Кількість абзаців - 95 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких
 
3. законодавчих актів України щодо спрощення
 
4. процедури започаткування підприємництва
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144):
 
8. 1) у статті 74:
 
9. частину третю викласти в такій редакції:
 
10. «3. Статутний капітал державного комерційного підприємства утворюється уповноваженим органом, до сфери управління якого воно належить. Розмір статутного капіталу державного комерційного підприємства встановлюється зазначеним уповноваженим органом.
 
11. Статутний капітал державного комерційного підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року після державної реєстрації такого підприємства.»;
 
12. частину четверту виключити;
 
13. 2) частину четверту статті 78 викласти в такій редакції:
 
14. «4. Статутний капітал комунального унітарного підприємства утворюється органом, до сфери управління якого воно входить. Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства визначається відповідною місцевою радою.
 
15. Статутний капітал комунального унітарного підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року після державної реєстрації такого підприємства.».
 
16. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
17. 1) абзац другий частини третьої статті 107 викласти в такій редакції:
 
18. «Підписані головою і членами комісії з припинення юридичної особи та затверджені засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи, примірники передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи правонаступника, за місцем її державної реєстрації.»;
 
19. 2) частину третю статті 111 після слів «ліквідаційний баланс, який» доповнити словами «підписується головою і членами комісії та»;
 
20. 3) абзац другий частини третьої статті 135 викласти в такій редакції:
 
21. «Заявлений складений капітал підлягає сплаті учасниками командитного товариства після державної реєстрації протягом першого року діяльності товариства.»;
 
22. 4) частини першу і третю статті 144 викласти в такій редакції:
 
23. «1. Заявлений статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів.
 
24. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.»;
 
25. «3. Заявлений статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року після державної реєстрації товариства.
 
26. Якщо учасники до закінчення першого року після державної реєстрації товариства не сплатили (не повністю сплатити) свої вклади, загальні збори учасників приймають рішення про:
 
27. виключення із складу товариства тих учасників, які не сплатили свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
 
28. зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
 
29. ліквідацію товариства.
 
30. Зміни до статуту, пов’язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.
 
31. Рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дати його прийняття.».
 
32. 3. У Законі України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 2000 р., № 46, ст. 397; 2007 р., № 33, ст. 440; 2010 р., № 9, ст. 76):
 
33. 1) у статті 52:
 
34. у назві статті слово « (складений)» виключити;
 
35. частини першу і другу замінити частинами такого змісту:
 
36. «Заявлений статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року після державної реєстрації товариства.
 
37. Якщо учасники до закінчення першого року після державної реєстрації товариства не сплатили (не повністю сплатити) свої вклади, загальні збори учасників приймають рішення про:
 
38. виключення із складу товариства тих учасників, які не сплатили свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
 
39. зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
 
40. ліквідацію товариства.
 
41. Зміни до статуту, пов’язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.
 
42. Рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дати його прийняття.».
 
43. У зв’язку з цим частини третю — шосту вважати відповідно частинами п’ятою — восьмою;
 
44. частину п’яту виключити;
 
45. 2) у першому реченні частини першої статті 54, частині другій статей 55, 61 та назві і тексті статті 56 слово « (складений)» в усіх відмінках виключити;
 
46. 3) частину третю статті 80 викласти в такій редакції:
 
47. «Заявлений складений капітал командитного товариства підлягає сплаті його учасниками до закінчення першого року після державної реєстрації товариства.».
 
48. 4. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 259; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263; 2010 р., № 8, ст. 51, № 29, ст. 392, № 37, ст. 498, із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ):
 
49. 1) у статті 8:
 
50. частини другу і п’яту викласти в такій редакції:
 
51. «2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами.
 
52. Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.»;
 
53. «5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження.
 
54. У випадках, передбачених законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними органами державної влади.»;
 
55. 2) частину п’яту статті 10 після слів «з відміткою банку» доповнити словами «, або примірник електронного розрахункового документа»;
 
56. 3) абзац дванадцятий частини третьої та абзац одинадцятий частини четвертої статті 11 виключити;
 
57. 4) в абзаці тринадцятому частини другої статті 17 слова «а також розмір сплаченого статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) на дату проведення державної реєстрації та дата закінчення його формування» замінити словами «та про дату закінчення його формування»;
 
58. 5) у статті 19:
 
59. у частині другій слова «або нотаріально засвідчену копію» замінити словами « (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)», а слова «завірену в установленому порядку копію» — словами «примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)»;
 
60. у частині третій слова «або нотаріально засвідчену копію» замінити словами « (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)»;
 
61. в абзаці четвертому частини п’ятнадцятої слова «за місцезнаходженням юридичної особи» виключити;
 
62. 6) статтю 23 виключити;
 
63. 7) у статті 24:
 
64. в абзаці третьому частини першої слова «або нотаріально засвідчену копію» замінити словами « (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)»;
 
65. частину четверту виключити;
 
66. 8) у статті 29:
 
67. в абзаці третьому частини першої слова «або нотаріально засвідчену копію» замінити словами « (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)»;
 
68. частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
69. «3. У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:
 
70. рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);
 
71. заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);
 
72. заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;
 
73. рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.
 
74. 4. У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи — засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом реєстрації актів громадянського стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».»;
 
75. 9) у частині першій статті 32 слова «нотаріально засвідчену копію розподільчого балансу» замінити словами «примірник оригіналу (ксерокопію або нотаріально засвідчену копію) розподільчого балансу»;
 
76. 10) у статті 34:
 
77. у частині першій:
 
78. в абзаці першому слова «з описом вкладення» виключити;
 
79. в абзаці другому слова «нотаріально засвідчену копію» замінити словами «примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)»;
 
80. абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
81. «Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору пред’являється паспорт та додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження такого представника.»;
 
82. 11) у статті 36:
 
83. абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
84. «Ліквідаційний баланс повинен бути підписаний головою і членами комісії з припинення юридичної особи.»;
 
85. у частині десятій слова «три робочих дні» замінити словами «одного робочого дня»;
 
86. 12) у статті 37:
 
87. у частині першій:
 
88. в абзаці першому слова «з описом вкладення» виключити;
 
89. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
90. «підписаний головою і членами комісії з припинення юридичної особи та затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи, примірник оригіналу передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, чи розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу, або їх нотаріально засвідчені копії;»;
 
91. частину четверту виключити.
 
92. ІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
93. Голова
 
94. Верховної Ради України