Кількість абзаців - 188 Розмітка (ліва колонка)


Про загальнi засади соцiальної роботи з дiтьми та молоддю (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальнi засади соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
1. Цей закон визначає органiзацiйнi i правовi засади в проведеннi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю.  
2. Роздiл I. Загальнi положення  
3. Стаття 1. Термiни i визначення  
4. У цьому Законi термiни i визначення вживаються у такому значеннi:  
5. соцiальна робота з дiтьми та молоддю - дiяльнiсть уповноважених органiв, органiзацiй та пiдприємств незалежно вiд їх пiдпорядкування та форм власностi, окремих громадян, яка спрямована на створення соцiальних умов життєдiяльностi, гармонiйного та всебiчного розвитку дiтей та молодi, захист їх конституцiйних прав та свобод, задоволення культурних та духовних потреб;  
6. соцiальна робота здiйснюється за видами:  
7. соцiальне обслуговування - соцiальна робота, яка спрямована на задоволення потреб, якi виникають процесi життєдiяльностi, що забезпечує гармонiйний та всебiчний розвиток дiтей та молодi шляхом надання соцiальної допомоги i рiзноманiтних соцiальних послуг;  
8. соцiальний патронаж - соцiальна робота, яка спрямована на здiйснення соцiальних опiки та супроводження над соцiально незахищеними верствами населення з метою подолання життєвих труднощiв, збереження, пiдвищення їх соцiального статусу;  
9. соцiальна профiлактика - соцiальна робота, яка спрямована на органiзацiю та впровадження системи заходiв щодо попередження аморальної, протиправної, iншої асоцiальної поведiнки, виявлення та запобiгання будь-якому негативному впливу та його наслiдкiв на життя i здоров'я дiтей та молодi;  
10. соцiальна реабiлiтацiя - соцiальна робота, яка спрямована на здiйснення системи заходiв з метою вiдновлення морального, психiчного та фiзичного стану дiтей та молодi, їх соцiальних функцiй, приведення iндивiдуальної чи колективної поведiнки у вiдповiднiсть до загальновизнаних суспiльних правил i норм;  
11. центри соцiальних служб для молодi - спецiальнi заклади, що реалiзують державну молодiжну полiтику i надають соцiальнi послуги та соцiальну допомогу дiтям та молодi до 30 рокiв.  
12. фахiвець iз соцiальної роботи - спецiалiст, який має вищу освiту i здiйснює соцiальну роботу, працюючи з рiзними категорiями населення або соцiальними групами в уповноважених або неуповноважених органах на компенсацiйних, благодiйних чи iнших засадах;  
13. соцiальна iнспекцiя - система заходiв, спрямована на здiйснення нагляду, аналiзу, експертизи, контролю за здiйсненням соцiальних програм, проектiв, умов життєдiяльностi, морального, психiчного та фiзичного стану дiтей та молодi, забезпечення захисту їх прав i свобод.  
14. Стаття 2. Законодавство про соцiальну роботу з дiтьми та молоддю  
15. Законодавчою основою соцiальної роботи є Конституцiя України, закони України, акти Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України стосовно дiтей та молодi.  
16. Завданням законодавства про соцiальну роботу з дiтьми та молоддю є регулювання правовiдносин щодо здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю i реалiзацiї соцiальної та молодiжної полiтики, визначення правового статусу суб'єктiв соцiальної роботи.  
17. Якщо мiжнародною угодою, згода на обов`язковiсть якої надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила нiж тi, що мiстяться в законодавствi України про соцiальну роботу з дiтьми та молоддю, то застосовуються норми цiєї мiжнародної угоди.  
18. Стаття 3. Суб'єкти соцiальної роботи  
19. Суб'єктами соцiальної роботи є уповноваженi органи, неуповноваженi органи, якi здiйснюють соцiальну роботу, а також фахiвцi iз соцiальної роботи.  
20. До уповноважених органiв вiдносяться  
21. - органи виконавчої влади,  
22. - органи мiсцевого самоврядування,  
23. - державнi пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд їх пiдпорядкування, що здiйснюють соцiальну роботу,  
24. - органи державного управлiння i контролю дiяльностi суб'єктiв соцiальної роботи,  
25. - центри соцiальних служб для молодi.  
