Кількість абзаців - 293 Розмітка (ліва колонка)


Про кредитні спілки (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО КРЕДИТНI СПIЛКИ  
1. Цей Закон визначає принципи та правовi засади створення, органiзацiї та дiяльностi кредитних спiлок, їх об'єднань, права та обов'язки членiв кредитних спiлок, державного регулювання i контролю за дiяльнiстю кредитних спiлок та їх об'єднань.  
2. Роздiл I Загальнi положення  
3. Стаття 1. Визначення кредитної спiлки  
4. Кредитна спiлка - це неприбуткова органiзацiя, заснована фiзичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членiв у взаємному кредитуваннi, наданнi фiнансових послуг шляхом об'єднання грошових внескiв.  
5. Стаття 2. Основнi принципи дiяльностi кредитної спiлки  
6. 1. Дiяльнiсть кредитної спiлки грунтується на таких основних принципах:  
7. добровiльностi вступу та свободи виходу з кредитної спiлки;  
8. рiвноправностi членiв кредитної спiлки;  
9. самоврядування;  
10. гласностi.  
11. 2. Вiдповiдно до принципiв, визначених у пунктi 1 цiєї статтi:  
12. нiхто не може примушуватися вступати до кредитної спiлки, а виключення з членiв кредитної спiлки дозволяється лише у випадках, визначених статутом спiлки;  
13. усi члени кредитної спiлки мають рiвнi права, в тому числi у разi голосування на загальних зборах, незалежно вiд розмiру пайового та iнших внескiв;  
14. забороняється будь-яке втручання в дiяльнiсть кредитної спiлки, за винятком випадкiв, передбачених законом;  
15. кредитна спiлка зобов'язана забезпечити повне та своєчасне iнформування своїх членiв з питань власної дiяльностi, на їх прохання ознайомлювати з протоколами загальних зборiв i засiдань iнших органiв управлiння кредитної спiлки, видавати копiї документiв або витяги з них.  
16. Стаття 3. Юридичний статус кредитної спiлки  
17. 1. Кредитна спiлка є юридичною особою, має самостiйний баланс, банкiвськi рахунки, якi вiдкриває i використовує згiдно iз законодавством у самостiйно обраних банкiвських установах, а також печатку, штамп та бланки iз своїм найменуванням, власну символiку.  
18. 2. Кредитна спiлка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрацiї.  
19. 3. Кредитна спiлка може укладати вiд свого iменi договори та iншi угоди, якi не суперечать цьому Закону, iншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спiлки, набувати майновi та немайновi права, мати обов'язки, що випливають iз законодавства України та укладених кредитною спiлкою угод, бути позивачем i вiдповiдачем у судах.  
20. 4. Кредитна спiлка не може бути засновником або спiвзасновником суб'єкта (суб'єктiв) пiдприємницької дiяльностi.  
21. 5. Кредитна спiлка дiє на основi самофiнансування, несе вiдповiдальнiсть за наслiдки своєї дiяльностi та виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами та державним бюджетом.  
22. 6. Кредитна спiлка несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями у межах вартостi майна, яке належить їй на правi власностi.  
23. Стаття 4. Обмеження використання термiна "кредитна спiлка" у найменуваннях пiдприємств, установ та органiзацiй  
24. Пiдприємства, установи та органiзацiї не мають права використовувати у своїх найменуваннях термiн "кредитна спiлка" i не пiдлягають державній реєстрацiї пiд найменуваннями, якi включають цей термiн, якщо вони створенi з iншому порядку, нiж це передбачено цим Законом.  
25. Стаття 5. Законодавство про кредитнi спiлки  
26. Законодавство про кредитнi спiлки складається з цього Закону та прийнятих вiдповiдно до нього iнших нормативно-правових актiв.  
27. Роздiл II Органiзацiйнi засади створення та порядок припинення дiяльностi кредитних спiлок  
28. Стаття 6. Створення кредитної спiлки  
29. 1. Кредитна спiлка створюється на пiдставi рiшення установчих зборiв, на яких присутнi не менш як 50 осiб, якi вiдповiдно до цього Закону можуть бути членами кредитної спiлки та об'єднанi хоча б за однiєю з таких ознак: мають спiльне мiсце роботи або нарчання, належать до однiєї мiсцевої (включаючи районнi та обласнi) профспiлкової, iншої громадської або релiгiйної органiзацiї, проживають в одному селi, селищi, мiстi, що не має районного подiлу, районi або районi в мiстi.  
30. 2. Рiшенням про створення кредитної спiлки є протокол установчих зборiв, який пiдписує голова та секретар зборiв.  
31. Невiд'ємною частиною протоколу є реєстр осiб, якi брали участь в установчих зборах. У реєстрi обов'язково зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi особи, данi її паспорта (а для iноземцiв та осiб без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, - данi нацiонального паспорта або документа, який його замiнює), адреса та iншi вiдомостi, що пiдтверджують наявнiсть ознак, зазначених у абзацi першому цього пункту. Данi про особу засвiдчуються її особистим пiдписом.  
32. 3. Установчi збори затверджують статут кредитної спiлки, обирають її органи управлiння, уповноважують осiб для проведення державної реєстрацiї, вирiшують iншi питання, пов'язанi iз створенням кредитної спiлки.  
