Кількість абзаців - 192 Розмітка (ліва колонка)


Про страховий фонд документації України (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про страховий фонд документації України"  
1. Цей Закон регулює правові відносини, які пов'язані зі створенням формуванням, веденням і використанням страхового фонду документації України, визначає систему і організацію цієї роботи в Україні.  
2. Розділ 1. Загальні положення  
3. Стаття 1. Основні визначення  
4. Державна система страхового фонду документації - організаційно-правова структура, за допомогою якої здійснюється державна політика та координація робіт зі створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації України і являє собою сукупність страхового фонду документації, технічних засобів, обслуговуючого їх персоналу, нормативно-правових актів, організаційно-технічних заходів, призначених для забезпечення користувачів документами страхового фонду документації;  
5. страховий фонд документації України - це упорядкований масив документів, зафіксованих на мікрофільмах чи інших компактних носіях, які прийняті на державний облік і довгочасне надійне зберігання;  
6. галузевий страховий фонд документації - це банк документів страхового фонду документації, який створюється відповідними міністерствами та іншими органами виконавчої влади і є складовою частиною страхового фонду документації України;  
7. регіональний (обласний) страховий фонд документації - це банк документів страхового фонду документації, який створюється обласними державними адміністраціями, Урядом Автономної Республіки Крим і є складовою частиною страхового фонду документації України;  
8. документ страхового фонду (документації) - документ, який знаходиться на державному обліку у страховому фонді документації України і необхідний для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції мобілізаційного та народногосподарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих) робіт в особливий період та в надзвичайних ситуаціях, а також для збереження наукової, історико-культурної спадщини, на випадок утрати або псування правдника документа;  
9. формування страхового фонду документації України - комплекс заходів, необхідних для виготовлення документів страхового фонду документації, обліку і закладання їх на зберігання у визначеному порядку, який дозволяє здійснити їх оперативний пошук;  
10. ведення страхового фонду документації України - комплекс заходів, які забезпечують відповідність документів страхового фонду рівню виробництва, їх довгочасне зберігання, переведення на архівне зберігання або анулювання;  
11. постачальник документів - підприємства, установи, організації, фізичні особи, які здійснюють підготовку і поставку документів для формування і ведення страхового фонду документації України;  
12. користувач документами страхового фонду документації - підприємства, установи та організації, фізичні особи, які використовують документ страхового фонду документації;  
13. база зберігання страхового фонду документації України - це спеціальна установа яка здійснює накопичення документів страхового фонду документації, їх облік, ведення та довгочасне і надійне зберігання з метою забезпечення користувачів документами.  
14. Стаття 2. Засади функціонування Державної системи страхового фонду документації  
15. Функціонування Державної системи страхового фонду документації грунтується на:  
16. засаді беззаперечної обов'язковості включення до страхового фонду документації України документації, необхідної для потреб оборони та Збройних сил України, поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції мобілізаційного та господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих) робіт в особливий період та в надзвичайних ситуаціях, а також для збереження наукової, історико-культурної спадщини;  
17. договірних засадах закладання до страхового фонду документації України документації окремих юридичних та фізичних осіб.  
18. Страхові фонди документації, створені (придбані) на власні кошти, є власністю осіб, що їх створили (придбали), і надаються у користування на умовах, визначених договором.  
19. Страховий фонд документації України є власністю держави.  
20. Стаття 3. Законодавство України про страховий фонд документації України  
21. Правовою основою функціонування Державної системи страхового фонду документації є Конституція України, Закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, міжнародні договори України з питань страхового фонду документації, а також цей Закон.  
22. Стаття 4. Застосування норм міжнародних договорів  
23. Якщо міжнародним договором України встановлені інші норми ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України.  
24. Розділ 2. Державна система страхового фонду документації  
25. Стаття 5. Державна система страхового фонду документації  
26. Державна політика функціонування Державної системи страхового фонду документації формується згідно із законодавством України суб'єктами Державної системи страхового фонду документації у межах їх повноважень.  
