Кількість абзаців - 105 Розмітка (ліва колонка)


ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ ПРИ ВИКОНАННI СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКIВ (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ ПРИ ВИКОНАННI СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКIВ  
1. Цей Закон визначає умови i порядок застосування сили як примусового способу здiйснення влади народом України через органи державної влади та мiсцевого самоврядування.  
2. Роздiл 1. Загальнi положення  
3. Стаття 1. Визначення понять  
4. У цьому законi термiни вживаються у такому значеннi:  
5. 1) Застосування сили - вплив на осiб, тварин або предмети за допомогою фiзичної сили, спецiальних засобiв i зброї.  
6. 2) Застосування фiзичної сили - вплив на осiб, тварин та предмети за допомогою м'язової сили, в тому числi й з застосуванням прийомiв спортивних та бойових видiв одноборства.  
7. 3) Уповноваженi представники влади - представники влади, уповноваженi на застосування сили.  
8. 4) Зброя - пристрої, прилади i предмети, спецiально виготовленi, конструктивно призначенi i технiчно придатнi для пошкодження цiлi.  
9. 5) Вогнепальна зброя - зброя, дiя якої полягає в механiчному пошкодженнi цiлi метальним снарядом, який приводиться в рух миттєвим вивiльненням хiмiчної або iнших видiв енергiї заряду (пороху, iншої горючої сумiшi).  
10. 6) Вибухова зброя - зброя, дiя якої полягає в механiчному пошкодженнi цiлi динамiчною дiєю газiв, температури та тиску, що утворюються в результатi миттєвої хiмiчної реакцiї придатних до цього речовин або осколками зовнiшньої оболонки вибухових речовин.  
11. 7) Спецiальними засобами є пристрої, прилади i предмети, спецiально виготовленi, конструктивно призначенi i технiчно придатнi для iндивiдуального захисту, активної оборони, забезпечення спецiальних операцiй, затримання правопорушникiв, примусової зупинки або обмеження пересування людей i транспортних засобiв, вiдкриття примiщень. До спецiальних засобiв прирiвнюються службовi собаки.  
12. 8) Непокора - умисне невиконання особою законних вимог уповноваженого представника влади.  
13. 9) Опiр - умисна активна протидiя з застосуванням фiзичної сили.  
14. 10) Напад - умиснi активнi насильницькi дiї, що вчиняються з iнiцiативи суб'єкта цих дiй.  
15. 11) Збройний опiр i збройний напад - вiдповiдно опiр та напад, що вчиняються з застосуванням зброї або iнших предметiв, що використовуються як зброя.  
16. 12) Службовi собаки - собаки, що пройшли спецiальний курс дресирування i використовуються уповноваженими представниками влади при виконаннi службових обов'язкiв.  
17. Стаття 2. Принципи застосування сили  
18. Застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв здiйснюється на принципах:  
19. законностi - сила застосовується виключно на пiдставах, методами i засобами, дозволеними законом, та у визначених законом межах повноважень вiдповiдних посадових осiб;  
20. вiдповiдностi - застосування сили вiдповiдає характеру та ступеню небезпеки для людей, майна або порядку управлiння дiянь, на попередження або припинення яких воно спрямоване;  
21. необхiдної достатностi - застосування сили здiйснюється у межах, достатнiх для попередження або припинення протиправних дiй;  
22. гуманностi - серед усiх можливих i придатних засобiв застосування сили по можливостi обираються тi, що завдають найменшої шкоди особi, тваринам та предметам, проти яких вона спрямовується, а також їх оточенню.  
23. Стаття 3. Загальна мета i правовi засади застосування сили.  
24. 1. Загальною метою застосування сили є запобiгання i припинення правопорушень, примушення осiб до правової поведiнки.  
25. 2. Застосування сили є крайньою формою примусу, необхiдного для здiйснення народом влади i пiдтримання правового порядку в Українi, встановленого вiдповiдно до Конституцiї України, iнших законiв України та нормативно-правових актiв органiв державної влади та мiсцевого самоврядування.  
