Кількість абзаців - 63 Розмітка (ліва колонка)


Про регулювання виробництва і реалізації цукру (Друге читання)

0. Проект Закон України Про регулювання виробництва і реалізації цукру  
1. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державної політики щодо виробництва, експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі цукром.  
2. Стаття 1. Основні поняття і терміни  
3. Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:  
4. бурякоцукровий комплекс - сукупність господарюючих суб'єктів усіх форм власності, що здійснюють виробництво цукрових буряків і цукру та їх реалізацію;  
5. квота поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") - максимальна кількість цукру для поставки на внутрішній ринок з 1 вересня поточного року до 1 вересня наступного року для задоволення внутрішніх потреб;  
6. квота поставки цукру за міжнародними договорами (квота "Б") - кількість цукру для поставки за межі України за міжнародними договорами та поповнення, в разі необхідності, квоти "А";  
7. квота "С" - цукор, вироблений понад квоти "А" та "Б" і призначений для реалізації його власниками виключно за межами країни;  
8. мінімальна ціна на цукрові буряки - нижня межа ціни при укладанні угод купівлі-продажу цукрових буряків для виробництва цукру в межах квот "А" та "Б";  
9. мінімальна ціна на цукор - нижня межа ціни при укладанні угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку України в обсягах квоти "А";  
10. оптова торгівля цукром - діяльність з придбання та продажу цукру для його наступної реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності;  
11. роздрібна торгівля цукром - діяльність з продажу цукру громадянам та іншим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків.  
12. Стаття 2. Державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків  
13. 1. Обсяги виробництва цукру, що поставляється на внутрішній ринок України, обмежується квотою "А". Обсяги виробництва цукру, що призначений для поставок за межі України з метою виконання зобов'язань держави за міжнародними договорами, обмежується квотою "Б".  
14. 2. Граничні розміри квоти "А" та квоти "Б" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України чи уповноваженими ним органами.  
15. 3. Обсяги виробництва цукру в межах квоти "А" та квоти "Б" розподіляються між цукровими заводами органом уповноваженим Кабінетом Міністрів України на конкурсних засадах. Розподіл обсягів виробництва цукру в межах квоти "А" та квоти "Б" здійснюється не пізніше 1 січня поточного року.  
16. 4. Обсяги вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квот "А" та "Б" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України або вповноваженим ним органом.  
17. Стаття 3. Державне регулювання реалізації цукру  
18. 1. В межах квоти "А" за заявками підприємств, які займаються оптовою торгівлею цукром, уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом видаються дозволи (ліцензії) на реалізацію цукру на ринку України з урахуванням квартальних та місячних обсягів.  
19. 2. Здійснення оптової торгівлі цукром на внутрішньому ринку України без спеціального дозволу (ліцензії) забороняється.  
20. 3. Роздрібна торгівля цукром, може здійснюватися виключно особами, які зареєстровані у якості суб'єктів підприємницької діяльності у порядку, що встановлений чинним законодавством України.  
21. 4. Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю цукром, мають право одержувати призначений для реалізації цукор виключно від осіб, що мають спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення оптової торгівлі цукром.  
22. 5. Для стабільного забезпечення потреб внутрішнього ринку цукром протягом року та недопущення значних сезонних коливань ціни на нього визначаються квартальні та місячні обсяги реалізації цукру.  
23. 6. В межах квоти "Б" за заявками підприємств, які займаються експортом цукру, уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом видаються дозволи (ліцензії) на реалізацію цукру за межі України згідно з міжнародними договорами з урахуванням квартальних та місячних обсягів.  
24. Реалізація цукру квоти "Б" здійснюється за цінами, що визначаються міжнародними договорами.  
25. 7. Захист вітчизняних виробників від імпорту цукру та продуктів з підвищеним вмістом цукру здійснюється відповідно до чинного законодавства.  
26. Стаття 4. Органи, які здійснюють регулювання виробництва і реалізації цукру  
27. 1. Заходи щодо регулювання виробництва і реалізації цукру визначає Кабінет Міністрів України.  
28. 2. Реалізацію заходів щодо регулювання виробництва і реалізації цукру здійснюють органи уповноважені Кабінетом Міністрів України.  
29. Рішення органів, які за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють заходи щодо регулювання виробництва та реалізації цукру, підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку і є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами підприємницької діяльності.  