33. Стаття 7. Статут кредитної спiлки  
34. 1. Кредитна спiлка дiї на основi статуту, який не повинен суперечити законодавству України.  
35. 2. У статутi кредитної спiлки обов'язково зазначаються:  
36. найменування кредитної спiлки та її юридична адреса;  
37. мета створення i завдання кредитної спiлки;  
38. ознака членства у кредитнiй спiлцi;  
39. порядок утворення та дiяльностi органiв управлiння кредитної спiлки, порядок утворення фiлiй та вiддiлень, їх повноваження;  
40. права та обов'язки членiв кредитної спiлки;  
41. умови i порядок вступу до кредитної спiлки, порядок припинення членства;  
42. порядок сплати вступних та пайових внескiв;  
43. джерела надходження i порядок використання коштiв та iншого майна кредитної спiлки, в тому числi порядок i умови надання кредитiв членам кредитної спiлки, порядок формування та використання фондiв, утворюваних спiлкою;  
44. порядок звiтностi та здiйснення контролю за дiяльнiстю органiв управлiння кредитної спiлки;  
45. порядок внесення змiн i доповнень до статуту кредитної спiлки;  
46. порядок припинення кредитної спiлки та вирiшення майнових питань у зв'язку з її лiквiдацiєю (реорганiзацiєю).  
47. Статут кредитної спiлки може мiстити й iншi положення щодо органiзацiйних, господарських та iнших питань її дiяльностi.  
48. Стаття 8. Державна реєстрацiя кредитної спiлки  
49. 1. Кредитнi спiлки реєструються у порядку, передбаченому для реєстрацiї об'єднань громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.  
50. 2. Для державної реєстрацiї кредитної спiлки подаються такi документи:  
51. заява встановленого зразка про державну реєстрацiю кредитної спiлки;  
52. протокол установчих зборiв;  
53. статут кредитної спiлки;  
54. документ про сплату реєстрацiйного збору.  
55. Статут кредитної спiлки скрiплюється пiдписом голови правлiння кредитної спiлки, справжнiсть якого засвiдчується нотарiально.  
56. Органам державної реєстрацiї забороняється вимагати вiд кредитних спiлок документи, не передбаченi цим Законом.  
57. Державна реєстрацiя кредитних спiлок провадиться за наявностi всiх необхiдних документiв протягом одного календарного мiсяця. Органи державної реєстрацiї зобов'язанi у п'ятиденний строк вiд дня прийняття рiшення про реєстрацiю кредитної спiлки повiдомити про це Уповноважений орган, визначений вiдповiдно до статтi 25 цього Закону (далi - Уповноважений орган), та видати кредитнiй спiлцi свiдоцтво про реєстрацiю встановленого зразка.  
58. Данi щодо зареєстрованих кредитних спiлок вносяться до Реєстру кредитних спiлок.  
59. Стаття 9. Припинення дiяльностi кредитної спiлки  
60. 1. Кредитна спiлка припиняється шляхом її реорганiзацiї або лiквiдацiї.  
61. 2. Реорганiзацiя кредитної спiлки провадиться за рiшенням її вищого органу управлiння. У разi реорганiзацiї вся сукупнiсть прав та обов'язкiв кредитної спiлки переходить до її правонаступникiв.  
62. 3. Кредитна спiлка лiквiдується:  
63. за рiшенням її вищого органу управлiння; на пiдставi рiшення суду про скасування державної реєстрацiї кредитної спiлки.  
64. Лiквiдацiя кредитної спiлки провадиться у порядку, встановленому органом, який прийняв рiшення про лiквiдацiю кредитної спiлки, та вiдповiдно до вимог, передбачених законодавством. У разi своєї лiквiдацiї кредитна спiлка повинна повiдомити про це реєструючий орган у п'ятиденний термiн з дня прийняття вiдповiдного рiшення.  
65. Роздiл III Члени кредитної спiлки, їх права та обов'язки  
66. Стаття 10. Членство у кредитнiй спiлцi  
67. 1. Членами кредитної спiлки можуть бути громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають на територiї України, об'єднанi хоча б за однiєю з ознак, зазначених у пунктi 1 статтi 6 цього Закону, i досягли 18-рiчного вiку, з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 2 цiєї статтi.  
68. 2. Не можуть бути прийнятi до кредитної спiлки особи, якi за рiшенням суду визнанi недiєздатними або обмежено дiєздатними, а також особи, якi вiдбувають покарання у виглядi позбавлення волi.  
69. 3. Прийняття до кредитної спiлки та виключення iз її складу провадиться на пiдставi письмової заяви особи за рiшенням правлiння кредитної спiлки, крiм випадку припинення членства у зв'язку iз смертю особи або виключенням члена за рiшенням загальних зборiв у разi порушення ним статуту кредитної спiлки.  
70. 4. Змiна ознак, зазначених у пунктi 1 статтi 6 цього Закону, не тягне за собою припинення членства у кредитнiй спiлцi.  
71. 5. Одержання членом кредитної спiлки всiх пайових внескiв тягне за собою припинення його членства у кредитнiй спiлцi.  
72. 6. Членство у кредитнiй спiлцi настає з дня сплати особою вступного та пайового внескiв у порядку, передбаченому статутом кредитної спiлки.  
73. У разi коли вступний та пайовий внески сплачено у рiзнi днi, першим днем членства вважається день сплати останнього внеску.  
