Кількість абзаців - 175 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих
 
3. актів України з питань державних закупівель
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
7. 1) частину третю статті 38 доповнити реченням такого змісту: «Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 164-14 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.»;
 
8. 2) у статті 164-14:
 
9. в абзаці другому частини першої слова «трьохсот до семисот» замінити словами «семисот до тисячі»;
 
10. в абзаці другому частини другої слова «семисот до тисячі» замінити словами «тисячі до тисячі п’ятисот».
 
11. 2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., № 18—22, ст. 144):
 
12. абзац другий частини дев’ятої статті 78 виключити;
 
13. у тексті Кодексу слова «, визначені Законом України «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
14. 3. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010р., № 33, ст. 471, № 35—36, ст. 491, № 46, ст. 548):
 
15. 1) у статті 1:
 
16. у частині першій:
 
17. у пункті 2 слова «на засадах координації» замінити словами «в інтересах замовників за рамковими угодами»;
 
18. у пункті 4 слова «підприємств та їх об’єднань» замінити словами «юридичних осіб (їх об’єднань), зазначених в абзацах другому — п’ятому пункту 10 цієї статті»;
 
19. пункт 6 викласти в такій редакції:
 
20. «6) документація конкурсних торгів — документація, що розробляється та затверджується замовником, безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав;»;
 
21. пункт 9 виключити;
 
22. пункт 10 викласти в такій редакції:
 
23. «10) замовники — розпорядники державних коштів та юридичні особи, що провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України «Про природні монополії».
 
24. До замовників належать також юридичні особи (їх об’єднання), які задовольняють державні, комунальні та інші суспільні потреби, не пов’язані з промисловим виробництвом або господарською комерційною діяльністю, за наявності хоча б однієї з таких умов:
 
25. діяльність юридичних осіб (їх об’єднань) більш як на 50 відсотків фінансується розпорядниками державних коштів;
 
26. розпорядники державних коштів володіють більшістю голосів у вищому, виконавчому або наглядовому органі юридичних осіб (їх об’єднань) або призначають чи обирають їх керівників;
 
27. розпорядники державних коштів володіють більш як 50 відсотками акцій (часток, паїв) у статутному капіталі або майні юридичних осіб (їх об’єднань).
 
28. Порядок визначення таких юридичних осіб (їх об’єднань) встановлюється Кабінетом Міністрів України;»;
 
29. у пункті 14 слова «та інші» виключити;
 
30. пункти 15 і 21 виключити;
 
31. пункт 23 викласти в такій редакції:
 
32. «23) послуги — будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;»;
 
33. доповнити частину пунктом 26-1 такого змісту:
 
34. «26-1) рамкова угода — правочин, який укладається одним чи кількома замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі у порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди;»;
 
35. у пункті 27 слова «, а також підприємства та їх об’єднання» виключити;
 
36. у пункті 33 слова «пропозицію на переговорах» замінити словами «взяла участь у переговорах»;
 
37. частину другу виключити;
 
38. 2) у статті 2:
 
39. абзаци другий і третій частини другої виключити;
 
40. частину третю після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
41. «послуги з оренди нежитлових приміщень для розміщення бюджетних установ.».
 
42. У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
 
43. частину четверту викласти у такій редакції:
 
44. «4. Окремими законами визначаються особливості здійснення закупівлі:
 
45. 1) юридичними особами, які провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України «Про природні монополії»;
 
46. 2) таких товарів, робіт і послуг:
 
47. неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;
 
48. нафта або нафтопродукти сирі;
 
49. електрична енергія, послуги з її передачі та розподілу;
 
50. централізоване постачання теплової енергії;
 
51. природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання;
 
52. послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;
 
53. телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг
 
54. Інтернет-провайдерів);
 
55. послуги міжнародних фінансових організацій, пов’язані із залученням їх кредитів (позик);
 
56. послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням;
 
57. товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти, розпорядником яких є спеціально Уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення підготовки і реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань та заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та інших міжнародних спортивних подій (в рамках виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу).»;
 
58. частину п’яту після слів «визначених цим Законом» доповнити словами «, крім випадків, передбачених цим Законом»;
 
59. 3) у частині другій статті 6:
 
60. слова «укладених у встановленому порядку» виключити;
 
61. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
62. «Закупівля товарів, робіт і послуг на умовах їх співфінансування в рамках проектів, які реалізуються за рахунок кредитів, позик, зазначених в абзаці першому цієї частини, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними організаціями, а в разі невстановлення таких правил і процедур — відповідно до цього Закону.»;
 
63. 4) у статті 7:
 
64. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
65. «Органи, які Уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель, крім випадків, визначених законами.» ;
 
66. у частині другій слова «Міністерство економіки України» замінити словами «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»;
 
67. в абзаці другому частини четвертої слова «відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника),» виключити;
 
68. 5) у статті 8:
 
69. у частині першій:
 
70. пункт 8 виключити;
 
71. у пункті 19:
 
72. в абзаці четвертому слово «типового» замінити словом «примірного»;
 
73. абзац шостий викласти в такій редакції:
«порядку проведення моніторингу закупівель;»;
 
74. частину другу доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
75. «3-1) проводити моніторинг закупівель;»;
 
76. 6) у статті 10:
 
77. у частині першій:
 
78. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
79. «відомості щодо обрання учасника, з яким передбачається укласти договір про закупівлю, після проведення з ним переговорів у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника — протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про його обрання;»;
 
80. абзаци п’ятий — восьмий, десятий, одинадцятий, тринадцятий —п’ятнадцятий виключити;
 
81. в абзаці першому частини другої слова «відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника),» виключити;
 
82. в абзаці першому частини четвертої слово «предмета» виключити;
 
83. 7) у статті 11:
 
84. у частині другій:
 
85. абзац третій викласти в такій редакції:
“Секретар комітету з конкурсних торгів повинен пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель. Таке навчання можуть пройти також інші члени комітету з конкурсних торгів. Порядок зазначеного навчання встановлюється Уповноваженим органом.”;
 
86. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
87. «Замовник несе відповідальність відповідно до закону за порушення законодавства у сфері закупівель, у тому числі під час проведення закупівель згідно з річним планом та взяття відповідних зобов’язань за договором про закупівлю.»;
 
88. абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
89. «планує проведення процедур закупівель;»;
 
90. 8) статтю 13 викласти у такій редакції:
 
91. «Стаття 13. Закупівля за рамковими угодами
 
92. 1. Закупівля за рамковими угодами здійснюється у порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації, з урахуванням вимог цієї статті.
 
93. 2. Особливості укладення та виконання рамкових угод, порядок визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
94. 3. В оголошенні про проведення закупівлі за рамковою угодою обов’язково зазначається:
 
95. строк, на який укладається угода, що не може перевищувати чотирьох років;
 
96. кількість учасників, з якими буде укладено угоду;
 
97. найменування і місцезнаходження замовника (замовників), що здійснюватимуть закупівлю за угодою.
 
98. 4. Рамкова угода укладається з кількома учасниками за умови, що участь у ній бере не менше трьох учасників.
 
99. У разі надходження пропозицій у кількості, меншій ніж заявлена кількість учасників, або відхилення отриманих пропозицій на підставах, установлених цим Законом, замовник (генеральний замовник) має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозиції яких не відхилені.
 
100. 5. Замовник має право укласти договір про закупівлю відповідних товарів і послуг виключно з тими учасниками, пропозиції яких акцептовані за результатами укладення рамкової угоди.
 
