Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Офіційний вісник України, 2010, № 55/1, ст. 1900), такі зміни:
 
5. 1) у частині першій статті 66:
 
6. у пункті 1 слово «та» замінити словом «або»;
 
7. у пункті 5 слова «у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації» вилучити;
 
8. пункт 6 вилучити.
 
9. У зв’язку з цим пункти 7-12 вважати відповідно пунктами 6-11;
 
10. 2) частини першу, другу статті 69 викласти у такій редакції:
 
11. «1. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичне та практичне навчання за денною (очною) чи заочною формами. Організація спеціальної підготовки здійснюється Національною школою суддів України.
 
12. 2. Програма, навчальний план та порядок проходження спеціальної підготовки, а також перелік юридичних вищих навчальних закладів, які здійснюватимуть підготовку кандидатів на посаду судді, затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України»;
 
13. 3) пункт 1 частини першої статті 82 викласти у такій редакції:
 
14. « 1) організацію спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді»;
 
15. 4) частину першу статті 91 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
16. «7) затверджує відповідно до критеріїв, визначених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у відповідному положенні про порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, перелік юридичних вищих навчальних закладів, які здійснюватимуть таку підготовку».
 
17. У зв’язку з цим пункти 7-11 вважати відповідно пунктами 8-12;
 
18. 5) абзац четвертий пункту 1 розділу ХІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
 
19. «частини першої статті 65, пунктів 5, 6 частини першої статті 66, статті 69, частини першої статті 70 цього Закону в частині необхідності проходження кандидатом на посаду судді спеціальної підготовки у процесі призначення на посаду судді вперше, які вводяться в дію з моменту першого випуску Національною школою суддів кандидатів на посаду судді, що пройдуть спеціальну підготовку у встановленому цим Законом порядку»;
 
20. 6) пункт 7 розділу ХІІІ «Перехідні положення» доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:
 
21. «Кандидати на посаду судді, які склали кваліфікаційний іспит до набрання чинності цим Законом, але не рекомендовані на посаду судді у зв’язку з відсутністю вакантних посад, призначаються на посаду судді у порядку встановленому статтею 66 цього Закону.
 
22. Призначення на посаду судді вперше кандидатів, які подали заяви про участь у доборі на посаду судді до моменту повного введення в дію положень частини першої статті 55, пунктів 5, 6 частини першої статті 66, статті 69, частини першої статті 70 цього Закону здійснюється без проходження ними спеціальної підготовки».
 
23. ІІ. Цей набирає чинності з дня його опублікування.