27. Суб'єктами Державної системи страхового фонду документації є:  
28. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі- МНС України);  
29. Державний департамент страхового фонду документації (далі - Державний Департамент СФД);  
30. міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, у складі яких за необхідності діють відповідні служби (підрозділи) страхового фонду документації;  
31. науково-дослідні установи, спеціальні установи, підприємства та організації, що підпорядковані МНС України і виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду документації;  
32. підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, які створюють та використовують страховий фонд документації.  
33. Організаційна структура Державної системи страхового фонду документації визначається Кабінетом Міністрів України за поданням МНС України.  
34. Державний департамент СФД у своїй діяльності керується Положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.  
35. Науково-дослідні установи, спеціальні установи, підприємства та організації, що підпорядковані МНС України і виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду документації, є юридичними особами, мають печатку зі своїм найменуванням, штампи, рахунки в банках і діють на підставі Положень (Статутів), які затверджуються МНС України.  
36. Організаційні структури галузевих служб (підрозділів) визначаються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади і керуються у своїм діяльності Положеннями (Статутами), затвердженими ними.  
37. Організаційні структури регіональних (обласних) служб (підрозділів) страхового фонду документації України визначаються відповідними державними адміністраціями разом з місцевими органами самоврядування і керуються у своїй діяльності Положеннями (Статутами), затвердженими ними.  
38. Стаття 6. Міністерство України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  
39. МНС України є головним (провідним) органом влади у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та функціонування державної системи страхового фонду документації органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та функціонування Державної системи страхового фонду документації, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління та несе відповідальність за її стан і розвиток.  
40. МНС України забезпечує створення, функціонування та розвиток Державної системи страхового фонду документації, спрямовує і координує діяльність інших органів виконавчої влади з питань створення страхового фонду документації.  
41. Стаття 7. Державний департамент страхового фонду документації  
42. Державний департамент СФД є урядовим органом державного управління, який діє у складі МНС України, підпорядкований йому і у межах своєї компетенції здійснює реалізацію єдиної державної політики у сфері створення та функціонування Державної системи страхового фонду документації.  
43. Основними завданнями Державного департаменту СФД є:  
44. - здійснення контролю за формуванням страхового фонду документації, його веденням, утриманням і видачею користувачам документів для забезпечення потреб мобілізаційної підготовки та сталого функціонування економіки держави, відбудови об'єктів систем життєзабезпечення населення, проведення аварійно-рятувальних та відбудовчих робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій;  
45. - ведення державного Реєстру техногенно та екологічно небезпечних об'єктів України;  
46. - забезпечення своєчасного накопичення документів страхового фонду, пов'язаних з унікальними документальними пам'ятками, об'єктами, занесеними до державних реєстрів національного культурного надбання, пам'ятками містобудування, архітектури та історії;  
47. - організація проведення науково-дослідних робіт у сфері формування та зберігання страхового фонду документації.  
48. Державний департамент СФД відповідно до покладених на нього завдань:  
49. - узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його удосконалення і вносить їх на розгляд Міністра з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;  
50. - у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;  
51. - визначає функції суб'єктів Державної системи страхового фонду документації і координує їх діяльність з питань реалізації державної політики у сфері створення і функціонування цієї системи;  
52. - бере участь у розробленні прогнозів та проектів програм розвитку Державної системи страхового фонду документації, а також заходів, спрямованих на реалізацію цих програм в усіх галузях економіки;  
53. - в межах своєї компетенції вносить до МНС України пропозиції до щорічних проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, державного бюджету України;  
54. - здійснює регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних та юридичних осіб у сфері створення страхового фонду документації;  
55. - здійснює методичне керівництво з питань створення та використання страхового фонду документації центральними і місцевими органами виконавчої влади, відповідними підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, військовими формуваннями, які створюють та використовують страховий фонд документації;  
56. - координує роботу і здійснює методичне керівництво з питань створення страхового фонду документації на техногенно та екологічно небезпечні об'єкти України відповідно до державного Реєстру техногенно та екологічно небезпечних об'єктів України;  
57. - забезпечує впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи зі створення і довгочасного зберігання страхового фонду документації;  
58. - здійснює контроль за виконанням центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, військовими формуваннями, органами місцевого самоврядування щодо створення та ведення страхового фонду документації України;  
59. - організовує виконання науково-технічних програм і планів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо забезпечення сталого функціонування Державної системи страхового фонду документації;  
60. - розробляє відповідні галузеві нормативи, механізм їх впровадження;  
61. - вирішує у межах своєї компетенції питання забезпечення готовності функціонування Державної системи страхового фонду документації в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій;  
62. - розробляє проекти нормативно-правових актів з питань функціонування Державної системи страхового фонду документації;  
63. - бере участь у підготовці міжнародних договорів України відповідно до своєї компетенції;  
64. - організовує підготовку спеціалістів для забезпечення функціонування Державної системи страхового фонду документації;  
65. - забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації у сфері Державної системи страхового фонду документації;  
66. - забезпечує та здійснює контроль у межах своєї компетенції за додержанням авторських прав на інтелектуальну власність, за збереженням державної та іншої передбаченої законом таємниці;  
67. - здійснює у межах, визначених МНС України, функції з управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МНС України, і виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду документації.  
