Кількість абзаців - 279 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів
 
3. України у зв’язку з прийняттям Закону України
 
4. "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2006 р., № 22, ст. 199):
 
8. 1) доповнити статтю 15 пунктом 71 такого змісту:
 
9. "71) видача дозволів на проведення робіт, пов’язаних з поглибленням дна для судноплавства, будівництвом гідротехнічних споруд, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також на проведення геологорозвідувальних робіт у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі;";
 
10. 2) доповнити статтю 38 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
11. "Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють скидання зворотних вод у водні об’єкти, та затверджуються:
 
12. територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища — у разі скидання зворотних вод у водні об’єкти загальнодержавного значення;
 
13. Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища — у разі скидання зворотних вод у водні об’єкти місцевого значення.
 
14. Перелік підприємств, установ та організацій, яким надається право на розроблення документів, у яких обґрунтовуються допустимі обсяги скидання забруднюючих речовин, визначається Кабінетом Міністрів України.".
 
15. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;
 
16. 3) у статті 49:
 
17. доповнити абзац перший частини другої після слова "видається" словом "безоплатно";
 
18. доповнити статтю після частини третьої новими частинами такого змісту:
 
19. "Рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу на спеціальне водокористування приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
20. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
21. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
22. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
23. порушення умов спеціального водокористування, визначених у дозволі;
 
24. неодноразове порушення вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища.".
 
25. У зв’язку з цим частини четверту — шосту вважати відповідно частинами шостою — восьмою;
 
26. 4) доповнити абзац перший частини першої статті 55 після слова "припиняється" словами "шляхом анулювання дозволу";
 
27. 5) статтю 86 викласти в такій редакції:
 
28. "Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду
 
29. На землях водного фонду на підставі дозволу можуть проводитися роботи, пов’язані з поглибленням дна для судноплавства, будівництвом гідротехнічних споруд, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також геологорозвідувальні роботи.
 
30. Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду видається безоплатно у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
31. Дозвіл на проведення робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів видається за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту.
 
32. Рішення про видачу дозволу або відмову у видачі дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
33. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
34. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
35. недостовірність даних, що містяться у документах.
 
36. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
37. подання суб’єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
 
38. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
39. неодноразового порушення вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища або одноразового порушення таких вимог, що призвело до аварії, пожежі, нещасного випадку тощо;
 
40. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства.";
 
41. 6) у тексті Кодексу слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
42. 2. Статтю 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362) доповнити частинами такого змісту:
 
43. "Дозволи на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого пестицидами і агрохімікатами насіннєвого (посадкового) матеріалу, а також на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився, видаються безоплатно.
 
44. Рішення про видачу дозволу приймається протягом 10 днів з дня надходження документів на розгляд.
 
45. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
46. подання документів у неповному обсязі;
 
47. недостовірність даних, що містяться у документах.
 
48. Дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився, може бути анульовано органом, який його видав, у разі порушення суб’єктом господарювання вимог природоохоронного і санітарно-епідеміологічного законодавства, законодавства у сфері цивільного захисту та про пестициди і агрохімікати.".
 
49. 3. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36—37, ст. 242):
 
50. 1) доповнити Закон статтею 71 такого змісту:
 
51. "Стаття 71. Дозвільна система у сфері поводження з відходами
 
52. Відповідно до цього Закону, документом дозвільного характеру є дозвіл, який видається безоплатно:
 
53. а) місцевою державною адміністрацією:
 
54. на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на відповідній території;
 
55. на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території;
 
56. б) органом місцевого самоврядування:
 
57. на відведення на території села, селища, міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю;
 
58. на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на території селища або міста;
 
59. на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території селища або міста;
 
60. в) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами та його органами на місцях у сфері поводження з відходами — на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
 
61. г) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами — на транскордонне перевезення небезпечних відходів.
 
62. Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
63. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу у сфері поводження з відходами є:
 
64. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
65. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
66. порушення вимог природоохоронного законодавства, законодавства у сфері цивільного захисту, екологічної безпеки та про відходи.
 
67. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
68. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
69. порушення вимог природоохоронного законодавства, законодавства у сфері цивільного захисту, екологічної безпеки та про відходи.";
 
70. 2) у пунктах "в" і "г" статті 24 слова "санітарно-гігієнічної експертизи" замінити словами "санітарно-епідеміологічної експертизи".
 
