Кількість абзаців - 31 Розмітка (ліва колонка)


про господарську діяльність Збройних Сил України (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про господарську діяльність Збройних Сил України  
1. Цей Закон визначає правові засади здійснення Збройними Силами України господарської діяльності, встановлює умови і гарантії її організації та державної підтримки.  
2. Стаття 1. Господарська діяльність Збройних Сил України  
3. Господарська діяльність Збройних Сил України - це специфічна діяльність військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, пов'язана із забезпеченням їхньої повсякденної життєдіяльності, а також виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг, передачею в оренду рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів та бойової техніки).  
4. Господарська діяльність підпорядковується завданням підтримання на належному рівні бойової та мобілізаційної готовності військ(сил).  
5. Стаття 2. Суб'єкти і види господарської діяльності Збройних Сил України  
6. Суб'єктами господарської діяльності Збройних Сил України є військові частини, заклади, установи та організації Збройних Сил України (далі - військові частини), які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, ведуть відокремлене господарство, мають кошторис надходжень та видатків, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.  
7. Перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам, визначається Кабінетом Міністрів України.  
8. Видача дозволу на здійснення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється для військової частини у встановленому законодавством порядку без оплати.  
9. Стаття 3. Законодавство про господарську діяльність Збройних Сил України  
10. Відносини, пов'язані із здійсненням господарської діяльності Збройних Сил України, регулюються цим Законом та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.  
11. Стаття 4. Реєстрація військової частини як суб'єкта господарської діяльності  
12. Порядок реєстрації військової частини як суб'єкта господарської діяльності Збройних Сил України визначається Кабінетом Міністрів України.  
13. Стаття 5. Відповідальність військової частини як суб'єкта господарської діяльності  
14. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов'язань, а також за шкоду і збитки заподіяні довкіллю, правам та інтересам фізичних і юридичних осіб та державі, військова частина, як суб'єкт господарської діяльності Збройних Сил України, несе відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.  
15. Військова частина, як суб'єкт господарської діяльності, за своїми зобов'язаннями відповідає коштами, що знаходяться у її розпорядженні на відповідних статтях кошторису, а в разі їх недостатності відповідальність за зобов'язаннями військової частини несе відповідний вищий орган військового управління.  
16. Стягнення за зобов'язаннями військової частини не може бути обернено на майно, яке за нею закріплене.  
17. Стаття 6. Обмеження та припинення господарської діяльності військової частини  
18. Господарська діяльність військової частини може бути обмежена або припинена за рішенням Міністерства оборони України або уповноваженого ним органу.  
19. Стаття 7. Особливості передачі в оренду рухомого та нерухомого майна Збройних Сил України  
20. Військові частини можуть передавати закріплене за ними рухоме та нерухоме військове майно в оренду юридичним і фізичним особам без шкоди бойовій та мобілізаційній готовності.  
21. Надання в оренду озброєння, боєприпасів та бойової техніки забороняється.  
22. Оцінка вартості майна, що підлягає передачі в оренду, проводиться комісіями, до складу яких входять фахівці Міністерства оборони України або іншого органу військового управління та Фонду державного майна України чи його регіонального відділення (представництва), за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
23. Акт оцінки майна, яке передається в оренду, підлягає погодженню з Фондом державного майна України чи його регіональним відділенням(представництвом).  
24. Відносини, пов'язані з орендою військового майна, регулюються законодавством з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
25. Стаття 8. Порядок обліку та використання коштів, одержаних від господарської діяльності Збройних Сил України  
26. Кошти, одержані від здійснення військовими частинами господарської діяльності, зараховуються до Державного бюджету України і використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.  
27. Порядок обліку коштів, одержаних від господарської діяльності Збройних Сил України, визначається Міністерством фінансів України і Міністерством оборони України.  
28. Стаття 9. Порядок введення в дію Закону  
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
30. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк подати пропозиції про внесення до чинного законодавства змін і доповнень, пов'язаних з прийняттям цього Закону.