26. Основною державною ланкою, яка здiйснює соцiальну роботу з дiтьми та молоддю, є центри соцiальних служб.  
27. До неуповноважених органiв, якi здiйснюють соцiальну роботу, вiдносяться недержавнi пiдприємства, установи i органiзацiї незалежно вiд пiдпорядкування, об'єднання громадян, окремi громадяни, мета дiяльностi яких вiдповiдає метi соцiальної роботи.  
28. Стаття 4. Об'єкти соцiальної роботи  
29. Об'єктами соцiальної роботи є:  
30. - окремi громадяни,  
31. - групи громадян,  
32. - професiйнi та iншi колективи,  
33. - соцiальнi групи,  
34. вiдносно яких здiйснюється соцiальна робота.  
35. Стаття 5. Суб'єкти правовiдносин у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
36. Суб'єктами правовiдносин у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю є:  
37. - дiти, молодь та члени їх сiмей, вiдносно яких здiйснюється соцiальна робота,  
38. - органи державного управлiння,  
39. - органи мiсцевого самоврядування,  
40. - центри соцiальних служб для молодi,  
41. - державнi пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд їх пiдпорядкування.  
42. Стаття 6. Основнi принципи здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
43. Соцiальна робота з дiтьми та молоддю грунтується на загальновизнаних гуманiстичних, демократичних та правових засадах.  
44. Основними принципами соцiальної роботи з дiтьми та молоддю є:  
45. - законнiсть i забезпечення прав людини;  
46. - диференцiйнiсть, системнiсть, iндивiдуальний пiдхiд;  
47. - доступнiсть, конфiденцiйнiсть у соцiальнiй роботi;  
48. - вiдповiдальнiсть суб'єктiв соцiальної роботи за збереження етичних та правових норм, вимог та правил здiйснення соцiальної роботи;  
49. - добровiльнiсть у прийняттi допомоги.  
50. Стаття 7. Сфери та рiвнi здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
51. Сферами здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю є:  
52. - суспiльна,  
53. - економiчна,  
54. - освiтня,  
55. - виховна,  
56. - культурна,  
57. - оздоровча.  
58. Соцiальна робота з дiтьми та молоддю, державне управлiння та контроль у цiй сферi здiйснюються на мiсцевому, державному та мiжнародному рiвнях.  
59. Роздiл II. Здiйснення соцiальної роботи  
60. Стаття 8. Основнi напрямки державної полiтики у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
61. Основними напрямками державної полiтики у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю є:  
62. - розробка та реалiзацiя державних, галузевих, регiональних програм соцiального становлення i соцiальної пiдтримки з метою розв'язання соцiальних проблем i виховання;  
63. - визначення правових засад соцiальної роботи з дiтьми та молоддю;  
64. - створення сприятливих умов для гармонiйного розвитку дiтей та молодi, її активної участi в суспiльно-кориснiй працi, художньо-творчiй, культорологiчнiй, спортивнiй i фiзично-оздоровчiй дiяльностi;  
65. - консультування i надання соцiальних послуг, соцiально-медичної, психолого-педагогiчної, правової, iнформацiйної та iнших видiв соцiальної допомоги;  
66. - розробка та реалiзацiя системи заходiв щодо створення умов, достатнiх для життєдiяльностi дiтей та молодi;  
67. - здiйснення соцiально-профiлактичної роботи щодо запобiгання та подолання негативних явищ;  
68. - розробка та здiйснення комплексу реабiлiтацiйних заходiв щодо вiдновлення соцiальних функцiй, психологiчного та фiзичного стану дiтей та молодi якi зазнали жорстокостi, насильства, потрапила в екстремальнi ситуацiї;  
69. - сприяння дитячим i молодiжним органiзацiям, iншим об'єднанням громадян, фiзичним особам у реалiзацiї ними власних соцiально-значних iнiцiатив i проектiв;  
70. - здiйснення соцiальної iнспекцiї з метою контролю, нагляду, аналiзу, експертизи за реалiзацiєю соцiальних програм, дотриманням соцiальних стандартiв, нормативiв, умов життєдiяльностi, морального, психологiчного, та фiзичного стану дiтей та молодi;  
71. - здiйснення науково-методичного, матерiально-технiчного, фiнансового, кадрового та iнших видiв забезпечення здiйснення соцiальної роботи.  