74. 7. Днем припинення членства у кредитнiй спiлцi вважається день прийняття правлiнням кредитної спiлки вiдповiдного рiшення.  
75. У разi припинення членства особи у кредитнiй спiлцi вступний внесок їй не повертається. Повернення пайового та iнших внескiв (вкладiв), крiм вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спiлки та укладеними з членом спiлки договорами, але не пiзнiше нiж через один мiсяць пiсля прийняття правлiнням кредитної спiлки вiдповiдного рiшення.  
76. 8. Члени кредитної спiлки несуть вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями кредитної спiлки лише у межах їх пайових внескiв.  
77. Стаття II. Права членiв кредитної спiлки  
78. Члени кредитної спiлки мають право:  
79. брати участь в управлiннi справами кредитної спiлки, обирати та бути обраними до її органiв управлiння;  
80. вносити пропозицiї на розгляд органiв управлiння кредитної спiлки;  
81. одержувати вiд кредитної спiлки кредити та користуватися iншими послугами, якi надаються членам кредитної спiлки вiдповiдно до її статуту;  
82. одержувати iнформацiю про дiяльнiсть кредитної спiлки, ознайомлюватися з рiчними балансами, фiнансовими звiтами, протоколами засiдань органiв управлiння кредитної спiлки та iншими документами щодо дiяльностi кредитної спiлки;  
83. одержувати вiдсотки на свiй пайовий внесок, якщо iнше не передбачено статутом кредитної спiлки;  
84. вийти з членiв кредитної спiлки в порядку, передбаченому цим Законом та статутом кредитної спiлки;  
85. оскаржувати до загальних зборiв членiв кредитної спiлки рiшення органiв управлiння цiєї спiлки про виключення його з членiв.  
86. Члени кредитної спiлки мають також iншi права, передбаченi законодавством України, статутом та iншими актами кредитної спiлки.  
87. Стаття 12. Обов'язки членiв кредитної спiлки  
88. Члени кредитної спiлки зобов'язанi:  
89. додержуватись статуту та iнших актiв кредитної спiлки, виконувати рiшення її органiв управлiння;  
90. брати участь у формуваннi майна кредитної спiлки, зокрема сплачувати вступнi та пайовi внески у розмiрах, строки та в порядку, що визначенi статутом кредитної спiлки;  
91. не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть кредитної спiлки.  
92. Члени кредитної спiлки виконують також iншi обов'язки, передбаченi законодавством України, статутом та iншими актами кредитної спiлки.  
93. Роздiл IV Управлiння кредитною спiлкою  
94. Стаття 1З. Органи управлiння кредитної спiлки  
95. 1. Органами управлiння кредитної спiлки є загальнi збори членiв кредитної спiлки, правлiння, кредитний комiтет та наглядовий комiтет. Рiшенням загальних зборiв членiв кредитної спiлки може бути створено й iншi органи управлiння.  
96. 2. Органи управлiння кредитної спiлки створюються та дiють у порядку, визначеному цим Законом та статутом кредитної спiлки.  
97. Стаття 14. Загальнi збори членiв кредитної спiлки  
98. 1. Вищим органом управлiння кредитної спiлки є загальнi збори її членiв.  
99. 2. Загальнi збори членiв кредитної спiлки можуть приймати рiшення з будь яких питань дiяльностi кредитної спiлки.  
100. До виключної компетенцiї загальних зборiв членiв кредитної спiлки належить:  
101. затвердження статуту кредитної спiлки, внесення до нього змiн i доповнень;  
102. обрання та вiдкликання правлiння, кредитного комiтету та наглядового комiтету кредитної спiлки, створення iнших органiв управлiння кредитної спiлки;  
103. затвердження рiчних результатiв дiяльностi кредитної спiлки, звiтiв правлiння, кредитного комiтету кредитної спiлки, звiтiв i висновкiв наглядового комiтету. Рiчний звiт про результати дiяльностi кредитної спiлки затверджується загальними зборами лише за наявностi висновку наглядового комiтету;  
104. прийняття рiшення про порядок розподiлу доходу кредитної спiлки;  
105. створення фондiв кредитної спiлки, визначення їх розмiру, порядку формування та використання;  
106. прийняття рiшення про припинення кредитної спiлки.  
107. Статутом кредитної спiлки може бути визначено iншi питання, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв.  
108. 3. Загальнi збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки, якщо iнше не передбачено статутом кредитної спiлки.  
109. 4. Рiшення загальних зборiв членiв кредитної спiлки про припинення кредитної спiлки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки, присутнiх на загальних зборах. З iнших питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв кредитної спiлки, присутнiх на загальних зборах.  
110. Пiд час голосування на загальних зборах кожен член кредитної спiлки має один голос незалежно вiд розмiру пайового та iнших внескiв.  
111. Порядок голосування на загальних зборах членiв кредитної спiлки визначається статутом кредитної спiлки.  
112. 5. Рiшення загальних зборiв членiв кредитної спiлки оформляє ться протоколом, який пiдписується головою та секретарем зборiв. Протоколи зберiгаються нарiвнi з фiнансовими документами кредитної спiлки. На вимогу членiв кредитної спiлки їм видаються для ознайомлення протоколи загальних зборiв, а також засвiдченi виконавчим директором кредитної спiлки витяги з протоколiв.  
