Кількість абзаців - 36 Розмітка (ліва колонка)


Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області  
1. Стаття 1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності стосовно інвестиційних проектів у пріоритетних галузях (підгалузях), на виробництвах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, діє на територіях пріоритетного розвитку протягом 30 років.  
2. До територій пріоритетного розвитку належать міста Брянка, Первомайськ, Стаханов Луганської області.  
3. Стаття 2. На територіях пріоритетного розвитку у період, зазначений в статті 1 цього Закону, законодавство України діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
4. Органи виконавчої та судової влади, здійснюючи свої функції на територіях пріоритетного розвитку, керуються законодавством України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
5. Стаття 3. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які за укладеним з відповідним органом місцевого самоврядування договором, реалізують інвестиційний проект, схвалений у встановленому цим Законом порядку.  
6. Стаття 4. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:  
7. а) звільнення не більше ніж на 5 років від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість під час ввезення в Україну устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційного проекту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
8. У разі відчуження зазначеного устаткування та обладнання до закінчення строку реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість справляються як при імпорті товарів;  
9. б) звільнення на 3 роки від оподаткування прибутку новоствореного, в тому числі у процесі реорганізації, підприємства, інвестиція в яке є еквівалентною не менш як 1 млн. доларів США.  
10. З четвертого по шостий рік прибуток підприємства, зазначеного в абзаці першому цього пункту, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.  
11. Пільга, передбачена абзацом першим цього пункту, застосовується з моменту одержання першого прибутку.  
12. У разі коли протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження передбаченої цим пунктом інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному податковому періоді;  
13. в) невключення до валового доходу підприємства з метою оподаткування одержаної згідно з інвестиційним проектом суми інвестиції у вигляді:  
14. коштів;  
15. матеріальних цінностей;  
16. нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;  
17. г) звільнення від сплати збору до Державного інноваційного фонду та до Державного фонду сприяння зайнятості населення на період до 2009 року новостворених, у тому числі у процесі реорганізації, підприємств, у яких чисельність вивільнених працівників гірничодобувних та інших підприємств, що припиняються, становить у податковому періоді не менш як 50 відсотків середньоспискової чисельності працюючих;  
18. д) несправляння у період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва інфраструктури тощо), визначений інвестиційним проектом, плати за землю.  
19. Стаття 5. Суб'єкти підприємницької діяльності (інвестори), які здійснюють свою діяльність на території пріоритетного розвитку без створення юридичної особи через філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансовогосподарської діяльності, погоджений з відповідними органами державної податкової служби України.  
20. Стаття 6. Органами управління територіями пріоритетного розвитку є:  
21. Комітет з питань територій пріоритетного розвитку, утворюваний Луганською обласною державною адміністрацією;  
22. Брянківська, Первомайська і Стаханівська міські ради (далі - органи місцевого самоврядування).  
23. Стаття 7. До повноважень Комітету з питань територій пріоритетного розвитку належать:  
24. проведення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, міжнародних тендерів для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;  
25. розгляд і схвалення інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
26. здійснення організаційних заходів щодо забезпечення залучення фінансових ресурсів, у тому числі власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні), бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів, а також коштів благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб.  
27. Стаття 8. До повноважень органу місцевого самоврядування, крім передбачених законодавством України, також належить укладення договору (контракту) з інвестором, суб'єктом підприємницької діяльності після схвалення в установленому порядку інвестиційного проекту Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку.  
28. Стаття 9. Інвестиційні проекти, схвалені в установленому цим Законом порядку, які реалізуються на територіях пріоритетного розвитку, є пріоритетними для надання кредитів, залучених під державні гарантії від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, іноземних банків, інших фінансовокредитних установ.  
29. Стаття 10. Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області на весь строк, визначений у статті 1 цього Закону.  
30. У разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності на вимогу суб'єктів підприємницької діяльності, зазначених у статті 3 цього Закону, застосовується спеціальний режим інвестиційної діяльності, що діяв на момент укладення договорів (контрактів) з органами місцевого самоврядування.  
31. Стаття 11. У разі невиконання або неналежного виконання інвестором чи суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування, такий інвестор чи суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).  
32. Стаття 12. Прикінцеві положення  
33. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:  
34. встановити перелік галузей (підгалузей), виробництв, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області;  
35. розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені статтями 4 і 7 цього Закону.