72. Стаття 9. Здiйснення соцiального обслуговування серед дiтей та молодi  
73. Соцiальне обслуговування дiтей та молодi здiйснюється у порядку, визначеному законодавством та нормативно-правовими актами, шляхом надання соцiальних послуг:  
74. - гарантованих державою безкоштовних фiзкультурно-оздоровчих послуг;  
75. - безоплатного сприяння у пiдборi вiдповiдної роботи i працевлаштуваннi вiдповiдно до покликання, здiбностей, професiйної пiдготовки, освiти, професiйної орiєнтацiї та перепiдготовки;  
76. - компенсацiйних послуг у сферi освiти, культури, охорони здоров'я, фiзичної культури i спорту, спецiального медичного обслуговування, оздоровлення, вiдпочинку;  
77. - добродiйних послуг для задоволення духовних, культурних, естетичних, виховних, освiтнiх, оздоровчо-лiкувальних, рефереацiйних та iнших потреб.  
78. Стаття 10. Здiйснення соцiального патронажу  
79. Соцiальний патронаж передбачає здiйснення:  
80. - системного облiку та догляду дiтей i молодi, якi опинились в складних життєвих ситуацiях;  
81. - здiйснення систематичних та комплексних заходiв, спрямованих на подолання життєвих труднощiв, збереження та пiдвищення їх соцiального статусу;  
82. - здiйснення системи заходiв, спрямованих на подолання рiзних видiв депрiвацiї.  
83. Стаття 11. Здiйснення соцiальної профiлактики серед дiтей та молодi  
84. Соцiальна профiлактика серед дiтей та молодi передбачає здiйснення:  
85. - системного облiку та догляду за дiтьми та молоддю, якi виявили схильнiсть до антисоцiальної поведiнки та до рiзних захворювань;  
86. - iнформацiйно-просвiтницької, пропагандистської та агiтацiйної роботи серед дiтей та молодi з метою попередження негативних явищ в молодiжному середовищi;  
87. - органiзацiйно-роз'яснювальної роботи за мiсцем проживання, навчання або роботи, спрямованої на попередження антисоцiальної поведiнки.  
88. Стаття 12. Здiйснення соцiальної реабiлiтацiї дiтей та молодi  
89. Соцiальна реабiлiтацiя дiтей та молодi передбачає здiйснення:  
90. - навчально-виховної реабiлiтацiї у спецiалiзованих загальноосвiтнiх школах-iнтернатах, дитячих будинках, навчальних закладах з певним режимом утримання, що створюються для дiтей i молодi, якi не мають необхiдних умов для виховання i навчання в сiм'ях, дiтей-сирiт, i дiтей, якi залишалися без пiклування батькiв, дiтей якi мають вади у фiзичному i розумовому розвитку i не можуть навчатися загальноосвiтнiх закладах;  
91. - навчально-лiкувальної реабiлiтацiї дiтей . та молодi, якi потребують тривалого лiкування i для яких створюються загальноосвiтнi санаторнi школи-iнтернати, спецiалiзованi лiкарнi та iншi навчально-лiкувальнi заклади;  
92. - соцiально-лiкувальної та психологiчної реабiлiтацiї дiтей та молодi, якi потерпiли вiд аварiї на Чорнобильськiй АЕС у спецiалiзованих санаторно-курортних та лiкувальних закладах;  
93. - фiзичної реабiлiтацiї дiтей та молодi з фiзичними, розумовими вадами у спецiалiзованих фiзкультурно-оздоровчих закладах (клубах, центрах тощо);  
94. - медико-соцiальної реабiлiтацiї дiтей та молодi, якi зловживають алкоголем, наркотикам i, якi за станом здоров'я мають пройти курс спецiального лiкування;  
95. - соцiально-освiтньої реабiлiтацiї неповнолiтнiх, якi скоїли правопорушення i потребують виховання i навчання в умовах спецiалiзованих навчально-виховних закладах i установах.  