113. 6. Загальнi збори членiв кредитної спiлки скликаються правлiнням у строки, передбаченi статутом кредитної спiлки, але не рiдше нiж один раз на рiк.  
114. Позачерговi загальнi збори членiв кредитної спiлки скликаються правлiнням кредитної спiлки з власної iнiцiативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують iнтереси кредитної спiлки, а також на вимогу наглядового комiтету або не менш як 20 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки. Якщо протягом 20 днiв правлiння кредитної спiлки не виконає зазначену вимогу, наглядовий комiтет або члени кредитної спiлки вправi самi скликати позачерговi загальнi збори.  
115. 7. Повiдомлення про скликання чергових загальних зборiв членiв кредитної спiлки повинно бути зроблене у письмовiй формi не пiзнiше нiж за ЗО днiв до скликання зборiв iз зазначенням часу i мiсця їх проведення та порядку денного. Повiдомлення надсилається рекомендованим листом окремо кожному членовi кредитної спiлки за мiсцем його проживання.  
116. Стаття 15 Правління кредитної спілки  
117. 1. Правлiння кредитної спiлки є виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю кредитної спiлки в перiод мiж загальними зборами її членiв.  
118. Правлiння кредитної спiлки пiдзвiтне загальним зборам членiв кредитної спiлки i несе перед ними вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи кредитної спiлки.  
119. 2. До компетенцiї правлiння кредитної спiлки належить:  
120. визначення порядку надання послуг, передбачених цим Законом та статутом кредитної спiлки, членам кредитної спiлки;  
121. встановлення видiв кредитiв, що надаються кредитною спiлкою;  
122. вирiшення питань про прийняття нових членiв та припинення членства у кредитнiй спiлцi;  
123. затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спiлки, рiшень кредитного комiтету про надання кредиту;  
124. визначення порядку прийняття рiшень про придбання та продаж майна кредитної спiлки, використання тимчасово вiльних коштiв;  
125. затвердження штатного розпису та умов оплати працi працiвникiв кредитної спiлки;  
126. прийняття рiшення про вступ кредитної спiлки до об'єднання кредитних спiлок, - якщо цi питання статутом кредитної спiлки не вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв членiв кредитної спiлки.  
127. Правлiння вирiшує й iншi питання дiяльностi кредитної спiлки, за винятком тих, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв членiв кредитної спiлки.  
128. 3. Правлiння кредитної спiлки обирається загальними зборами членiв кредитної спiлки у складi не менш як 5 осiб. Членами правлiння не можуть бути особи, якi перебувають у трудових вiдносинах з кредитною спiлкою, за винятком виконавчого директора. Порядок обрання правлiння та строк його повноважень визначаються статутом кредитної спiлки.  
129. 4. Органiзацiйною формою роботи правлiння кредитної спiлки є засiдання, що скликаються не рiдше одного разу на мiсяць.  
130. Правлiння правомочне приймати рiшення, якщо на його засiданнi присутнi бiльш як половина його членiв.  
131. Рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина членiв правлiння, якi беруть участь у засiданнi. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови правлiння є вирiшальним.  
132. Рiшення правлiння кредитної спiлки оформляється протоколом, який пiдписується головою правлiння. Протоколи зберiгаються нарiвнi з фiнансовими документами кредитної спiлки. На вимогу членiв кредитної спiлки їм видаються для ознайомлення протоколи, а також засвiдченi виконавчим директором кредитної спiлки витяги з протоколiв.  
133. 5. Правлiння кредитної спiлки очолює голова, який обирається в порядку, визначеному статутом кредитної спiлки.  
134. Голова правлiння органiзує роботу правлiння кредитної спiлки, головує на його засiданнях та звiтує про роботу правлiння на загальних зборах членiв кредитної спiлки.  
135. Голова правлiння кредитної спiлки несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на правлiння завдань.  
136. Голова правлiння кредитної спiлки:  
137. без доручення представляє iнтереси кредитної спiлки та дiє вiд її iменi;  
138. представляє кредитну спiлку в її вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;  
139. укладає договори та iншi угоди вiд iменi кредитної спiлки, пiдписує доручення на провадження дiй вiд iменi кредитної спiлки;  
140. розпоряджається майном кредитної спiлки в порядку та у межах, визначених статутом кредитної спiлки;  
141. призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв кредитної спiлки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення вiдповiдно до законодавства, вживає заходiв щодо пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв кредитної спiлки;  
142. затверджує положення про структурнi пiдроздiли кредитної спiлки;  
143. вирiшує iншi питання дiяльностi кредитної спiлки вiдповiдно до цього Закону та статуту кредитної спiлки.  
144. 6. Правлiння кредитної спiлки може призначити виконавчого директора для оперативного здiйснення функцiй з управлiння кредитною спiлкою з передачею йому повноважень, зазначених у абзацах п'ятому - одинадцятому пункту 5 цiєї статтi.  
145. Стаття 16. Кредитний комiтет кредитної спiлки  
146. 1. Кредитний комiтет кредитної спiлки є спецiальним органом, вiдповiдальним за органiзацiю кредитної дiяльностi спiлки.  
147. Кредитний комiтет пiдзвiтний загальним зборам членiв кредитної спiлки i несе перед ними вiдповiдальнiсть за ефективнiсть кредитної дiяльностi спiлки.  