68. Державний департамент СФД у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та міcцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.  
69. Стаття 8. Бази зберігання страхового фонду документації України  
70. Бази зберігання страхового фонду документації України забезпечують накопичення документів страхового фонду документації, їх облік, ведення та довгочасне і надійне зберігання, виконують оперативне забезпечення користувачів документами.  
71. Бази зберігання страхового фонду документації України повинні розташовуватися у спорудах підвищеного захисту. Роботи щодо обліку, зберігання, схоронності, використання, передачі, транспортування носіїв інформації повинні виконуватися з додержанням вимог чинного законодавства про державну та іншу таємницю, а також вимог про технічний захист інформації.  
72. Для термінового оперативного забезпечення користувачів необхідними документами пункти управління баз зберігання забезпечуються відповідними системами зв'язку.  
73. Бази зберігання страхового фонду документації України підпорядковані МНС України, їх Статути затверджуються Міністром з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.  
74. Стаття 9. Науково-дослідні установи страхового фонду документації України  
75. Науково-дослідні установи страхового фонду документації України у межах своїх повноважень прогнозують та розробляють концептуальні основи і проекти державних програм розвитку Державної системи страхового фонду документації, нормативні документи, надають методичну допомогу міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади у розробленні галузевих та регіональних програм формування страхового фонду документації, вирішують науково-технічні завдання щодо формування, ведення і використання страхового фонду документації.  
76. Науково-дослідні установи страхового фонду документації України підпорядковані МНС України і їх Статути (Положення) затверджуються Міністром з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.  
77. Стаття 10. Підприємства страхового фонду документації України  
78. МНС України відповідно до чинного законодавства України створює підприємства страхового фонду документації України, які йому підпорядковані.  
79. Підприємства страхового фонду документації України здійснюють виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації та технологічного оснащення, що повинно відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом і здійснюватись за наявності відповідного дозволу (ліцензії).  
80. Підприємства страхового фонду документації України діють на основі Статуту (Положення), який затверджується Міністром з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.  
81. Розділ 3. Формування, ведення та використання страхового фонду документації України  
82. Стаття 11. Порядок і правила формування, ведення та використання страхового фонду документації України  
83. Страховий фонд документації України формується міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, спеціальними установами та організаціями, які є суб'єктами Державної системи страхового фонду документації.  
84. Порядок і правила формування, ведення та використання страхового фонду документації України установлені окремими Положеннями щодо страхового фонду документації України; чинними міждержавними та державними стандартами України, іншими нормативними документами системи "Страховий фонд документації", затвердженими у встановленому порядку.  
85. Порядок і правила формування, ведення та використання галузевих та регіональних (обласних) страхових фондів документації установлені окремими Положеннями про відповідні страхові фонди документації, іншими нормативними документами страхового фонду документації, затвердженими у встановленому порядку.  
86. Галузеві, регіональні (обласні) страхові фонди документації підлягають обов'язковій державній реєстрації у Державному департаменті СФД.  