96. Стаття 13. Проведення соцiальної iнспекцiї  
97. З метою контролю за дотриманням вимог законодавства щодо захисту прав i свобод дiтей та молодi у сферi соцiальної роботи центрам соцiальних служб для молодi надається право здiйснювати соцiальну iнспекцiю всiх суб'єктiв правовiдносин в цiй сферi.  
98. Проведення соцiальної iнспекцiї покладається на працiвникiв центрiв соцiальних служб для молодi. Порядок i умови проведення соцiального iнспектування визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
99. За результатами соцiального iнспектування органи центри соцiальних служб для молодi мають право:  
100. - звертатися у разi порушення прав i свобод дiтей та молодi у соцiальнiй сферi до вiдповiдних органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi;  
101. - порушувати перед вiдповiдними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцiй до пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд їх форм власностi та пiдпорядкування, окремих громадян, накладання дисциплiнарних та адмiнiстративних стягнень на посадових осiб у разi порушення ними чинного законодавства стосовно дiтей та молодi  
102. Стаття 14. Мiнiмальнi стандарти здiйснення соцiальної роботи  
103. 1. Соцiальна робота з дiтьми та молоддю здiйснюється у вiдповiдностi до мiнiмальних стандартiв, що встановлюються цим Законом, якi включають в себе:  
104. - норми забезпечення матерiально-технiчними засобами;  
105. - норми коштiв, що видiляються на реалiзацiю соцiальних програм в розрахунку на 1 молоду людину вiком до 30 рокiв;  
106. - норми чисельностi соцiальних працiвникiв на кiлькiсть молодих людей вiком до 30 рокiв.  
107. 2. Мiнiмальнi стандарти здiйснення соцiальної роботи розробляються центральним органом виконавчої влади у справах сiм'ї та молодi та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
108. 3. Порядок розрахунку мiнiмальних стандартiв здiйснення соцiальної роботи затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
109. 4. Мiнiмальнi стандарти здiйснення соцiальної роботи є обов'язковими для органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування на всiй територiї України.  
110. 5. Додатковi мiнiмальнi стандарти можуть бути встановленi iншими законодавчими актами, що стосуються державних стандартiв.  
111. Стаття 15. Центри соцiальних служб для молодi  
112. 1.Здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю покладається на:  
113. Український державний центр соцiальних служб для дiтей та молодi, який несе вiдповiдальнiсть за її проведення i належить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади у справах сiм'ї та молодi;  
114. центри соцiальних служб для молодi Ради Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних, районних у мiстах державних адмiнiстрацiй;  
115. спецiалiзованi формування ЦССМ до яких вiдносяться агентства працi, агентства зайнятостi, молодiжнi центри працi, бiзнес-центри, служби психологiчної допомоги, кризовi центри, центри реабiлiтацiї, вечiрнi жiночi гiмназiї, школи батькiвської пiдтримки та молодих батькiв, студiї творчої молодi.  
116. Український державний центр соцiальних служб для молодi створюється центральним органом виконавчої влади у справах сiм'ї та молодi.  
117. Республiканський (Автономна Республiка Крим), обласнi, Київський та Севастопольський мiськi, районнi центри створюються вiдповiдно до рiшень Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних державних адмiнiстрацiй та належать до сфери їх управлiння.  
118. Мiськi, районнi у мiстах, сiльськi та селищнi центри створюються за рiшенням органiв мiсцевого самоврядування.  
119. 2. У здiйсненнi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю беруть участь у межах своєї компетенцiї органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи i органiзацiї, незалежно вiд форм власностi та окремi громадяни.  
120. 3. Штатна чисельнiсть працiвникiв районних i мiських центрiв соцiальних служб для молодi установлюється згiдно мiнiмальних стандартiв здiйснення соцiальної роботи, але не менше, нiж один працiвник центру на 2 тисячi осiб.  
121. 4. Типове положення про центри соцiальних служб для молодi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
122. 5. Дiяльнiсть центрiв соцiальних служб для молодi фiнансується за рахунок державного та мiсцевих бюджетiв, iнших джерел не заборонених законодавством.  
