комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, здійснює контроль і нагляд за діяльністю Фонду, приймає рішення в межах своїх повноважень і несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.  
73. Адміністративна рада:  
74. затверджує регламент роботи адміністративної ради;  
75. затверджує кошторис витрат Фонду;  
76. затверджує за погодженням з Національним банком України порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб;  
77. затверджує кількісний склад виконавчої дирекції;  
78. призначає на посади виконавчого директора і членів виконавчої дирекції та приймає рішення про їх звільнення;  
79. затверджує Положення про виконавчу дирекцію та порядок оплати праці її членів;  
80. погоджує форми і розмір оплати праці працівників Фонду відповідно до норм законодавства про оплату праці;  
81. здійснює нагляд за діяльністю виконавчої дирекції;  
82. розглядає і затверджує звіти виконавчої дирекції про діяльність Фонду за кожне півріччя;  
83. вносить пропозиції Національному банку України щодо запобігання негативним явищам, які можуть загрожувати інтересам вкладників комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;  
84. приймає за погодженням із Національним банком України рішення щодо встановлення спеціального збору для сплати комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;  
85. приймає за погодженням із Національним банком України рішення щодо залучення позик від Кабінету Міністрів України;  
86. визначає щорічно аудиторську фірму, яка проводитиме аудит діяльності Фонду;  
87. призначає в разі потреби позачергові аудиторські перевірки Фонду і визначає аудиторську фірму;  
88. приймає за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Національним банком України рішення щодо збільшення розміру відшкодування коштів за вкладом за рахунок коштів Фонду;  
89. приймає рішення про переведення комерційного банку - учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду;  
90. приймає рішення про виключення комерційного банку із числа учасників (тимчасових учасників) Фонду;  
91. приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції.  
92. Стаття 13. Рішення адміністративної ради  
93. Рішення адміністративної ради приймаються на засіданнях простою більшістю голосів за умови участі в засіданні не менше ніж чотирьох її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови адміністративної ради є вирішальним.  
94. В окремих випадках, що визначаються регламентом роботи адміністративної ради, рішення адміністративної ради можуть прийматися шляхом письмового опитування її членів.  
95. Рішення адміністративної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання комерційними банками - учасникам (тимчасовим учасникам) Фонду.  
96. Стаття 14. Порядок роботи адміністративної ради  
97. Порядок роботи адміністративної ради визначається її регламентом.  
98. Адміністративна рада проводить чергові засідання не менше одного разу на квартал.  
99. Адміністративна рада може проводити позачергові засідання за ініціативою її голови, на вимогу не менше ніж трьох її членів або на вимогу виконавчої дирекції.  
100. Стаття 15. Повноваження голови адміністративної ради  
101. Голова адміністративної ради:  
102. головує на засіданнях адміністративної ради;  
103. підписує протоколи засідань адміністративної ради;  
104. розподіляє обов'язки між членами адміністративної ради;  
105. приймає рішення з усіх питань, крім тих, що віднесені виключно до компетенції адміністративної ради та виконавчої дирекції згідно з цим Законом.  
106. Стаття 16. Виконавча дирекція Фонду  
107. Усі питання, що пов'язані з поточною діяльністю Фонду, вирішує виконавча дирекція, кількісний склад якої затверджується адміністративною радою.  
108. Виконавчу дирекцію очолює виконавчий директор. Виконавчий директор та члени виконавчої дирекції призначаються на посади та звільняються з посад адміністративною радою.  
109. Виконавчим директором та членами виконавчої дирекції можуть бути громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.  
110. Стаття 17. Повноваження виконавчої дирекції  
111. Виконавча дирекція:  
112. приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам у разі настання недоступності вкладів;  
113. виконує всі процедури, пов'язані з виплатою відшкодування у разі настання недоступності вкладів;  
114. складає кошторис витрат Фонду та подає його на затвердження адміністративній раді;  
115. подає на затвердження адміністративній раді звіти про діяльність Фонду за кожне півріччя;  
116. має право вимагати скликання позачергового засідання адміністративної ради;  
117. розглядає звернення до Фонду вкладників комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду щодо відшкодування вкладів за рахунок коштів Фонду;  
118. вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;  
119. має право здійснювати перевірки комерційних банків учасників (тимчасових учасників) Фонду з питань, віднесених до повноважень Фонду;  
120. встановлює за погодженням із Національним банком України форми звітності та порядок їх подання до Фонду комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;  
121. одержує від Національного банку України інформацію про прийняті рішення щодо застосування заходів впливу до окремих комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду відповідно до чинного законодавства;  
122. аналізує інформацію про фінансовий стан комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;  
123. інформує Національний банк України про результати проведених у межах її повноважень перевірок комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та в разі виявлення допущених банком порушень норм цього Закону вносить пропозиції щодо зупинення дії ліцензії Національного банку України на здійснення операцій із залучення вкладів фізичних осіб;  
124. інвестує наявні ресурси Фонду в державні цінні папери України згідно з цим Законом і Положенням про Фонд;  
125. веде реєстр комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та вносить відповідні зміни до нього;  
126. вносить на розгляд адміністративної ради пропозиції щодо встановлення спеціального збору для сплати комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду, збільшення розміру відшкодування за рахунок коштів Фонду, щодо залучення Фондом позик від Кабінету Міністрів України;  
127. вносить на розгляд адміністративної ради пропозиції щодо переведення комерційного банку - учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду;  
128. готує пропозиції щодо виключення комерційного банку із числа учасників (тимчасових учасників) Фонду та подає їх на розгляд адміністративної ради;  
129. готує пропозиції щодо щорічного визначення аудиторської фірми, яка проводитиме аудит діяльності Фонду, та подає їх на розгляд адміністративної ради;  
130. приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції.  
