Кількість абзаців - 93 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією  
1. З метою удосконалення законодавства, спрямованого на боротьбу з нелегальною міграцією через державний кордон України,  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:  
4. 1. У Кримінальному кодексі України:  
5. 1) Статтю 75 викласти в такій редакції:  
6. "Стаття 75. Незаконне перетинання державного кордону  
7. Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або за підложними документами, якщо ці дії вчинені систематично, -  
8. карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  
9. Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -  
10. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.  
11. Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України з перетинанням ними державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або за підложними документами, а так само прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання права на притулок або набуття статусу біженця".  
12. 2) Доповнити Кодекс статтею 75-1 такого змісту:  
13. "Стаття 75-1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України  
14. Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, -  
15. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину, або штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією майна або без такої.  
16. Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -  
17. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину.  
18. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені організованою групою, -  
19. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину".  
20. 3) У частині другій статті 7-1 після слів і цифр "масові безпорядки (стаття 71)" доповнити словами і цифрами "незаконне переправлення осіб через державний кордон України (стаття 75-1)".  
21. 4) У статті 124-1 виключити слова "пов'язане з законним чи незаконним переміщенням за згодою чи без згоди особи через державний кордон України або без такого".  
22. 5) Частину третю статті 186 після слів "приховування злочинів, передбачених статтями" доповнити словами та цифрами "75-1 (незаконне переправлення через державний кордон України)".  
23. 2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:  
24. 1) Пункт 7 статті 101 викласти в такій редакції:  
25. "7) оперативно-розшукові органи прикордонних військ - у справах про незаконне перетинання державного кордону України та незаконне переправлення осіб через державний кордон України".  
26. 2) Частину першу статті 112 після цифр "75" доповнити цифрами "75-1".  
27. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:  
28. 1) Частину першу статті 24 доповнити пунктом 8 такого змісту:  
29. "8) видворення за межі України іноземця або особи без громадянства, яка тимчасово перебуває в Україні"  
30. У зв'язку з цим частину четверту цієї статті виключити.  
31. 2) Частину першу статті 25 викласти в такій редакції:  
32. "Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; видворення за межі України іноземця або особи без громадянства, яка тимчасово перебуває в Україні, - тільки як додаткове. Інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 Кодексу, можуть застосовуватись тільки як основні".  
33. 3) Доповнити Кодекс статтею 32-1 такого змісту:  
34. "Стаття 32-1. Видворення за межі України  
35. Видворення за межі України може бути застосовано лише до іноземця або особи без громадянства, яка тимчасово перебуває в Україні.  
36. Видворення за межі України іноземця, який постійно проживає в Україні, призначається судом (суддею). В інших випадках, за винятком справ, підвідомчих суду, воно може застосовуватись за рішенням відповідного органу внутрішніх справ або Прикордонних військ України, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення.  
37. Видворення за межі України іноземця або особи без громадянства може супроводжуватись забороною зазначеній особі подальшого в'їзду в Україну на строк до п'яти років. У цьому разі воно призначається судом (суддею)".  
38. 4) Статті 203-204 викласти у такій редакції:  
39. "Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні  
40. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами, або документами, термін дії яких скінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недотримання встановленого порядку реєстрації, або пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України, -  
41. тягне накладення штрафу у розмірі від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, з видворенням за межі України або без такого".  
42. "Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства  
43. Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, спрямовані на незаконну легалізацію іноземців та осіб без громадянства, -  
44. тягнуть накладення штрафу у розмірі від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян".  
45. 5) Доповнити Кодекс статтями 204-1 і 204-2 такого змісту:  
46. "Стаття 204-1. Незаконне перетинання державного кордону  
47. Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або за підложними документами, -  
48. тягне накладення штрафу у розмірі від сорока до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до одного місяця, або адміністративний арешт, з видворенням за межі України, якщо воно вчинено іноземцем або особою без громадянства, яка тимчасово перебуває в Україні.  
49. Примітка. Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України, а так само прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання права на притулок або набуття статусу біженця.  
50. Стаття 204-2. Невиконання законних вимог посадових осіб прикордонних військ  
51. Невиконання законних вимог посадових осіб прикордонних військ України особами, що перебувають у прикордонній смузі, а так само в інших місцях на території України, де здійснюється прикордонний контроль, у випадках, коли такі вимоги пред'являються в зв'язку з діяльністю по виявленню і затриманню порушників державного кордону України, -  
52. тягне накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти, а на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян".  
53. 6) В статтях 205 і 206 слово "СРСР" замінити словом "Україна" у відповідних відмінках.  
54. 7) Доповнити статтю 206 частиною другою такого змісту:  
55. "Надання громадянами іноземним громадянам і особам без громадянства допомоги в незаконному перетинанні державного кордону України, за відсутності ознак злочину, -  
56. тягне накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до одного місяця, або адміністративний арешт".  
57. 8) Доповнити статтю 221 Кодексу після цифри "188-6" цифрами "204-1 - 204-2", частина друга статті 206".  
58. 9) У статті 222:  
59. - в частині першій цифри "203-206" замінити цифрами і словами "203, 205, частина перша статті 206";  
60. - в пункті 1 частини другої цифри "204-206" замінити цифрами і словами "203, 204, 205, частиною першою статті 206".  
61. 10) Доповнити останній абзац пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "185-10" цифрами і словами "204-1, 204-2, частина друга статті 206)", а слово "стаття" замінити словом "статті".  