87. Порядок і правила формування, ведення та використання страхового фонду документації України, що містить державну та іншу, передбачену законодавством таємницю, здійснюється згідно з вимогами законодавства про державну таємницю та технічний захист інформації.  
88. Стаття 12. Формування страхового фонду документації України  
89. За призначенням страховий фонд документації України поділяється на:  
90. страховий фонд документації для організації виробництва військової та іншої продукції оборонного і мобілізаційного призначення;  
91. страховий фонд документації для проведення аварійно-рятувальних і аварійно-відновлювальних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій;  
92. страховий фонд документації для відбудови об'єктів систем життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків;  
93. страховий фонд документації для відновлення об'єктів, які є національним надбанням, та збереження документації, яка є національною, науковою, культурною та історичною спадщиною.  
94. Формування страхового фонду документації України провадиться на плановій основі шляхом розроблення і реалізації галузевих і регіональних програм.  
95. Основою для планування робіт з формування страхового фонду документації на озброєння та військову техніку, вироби та об'єкти є: мобілізаційні плани; державне оборонне замовлення; номенклатура виробів відповідних галузей економіки; переліки об'єктів і споруд систем життєзабезпечення, транспортних зв'язків; реєстри техногенно та екологічно небезпечних об'єктів, які розробляються органами виконавчої влади.  
96. Основою для планування робіт з формування страхового фонду документації на пам'ятки історії і культури є документи державного обліку пам'яток містобудування, архітектури і історії, рухомих пам'яток історії та культури: Державний реєстр національного культурного надбання; державні реєстри, описи, переліки та каталоги пам'яток історії і культури тощо.  
97. Поставлення продукції на виробництво та прийняття до експлуатації закінчених будівництвом об'єктів здійснюється лише за умов закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України, що підтверджується відповідним актами, які видає Державний департамент СФД.  
98. Поставку документації для формування страхового фонду документації України здійснюють підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, відповідно до затверджених галузевих та регіональних програм формування страхового фонду документації, фізичні особи (за їх бажанням) та інші постачальники або утримувачі правдників документів.  
99. Стаття 13. Ведення страхового фонду документації України  
100. Ведення страхового фонду документації України передбачає забезпечення відповідності документів страхового фонду правднику діючої документації, їх довгочасне зберігання, переведення на архівне зберігання або анулювання.  
101. З метою виконання функції ведення страхового фонду документації України постачальники документації разом із спеціальними установами страхового фонду документації забезпечують своєчасне внесення змін до документів страхового фонду.  
102. В залежності від перспективи подальшого використання документів страхового фонду постачальники та Державний департамент СФД приймають рішення про анулювання носіїв інформації.  
103. Стаття 14. Контроль за формуванням та веденням страхового фонду документації України  
104. Контроль за додержанням законодавства України, у сфері формування та ведення страхового фонду документації України суб'єктами Державної системи страхового фонду документації здійснює Державна технічна інспекція страхового фонду документації.  
105. Порядок інспекційних перевірок визначається відповідними нормативно-правовими актами.  
106. Положення про Державну технічну інспекцію страхового фонду документації затверджується Кабінетом Міністрів України.  
107. Стаття 15. Використання страхового фонду документації України  
108. Користувачами документів страхового фонду документації можуть бути:  
109. Президент України;  
110. Верховна Рада Україні;  
111. органи виконавчої влади всіх рівнів;  
112. юридичні та фізичні особи - постачальники документації.  
113. Використання страхового фонду документації України здійснюється:  
114. в умовах особливого періоду - згідно з мобілізаційними планами;  
115. в період ліквідації надзвичайних ситуацій - за запитами відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади;  
116. у мирний час - за запитами відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб.  
117. Юридичні та фізичні особи, документація яких надавалась для виготовлення документів страхового фонду забезпечуються документами страхового фонду за прямими договорами з дотриманням законодавства щодо авторського права.  
