Кількість абзаців - 39 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим (Повторне перше читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1.У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
6. 1) частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
 
7. "1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим відповідно до їх повноважень.";
 
8. 2) пункт "а" статті 21 викласти у такій редакції:
 
9. "а) визнання недійсними рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам; ";
 
10. 3) у статті 118:
 
11. частину першу після слів "подає заяву до" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, ";
 
12. частину третю після слів "сільської, селищної, міської ради або" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, ";
 
13. перше речення частини шостої після слів "подають клопотання до" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, ";
 
14. у першому реченні частини сьомої слово "Районна" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, районна";
 
15. у частині дев’ятій слово "Районна" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, районна";
 
16. 4) частину першу статті 119 після слів "органу державної влади" доповнити словами ", органу влади Автономної Республіки Крим";
 
17. 5) у статті 122:
 
18. у пункті "в" частини третьої слово "частиною" замінити словами "частинами шостою та";
 
19. у частині шостій слова "частинами третьою" замінити словами "пунктами "а" і "б" частини третьої, частиною";
 
20. 6) у статті 123:
 
21. абзац перший частини першої після слів "на підставі рішень" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, ";
 
22. перше речення абзацу першого частини третьої та частину шосту після слова "Відповідний" доповнити словами "орган влади Автономної Республіки Крим,";
 
23. частину одинадцяту після слова "Відмова" доповнити словами "органу влади Автономної Республіки Крим, ";
 
24. 7) частину першу статті 124 після слів "на підставі рішення" доповнити словами "органу влади Автономної Республіки Крим, ";
 
25. 8) частину першу статті 127 після слів "державної влади" доповнити словами ", Рада міністрів Автономної Республіки Крим";
 
26. 9) у частинах третій, восьмій та одинадцятій статті 128, абзаці шістнадцятому частини другої статті 134, частинах першій, п’ятій та сьомій статті 136, частині третій статті 137, статті 146, в частині першій та абзаці першому частини восьмої, частинах дев’ятій та одинадцятій статті 151 слова "орган державної влади" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "орган виконавчої влади, орган влади Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку і числі;
 
27. 10) у статті 149:
 
28. частину першу після слів "органів державної влади" доповнити словами ", органів влади Автономної Республіки Крим";
 
29. у пункті "в" частини п’ятої слова "частиною дев’ятою" замінити словами "частинами восьмою та дев’ятою";
 
30. у частині восьмій слова "частинами п’ятою, " замінити словами "пунктами "а" та "б" частини п’ятої, частиною";
 
31. 11) у пункті 12 розділу Х "Перехідні положення":
 
32. в абзаці першому слова "зазначених в абзаці" замінити словами "зазначених в абзацах другому та";
 
33. доповнити пункт абзацом такого змісту:
"На території Автономної Республіки Крим до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці другому цього пункту) за межами населених пунктів здійснюють відповідні органи виконавчої влади, а в межах населених пунктів - відповідні сільські, селищні, міські ради. Землями лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення зазначені органи розпоряджаються за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим.".
 
34. 2. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):
 
35. 1) абзац другий статті 4 після слів "органи державної влади" доповнити словами ", органи влади Автономної Республіки Крим";
 
36. 2) частину першу статті 26 після слів "органи державної влади, " доповнити словами "органи влади Автономної Республіки Крим, ";
 
37. 3) статтю 35 після слів "забруднених земель, " доповнити словами "віднесення земель до тієї чи іншої категорії, ".
 
38. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.