Кількість абзаців - 37 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи" Верховна Рада України постановляє: Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
1. 1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища"  
2. У пункті "ж" частини першої статті 18 після слів "та ліміти" доповнити словами "на утворення і".  
3. У пункті "д" частини першої статті 19 після слів "та ліміти" доповнити словами " на утворення і".  
4. У пункті "е" частини першої статті 19 слова "промислових, побутових та інших" виключити.  
5. Пункт "є" частини першої статті 20 викласти в такій редакції:  
6. є) видача ліцензій на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, дозволів на викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище і на спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства України;  
7. У частині першій статті 44 слова "промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва" виключити.  
8. У пункті "а" статті 48: слово "безвідхідні" виключити; слова "забруднюючих речовин і переробки" після слова "утилізації" замінити словами "та знешкодження".  
9. Статтю 55 викласти в такій редакції: "Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами Суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення. Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях у межах установлених ними лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечував би можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей."  
10. Частину четверту статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту: "здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; транскордонне перевезення відходів; діяльність пов'язана із збиранням, заготівлею та обробленням окремих видів ресурсно-цінних відходів".  
11. Частину другу статті 25 викласти в такій редакції:  
12. "Виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших спеціально уповноважених на те органів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";  
13. Статтю 33 доповнити абзацами такого змісту: "видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами; встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на неї; методичне забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня небезпечності відходів."  
14. Статтю 5 Закону України " Про податок на додану вартість " доповнити підпунктом такого змісту : ".5.2.6. надання послуг із збору, сортування, транспортування, переробки та утилізації окремих видів відходів як вторинної сировини."  
15. Статтю 7 Закону " Про оподаткування прибутку підприємств" доповнити підпунктом такого змісту: "7.13.5. Звільняються від оподаткування доходи від надання послуг щодо збору, сортування, транспортування, переробки та утилізації окремих видів відходів як вторинної сировини ."  
16. Частину першу статті 6 Закону України " Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" доповнити абзацом такого змісту: "підприємства, що здійснюють збирання, заготівлю окремих видів відходів виробництва та споживання".  
17. Частину першу статті 5 "Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №13-92 " Про прибутковий податок з громадян " доповнити пунктом "у" такого змісту:  
18. "у) суми, одержувані громадянами за здану ними сировину (макулатура, ганчір'я, металобрухт та інші відходи)".  
19. У декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46_93 "Про стандартизацію і сертифікацію": Пункт 2 статті 5 доповнити абзацом такого змісту: " поняття і терміни, що використовуються у сфері поводження з відходами, вимоги до класифікації відходів та їх паспортизації, способи визначення складу відходів та їх небезпечності, методи контролю за станом накопичувачів, вимоги щодо безпечного поводження з відходами, які сприяють запобіганню негативному впливу їх на довкілля та здоров'я людини, а також вимоги щодо відходів як вторинної сировини."  
20. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:  
21. 1) доповнити Кодекс статтями 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5, 82-6, та 91-3 такого змісту:  
22. Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або порушення строків подання і порядку звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
23. Стаття 82-2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, -тягне за собою накладення штрафів на посадових осіб від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
24. Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
25. Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу спеціально уповноваженого органу з охорони навколишнього природного середовища, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
26. Стаття 82-5. Порушення правил передачі відходів Передача відходів з порушенням установлених правил їх зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб- від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
27. Стаття 82-6. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шлакосховищ, золовідвалів тощо), - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
28. Стаття 91-3. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів, -тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
29. 2) виключити з назви статті 82 та її змісту слова "промислових та побутових".  
30. 3) у частині першій статті 242-1 цифри "91-2" замінити цифрами "91-3"  
31. Доповнити Кримінальний кодекс України статтями 228-8, 228-9, 228-10 такого змісту: "Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України Кабінет Міністрів УкраїниДруге читанняСтаття 228-8. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації  
32. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням та збут продукції без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, що завдало шкоди здоров'ю людей, - карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
33. Ті ж самі дії, що здійснені вдруге або спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
34. Стаття 228-9. Самовільне складування чи видалення відходів Самовільне складування чи видалення відходів без отриманих у встановленому порядку дозволів спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами, що спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
35. Стаття 228-10. Залучення дітей і підлітків до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я Залучення дітей і підлітків до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я, - карається штрафом від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті ж самі дії, що спричинили тяжкі наслідки , - караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
36. У Кримінально-процесуальному кодексі України частину першу статті 112 після цифр "228-1" доповнити цифрами"228-8 - 228-10"