26. 3. Цей Закон є основоположним для всiх нормативно-правових актiв України з питань застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв. Iншi нормативно-правові акти України у цiй сферi дiють лише у частинi, що не суперечить вимогам цього Закону.  
27. Кабiнет Мiнiстрiв України визначає види, типи, технiчно-експлуатацiйнi характеристики спецiальних засобiв та зброї, призначених для забезпечення дiяльностi уповноважених представникiв влади з урахуванням умов їх дiяльностi, а також особливостi їх застосування.  
28. Стаття 4. Суб'єкти застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв  
29. 1. Суб'єктами застосування сили є такi уповноваженi представники влади:  
30. 1) посадовi особи органiв внутрiшнiх справ при виконаннi завдань, визначених Законом України "Про мiлiцiю", i вiйськовослужбовцi внутрiшнiх вiйськ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України пiд час виконання ними завдань, визначених Законом України "Про внутрiшнi вiйська Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";  
31. 2) вiйськовослужбовцi Нацiональної гвардiї України при виконаннi завдань, передбачених Законом України "Про Нацiональну гвардiю України";  
32. 3) вiйськовослужбовцi Прикордонних вiйськ при виконаннi завдань, визначених Законами України "Про Прикордоннi вiйська України";  
33. 4) вiйськовослужбовцi Служби безпеки України при виконаннi завдань, визначених Законом України "Про Службу безпеки України";  
34. 5) вiйськовослужбовцi Управлiння державної охорони України при виконаннi завдань, визначених Законом України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб";  
35. 6) посадовi особи митних органiв при виконаннi завдань, визначених Митним кодексом України;  
36. 7) посадовi особи податкової мiлiцiї при виконаннi завдань, визначених Законом України "Про Державну податкову службу в Українi";  
37. 8) посадовi особи лiсової охорони при виконаннi завдань, визначених Лiсовим кодексом;  
38. 9) посадовi особи iнших державних органiв при виконаннi визначених законами України завдань, пов'язаних з вжиттям заходiв примусового характеру.  
39. 2. До суб'єктiв застосування сили вiдносяться також особи, якi у випадках, в обсязi i в порядку, визначених законами України, залучаються уповноваженими представниками влади до виконання завдань, пов'язаних з вжиттям заходiв примусового характеру.  
40. Роздiл 2. Порядок застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв  
41. Стаття 5. Загальнi умови застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв  
42. 1. Сила застосовується для:  
43. 1) припинення правопорушень;  
44. 2) затримання правопорушникiв у порядку здiйснення адмiнiстративно-процесуальних i кримiнально-процесуальних заходiв та примусових заходiв вiдповiдно до судових рiшень;  
45. 3) припинення непокори законним вимогам уповноважених представникiв влади;  
46. 4) подолання опору уповноваженим представникам влади, вiдбиття нападу на уповноважених представникiв влади та об'єкти, що перебувають пiд їх охороною;  
47. 5) забезпечення доступу уповноважених представникiв влади в примiщення, на територiю, до транспортних засобiв та iнших предметiв, що пiдлягають обов'язковiй перевiрцi та огляду, вилучення предметiв, якi пiдлягають вiдповiдно до законодавства України пiдлягають вилученню;  
48. 6) пошкодження предметiв, що є знаряддями або засобами злочинiв з метою унеможливлення їх застосування;  
49. 7) усунення небезпеки з боку тварин, якi становлять загрозу для життя i здоров'я людей або майна, внаслiдок агресивної поведiнки або їх захворювання на небезпечнi для людей хвороби.  
50. 2. Сила застосовується тiльки тодi, коли iншi, ненасильницькi, методи впливу виявились неефективними або їх застосування є неможливим в силу конкретних обставин.  
51. 3. У кожному випадку, коли обставини це дозволяють i є пiдстави очiкувати того, що мета може бути цим досягнута, застосуванню сили до осiб повинно передувати застосування сили до предметiв.  
52. 4. Забороняється застосовування сили до жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб похилого вiку та малолiтнiх або з вираженими ознаками iнвалiдностi, крiм випадкiв вчинення ними групового нападу, що загрожує життю та здоров'ю людей, збройного опору або збройного нападу.  
