Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення доповнень до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення доповнень до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N45, ст. 238; 1997 р., N47, ст. 294) доповнити пунктом 7 такого змісту:  
3. "7) на визначений інвестиційним проектом період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва тощо) суб(єкти підприємницької діяльності, які за укладеним з відповідним органом місцевого самоврядування договором реалізують схвалені у встановленому законодавством України порядку інвестиційні проекти у пріоритетних галузях (підгалузях), на виробництвах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області".  
4. 2. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N21, ст. 156, N37, ст. 239, N38, ст. 250, N47, ст. 294, N51, ст.ст. 305, 307; 1998 р., N10, ст. 37, N17, ст. 83, N18, ст. 95, N20, ст. 100, N33, ст. 224) доповнити пунктом 11.23 такого змісту:  
5. "11.23. Установити, що на 5 років звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності для реалізації за укладеним з відповідним органом місцевого самоврядування договором (контрактом) схвалених у встановленому законодавством України порядку інвестиційних проектів у пріоритетних галузях (підгалузях), на виробництвах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області.  
6. У разі відчуження зазначеного в абзаці першому цього пункту устаткування та обладнання до закінчення строку реалізації інвестиційного проекту податок на додану вартість справляється як при імпорті товарів".  
7. 3. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N27, ст. 181; 1998 р., N10, ст. 35, N18, ст. 94):  
8. пункт 4.2 статті 4 доповнити новим підпунктом 4.2.15 такого змісту:  
9. "4.2.15. Сума інвестицій, одержана платником податку згідно із схваленим у встановленому законодавством України порядку інвестиційним проектом, що реалізується у пріоритетних галузях (підгалузях), на виробництвах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області за укладеним з відповідним органом місцевого самоврядування договором (контрактом), у вигляді:  
10. коштів;  
11. матеріальних цінностей;  
12. нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо".  
13. У зв'язку з цим підпункти 4.2.15 і 4.2.16 вважати відповідно підпунктами 4.2.16 і 4.2.17;  
14. пункт 7.13 статті 7 доповнити підпунктом 7.13.2 такого змісту:  
15. "7.13.2. Звільняється на 3 роки від оподаткування прибуток новоствореного, в тому числі у процесі реорганізації, підприємства на території пріоритетного розвитку в Луганській області, інвестиція в яке є еквівалентною не менш як 1 млн. доларів США.  
16. З четвертого по шостий рік прибуток такого підприємства оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.  
17. Пільга, передбачена абзацом першим цього підпункту, застосовується з моменту отримання першого прибутку.  
18. У разі коли протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження передбаченої цим підпунктом інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити в повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному податковому періоді".