131. Стаття 18. Обов'язки та повноваження виконавчого директора Фонду  
132. Виконавчий директор:  
133. керує поточною діяльністю Фонду;  
134. діє від імені Фонду і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами державної влади і управління, комерційними банками, міжнародними організаціями, іншими установами та організаціями;  
135. головує на засіданнях виконавчої дирекції;  
136. підписує протоколи засідань виконавчої дирекції, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Фондом;  
137. розподіляє обов'язки між членами виконавчої дирекції;  
138. призначає на посади та звільняє з посад працівників Фонду (крім членів виконавчої дирекції) відповідно до законодавства України про працю; приймає рішення з усіх питань, крім віднесених до компетенції адміністративної ради та її голови, виконавчої дирекції Фонду;  
139. несе персональну відповідальність за діяльність Фонду та виконання покладених на нього завдань;  
140. бере участь у засіданнях адміністративної ради з правом дорадчого голосу.  
141. Розділ III. Порядок формування коштів Фонду  
142. Стаття 19. Джерела формування коштів Фонду  
143. Джерелами формування коштів Фонду є:  
144. початкові збори з комерційних банків - учасників Фонду;  
145. регулярні збори з комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;  
146. спеціальні збори з комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;  
147. внесок держави;  
148. доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України;  
149. позики, залучені від Кабінету Міністрів України;  
150. пеня, яку сплачують комерційні банки - учасники (тимчасові учасники) Фонду за несвоєчасне або неповне перерахування зборів до Фонду.  
151. Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.  
152. Фонд має право придбавати та орендувати майно, необхідне для виконання його функцій, у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою.  
153. Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України.  
154. Стаття 20. Внесок держави до Фонду  
155. Внесок держави до Фонду становить 20 мільйонів гривень і вноситься Національним банком України за рахунок його видатків.  
156. Стаття 21. Сплата початкового збору до Фонду  
157. Початковий збір до Фонду в розмірі 1 відсотка зареєстрованого статутного фонду банку перераховується комерційними банками на рахунок Фонду протягом 30 календарних днів з дня одержання ліцензії Національного банку України на здійснення банківських операцій за вкладами фізичних осіб.  
158. Комерційні банки, створені в результаті реорганізації шляхом їх злиття, приєднання, поділу або перетворення (в разі сплати початкового збору комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду, що реорганізувалися), звільняються від сплати початкового збору та набувають усіх прав і обов`язків реорганізованих банків щодо участі у Фонді.  
159. Стаття 22. Сплата регулярного збору до Фонду  
160. Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду один раз на рік у розмірі 0,5 відсотка від загальної суми вкладів, включаючи відсотки, нараховані за вкладами за станом на 31 грудня року, що передує поточному.  
161. Перерахування нарахованого регулярного збору здійснюється комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.  
162. Стаття 23. Сплата спеціального збору до Фонду  
163. Встановлення спеціального збору до Фонду здійснюється якщо активи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо відшкодування коштів вкладникам комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду. Рішення про встановлення спеціального збору приймає адміністративна рада за погодженням з Національним банком України.  
164. Внесення спеціального збору комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду проводиться у строки та згідно з умовами, встановленими адміністративною радою за погодженням з Національним банком України.  
165. Загальний розмір спеціальних зборів, сплачених банком протягом року (в разі вичерпання фінансових можливостей Фонду для виконання покладених на нього завдань), не повинен перевищувати розміру щорічного регулярного збору з комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду.  
166. Стаття 24. Надання Фонду позик  
167. Фонду можуть надаватися позики за рішенням Кабінету Міністрів України в установленому порядку для виконання Фондом покладених на нього завдань за умови, що його фінансові можливості вичерпано, та в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на ці цілі.  
168. Стаття 25. Контрольні функції Фонду  
169. Фонд здійснює перевірки розрахунків та контролює повноту і своєчасність перерахування зборів кожним комерційним банком -учасником (тимчасовим учасником) Фонду.  
170. За несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів комерційні банки сплачують пеню в розмірі 0,5 відсотка від розміру неперерахованої суми за кожний день прострочення.  
171. Для забезпечення здійснення передбаченої цим Законом діяльності Фонд має право здійснювати перевірки комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду для оцінки їх фінансового стану.  
