Кількість абзаців - 73 Розмітка (ліва колонка)


про обмеження приватизації підприємств Міністерства оборони України (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про обмеження приватизації підприємств Міністерства оборони України  
1. Цей Закон визначає особливості приватизації майна підприємств Міністерства оборони України, порядок використання коштів, одержаних від приватизації, та особливості діяльності господарюючих суб'єктів, у статутному фонді яких є частка державного майна.  
2. Стаття 1. Сфера дії Закону  
3. Дія цього Закону поширюється на підприємства Міністерства оборони України, за винятком казенних підприємств та тих, що входять до затверджуваного Верховною Радою України переліку підприємств, які мають стратегічно важливе для економіки і безпеки держави значення і не підлягають приватизації.  
4. Стаття 2. Мета приватизації  
5. Приватизація підприємств Міністерства оборони України допускається як виняток з метою поліпшення їх фінансово-економічного становища, залучення інвестицій і одержання від діяльності цих підприємств додаткових коштів для технічного переоснащення і забезпечення фінансування діяльності Збройних Сил України, підвищення їхнього бойового потенціалу.  
6. Стаття 3. Принципи приватизації  
7. Приватизація підприємств Міністерства оборони України здійснюється на основі таких принципів:  
8. пріоритет державних інтересів і додержання законності в процесі приватизації;  
9. визначення Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України переліку підприємств, які можуть бути приватизовані;  
10. державне регулювання та контроль;  
11. орієнтація виробничої діяльності приватизованих підприємств на забезпечення потреб оборони і використання майна цих підприємств виключно за цільовим призначенням;  
12. надання пільг з придбання акцій членам трудових колективів підприємств, що приватизуються, працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію, та військовослужбовцям;  
13. платність відчуження державного майна;  
14. обов'язковість залишення не менш як 51 відсотка акцій у державній власності і недопущення передачі частки державного майна в оперативне управління приватним структурам;  
15. додержання антимонопольного законодавства;  
16. збереження визначеного Кабінетом Міністрів України мобілізаційного резерву та оновлення виробничих потужностей приватизованих підприємств;  
17. прозорість та застосування конкурентних способів приватизації;  
18. повне, своєчасне та достовірне інформування громадян про порядок приватизації об'єктів та їх стан.  
19. Стаття 4. Об'єкт приватизації  
20. Об'єктом приватизації є акції, що належать державі у майні акціонерних товариств.  
21. Стаття 5. Суб'єкти приватизації  
22. Суб'єктами приватизації є:  
23. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва;  
24. Міністерство оборони України;  
25. покупці (їхні представники).  
26. Стаття 6. Повноваження Міністерства оборони України  
27. Міністерство оборони України у межах своєї компетенції:  
28. здійснює покладені на нього Кабінетом Міністрів України повноваження власника державного майна у процесі корпоратизації;  
29. змінює в процесі корпоратизації організаційну форму підприємств;  
30. утворює разом з Фондом державного майна України комісії з корпоратизації.  
31. Стаття 7. Визначення підприємств, що підлягають корпоратизації  
32. На підставі державної програми приватизації Міністерство оборони України за погодженням з Фондом державного майна України та Міністерством економіки України визначає перелік підприємств, що підлягають корпоратизації, та графіки її проведення і подає їх Кабінету Міністрів України, який вносить перелік підприємств, що підлягають приватизації, на затвердження Верховній Раді України.  
33. Стаття 8. Корпоратизація підприємств  
34. Корпоратизація підприємств проводиться шляхом їх перетворення у відкриті акціонерні товариства.  
35. Засновником відкритих акціонерних товариств, створюваних відповідно до цього Закону, є Міністерство оборони України.  
36. Стаття 9. Органи контролю за ходом корпоратизації  
37. Для здійснення контролю за ходом корпоратизації та діяльністю правлінь відкритих акціонерних товариств створюються спостережні ради із представників Міністерства оборони України, Фонду державного майна України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, банківських установ, що обслуговують відповідні акціонерні товариства, трудових колективів цих товариств.  
38. Персональний склад спостережної ради відкритого акціонерного товариства затверджується Міністерством оборони України і Міністерством економіки України після затвердження статуту товариства.  
39. Повноваження спостережної ради визначаються положенням про спостережну раду, що затверджується Міністерством оборони України, Фондом державного майна України та Міністерством економіки України.  
40. До обрання в установленому порядку правління акціонерного товариства обов'язки голови правління акціонерного товариства Міністерством оборони України покладаються на керівника підприємства, яке корпоратизується.  
41. Стаття 10. Комісії з корпоратизації  
42. Персональний склад комісії з корпоратизації затверджується Міністерством оборони України за поданням керівника підприємства.  
