Кількість абзаців - 30 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності (Друге читання)

0. Проект вноситься
 
1. Кабінетом Міністрів України
 
2. Ю. ТИМОШЕНКО
 
3. Закон України
 
4. Про внесення змін до деяких законодавчих
 
5. актів України щодо спільної діяльності
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
8. 1. Статтю 141 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144; 2007 р., № 12, ст. 106) доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
9. «7. Не може бути вкладом у спільну діяльність майно об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, крім майна, яке не використовується для здійснення основної діяльності.».
 
10. 2. Частину першу статті 1134 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) доповнити абзацом такого змісту:
 
11. «У разі внесення державними підприємствами, установами та організаціями майна у спільну діяльність право державної власності на таке майно не припиняється і право спільної власності учасників не виникає.».
 
12. 3. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456):
 
13. 1) у частині другій статті 5:
 
14. доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
 
15. «17-1) затверджує типовий договір про спільну діяльність, стороною якого є державні підприємства, установи, організації, а також господарські товариства, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків;»;
 
16. пункт 18 доповнити підпунктами «л» і «м» такого змісту:
 
17. «л) укладання державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном;
 
18. м) проведення аукціонів із залучення інвесторів державними підприємствами, установами та організаціями;»;
 
19. 2) пункт 20 статті 6 викласти в такій редакції:
 
20. «20) погоджують підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, а також господарським товариствам, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких вони здійснюють, договори про спільну діяльність;»;
 
21. 3) пункт 1 статті 7 доповнити підпунктом «ї» такого змісту:
 
22. «ї) погоджує підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери його управління, а також господарським товариствам, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких він здійснює, договори про спільну діяльність;»;
 
23. 4) статтю 13 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
24. «2. Вартість майна, що вноситься у спільну діяльність, учасником якої є державне підприємство, установа або організація, визначається на підставі незалежної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості, згідно з вимогами законодавства про оцінку майна.
 
25. Під час укладання договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ, організацій, а також господарських товариств, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, повинен становити більш як 50 відсотків спільного майна учасників спільної діяльності.».
 
26. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
27. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
28. Голова
 
29. Верховної Ради України