123. 6. Послуги, що надаються центрами соцiальних служб для дiтей та молодi є державними послугами i здiйснюються на безоплатнiй або компенсацiйнiй основi.  
124. Перелiк послуг, якi здiйснюються на компенсацiйнiй основi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України  
125. Стаття 16. Завдання суб'єктiв соцiальної роботи  
126. Завданнями суб'єктiв соцiальної роботи є:  
127. 1) надання рiзноманiтних соцiальних послуг, соцiально-медичної, психолого-педагогiчної, правової, iнформацiйної, матерiальної та iнших видiв соцiальної допомоги, консультування дiтей та молодi;  
128. 2) розробка та здiйснення системи заходiв щодо створення умов, достатнiх для життєдiяльностi рiзних категорiй населення;  
129. 3) здiйснення соцiально-профiлактичної роботи серед дiтей та молодi, проведення системи заходiв щодо запобiгання та подолання негативних явищ;  
130. 4) розробка та здiйснення реабiлiтацiйних заходiв щодо вiдновлення соцiальних функцiй, морального, психiчного та фiзичного стану дiтей та молодi, пристосування їх до безпечних соцiальних та iнших умов життєдiяльностi, а також надання допомоги дiтям, молодi, жiнкам, якi зазнали жорстокостi та насильства, потрапили в екстремальнi ситуацiї;  
131. 5) здiйснення мiжнародного спiвробiтництва, вивчення i поширення передового мiжнародного досвiду з питань соцiальної роботи;  
132. 6) спiвпраця (у межах наданих повноважень) з центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форм власностi i пiдпорядкування, громадськими органiзацiями, фiзичними особами у вирiшеннi питань соцiальної пiдтримки та соцiального розвитку дiтей та молодi;  
133. 7) сприяння молодiжним органiзацiям i окремим громадянам у їх культурному i фiзичному розвитку, участi в трудовiй та суспiльно-кориснiй дiяльностi;  
134. 8) здiйснення iнших повноважень у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю.  
135. Стаття 17. Права суб'єктiв соцiальної роботи  
136. Суб'єкти соцiальної роботи мають право:  
137. 1) вносити до органiв виконавчої влади вiдповiдного рiвня та органiв мiсцевого самоврядування пропозицiї, пов'язанi з органiзацiєю та проведенням соцiальної роботи з дiтьми i молоддю, брати участь у їх реалiзацiї;  
138. 2) укладати договори та угоди з пiдприємствами, установами i органiзацiями, в тому числi зарубiжними, на виконання ними робiт, що сприяють пiдвищенню ефективностi соцiальної роботи;  
139. 3) створювати у встановленому чинним законодавством порядку благодiйнi фонди, агентства, спецiалiзованi служби, iншi установи соцiального спрямування;  
140. 4) одержувати вiд пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд їх форм власностi та пiдпорядкування iнформацiю з питань соцiальної роботи з дiтьми та молоддю;  
141. Стаття 18. Обов'язки фахiвця iз соцiальної роботи  
142. Фахiвець iз соцiальної роботи зобов'язаний:  
143. 1) досконало володiти знаннями у вiдповiднiй сферi дiяльностi та практичними навичками органiзацiї i проведення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю; пiдвищувати свiй фаховий рiвень вiдповiдно до сучасних вимог здiйснення соцiальної роботи;  
144. 2) неухильно дотримуватися законодавства щодо здiйснення соцiальної роботи;  
145. 3) не порушувати у процесi здiйснення своїх соцiальних функцiй прав, свобод та законних iнтересiв дiтей i молодi;  
146. 4) пiклуватися та допомагати у реалiзацiї прав дiтей i молодi, особливо тих, якi неспроможнi захистити власнi iнтереси, сприяти їм у вирiшеннi конфлiктних ситуацiй та подоланнi негативних соцiальних наслiдкiв вiд них;  
147. 5) не допускати будь-яких проявiв дискримiнацiї, неповаги, зверхностi, жорстокостi, аморальної та протиправної поведiнки чи iнших дiй, що принижують гiднiсть та честь дiтей i молодi у процесi здiйснення соцiальної роботи;  
148. 6) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдома пiд час виконання службових обов'язкiв, крiм випадкiв, передбачених законодавством.  