43. До складу комісії включаються на паритетних засадах представники Фонду державного майна України (його регіонального відділення чи представництва), Міністерства оборони України, банківської установи, що обслуговує підприємство, профспілкового комітету чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу.  
44. Повноваження та порядок діяльності комісії з корпоратизації визначаються Міністерством оборони України за погодженням з Фондом державного майна України.  
45. На час роботи комісії за її членами зберігається місце роботи і середньомісячний заробіток.  
46. Комісія з корпоратизації у двомісячний строк з дня затвердження її складу подає до Міністерства оборони України акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, що підлягає корпоратизації, проект плану розміщення акцій та проект статуту відкритого акціонерного товариства, розробленого відповідно до Закону України "Про господарські товариства".  
47. Проект плану розміщення акцій обов'язково має передбачати збереження у власності держави не менш як 51 відсотка акцій, які залишаються в управлінні Міністерства оборони України, пільговий продаж, на умовах, визначених Міністерством оборони України, 15 відсотків акцій працівникам підприємства, працівникам цього підприємства, що вийшли на пенсію, військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил України, особам офіцерського складу та прапорщикам, звільненим з військової служби за віком, станом здоров'я або у зв'язку із скороченням штату (проведенням організаційних заходів).  
48. Решта акцій має бути реалізована покупцям за умови, що вони забезпечать технічне переоснащення та поліпшення фінансово-економічного становища підприємства.  
49. Стаття 11. Прийняття рішення про створення відкритого акціонерного товариства  
50. Міністерство оборони України разом із Фондом державного майна України у тижневий строк розглядає і затверджує акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу підприємства, що підлягає корпоратизації, і в місячний строк приймає рішення про створення відкритого акціонерного товариства та затверджує його статут.  
51. Реєстрація відкритого акціонерного товариства в органі, який здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, проводиться в установленому порядку у тижневий строк після затвердження статуту товариства. Плата за державну реєстрацію не справляється.  
52. Стаття 12. Порядок приватизації  
53. Після проведення корпоратизації та прийняття рішення про приватизацію підприємства Міністерство оборони України в місячний строк передає Фонду державного майна України акції, які відповідно до плану розміщення акцій підлягають продажу.  
54. Фонд державного майна України здійснює продаж акцій відповідно до законодавства про приватизацію та плану розміщення акцій.  
55. У разі проведення конкурсу з продажу акцій Фонд державного майна України утворює комісію у складі представників від Фонду державного майна України, Міністерства оборони України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України, трудового колективу підприємства, що приватизується.  
56. Продаж акцій на конкурсних засадах здійснюється відповідно до положення, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
57. Стаття 13. Розподіл коштів, одержаних від продажу акцій  
58. Кошти, одержані від продажу акцій, розподіляються таким чином:  
59. 95 відсотків зараховуються до Державного бюджету України і використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України; з них не менше 30 відсотків виділяються на кредитування технічного переоснащення підприємств, які приватизуються;  
60. 5 відсотків направляються на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією.  
61. Стаття 14. Правонаступництво за зобов'язаннями підприємства, що приватизується  
62. З моменту державної реєстрації відкритого акціонерного товариства активи і пасиви підприємства, що корпоратизується, переходять до акціонерного товариства. Акціонерне товариство стає правонаступником прав і обов'язків корпоратизованого підприємства.  
63. Стаття 15. Управління акціями, що належать державі у майні приватизованих підприємств  
64. Управління акціями, що належать державі у майні приватизованих підприємств, здійснюється уповноваженими особами, які призначаються Міністерством оборони України за погодженням з Фондом державного майна України та Національним агентством з управління державними корпоративними правами.  
65. Стаття 16. Порядок використання прибутку від діяльності акціонерного товариства та дивідендів на частку державного майна, яке знаходиться у їх статутному фонді  
66. Акціонерні товариства, у статутному фонді яких є частка державного майна, зобов'язані за результатами звітного року з суми прибутку, що залишається після сплати податків, внесення інших платежів до бюджету та формування фондів товариства, визначити розмір дивідендів або інших надходжень від прибутку на частку державного майна, і перерахувати відповідні кошти до Державного бюджету України в 7-денний строк від дня прийняття рішення про розподіл прибутку. Зазначені кошти використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.  
67. Порядок нарахування зазначених коштів визначається та контроль за правильністю обчислення і своєчасністю перерахування їх до Державного бюджету України здійснюється Міністерством фінансів України та Міністерством оборони України.  
68. Стаття 17. Порядок введення в дію Закону  
69. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
70. 2. Кабінету Міністрів України:  
71. у двомісячний строк забезпечити підготовку і прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;  
72. у місячний строк після прийняття цього Закону подати на затвердження Верховній Раді України перелік підприємств Міністерства оборони України, що не підлягають приватизації з огляду на їхнє стратегічне значення для економіки і безпеки держави.