30. Стаття 5. Закупівлі цукру для забезпечення державних потреб  
31. 1. Обсяги закупівель цукру для задоволення внутрішніх державних потреб, а також для виконання зобов'язань держави за міжнародними договорами визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України. Закупівлі цукру для задоволення державних потреб здійснюються органами (підприємствами) вповноваженими Кабінетом Міністрів України.  
32. 2. Взаємовідносини між органами (підприємствами), що здійснюють закупівлі цукру для державних потреб та виробниками цукру регулюються нормами чинного законодавства України та положеннями угод, які укладаються між ними.  
33. 3. Закупівлі цукру для задоволення державних потреб здійснюються за умови попереднього фінансування витрат виробників цукру та цукрових буряків у межах мінімальних цін на відповідну продукцію, встановлених згідно з порядком, що передбачений цим Законом. В межах попереднього фінансування вищевказаних витрат може застосовуватися державне матеріально-технічне забезпечення виробників цукру та цукрових буряків.  
34. Обсяги і порядок попереднього фінансування та державного матеріально-технічного забезпечення виробників цукру та цукрових буряків передбачаються державним бюджетом.  
35. При цьому попереднє фінансування витрат виробників цукрових буряків здійснюється в наступному порядку:  
36. 40 відсотків - до початку весняних польових робіт;  
37. 60 відсотків - до початку сезону збирання цукрових буряків.  
38. 4. Грошові розрахунки між органами (підприємствами), що закуповують цукор для задоволення державних потреб, та виробниками цукру та цукрових буряків здійснюються через Державне казначейство України.  
39. Стаття 6. Ціноутворення в бурякоцукровому комплексі  
40. 1. Мінімальна ціна на цукрові буряки базисної цукристості, які поставляються для виробництва цукру квот "А" та "Б" і мінімальна ціна на цукор квоти "А" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України за пропозиціями Міністерства агропромислового комплексу.  
41. 2. Мінімальна ціна на цукрові буряки базисної цукристості, які поставляються для виробництва цукру квот "А" та "Б" і мінімальна ціна на цукор квоти А встановлюються на строк з 1 вересня поточного року до 31 серпня наступного року.  
42. 3. Мінімальні ціни на цукор та цукрові буряки встановлюються на рівні, що забезпечує прибутковість виробництва відповідних видів продукції.  
43. Стаття 7. Взаємовідносини між учасниками бурякоцукрового комплексу  
44. Взаємовідносини між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими учасниками бурякоцукрового комплексу здійснюються на основі договорів, які укладаються між ними у відповідності з чинним законодавством.  
45. Типові умови господарських договорів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом, є обов'язковими до застосування у взаємовідносинах між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими учасниками бурякоцукрового комплексу всіх форм власності.  
46. Стаття 8. Кредитування товаровиробників  
47. З метою недопущення спаду виробництва цукру в Україні та створення умов для нарощування обсягів його виробництва здійснюється пільгове державне кредитування виробників цукру та цукрових буряків.  
48. Обсяги коштів, що передбачаються для надання пільгових кредитів виробникам цукру та цукрових буряків, умови та порядок надання таких кредитів, терміни та порядок їх повернення визначаються державним бюджетом на поточний рік.  
49. Стаття 9. Контроль за виконанням та відповідальність за порушення цього Закону  
50. 1. Контроль за виконанням умов виробництва та реалізації цукру, що встановлені положеннями цього Закону, здійснюється Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами.  
51. 2. За порушення норм цього Закону юридичні та фізичні особи притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.  
52. 3. У разі поставок цукру на внутрішній ринок понад встановлену квоту або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни, з суб'єктів підприємницької діяльності стягуються штрафи у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з порушенням встановленого порядку.  
53. Вказані штрафи стягуються до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта, винного в порушенні норм цього Закону.  
54. Рішення про стягнення штрафів приймаються судом або арбітражним судом за позовами органів, які за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за виконанням цього Закону.  
55. 4. Дії органів, що за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за виконанням цього Закону, можуть бути оскаржені в суді або в арбітражному суді згідно з порядком, що встановлений чинним законодавством України.  
56. Стаття 10. Прикінцеві положення  
57. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
58. 2. Кабінету Міністрів України в місячний термін після набрання чинності цим Законом:  
59. - подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;  
60. - привести свої рішення у відповідність з цим Законом;  
61. - забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;  
62. - визначити перелік органів, які здійснюють повноваження у сфері державного регулювання виробництва і реалізації цукру та затвердити нормативно-правові акти, що необхідні для виконання цього Закону.