172. Фонд має право порушити перед Національним банком України питання про зупинення дії ліцензії на здійснення операцій із залучення вкладів фізичних осіб, одержаної комерційним банком - учасником Фонду, в разі порушення ним норм цього Закону.  
173. Національний банк України зобов'язаний розглянути звернення Фонду протягом 10 днів із дня його одержання.  
174. У разі невиконання комерційним банком - учасником (тимчасовим учасником) Фонду в установлений Фондом строк вимог частини третьої статті 6 цього Закону керівники банку підлягають адміністративній відповідальності відповідно до законодавства.  
175. Розділ IV. Порядок використання коштів Фонду на відшкодування коштів за вкладами  
176. Стаття 26. Право на відшкодування коштів за вкладом  
177. Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів.  
178. Стаття 27. Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами  
179. Ліквідатор комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду має надати Фонду протягом 10 робочих днів із дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, із визначенням їх розрахункової суми, що пілягає відшкодуванню.  
180. На підставі одержаного від ліквідатора комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду переліку вкладників із визначенням розрахункової суми коштів за вкладами, що підлягає відшкодуванню за рахунок коштів Фонду, виконавча дирекція у двотижневий строк перевіряє подані розрахунки та приймає рішення про відшкодування Фондом коштів вкладникам.  
181. Виконавча дирекція Фонду зобов'язана протягом трьох робочих днів із часу прийняття рішення про відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб повідомити вкладників через засоби масової інформації, а також через оголошення в банку, щодо якого призначено ліквідатора, про недоступність вкладів та порядок їх відшкодування.  
182. З дня настання недоступності вкладів припиняється нарахування відсотків за ними.  
183. Стаття 28. Розрахунки з вкладниками комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду  
184. Порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб затверджується адміністративною радою Фонду за погодженням із Національним банком України.  
185. Виконавча дирекція зобов'язана регулярно повідомляти ліквідатора комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду про розмір відшкодованих коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду та надавати за запитом ліквідатора необхідну інформацію з цього питання.  
186. Фонд на підставі звернень вкладників комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду зобов'язаний виплатити їм суми відшкодування за вкладами протягом трьох місяців із дня настання недоступності вкладів, а у виняткових випадках - не пізніше трьох років з дня настання недоступності вкладів.  
187. Стаття 29. Набуття Фондом права кредитора  
188. Фонд набуває право кредитора щодо комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня настання недоступності вкладів.  
189. Розділ V. Особливі положення  
190. Стаття 30. Початок функціонування Фонду  
191. Фонд розпочинає здійснення своїх функцій щодо відшкодування вкладникам комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду коштів за вкладами в установленому відповідно до цього Закону розмірі з дня набрання чинності цим Законом.  
192. Стаття 31. Обмеження діяльності Фонду  
193. Фонду забороняється здійснення діяльності, яка не передбачена цим Законом.  
194. Стаття 32. Ліквідація Фонду  
195. Ліквідація Фонду здійснюється в установленому порядку з дня набрання чинності відповідним законом.  
196. Кошти Фонду, що залишилися після його ліквідації, перераховуються до Державного бюджету України.  
197. Розділ VI. Прикінцеві положення  
198. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
199. 2. Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 року N 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України", здійснює свою діяльність на засадах, передбачених цим Законом.  
200. 3. Вклади в іноземній валюті, які були гарантовані Фондом, створеним відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 року N 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України", гарантуються до закінчення строку дії договорів за такими вкладами, але не більше двох років із дня набрання чинності цим Законом.  
201. 4. Дія цього Закону не поширюється на відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (до прийняття відповідного закону).  
202. 5. Законодавчі акти України до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить йому.  
203. 6. Внести до Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60, N 20, ст. 104; 1999 р., N 5 - 6, ст. 39, N 7, ст. 47, N 20 - 21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 20, ст. 149, із змінами, внесеними Законом України N 1770-III від 1 червня 2000 року) такі зміни і доповнення:  
204. 1) доповнити статтю 1 після частини третьої новою частиною такого змісту:  
205. "Встановлення і скасування спеціального збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розмір та механізм справляння цього збору здійснюються відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".  
206. У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;  
207. 2) перше речення частини третьої статті 2 викласти в такій редакції: "Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України";  
208. 3) у статті 14:  
209. частину першу доповнити пунктом 25 такого змісту:  
210. "25) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний)";  
211. доповнити статтю новою частиною такого змісту:  
212. "5. Спеціальний збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зазначений у пункті 25 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".  
213. 7. Пункт 1 частини першої статті 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378) доповнити після підпункту "б" новим підпунктом у такій редакції:  
214. "в) витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо комерційного банку, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб".  
215. У зв'язку з цим підпункт "в" вважати підпунктом "г".  
216. 8. Кабінету Міністрів України:  
217. подати Верховній Раді України пропозиції про внесення до законодавчих актів України змін, що випливають із цього Закону;  
218. привести свої рішення у відповідність із цим Законом.