118. Запити щодо документації, що містить державну таємницю, задовольняються лише за наявності у споживача дозволу (ліцензії) на право здійснення діяльності, пов'язаної з державною та іншою передбаченою законом таємницею, а щодо споживачів - фізичних осіб  
119. - за наявності відповідного дозволу на доступ до конкретної інформації, що становить державну та іншу передбачену законом таємницю, та її носіїв.  
120. Розділ 4. Обов'язки і права постачальників документів щодо формування страхового фонду документації України і користувачів документами страхового фонду документації  
121. Стаття 16. Обов'язки постачальників документів  
122. Постачальник документів з метою формування страхового фонду документації України зобов'язаний постачати документи до підприємств страхового фонду документації України у відповідності з Положеннями та іншими нормативно-правовими актами, які визначають і регламентують питання формування та ведення страхового фонду документації України, затвердженими Кабінетом Міністрів України, чинними міждержавними та державними стандартами України, іншими нормативними документами системи "Страховий фонд документації", затвердженими у встановленому порядку.  
123. Постачальник визначає достатній комплект документації на виріб, об'єкт, пам'ятку історії та культури і несуть відповідальність за його повноту.  
124. Стаття 17. Права постачальників документів  
125. Постачальник документів і їх розробник (автор) мають право на гарантії охорони прав інтелектуальної власності, державної та іншої передбаченої законом таємниці, законних прав та інтересів власника та виробника у процесі формування, ведення та використання страхового фонду документації України у відповідності з законодавством України.  
126. Стаття 18. Обов'язки користувачів документами страхового фонду документації  
127. Користувачі документами страхового фонду документації зобов'язані додержуватись законодавства України у сфері охорони прав на інтелектуальну власність та охорони державної чи іншої передбаченої законом таємниці. Виконувати вимоги та правила, що їх стосуються, які встановлені нормативними документами системи "Страховий фонд документації".  
128. Стаття 19. Права користувачів документами страхового фонду документації  
129. Користувач документами страхового фонду документації має право за умов виконання вимог статті 18 одержувати і використовувати документи страхового фонду у порядку, який встановлений у статті 15 цього Закону.  
130. Розділ 5. Повноваження Верховної Ради України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  
131. Стаття 20. Повноваження Верховної Ради України  
132. Верховна Рада України:  
133. формує і здійснює законодавче регулювання з питань функціонування Державної системи страхового фонду документації;  
134. затверджує програми розвитку Державної системи страхового фонду документації;  
135. затверджує бюджетні асигнування (в т. ч. і валютні) на створення страхового фонду документації України та функціонування Державної системи страхового фонду документації;  
136. здійснює контроль за витрачанням бюджетних коштів, виділених на створення та утримання страхового фонду документації України та функціонування Державної системи страхового фонду документації;  
137. здійснює контроль за дотриманням законодавства України з питань функціонування Державної системи страхового фонду документації.  
138. Стаття 21. Повноваження Президента України  
139. Президент України:  
140. вживає необхідні заходи до забезпечення реалізації державної політики з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України.  
141. Стаття 22. Повноваження Кабінету Міністрів України  
142. Кабінет Міністрів України:  
143. подає на затвердження до Верховної Ради України проекти програм розвитку Державної системи страхового фонду документації та бюджетні асигнування (в т.ч. валютні) на її реалізацію;  
144. визначає порядок фінансування робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України;  
145. затверджує положення та інші нормативно-правові акти, які визначають і регламентують формування, ведення та використання страхового фонду документації України, галузевих (відомчих) та регіональних страхових фондів документації;  
146. здійснює контроль за створенням та функціонуванням Державної системи страхового фонду документації України;  
147. затверджує голову Державного департаменту СФД.  
148. Стаття 23. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади  
149. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:  
150. створюють галузеві страхові фонди документації України;  
151. визначають і затверджують номенклатуру виробів та переліки об'єктів, документація на які підлягає закладанню до страхового фонду документації України;  
152. планують, координують та забезпечують фінансування та виконання робіт зі створення страхового фонду документації України підпорядкованими їм підприємствами відповідно до затверджених галузевих програм формування страхового фонду документації;  
153. контролюють виконання галузевих програм формування страхового фонду документації;  
154. забезпечують стійку систему управління у справі створення та використання страхового фонду документації України.  