148. 2. Кредитний комiтет обирається загальними зборами членiв кредитної спiлки у складi не менше трьох осiб. Порядок обрання кредитного комiтету, строк повноважень та порядок його дiяльностi визначаються статутом кредитної спiлки.  
149. Члени кредитного комiтету працюють на громадських засадах.  
150. 3. До компетенцiї кредитного комiтету кредитної спiлки належить:  
151. розгляд заяв членiв кредитної спiлки про надання кредитiв i прийняття рiшень з цих питань;  
152. здiйснення контролю за своєчасним поверненням наданих кредитiв;  
153. вирiшення iнших питань, пов'язаних з кредитною дiяльнiстю, вiдповiдно до цього Закону та статуту кредитної спiлки.  
154. Стаття 17. Наглядовий комiтет кредитної спiлки  
155. 1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю кредитної спiлки здiйснює наглядовий комiтет.  
156. Наглядовий комiтет пiдзвiтний i вiдповiдальний перед загальними зборами членiв кредитної спiлки.  
157. 2. Наглядовий комiтет обирається загальними зборами членiв кредитної спiлки у складi не менше трьох осiб, якi працюють на громадських засадах. Порядок обрання наглядового комiтету, строк повноважень та порядок його дiяльностi визначаються статутом кредитної спiлки.  
158. До складу наглядового комiтету не можуть входити члени правлiння, члени кредитного комiтету та особи, якi перебувають з кредитною спiлкою у трудових вiдносинах.  
159. 3.Перевiрки результатiв фiнансово-господарської дiяльностi кредитної спiлки проводяться наглядовим комiтетом з власної iнiцiативи, а також за рiшенням загальних зборiв членiв кредитної спiлки або на вимогу не менш як 20 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки.  
160. Наглядовий комiтет доповiдає про результати проведених перевiрок загальним зборам членiв кредитної спiлки.  
161. 4. На вимогу наглядового комiтету йому надаються будь-якi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, а також пояснення посадових осiб кредитної спiлки.  
162. Наглядовий комiтет вправi залучати до проведення перевiрок експертiв з числа осiб, якi не перебувають у трудових вiдносинах з кредитною спiлкою.  
163. 5. Наглядовий комiтет складає висновок за рiчними звiтами про результати дiяльностi кредитної спiлки.  
164. 6. Наглядовий комiтет може тимчасово припинити виконання обов'язкiв посадовими особами кредитної спiлки в разi виявлення допущених ними порушень, що загрожують фiнансовiй стабiльностi кредитної спiлки. За наявностi загрози iснування кредитної спiлки наглядовий комiтет скликає позачерговi загальнi збори.  
165. Роздiл V Економiчнi засади дiяльностi кредитної спiлки  
166. Стаття 18. Майно кредитної спiлки  
167. 1. Майно кредитної спiлки формується за рахунок:  
168. вступних та пайових внескiв членiв кредитної спiлки;  
169. плати за надання своїм членам кредитiв та iнших послуг, а також доходiв вiд провадження iнших видiв статутної дiяльностi;  
170. доходiв вiд придбаних кредитною спiлкою державних цiнних паперiв;  
171. грошових та iнших майнових пожертвувань, благодiйних внескiв, грантiв, безоплатної технiчної допомоги як юридичних, так i фiзичних осiб, у тому числi iноземних;  
172. iнших надходжень, не заборонених законодавством.  
173. 2. Майно кредитної спiлки є її власнiстю. Кредитна спiлка володiє, користується та розпоряджається належним їй майном вiдповiдно до законодавства України та свого статуту.  
174. 3. Майно кредитної спiлки складається з фондiв кредитної спiлки та коштiв доходу, що залишається у розпорядженнi кредитної спiлки пiсля сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), вiдсоткiв за внесками та покриття операцiйних витрат, а також iншого майна, що є власнiстю кредитної спiлки.  
175. 4. Кошти кредитної спiлки використовуються вiдповiдно до кошторису, який затверджується загальними зборами членiв кредитної спiлки за поданням правлiння.  
176. Стаття 19. Фiнансовi фонди кредитної спiлки  
177. 1. Для забезпечення своєї дiяльностi кредитна спiлка створює резервний фонд та iншi фонди.  
178. Порядок формування фондiв кредитної спiлки та витрачання їх коштiв визначається цим Законом та статутом кредитної спiлки.  
179. 2. Резервний фонд призначений для вiдшкодування можливих збиткiв кредитної спiлки, забезпечення платоспроможностi кредитної спiлки та захисту заощаджень її членiв.  
180. 3. Резервний фонд кредитної спiлки формується за рахунок вступних внескiв членiв кредитної спiлки та частини доходiв кредитної спiлки. Статутом кредитної спiлки можуть бути передбаченi й iншi джерела формування резервного фонду.  
181. Граничнi нормативи вiдрахувань доходiв кредитної спiлки до резервного фонду визначає Уповноважений орган.  
182. У разi лiквiдацiї кредитної спiлки невикористанi кошти резервного фонду розподiляються мiж членами кредитної спiлки пропорцiйно розмiру їх пайових внескiв.  
