Кількість абзаців - 60 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Статтю 74-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19; 2007 р., № 34, ст. 445) викласти в такій редакції:
 
6. «Стаття 74-1. Право на заняття народною медициною (цілительством)
 
7. Народна медицина (цілительство) – методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.
 
8. Особи, які не мають спеціальної медичної освіти, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці та отримали спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством), виданий Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом, мають право на заняття народною медициною (цілительством).
 
9. Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб - підприємців, які займаються народною медициною (цілительством), та умови для заняття народною медициною (цілительством) встановлюються Міністерством охорони здоров’я України.
 
10. Порядок видачі спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), перелік документів, необхідних для одержання цього документу, та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
11. Строк дії спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) становить п’ять років.
 
12. Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) приймається протягом тридцяти робочих днів з дня подання документів.
 
13. За видачу спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), його дублікату та переоформлення справляється плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
14. Державний нагляд (контроль) за виконанням фізичними особами - підприємцями умов заняття народною медициною (цілительством) здійснюється Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом шляхом проведення планових або позапланових перевірок відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
15. Підставами для відмови у видачі спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) є:
 
16. недостовірність даних, що містяться у документах, поданих для отримання спеціального дозволу;
 
17. невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам для заняття народною медициною (цілительством), згідно з поданими документами.
 
18. Підставами для переоформлення спеціального дозволу є зміна місцезнаходження фізичної особи – підприємця або місця заняття народною медициною (цілительством).
 
19. Підставами для анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) є:
 
20. заява цілителя про анулювання спеціального дозволу;
 
21. припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 
22. акт про повторне порушення цілителем умов для заняття народною медициною (цілительством);
 
23. акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих цілителем для одержання спеціального дозволу;
 
24. акт про встановлення факту передачі спеціального дозволу іншій особі для заняття народною медициною (цілительством);
 
25. акт про невиконання розпорядження про усунення порушень умов для заняття народною медициною (цілительством);
 
26. акт про неможливість цілителя забезпечити виконання умов для заняття народною медициною (цілительством);
 
27. акт про відмову цілителя в проведенні перевірки виконання умов для заняття народною медициною (цілительством);
 
28. нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи – підприємця.
 
29. Заняття народною медициною (цілительством) з порушенням встановлених законодавством вимог тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
30. Забороняється проведення цілительства на масову аудиторію, у тому числі з використанням засобів масової інформації».
 
31. 2. У статті 21 Закону України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 49, ст. 668):
 
32. частину третьою після другого речення доповнити реченням наступного змісту: «На застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виробник або постачальник устаткування підвищеної небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов’язань на постачання»;
 
33. після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:
 
34. «Строк дії дозволу становить: на виконання роботи або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – 5 років (з подальшим його подовженням); на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – безстроково.
 
35. Дозвіл переоформлюється в разі зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.
 
36. Підставами для відмови у переоформленні, видачі дублікату дозволу є:
 
37. подання роботодавцем (суб’єктом господарювання) неповного пакета документів, необхідних для переоформлення, видачі дублікату дозволу, згідно із встановленим законодавством вичерпним переліком;
 
38. виявлення в документах, поданих роботодавцем, недостовірних відомостей;
 
39. зміни ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) юридичної особи або ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків, зазначеного у дозволі.
 
40. Переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюється на безоплатній основі».
 
41. У зв’язку з цим частини четверту - тринадцяту вважати відповідно частинами восьмою – сімнадцятою;
 
42. після частини десятої доповнити новими частинами такого змісту:
 
43. «Підставами для анулюванні дозволу є:
 
44. заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу;
 
45. припинення діяльності роботодавця;
 
46. акт про виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 
47. акт про повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 
48. акт розслідування виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, у разі зазначення в ньому, що наслідком такої події є недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 
49. акт про відмову посадовим особам центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального органу у проведенні перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.
 
50. Про анулювання дозволу роботодавець повідомляється у письмові формі із зазначенням підстав щодо його анулювання протягом трьох днів з дати прийняття рішення органом, який видав дозвіл».
 
51. У зв’язку з цим частини одинадцяту – сімнадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою – дев’ятнадцятою;
 
52. у частині дев’ятнадцятої слова «дозвільні документи» замінити словами «інші документи дозвільного характеру».
 
53. ІІ. Прикінцеві положення
 
54. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
55. 2. Кабінету Міністрів України:
 
56. у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
57. забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
 
58. Голова Верховної Ради
 
59. України