155. Стаття 24. Повноваження місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  
156. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:  
157. створюють регіональні (обласні) страхові фонди документації України;  
158. визначають та затверджують переліки техногенно та екологічно небезпечних об'єктів, об'єктів і споруд систем життєзабезпечення і транспортних зв'язків.  
159. планують, координують і забезпечують фінансування робіт, пов'язаних з наданням документів на розташовані на території регіону (області) техногенно та екологічно небезпечні об'єкти, об'єкти і споруди систем життєзабезпечення, транспортних зв'язків дня формування страхового фонду документації України;  
160. контролюють виконання регіональних програм формування страхового фонду документації;  
161. забезпечують стійку систему управління у справі створення та використання страхового фонду документації України.  
162. Розділ 6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України  
163. Стаття 25. Фінансування робіт зі створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації України  
164. Джерелами фінансування робіт зі створення страхового фонду документації України і функціонування Державної системи страхового фонду документації є:  
165. кошти в межах, передбачених на ці цілі Законом України про Державний бюджет України;  
166. інші джерела, не заборонені законодавством.  
167. Фінансування Державного департаменту СФД науково-дослідних установ, спеціальних установ, підприємств та організацій, що підпорядковані МНС України і виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду документації, здійснюється за рахунок державного бюджету.  
168. Фінансування робіт зі створення страхового фонду документації України здійснюється щорічно у межах, передбачених галузевими, регіональними планами і програмами створення страхового фонду документації за рахунок бюджетів міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.  
169. Міністерства, Уряд Автономної Республіки Крим, інші органи виконавчої влади під час складання проектів бюджетів передбачають видатки на фінансування створення регіональних (обласних) та галузевих страхових фондів документації.  
170. Витрати підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, щодо створення страхового фонду документації України включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)  
171. Стаття 26. Платні послуги суб'єктів Державної системи страхового фонду документації  
172. Підприємства, установи і організації, які є суб'єктами Державної системи страхового фонду документації, надають за плату юридичним і фізичним особам послуги, пов'язані з використанням технічних засобів обробки інформації та її збереження. Оплата за послуги провадиться на основі контрактів (договорів), чи інших форм угод, передбачених законодавством України.  
173. Порядок надання послуг визначається Кабінетом Міністрів України.  
174. Стаття 27. Матеріально-технічне забезпечення робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України  
175. З метою забезпечення матеріально-технічного оснащення робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України підприємства Державної системи страхового фонду документації мають право:  
176. створювати, використовувати системи зв'язку та телекомунікації галузевого і державного рівня, в тому числі і такі, що забезпечують конфіденційність передачі інформації;  
177. володіти та користуватись, в тому числі на умовах оренди, проводними, супутниковими, радіорелейними засобами зв'язку та радіоканалами;  
178. мати воєнізовану відомчу охорону об'єктів;  
179. утримувати спеціалізований транспорт для перевезення комплектів документації на території України без огляду.  
180. Розділ 7. Міжнародне співробітництво з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України  
181. Стаття 28. Міжнародне співробітництво з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України  
182. Співробітництво України з іншими державами з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України здійснюється в частині обміну документами страхового фонду документації, науковою, методологічною інформацією та взаємної поставки технологій, устаткування у відповідності з загальними нормами міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
183. Розділ 8. Відповідальність за порушення законодавства України про страховий фонд документації України  
184. Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства України про страховий фонд документації України  
185. Порушення законодавства України про страховий фонд документації України тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законодавством.  
186. Адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за порушення законодавства України про страховий фонд документації України несуть посадові особи, винні у незабезпеченні робіт щодо підготовки та направлення документації для формування страхового фонду документації, її якості та комплектності. Максимальний розмір штрафу не може перевищувати тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
187. МНС України розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з страховим фондом документації України у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.  
188. Від імені органу, зазначеного у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:  
189. Голова Державного департаменту СФД та його заступники.  
190. Розділ 9. Прикінцеві положення  
191. Стаття 30. Закон України "Про страховий фонд документації України" набуває чинності з дня його опублікування.