53. 5. Кожний факт застосування сили пiдлягає документальному оформленню з обов'язковим зазначенням наслiдкiв.  
54. Про отримання тiлесних пошкоджень особами, до яких була застосована сила, або про їх смерть внаслiдок застосування сили керiвник органу, представник (представники) якого застосував (застосували) силу, повинен негайно повiдомити вiдповiдного прокурора.  
55. Стаття 6. Надання допомоги потерпiлим.  
56. У випадку, коли особа, проти якої була застосована сила, зазнала тiлесного пошкодження, уповноваженi представники влади, якi застосували силу, зобов'язанi забезпечити надання цiй особi першої допомоги, а у разi необхiдностi - подальшої невiдкладної медичної допомоги.  
57. Пiдставами для надання допомоги, передбаченої частиною першою цiєї статтi, є звернення потерпiлого чи iншої особи, а також наявнiсть зовнiшнiх ознак пошкодження (кровотечi, непритомнiсть, нездатнiсть самостiйно рухатися тощо).  
58. Стаття 7. Особливостi застосування фiзичної сили  
59. При застосуваннi фiзичної сили забороняється використовувати прийоми одноборств, якi призначенi для заподiяння смертi або калiцтва, за винятком випадкiв протидiї опору або нападу, що загрожують життю та здоров'ю уповноваженого представника влади або iншим людям.  
60. Стаття 8. Особливостi застосування спецiальних засобiв.  
61. 1. Дозволяється застосовувати тiльки тi спецiальнi засоби, технiчно правильне застосуваннi яких не призводить до смертi, калiцтва чи хронiчного розладу здоров'я.  
62. 2. Наручники та засоби зв'язування застосовуються для затримання, конвоювання i тримання осiб, якi вчинили правопорушення, якщо цi особи чинять опiр уповноваженим представникам влади або якщо є пiдстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоду оточуючим або собi.  
63. 3. Службовi собаки використовується для:  
64. а) пошуку i затримання злочинцiв або осiб, що пiдозрюються у скоєннi злочинiв, порушникiв державного кордону України;  
65. б) пошуку предметiв та речовин, що пiдлягають вилученню та/або становлять собою речовi докази скоєних правопорушень;  
66. в) запобiгання втечi i затримання у разi втечi осiб, що затриманi за злочини, пiдданi арештовi чи тримаються пiд вартою;  
67. г) допомоги при вiдбиттi нападу чи подоланнi опору уповноваженим представникам влади.  
68. Забороняється дресирувати собак для заподiяння калiцтва або смертi. Породи собак, яких дозволяється використовувати пiд час застосування сили уповноваженими представниками влади, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України  
69. Службовi собаки повиннi перебувати на облiку у вiдповiдному органi державної влади, представники якого є суб'єктами застосування сили, пройти загальний i спецiальний курси дресирування i бути визнаними придатними для службового використання. В облiкових матерiалах повиннi бути iдентифiкацiйнi та атестацiйнi вiдомостi (в тому числi про обсяг та якiсть дресирування, а також службовi якостi собаки) на кожну службову собаку, а також вiдомостi про використання цiєї собаки у порядку застосування сили.  
70. Обсяг та методика дресирування службових собак, а також порядок ведення облiкових матерiалiв визначаються нормативно-правовими актами вiдповiдних органiв влади.  
71. Стаття 9. Застосування вогнепальної зброї  
72. 1. Вогнепальна зброя застосовується у випадках, коли вичерпанi можливостi або в силу обставин неможливе застосування фiзичної сили та спецiальних засобiв, для:  
73. 1) захисту людей вiд нападу, що загрожує їх життю та здоров'ю, а також звiльнення заручникiв;  
74. 2) затримання особи, яку застали при вчиненнi тяжкого злочину i яка намагається втекти;  
75. 3) припинення збройного опору i затримання особи, яка його чинить;  
76. 4) вiдбиття нападу на уповноваженого представника влади або членiв його сiм'ї, якщо їх життю i здоров'ю загрожує небезпека;  
77. 5) запобiгання втечi особи, затриманої за порушення державного кордону;  
78. 6) затримання особи, що намагається втекти з-пiд варти або звiльнити iнших осiб, що перебувають пiд вартою, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та iнших предметiв, що загрожує життю i здоров'ю уповноваженого представника влади;  
79. 7) вiдбиття нападу на об'єкти, що перебувають пiд охороною, конвої, житловi примiщення громадян, примiщення державних i громадських установ i органiзацiй, а також звiльнення їх у разi захоплення;  
80. 8) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водiй своїми дiями створює загрозу життю чи здоров'ю уповноваженого представника влади або iнших людей;  
81. 9) знешкодження тварин, якi становлять загрозу для життя i здоров'я людей або майна, внаслiдок агресивної поведiнки або їх захворювання на небезпечнi для людей хвороби;  
82. 10) для подання сигналу тривоги або для виклику допомоги.  
