Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про державну підтримку космічної діяльності (Друге читання)

0. Закон України "Про державну підтримку космічної діяльності" Цей Закон встановлює засади державної підтримки космічної діяльності в Україні і спрямований на збереження, розвиток та ефективне використання створеного високого науково-технічного, виробничого та експортного потенціалу космічної галузі як пріоритетної складової високотехнологічного сектора економіки для забезпечення національних інтересів держави  
1. Стаття1. Визначення термінів і понять Терміни і поняття, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:  
2. агрегат, система та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і наземних сегментів космічних систем - повний або частковий набір компонентів і складових частин, необхідних для створення (виробництва) одного космічного ракетного комплексу (космічної ракети-носія), космічного апарату та наземного сегмента космічних систем. Окремі компоненти та складові частини можуть бути з'єднані між собою довільно, у тому числі з використанням технологічних допоміжних деталей, а для зручності транспортування можуть бути згруповані у партії залежно від виду упаковки. Одна упаковка може містити декілька складових частин одного найменування з партії;  
3. унікальні об'єкти космічної діяльності - складні науково- технічні комплекси та системи, випробувальна та спеціальна апаратура. з унікальними параметрами, що використовуються для реалізації Загальнодержавної (Національної) космічної програми України, які за своїми експлуатаційними характеристиками не мають аналогів у світі або відповідають світовому рівню аналогічної техніки (засоби керування та контролю за космічними апаратами; засоби приймання та оброблення службової та наукової інформації; експериментальна та науково-технологічна база для виготовлення та випробувань космічної техніки з моделюванням факторів космічного простору; наземні засоби контролю за космічними об'єктами штучного та неземного походження; наземний сегмент засобів моніторингу земної поверхні, систем попередження техногенних та природних катастроф; наземні засоби космічних телекомунікацій). Інші поняття і терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених законодавством України.  
4. Стаття 2. Сфера дії Закону Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів космічної діяльності, які провадять цю діяльність відповідно до Закону України "Про космічну діяльність".  
5. Стаття 3. Мета державної підтримки космічної діяльності Метою державної підтримки космічної діяльності в Україні є: збереження і подальший розвиток науково-технічного, технологічного та виробничого потенціалу космічної галузі на рівні, який забезпечує національну безпеку; підвищення експортного потенціалу космічної галузі та конкурентоспроможності розробок (виробів) вітчизняних суб'єктів космічної діяльності; створення економічних умов і надання гарантій для залучення інвестицій (у тому числі іноземних) в розвиток космічної галузі.  
6. Стаття 4. Організація державної підтримки космічної діяльності Кошти на фінансування космічної діяльності для державних потреб виділяються окремим розділом у Державному бюджеті України.  
7. Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасне та повне виділення коштів для виконання Загальнодержавної (Національної) космічної програми України та договорів, що укладені згідно з нею.  
8. Витрати на провадження міжнародної космічної діяльності (у тому числі фінансування участі України в міжнародних космічних форумах, представництва в міжнародних організаціях тощо) передбачаються в Державному бюджеті України окремим рядком.  
9. Окремі статті Державного бюджету України, за якими фінансується Загальнодержавна (Національна) космічна програма України, у проекті державного бюджету щорічно включаються до переліку захищених статей видатків і підлягають фінансуванню в повному обсязі.  
10. Стаття 5. Податкове та митне регулювання Внести до законодавчих актів України такі доповнення: 1. Статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року №4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №12, ст.107, №28, ст.301; 1994 р., №20, ст.117; 1996р., №8, ст.31; 1997р., №3, ст.6, №8, ст.62, №34, ст.210, №47, ст.294) доповнити частиною сьомою такого змісту:  
11. "Тимчасово, до 1 січня 2009 року ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України товарів для виробництва космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і наземних сегментів космічних систем), якщо такі товари не виготовляються на території України. Перелік цих товарів з визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів, а також порядок і обсяги їх ввезення встановлюються Кабінетом Міністрів України. У разі порушення цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку".  
12. 2. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст.156, №37, ст-.239, №38, ст. 250; 1998 р. №10, ст.37, № 14, ст.55, №18, ст.95): статтю 5 доповнити підпунктом 5.1.22 такого змісту: ''5.1.22. Тимчасово, до 1 січня 2009 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з продажу космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів, наземних сегментів космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих, що вироблені суб'єктами космічної діяльності, за рахунок коштів Державного бюджету України";  
13. статтю 11 доповнити пунктом 11.23 такого змісту: "11.23. Тимчасово, до 1 січня 2009 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з ввезення суб'єктами космічної діяльності на митну, територію України товарів для виробництва космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), якщо такі товари не виготовляються на території України і придбаваються за рахунок коштів Державного бюджету України".  
14. Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів, а також перелік таких товарів з визначенням їх кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів та перелік підприємств (організацій), які ввозять ці товари, встановлюються Кабінетом Міністрів України. У разі порушення цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань".  
15. 3. Статтю 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996р., №45, ст.238; 1997р., №47, ст.294) доповнити пунктом 7 такого змісту:  
16. ''7) тимчасово, до 1 січня 2009 року, суб'єкти космічної діяльності згідно з переліком, який щороку затверджується Кабінетом Міністрів України".  
17. 4. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №27, ст.181 №47 ст.294; 1998р., №10, ст.35, №18, ст.94):  
18. статтю 8 доповнити підпунктом 8.6.3 такого змісту: ''8.6.3. Установити тимчасово, до 1 січня 2009 року, для суб'єктів космічної діяльності щорічну 20-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3.  
19. При цьому амортизація основних фондів групи 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення";  
20. статтю 22 доповнити пунктом 22.24 такого змісту: ''22.24. Починаючи з 1 січня 1999 року і до 1 січня 2009 року для суб'єктів космічної діяльності України податковим періодом оподаткування їх прибутку встановлюється звітний податковий рік".  
21. 5. Доповнити статтю 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364; 1996 р., № 28, ст. 135) частиною третьою такого змісту: "Установити, що розрахунки за експортно-імпортними операціями після перерахування суб'єктами космічної діяльності авансу за виконання робіт з виготовлення (розроблення) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегменту космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих здійснюється протягом не більш як 500 календарних днів".  
22. Стаття 6. Унікальні об'єкти космічної діяльності З метою забезпечення функціонування, збереження та подальшого розвитку унікальних об'єктів космічної діяльності запроваджується Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, а також встановлюється державний нагляд за їх використанням і станом та здійснюються відповідні заходи підтримки цільового фінансування цих об'єктів згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України. Установити, що Національне космічне агентство України є органом, який веде Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, здійснює державний нагляд за їх станом, вживає заходи для їх підтримки.  
23. Стаття 7. Прикінцеві положення 1. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом; розробити та затвердити нормативно-правові акти, що передбачені статтями 5, 6 цього Закону; привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону. 2. До приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.