183. Стаття 20. Господарська дiяльнiсть кредитної спiлки  
184. 1. Кредитна спiлка вiдповiдно до свого статуту:  
185. приймає вступнi та пайовi внески вiд членiв спiлки;  
186. надає кредити своїм членам на умовах їх платностi, строковостi та забезпеченостi в готiвковiй та безготiвковiй формi. Розмiр кредиту, наданого одному члену кредитної спiлки, не може перевищувати 10 вiдсоткiв вартостi активiв кредитної спiлки;  
187. залучає на договiрних умовах кошти своїх членiв на депозитнi рахунки як у готiвковiй, так i в безготiвковiй формi, у тому числi заробiтну плату та iншi доходи членiв безпосередньо з мiсць їх нарахування. Розмiр вкладiв одного члена кредитної спiлки не може перевищувати 20 вiдсоткiв вiд загальних пасивiв кредитної спiлки;  
188. виступає поручителем виконання членом спiлки зобов'язань перед третiми особами у межах вкладiв даного члена кредитної спiлки;  
189. розмiщує тимчасово вiльнi кошти на депозитних рахунках в установах комерцiйних банкiв, якi мають лiцензiю на право роботи з вкладами громадян, та в Нацiональнiй асоцiацiї кредитних спiлок України, а також придбає державнi цiннi папери, перелiк яких встановлюється Уповноваженим органом;  
190. залучає на договiрних умовах кошти Нацiональної асоцiацiї кредитних спiлок України, кредити банкiв у сумi, що не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв кредитної спiлки на момент залучення, виключно для надання кредитiв своїм членам, якщо iнше не встановлено рiшенням Уповноваженого органу;  
191. оплачує за дорученням своїх членiв вартiсть товарiв, робiт i послуг, у тому числi житлово-комунальних, у межах вкладiв члена кредитної спiлки або наданого йому кредиту;  
192. провадить благодiйну дiяльнiсть за рахунок коштiв, спецiально створених для цього фондiв.  
193. Провадження кредитною спiлкою iншої дiяльностi, крiм передбаченої цим Законом, не допускається.  
194. 2. Кредитна спiлка має право самостiйно встановлювати:  
195. розмiр плати (вiдсоткiв), яка нараховується кредитною спiлкою на депозитнi внески її членiв;  
196. розмiр плати (вiдсоткiв) за користування кредитами, наданими кредитною спiлкою;  
197. цiни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спiлкою;  
198. види кредитiв, що надаються кредитною спiлкою, умови надання та строки повернення кредитiв;  
199. способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитiв.  
200. 3. Нерозподiлений доход, що залишається у розпорядженнi кредитної спiлки за пiдсумками фiнансового року, розподiляється за рiшенням загальних зборiв, в тому числi мiж членами кредитної спiлки пропорцiйно розмiру їх пайових внескiв у виглядi вiдсоткiв.  
201. 4. Збитки кредитної спiлки покриваються у порядку, що визначається загальними зборами членiв кредитної спiлки.  
202. 5. Кредитна спiлка та її посадовi особи зобов'язанi зберiгати таємницю щодо рахункiв, внескiв та iнших фiнансових операцiй, здiйснених членами кредитної спiлки.  
203. Довiдки видаються особисто членам кредитної спiлки (їх представникам) лише щодо їх рахункiв, внескiв та iнших фiнансових операцiй за вiдповiдною заявою, а також судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрiшнiх справ, Нацiонального бюро розслiдувань та державної податкової служби у випадках та порядку, передбачених законодавством.  
204. У разi смертi члена кредитної спiлки довiдки про його рахунки видаються спадкоємцям, державним нотарiальним конторам та консульським установам iноземних держав, у провадженнi яких знаходяться справи про спадщину.  
205. 6. Списання коштiв з рахункiв кредитної спiлки допускається за її згодою, а також у випадках, передбачених законодавством.  
206. Стаття 21. Облiк i звiтнiсть кредитної спiлки  
207. 1. Кредитна спiлка зобов'язана вести оперативний i бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi вiдповiдно до законодавства України, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її в установленому порядку та обсязi органам статистики.  
208. Кредитна спiлка подає Нацiональному банку України статистичну звiтнiсть для потреб складання грошово-кредитної статистики в обсягах, формах та у строки, встановленi Нацiональним банком України.  
209. 2. Фiнансовi результати дiяльностi кредитної спiлки визначаються на пiдставi рiчного бухгалтерського балансу. Рiчний бухгалтерський баланс пiдлягає затвердженню вищим органом управлiння кредитної спiлки.  
210. Перевiрка дiяльностi кредитної спiлки здiйснюється вiдповiдно до законодавства України та статуту кредитної спiлки.  
211. Стаття 22. Кошти членiв кредитної спiлки  
212. 1. Кошти, внесенi членами кредитної спiлки на депозитнi рахунки, а також нарахована на такi кошти та пайовi внески плата (вiдсотки), належать членам кредитної спiлки на правi приватної власностi.  
213. 2. Кошти, що належать членам кредитної спiлки, облiковуються окремо.  
214. Кошти, що належать членам кредитної спiлки, використовуються для надання кредитiв членам кредитної спiлки, а у разi наявностi тимчасово вiльних коштiв членiв кредитної спiлки - можуть розмiщуватися спiлкою на депозитних рахунках в установах комерцiйних банкiв, якi мають лiцензiю на право роботи з вкладами громадян, i у Нацiональнiй асоцiацiї кредитних спiлок України, а також у державнi цiннi папери, перелiк яких встановлюється Уповноваженим органом.  