101. 6. Рамкові угоди виконуються з дотриманням таких вимог:
 
102. 1) у разі укладення рамкової угоди з одним учасником:
 
103. якщо всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір вважається укладеним після подання замовником учаснику пропозиції виконати зазначені умови та отримання письмової згоди учасника;
 
104. якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір укладається за результатами організованих замовником переговорів з учасником;
 
105. 2) у разі укладення рамкової угоди з кількома учасниками:
 
106. якщо всі умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, замовник має право укласти такий договір з дотриманням зазначених у рамковій угоді умов відбору без проведення процедури конкурсних торгів серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду;
 
107. якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір укладається замовником з переможцем процедури конкурентного відбору, який проводиться замовником серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду.
 
108. З метою визначення переможця конкурентного відбору замовник (генеральний замовник) надсилає письмове запрошення всім учасникам, з якими укладено рамкову угоду, подати пропозиції конкурсних торгів щодо укладення договору про закупівлю. Замовник (генеральний замовник) повинен встановити строк, достатній для підготовки учасниками пропозицій, та забезпечити протягом зазначеного строку конфіденційність поданих пропозицій.
 
109. Оцінка пропозицій та визначення переможця проводиться за критеріями, встановленими в рамковій угоді, з урахуванням специфічних вимог до предмета закупівлі, встановлення яких допускається згідно з угодою. Такі специфічні вимоги зазначаються у запрошенні учасникам подати пропозиції. Запрошення учасникам та їх пропозиції не можуть передбачати істотну зміну умов договорів закупівлі та характеристик відповідного предмета закупівлі, визначених рамковою угодою.
 
110. 7. Генеральний замовник інформує всіх заінтересованих замовників про результати застосування процедури укладення рамкової угоди протягом п’яти днів після її завершення.
 
111. Один замовник може бути стороною однієї або кількох рамкових угод. Замовник має право відмовитися від укладення договору про закупівлю за рамковою угодою, поінформувавши про це генерального замовника та Уповноважений орган.
 
112. 8. Генеральний замовник протягом п’яти робочих днів після отримання повідомлення замовника про укладення договору про закупівлю за рамковою угодою повідомляє про це Уповноважений орган із зазначенням предмета закупівлі, відповідних замовників та учасників, між якими укладено договори про закупівлю.»;
 
113. 9) частину другу статті 15 виключити;
 
114. 10) у частині третій статті 17 слова і цифри «та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону» виключити;
 
115. 11) у частині четвертій статті 18:
 
116. абзац шістнадцятий після слів «договору про закупівлю» доповнити словами «, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі»;
 
117. абзац двадцятий після слів «дискримінаційні умови» доповнити словами « (у тому числі ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою частиною документації з конкурсних торгів)»;
 
118. в останньому абзаці слово «Примірник» замінити словами «Засвідчені в установленому порядку копії»;
 
119. 12) у статті 19:
 
120. в абзаці четвертому частини першої слова «ціна договору» замінити словами «сума, визначена у договорі»;
 
121. частину другу виключити;
 
122. 13) абзац третій частини першої статті 22 виключити;
 
123. 14) у частині п’ятій статті 24 слова «підприємствами, об’єднаннями підприємств не за бюджетні кошти — перераховуються на рахунок підприємства, об’єднання підприємств» і частині третій статті 26 слова «підприємствами, об’єднаннями підприємств не за бюджетні кошти перераховуються на рахунок підприємства, об’єднання підприємств» замінити словами і цифрами «юридичними особами (їх об’єднаннями), зазначеними в пункті 10 статті 1 цього Закону, не за бюджетні кошти — перераховуються на рахунки таких юридичних осіб»;
 
124. 15) абзац четвертий частини четвертої статті 27 виключити;
 
125. 16) у частині другій статті 29 слова і цифри «та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону» виключити;
 
126. 17) у статті 30:
 
127. абзац шостий частини першої після слів «конкурсних торгів» доповнити словами «, а у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками — менше трьох пропозицій»;
 
128. у частині третій слова і цифри «та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону» виключити;
 
129. 18) у частині другій статті 32:
 
130. абзац дев’ятий виключити;
 
131. в абзаці дванадцятому слова «ціна договору» замінити словами «сума, визначена у договорі»;
 