71. 4. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 198):
 
72. 1) абзац сьомий статті 3 викласти в такій редакції:
 
73. "об’єкти рослинного світу — дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини (коріння, стебла, кора, трава, листки, квітки, суцвіття, плоди, насіння, живиця, соки з дерев тощо), мохоподібні, водорості, лишайники, гриби в будь-якому стані на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання;";
 
74. 2) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
75. "Спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення здійснюється на підставі дозволу, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища на безоплатній основі. Порядок видачі дозволу встановлює Кабінет Міністрів України.
 
76. За умови додержання вимог законодавства можуть здійснюватися такі види спеціального використання природних рослинних ресурсів:
 
77. збирання лікарських рослин;
 
78. заготівля деревини під час рубок головного користування;
 
79. заготівля живиці;
 
80. заготівля кори, лубу, деревної зелені, деревних соків тощо;
 
81. збирання квітів, ягід, плодів, горіхів, насіння, грибів, лісової підстилки, очерету тощо;
 
82. заготівля сіна;
 
83. випасання худоби.
 
84. Законодавством України можуть передбачатися й інші види спеціального використання природних рослинних ресурсів.
 
85. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення здійснюється за дозволом, що видається в порядку, який визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.
 
86. Заготівля деревини під час рубок головного користування, живиці на земельних ділянках лісового фонду здійснюється в порядку, що встановлюється Лісовим кодексом України . Інші види спеціального використання рослинних ресурсів на земельних ділянках лісового фонду здійснюються в порядку, що встановлюється цим Законом, Лісовим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
 
87. Реалізація лікарської та технічної сировини дикорослих рослин юридичними або фізичними особами, які не мають дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів, забороняється.
 
88. Не потребують дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів:
 
89. власники земельних ділянок, на яких знаходяться об'єкти рослинного світу, крім тих, що занесені до Червоної книги України та Зеленої книги України;
 
90. користувачі (в тому числі орендарі) земельних ділянок, які їм надано для цільового призначення (ведення селянського (фермерського) господарства, особистого підсобного господарства, колективного садівництва, городництва, сінокосіння, випасання худоби), за винятком використання ними дикорослих судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників, а також грибів, види яких занесені до Червоної книги України, та природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України.
 
91. Форма дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
92. Видача дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів здійснюється у межах лімітів їх використання.
 
93. Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
94. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
95. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
96. недостовірність даних, що містяться в документах;
 
97. невнесення або внесення у неповному обсязі збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
 
98. неодноразове порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів.
 
99. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
100. припинення діяльності суб’єкта господарювання або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
101. неодноразового порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
102. перевищення ліміту спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
103. нецільового використання природних рослинних ресурсів;
 
104. надходження відповідно до законодавства від органів державного санітарного нагляду, іншого уповноваженого на це органу виконавчої влади вимоги щодо його анулювання.
 
105. Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
106. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
107. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
108. недостовірність даних, що містяться в документах;
 
109. невнесення або внесення у неповному обсязі збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
 
110. неодноразове порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів.
 
111. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
112. припинення діяльності суб’єкта господарювання або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
113. неодноразового порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
114. перевищення ліміту спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
115. нецільового використання природних рослинних ресурсів;
 
116. надходження відповідно до законодавства від органу державного санітарного нагляду, іншого уповноваженого на це органу виконавчої влади вимоги щодо його анулювання.";
 
117. 3) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
 
118. «Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється»;
 
119. 4) у статті 31:
 
120. у назві статті слова "та типових" виключити;
 
121. у частині першій слова "та типові" виключити;
 
122. 5) статті 32 і 33 викласти в такій редакції:
 
123. "Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу
 
124. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюється на підставі дозволу або сертифіката.
 
125. На підставі дозволу здійснюється:
 
126. ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;
 
127. ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, включених у додаток Ідо Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
128. вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, включених у додатки ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
129. ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі ботанічних колекцій та їх об’єктів;
 
130. ввезення в Україну та вивезення за її межі для комерційних цілей і з метою інтродукції та акліматизації інших об’єктів рослинного світу.
 
131. На підставі сертифіката здійснюється вивезення об’єктів рослинного світу, включених у додатки І, ІІ і ІІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
132. Дозвіл або сертифікат видається безоплатно спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
133. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу або сертифіката приймається протягом місяця після надходження документів на розгляд.
 
134. Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, коли необхідно отримати висновок щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, підготовлений науковою установою, що визначена Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
135. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу або сертифіката є:
 
136. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
137. підготовка науковою установою негативного висновку щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу;
 
138. неодноразове порушення вимог законодавства про рослинний світ.
 