215. Кожний член кредитної спiлки має право одержати у будь-який час належнi йому кошти, зазначенi в пунктi 1 цiєї статтi, у порядку i строки, визначенi статутом кредитної спiлки або укладеними з членом кредитної спiлки договорами.  
216. Роздiл VI Об'єднання кредитних спiлок  
217. Стаття 23. Загальнi засади створення об'єднань кредитних спiлок та їх дiяльностi  
218. 1. 3 метою координацiї своєї дiяльностi, надання взаємодопомоги та захисту спiльних iнтересiв кредитнi спiлки мають право на добровiльних засадах засновувати або вступати мiж собою в об'єднання кредитних спiлок:  
219. мiсцевi - у рамках однiєї адмiнiстративно-територiальної одиницi не бiльшої за область, якщо членами такого об'єднання є бiльш як третя частина кiлькостi кредитних спiлок, якi дiють на територiї такої адмiнiстративно-територiальної одиницi, але не менше десяти.  
220. всеукраїнськi - об'єднання кредитних спiлок, що мають спiльну ознаку членства, за умови, що членами таких об'єднань є не менш як третя частина загальної кiлькостi таких кредитних спiлок в Українi, яка не може бути меншою десяти.  
221. Рiшенням про створення об'єднання кредитних спiлок є протокол установчої конференцiї представникiв кредитних спiлок.  
222. Повноваження представника кредитної спiлки, який бере участь у конференцiї, пiдтверджуються вiдповiдним рiшенням правлiння кредитної спiлки.  
223. 2. Об'єднання кредитних спiлок є юридичною особою, має самостiйний баланс, банкiвськi рахунки, якi вiдкриваються i використовуються згiдно iз законодавством у самостiйно обраних банкiвських установах, а також печатку, штамп та бланки iз своїм найменуванням, власну символiку.  
224. Об'єднання кредитних спiлок набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрацiї.  
225. Об'єднання кредитних спiлок може бути засновником (спiвзасновником) суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.  
226. 3. Об'єднання кредитних спiлок дiє на пiдставi статуту, який затверджується рiшенням конференцiї представникiв кредитних спiлок.  
227. Статут об'єднання кредитних спiлок повинен мiстити:  
228. найменування об'єднання кредитних спiлок та його юридичну адресу;  
229. мету утворення i завдання об'єднання;  
230. порядок утворення та дiяльностi органiв управлiння об'єднання, їх повноваження;  
231. права та обов'язки кредитних спiлок - учасникiв об'єднання;  
232. умови i порядок вступу до об'єднання та порядок виходу з нього;  
233. порядок сплати кредитними спiлками вступних та iнших внескiв;  
234. джерела формування та порядок використання майна об'єднання (у тому числi коштiв), порядок утворення спiльних фiнансових фондiв та використання їх коштiв;  
235. порядок звiтностi i здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого та iнших органiв управлiння об'єднання;  
236. порядок внесення змiн i доповнень до статуту;  
237. порядок припинення об'єднання та вирiшення майнових питань у зв'язку з його лiквiдацiєю (реорганiзацiєю).  
238. Статут об'єднання кредитних спiлок може мiстити й iншi положення, щодо органiзацiйних, господарських та iнших питань дiяльностi об'єднання.  
239. 4. Державна реєстрацiя об'єднання кредитних спiлок проводиться у порядку, передбаченому Законом України "Про об'єднання громадян", з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.  
240. Для державної реєстрацiї об'єднання кредитних спiлок подаються такi документи:  
241. заява встановленого зразка про державну реєстрацiю об'єднання;  
242. протокол установчої конференцiї представникiв кредитних спiлок;  
243. статут об'єднання;  
244. документ про сплату реєстрацiйного збору.  
245. Статут об'єднання кредитних спiлок пiдписує керiвник виконавчого органу об'єднання, справжнiсть пiдпису якого має бути нотарiально засвiдчена.  
246. 5. Вiдносини мiж кредитними спiлками та їх об'єднаннями будуються на договiрних засадах. Кредитнi спiлки можуть передавати об'єднанню окремi повноваження щодо кредитних спiлок.  
247. Стаття 24. Нацiональна асоцiацiя кредитних спiлок України  
248. 1. Iнтереси кредитних спiлок України та їх об'єднань представляє Нацiональна асоцiацiя кредитних спiлок України.  
249. Нацiональна асоцiацiя кредитних спiлок України має статус всеукраїнського об'єднання кредитних спiлок без врахування обмеження щодо спiльної ознаки членства i утворюється у порядку, передбаченому цим Законом.  
250. Членами Нацiональної асоцiацiї кредитних спiлок України можуть бути виключно кредитнi спiлки та їх об'єднання.  
251. 2. Нацiональна асоцiацiя кредитних спiлок України є неприбутковою органiзацiєю, метою дiяльностi якої є забезпечення фiнансової стабiльностi кредитних спiлок.  