149. Стаття 19. Права фахiвця iз соцiальної роботи  
150. Вiдповiдно до змiсту i завдань соцiальної роботи з дiтьми i молоддю фахiвець iз соцiальної роботи має право:  
151. 1) вiльно обирати науково-обгрунтованi соцiальнi технологiї, форми та методи дiяльностi;  
152. 2) здiйснювати функцiї фахiвця iз соцiальної роботи на компенсацiйних та благодiйних засадах;  
153. 3) здiйснювати, за необхiдностi, обстеження умов проживання i виховання дiтей i молодi, навчання, працi та перебування в спецiалiзованих установах для неповнолiтнiх;  
154. 4) повiдомляти правоохороннi органи про порушення чинного законодавства, пов`язанi з пропагандою насильства, жорстокостi, сексуальної розбещеностi та iнших явищ, що негативно впливають на процес виховання i розвиток дiтей та молодi;  
155. 5) вносити пропозицiї до органiв законодавчої, виконавчої влади щодо вдосконалення законодавства про соцiальну роботу з дiтьми i молоддю i практику його застосування;  
156. 6) на безкоштовний проїзд у всiх видах мiського та примiського транспорту (окрiм таксi), пов'язаний iз здiйсненням рiзних видiв соцiальної роботи за рахунок державного бюджету;  
157. Стаття 20. Порядок здiйснення соцiальної роботи з дiтьми i молоддю  
158. Порядок здiйснення соцiальної роботи суб`єктами правовiдносин у сферi соцiальної роботи визначається чинним законодавством.  
159. Стаття 21. Пiдстави щодо замiни або припинення надання соцiальних послуг дiтям та молодi  
160. Пiдставами щодо змiни або припинення надання соцiальних послуг дiтям та молодi визнаються:  
161. досягнення повнолiття дiтьми та вiку молодими громадянами, на яких не поширюється норми цього Закону;  
162. досягнення вiку молодими громадянами, на який не поширюється норми цього Закону;  
163. добровiльна вiдмова вiд отримання вiдповiдного виду соцiальних послуг, якщо ця вiдмова, або її наслiдки не порушують прав, свобод iнших осiб, та не несуть в собi загрозу особi, яка вiдмовляється вiд отримання вiдповiдного виду соцiальних послуг  
164. смертi осiб, на користь яких надавалися соцiальнi послуги; iншi обставини, що можуть бути встановленi законодавством.  
165. Роздiл III. Порушення у сферi соцiальної роботи з дiтьми, молоддю i сiм'єю i вiдповiдальнiсть за них  
166. Стаття 22. Порушення у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
167. Порушеннями у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю визнаються:  
168. - порушення принципiв здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю,  
169. - невиконання фахiвцями iз соцiальної роботи своїх обов'язкiв, визначених цим Законом, зловживання правами, встановленими цим Законом,  
170. - порушення порядку здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю,  
171. - порушення суб'єктами соцiальної роботи iнших вимог законодавства у сферi соцiальної роботи.  
172. Стаття 23. Вiдповiдальнiсть за порушення у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
173. За порушення у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю суб'єкти соцiальної роботи несуть вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства України.  
174. Стаття 24. Порядок розгляду спорiв, що виникають у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю.  
175. Спори, що виникають у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю, розглядаються вiдповiдно до законодавства України.  
176. Роздiл IV. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi соцiальної роботи з дiтьми i молоддю  
177. Стаття 25. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi соцiальної роботи з дiтьми i молоддю  
178. Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi соцiальної роботи з дiтьми i молоддю на державному, регiональному та громадському рiвнях.  
179. З метою розвитку мiжнародного спiвробiтництва в цiй сферi Україна укладає мiжнароднi угоди з iншими державами та мiжнародними органiзацiями.  
180. Роздiл VI. Прикiнцевi положення  
181. Стаття 26. Порядок введення Закону в дiю  
182. 1. Цей закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
183. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України: в тримiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону:  
184. - подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;  
185. - забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;  
186. - привести iншi закони України у вiдповiднiсть з цим Законом,  
187. - забезпечити перегляд i скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв, що не вiдповiдають цьому Законовi.