83. 2. Вогнепальна зброя застосовуються до осiб лише з метою зробити їх нездатними до нападу або втечi. Виняток становлять випадки вiдбиття нападу на уповноваженого представника влади або iнших людей, який загрожує їхньому життю та здоров'ю.  
84. 3. Забороняється застосовувати вогнепальну зброю у мiсцях скупчення людей, якщо внаслiдок цього можуть постраждати стороннi особи.  
85. 4. Проти учасникiв масових безпорядкiв у випадку, коли вони скоюються без застосування зброї або iнших предметiв, що використовуються як зброя, а акти насилля з їхнього боку не спрямованi проти життя та здоров'я людей, застосовуються гумовi та iншi набої несмертельної дiї.  
86. Стаття 10. Попередження  
87. 1. Застосуванню вогнепальної зброї, якщо обставини дозволяють це зробити, повинне передувати попередження голосом, в тому числi й через звукопiдсилювальнi пристрої, пострiлом у безпечному напрямi повз цiль або iншими зрозумiлими сигналами.  
88. У будь-якому випадку оголення зброї уповноваженим представником влади i приведення її у бойовий стан вважається попередженням про можливiсть її застосування. Спроба особи, якiй адресоване попередження, скоротити визначену уповноваженим представником влади вiдстань чи доторкнутися до зброї квалiфiкується як спроба нападу i дає право негайного застосування вогнепальної зброї.  
89. 2. Для застосування вогнепальної зброї проти учасникiв масових безпорядкiв вимагається неодноразове попередження.  
90. 3. Попередження обов'язкове також перед застосуванням проти учасникiв масових безпорядкiв водометiв i службових пожежних автомобiлiв.  
91. Стаття 11. Застосування вибухової зброї  
92. 1. Вибухову зброю дозволяється застосовувати:  
93. для вiдбиття групового збройного опору або групового збройного нападу;  
94. у станi необхiдної оборони при захистi життя i здоров'я уповноважених представникiв влади та iнших людей;  
95. до предметiв, що становлять собою знаряддя або засоби злочину, використовуються злочинцями для втечi, переховування або як укриття.  
96. 2. Застосуванню вибухової зброї, за винятком випадку вiдбиття групового збройного опору або групового збройного нападу, повинно передувати попередження.  
97. 3. На застосування вибухової зброї поширюються застереження, зазначенi в частинах другiй i третiй статтi 9 цього Закону.  
98. Роздiл 3. Перехiднi положення  
99. 1. Порядок застосування сили Збройними Силами України та iншими вiйськовими формуваннями для протидiї актам зовнiшньої збройної агресiї проти України визначається вiдповiдними бойовими статутами, а для охорони вiйськових об'єктiв - Статутом гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України за умови дотримання вимог цього Закону.  
100. 2. Вимоги цього Закону обов'язковi для застосування сили особами, яким законами України надане право займатися професiйною охоронною дiяльнiстю.  
101. 3. Службовi особи органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, уповноваженi контролювати i пiдтримувати вiдповiдний адмiнiстративний режим, мають право застосовувати фiзичну силу з урахуванням вимог статей 5-7 цього Закону до порушникiв, що чинять опiр їх законним вимогам.  
102. Роздiл 4. Прикiнцевi положення  
103. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
104. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть до цього Закону, а так само забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть до цього Закону.