252. 3. Нацiональна асоцiацiя кредитних спiлок України:  
253. представляє iнтереси руху кредитних спiлок та їх об'єднань в органах державної влади та мiсцевого самоврядування;  
254. готує пропозицiї щодо удосконалення законодавства про кредитнi спiлки;  
255. розробляє разом iз кредитними спiлками програми їх фiнансового оздоровлення та контролює виконання цих програм;  
256. сприяє дiяльностi кредитних спiлок та їх об'єднань, надає їм допомогу з юридичних, органiзацiйних та фiнансових питань, здiйснює заходи, спрямованi на розвиток кредитного руху;  
257. акумулює тимчасово вiльнi кошти кредитних спiлок iз сплатою вiдсоткiв за користування ними, надає кредити та фiнансову допомогу кредитним спiлкам;  
258. розмiщує тимчасово вiльнi кошти на депозитних рахунках в установах комерцiйних банкiв, у державнi цiннi папери, перелiк яких встановлюється Уповноваженим органом;  
259. створює стабiлiзацiйний фонд i фонд страхування заощаджень членiв кредитних спiлок України;  
260. здiйснює нагляд за дiяльнiстю кредитних спiлок у межах функцiй щодо забезпечення фiнансової стабiльностi кредитних спiлок;  
261. органiзує вивчення дiяльностi кредитних спiлок, узагальнення досвiду їх роботи та поширення її прогресивних форм i методiв;  
262. здiйснює методичне забезпечення дiяльностi кредитних спiлок;  
263. реалiзує на договiрних умовах програми технiчної та фiнансової допомоги, заохочення пiдприємницької дiяльностi членiв кредитних спiлок.  
264. 4. Нерозподiлений дохiд, одержаний Нацiональною асоцiацiєю кредитних спiлок України, спрямовується на поповнення стабiлiзацiйного фонду асоцiацiї.  
265. 5. Фiнансова дiяльнiсть Нацiональної асоцiацiї кредитних спiлок України здiйснюється згiдно з кошторисом, який затверджується у порядку, передбаченому її статутом.  
266. Роздiл VII Державне регулювання i контроль за дiяльнiстю кредитних спiлок  
267. Стаття 25. Органи, що здiйснюють державне регулювання i контроль за дiяльнiстю кредитних спiлок  
268. 1. Державне регулювання i контроль за дiяльнiстю кредитних спiлок здiйснює орган державної виконавчої влади, спецiально уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України (Уповноважений орган).  
269. 2. Уповноважений орган:  
270. готує пропозицiї з питань формування та реалiзацiї єдиної державної полiтики щодо розвитку i функцiонування кредитних спiлок, захисту прав i iнтересiв їх членiв;  
271. вивчає практику застосування законодавства про кредитнi спiлки, готує пропозицiї щодо його удосконалення;  
272. затверджує за поданням Нацiональної асоцiацiї кредитних спiлок України порядок надходження та використання коштiв стабiлiзацiйного фонду;  
273. затверджує Положення про реєстр кредитних спiлок;  
274. веде реєстр кредитних спiлок, зареєстрованих згiдно з цим Законом;  
275. контролює додержання законодавства про кредитнi спiлки;  
276. встановлює порядок здiйснення кредитними спiлками фiнансових операцiй, стандарти дiяльностi кредитних спiлок, контролює їх додержання, а також проведення об'єднаннями кредитних спiлок своєї господарської дiяльностi;  
277. затверджує типовий статут та iншi типовi внутрiшнi документи кредитної спiлки;  
278. розглядає скарги кредитних спiлок та їх членiв у зв'язку iз зловживаннями та порушеннями законодавства про кредитнi спiлки;  
279. здiйснює iншi функцiї вiдповiдно до своєї компетенцiї.  
280. 3. Уповноважений орган має право:  
281. давати кредитним спiлкам обов'язковi для виконання приписи про приведення статутiв, рiшень органiв управлiння кредитних спiлок у вiдповiднiсть iз законодавством або припинення дiяльностi, яка не вiдповiдає вимогам законодавства;  
282. застосовувати до кредитних спiлок у межах своєї компетенцiї санкцiї у разi порушення ними законодавства, невиконання чи неналежного виконання ними приписiв Уповноваженого органу;  
283. одержувати вiд кредитних спiлок i органiв державної статистики документи та iнформацiю, необхiднi для здiйснення покладених на Уповноважений орган функцiй;  
284. звертатися до суду з позовом про скасування державної реєстрацiї кредитної спiлки у разi систематичного або грубого порушення нею законодавства про кредитнi спiлки.  
285. 4. Уповноважений орган може делегувати Нацiональнiй асоцiацiї кредитних спiлок України функцiї з навчання спецiалiстiв i членiв асоцiацiї, збору i узагальнення поточної iнформацiї, розроблення стандартiв дiяльностi кредитних спiлок та iншi допомiжнi функцiї, визначенi Положенням про цей орган.  
286. Роздiл VIII Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про кредитнi спiлки  
287. Стаття 26. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про кредитнi спiлки  
288. У разi порушення вимог законодавства України про кредитнi спiлки застосовуються санкцiї згiдно з чинним законодавством.  
289. Роздiл IХ Прикiнцевi положення  
290. 1. Цей Закон набирає чинностi з _______________ 1998 року.  
291. 2. Статути та iншi внутрiшнi документи кредитних спiлок, зареєстрованi до _________ 1998 року, пiдлягають приведенню у вiдповiднiсть з цим Законом, а самi кредитнi спiлки-перереєстрацiї до 1998 року. При цьому збiр за державну реєстрацiю кредитної спiлки не справляється.  
292. У разi невиконання вимоги щодо перереєстрацiї кредитної спiлки у визначений цим Законом строк банкiвське обслуговування такої спiлки припиняється.