62. 11) В частині першій статті 291 цифри і слово "26 і 32" замінити цифрами і словом "26, 32 і 32-1".  
63. 12) Доповнити Кодекс главою 34 такого змісту:  
64. "Глава 34. Провадження по виконанню постанови про видворення за межі України іноземця або особи без громадянства  
65. Стаття 331. Виконання постанови про видворення за межі України іноземця або особи без громадянства  
66. Постанова про видворення за межі України іноземця або особи без громадянства виконується не пізніше, ніж через ЗО днів після її винесення.  
67. Постанова про видворення за межі України іноземця або особи без громадянства виконується службовими особами органів внутрішніх справ, зазначеними у пункті 1 частини другої статті 222 цього Кодексу.  
68. У разі винесення постанови про видворення за межі України іноземця або особи без громадянства у них негайно анулюється віза та вилучаються інші документи на право перебування в Україні.  
69. Стаття 332. Виконання постанови в частині заборони подальшого в'їзду в Україну  
70. Строки заборони подальшого в'їзду в Україну обчислюються з дня винесення постанови про таку заборону.  
71. Порядок виконання постанови в частині заборони подальшого в'їзду в Україну визначається Кабінетом Міністрів України".  
72. 4. У Законі України "Про правовий статус іноземців" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №23, Ст. 161):  
73. 1) Доповнити частину першу статті 2 реченням такого змісту:  
74. "Права і свободи іноземців, які прибувають в Україну та перебувають на її території без законних підстав, можуть бути обмежені відповідно до Конституції України".  
75. 2) Доповнити частину п'яту статті 3 після слів "на іншій законній підставі" словами "зазначеній при перетинанні державного кордону у в'їзній візі або іншому супроводжуючому документі".  
76. 3) Доповнити статтю 25 частиною третьою такого змісту:  
77. "Під час перетинання державного кордону України іноземцю може бути також відмовлено у в'їзді, якщо є обгрунтовані підстави вважати, що офіційно задекларовані підстави перебування його в Україні, вказані у в'їзній візі або іншому супроводжуючому документі, і реальні цілі перебування в Україні не співпадають".  
78. 4) Доповнити частину другу статті 31 після слів "відпали підстави" словами "зазначені при перетинанні державного кордону у в'їзній візі або іншому супроводжуючому документі".  
79. 5) Статтю 32 викласти у такій редакції:  
80. "Якщо іноземець, який постійно проживає в Україні, вчинив злочин або адміністративне правопорушення, він після відбуття призначеного йому покарання чи виконання адміністративного стягнення може бути за рішенням судді (суду) в порядку адміністративного провадження видворений за межі України. В разі, коли іноземець тимчасово перебуває в Україні і вчинив злочин або адміністративне правопорушення, рішення про видворення його за межі України після відбуття ним покарання чи виконання адміністративного стягнення приймається органом внутрішніх справ за місцем його перебування. За рішенням суду (судді) видворення іноземця за межі України може супроводжуватися забороною подальшого в'їзду в Україну строком до п'яти років.  
81. Іноземець може бути видворений за межі України за рішенням органів внутрішніх справ або Служби безпеки України, крім випадків, зазначених в частині першій цієї статті, якщо його дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку, або коли це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України.  
82. Іноземець зобов'язаний покинути територію України у термін, зазначений у рішенні про видворення. Іноземці, які ухиляються від виїзду, підлягають з санкції прокурора затриманню і видворенню у примусовому порядку. Затримання допускається на термін, необхідний для видворення.  
83. Рішення органів внутрішніх справ або Служби безпеки України про видворення іноземця з України може бути оскаржене до суду. Оскарження не зупиняє виконання рішення про видворення.  
84. Видворення іноземців здійснюється органами внутрішніх справ.  
85. Іноземці, які підлягають видворенню, відшкодовують витрати, пов'язані з видворенням, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо зазначені іноземці не мають коштів для відшкодування витрат, пов'язаних з видворенням їх за межі України, воно здійснюється за державний рахунок.  
86. Фізичні або юридичні особи, які запрошували чи приймали цих іноземців, влаштовували їх незаконні в'їзд, проживання, працевлаштування, сприяли в ухиленні від виїзду після закінчення терміну перебування, можуть бути за позовом органу внутрішніх справ, який здійснював видворення, зобов'язані судом в порядку цивільного судочинства відшкодувати збитки, завдані державі видворенням зазначених іноземців".  
87. ІІ. Прикінцеві положення  
88. 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.  
89. 2. Кабінету Міністрів України:  
90. забезпечити у шестимісячний термін прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також розробити і подати до Верховної Ради України:  
91. а) проект Закону України про створення Фонду фінансового забезпечення затримання і видворення з України іноземців та осіб без громадянства, передбачивши у ньому встановлення зборів за прикордонний догляд, визначення інших джерел доходів, порядок виплати з нього тощо;  
92. б) проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення, проект Закону України про транспорт та проекти інших законів щодо встановлення обов'язку працівників транспорту, що здійснює міжнародні перевезення пасажирів, перевіряти проїзні документи, відповідальності за порушення цього обов'язку, та обов'язку транспортних підприємств безоплатно перевозити із України в інші країни осіб, яким відмовлено у в'їзді в Україну у зв'язку з відсутністю в них належних проїзних документів.