132. 19) у статті 39:
 
133. у частині першій:
 
134. в абзаці першому слова «з ним переговорів» замінити словами «переговорів з одним або кількома учасниками»;
 
135. абзац другий після слів «цього Закону» доповнити словами і цифрами «, крім випадків, зазначених у пунктах 6 і 7 частини другої цієї статті»;
 
136. абзаци шістнадцятий — двадцятий виключити;
 
137. у частині другій:
 
138. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
139. «3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам;»;
 
140. доповнити частину пунктами 5-7 такого змісту:
 
141. «5) потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням;
 
142. 6) закупівлі товарів на товарних біржах;
 
143. 7) закупівлі товарів у разі припинення господарської діяльності, зокрема внаслідок банкрутства, за домовленістю з кредиторами.»;
 
144. доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:
 
145. «4. Замовники надсилають Уповноваженому органу звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника протягом трьох робочих днів з дня його затвердження.».
У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
 
146. 20) у статті 40:
 
147. в абзаці другому частини першої слово «Типовий» замінити словом «Примірний»;
 
148. частину п’яту замінити двома частинами такого змісту:
 
149. «5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:
 
150. 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
 
151. 2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення;
 
152. 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;
 
153. 4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
 
154. 5) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.
 
155. 6. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.»;
 
156. 21) абзац п’ятий частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
 
157. «сума, визначена в договорі;».
 
158. ІІ. Прикінцеві положення
 
159. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
160. 2. Установити, що:
 
161. 1) без застосування процедур закупівель, визначених у Законі України «Про здійснення державних закупівель», до 31 березня 2011 р. здійснюється закупівля:
 
162. послуг, які закуповуються в рамках навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, в тому числі заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, для забезпечення авіаперевезень, автоперевезень, організації харчування, проживання, експлуатації спортивних споруд, спеціального обладнання та облаштування місць для їх проведення, а також спортивного інвентарю та обладнання, спортивного одягу, взуття, аксесуарів загального та спеціального призначення, лікарських засобів та виробів медичного призначення для збірних команд України;
 
163. протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, спеціальних засобів для самообслуговування та догляду, засобів для пересування та допоміжних засобів для особистої рухомості, виготовлених виключно за індивідуальним замовленням, включаючи комплектувальні вироби та матеріали до них, а також послуг з їх ремонту, протезно-ортопедичних послуг;
 
164. послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних;
 
165. 2) до прийняття окремих законів, але не пізніше 31 березня 2011р., закупівля товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», може здійснюватися в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відсутності окремих законів та порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до зазначеного Закону;
 
166. 3) положення підпункту 20 пункту 3 розділу І цього Закону поширюються також на договори про закупівлю, укладені до набрання чинності цим Законом.
 
167. 3. Дозволити у 2011 році:
 
168. 1) замовникам для безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, а також дітей та учнів (студентів) навчальних закладів, харчування яких здійснюється за рахунок державних коштів, укладати договори про закупівлю послуг з харчування із суб’єктами господарювання — переможцями процедури закупівлі у 2007—2010 роках в межах відповідних бюджетних призначень із строком дії до 31 березня 2011 року;
 
169. 2) військовим частинам, військовим навчальним закладам та установам Збройних Сил України передавати зазначеним суб’єктам господарювання на безоплатній основі та на умовах повернення у стані не гіршому, ніж на момент передачі, закріплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в стаціонарних та польових умовах, згідно з визначеним Міністерством оборони України переліком;
 
170. 3) Міністерству оборони України з метою погашення заборгованості за надані у 2010 році послуги з харчування особового складу Збройних Сил України проводити розрахунки за фактично надані послуги згідно з укладеними договорами в межах відповідних бюджетних призначень.
 
171. 4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
172. розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів, якими встановлюються особливості здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;
 
173. затвердити нормативно-правові акти, прийняття яких випливає із цього Закону.
 
174. 5. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.