139. Дозвіл або сертифікат може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
140. подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
141. припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
142. порушення умов, визначених у дозволі або сертифікаті.
 
143. Стаття 33. Інтродукція та акліматизація рослин
 
144. Інтродукція окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли та акліматизація нових для флори України видів рослин здійснюється без дозволу юридичними або фізичними особами в межах території України відповідно до порядку, що розробляється і затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з Національною академією наук України та Головною державною інспекцією з карантину рослин України.";
 
145. 6) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
146. 5. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252):
 
147. 1) у статті 11:
 
148. у частині п’ятій:
 
149. після слів "який видається" доповнити словом "безоплатно";
 
150. доповнити частину реченням такого змісту: "Рішення про видачу дозволу приймається протягом 60 календарних днів після надходження документів на розгляд.";
 
151. частину сьому викласти у такій редакції:
 
152. "Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
153. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів, та/або подання їх у неповному обсязі;
 
154. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
155. перевищення нормативів екологічної безпеки та/або нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, недотримання рівня технологічних процесів, вимог до технічного стану обладнання та споруд.";
 
156. доповнити статтю після частини сьомої новою частиною такого змісту:
 
157. "Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
158. подання суб’єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
 
159. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
160. виявлення загрози здоров’ю людей та стану довкілля внаслідок провадження суб’єктом господарювання виробничої діяльності;
 
161. порушення умов та вимог, визначених у дозволі.".
 
162. У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою;
 
163. 2) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" і "громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" і "фізичні особи-підприємці" у відповідному відмінку.
 
164. 6. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97):
 
165. 1) доповнити статтю 17 частинами такого змісту:
 
166. "Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу видається:
 
167. а) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища — на використання об’єктів тваринного світу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (крім риби та інших водних живих ресурсів), у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення України (крім мисливських видів тварин), немисливських видів тварин, видів тварин, занесених до Червоної книги України, з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною метою;
 
168. б) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства — на використання риби та інших водних живих ресурсів, що належать до природних ресурсів загальнодержавного значення;
 
169. в) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання — на добування кабанів, ланей, оленів благородних та плямистих, козуль, лосів, муфлонів, білок, бабаків, бобрів, нутрій вільних, ондатр, куниць лісових та кам’яних, норок американських, тхорів лісових;
 
170. г) територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання — на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях (крім об’єктів природно-заповідного фонду), добування лисиць і собак єнотовидних протягом року в місцях інтенсивного розведення дрібної дичини;
 
171. ґ) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища — на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків, а також селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для проведення ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 
172. д) користувачами мисливських угідь — на відстріл та відлов пернатої дичини, кролів диких, зайців-русаків, вовків та лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків під час полювання на інші види мисливських тварин;
 
173. е) територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища — на добування лисиць і собак єнотовидних протягом року в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
174. Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною метою (якщо це не пов’язано з отриманням прибутку), з метою відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, що зазнали лиха, та регулювання їх чисельності в інтересах охорони здоров’я населення і запобігання заподіянню шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок провадження господарської та іншої діяльності, регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства видається безоплатно.
 
175. Дозвіл на спеціальне використання мисливських тварин видається на платній основі. Вартість дозволу визначається в порядку, встановленому Законом України "Про мисливське господарство та полювання".
 
176. Дозвіл на спеціальне використання риби та інших водних живих ресурсів, що належать до природних ресурсів загальнодержавного значення, видається на платній основі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
177. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
178. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
179. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
180. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
181. неодноразове порушення правил і умов спеціального використання об’єктів тваринного світу.
 
182. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
183. подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
184. припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
185. порушення правил та умов спеціального використання об’єктів тваринного світу.";
 
186. 2) частину шосту статті 39 викласти в такій редакції:
 
187. "Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється.";
 
188. 3) доповнити статтю 45 після частини другої новими частинами такого змісту:
 
189. "Дозвіл на право розведення у напіввільних умовах чи в неволі тварин, які належать до видів, занесених до Червоної книги України, видається безоплатно.
 
190. Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
191. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
192. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
193. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
194. відсутність кваліфікованого персоналу, спроможного забезпечити належний догляд за тваринами;
 
195. неодноразове порушення умов і правил використання об’єктів тваринного світу.
 
196. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
197. подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
198. припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
199. порушення правил утримання тварин.".
 
200. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною сьомою;
 
201. 4) доповнити статтю 46 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
202. "Дозвіл на створення і поповнення зоологічної колекції видається безоплатно.
 
203. Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
204. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
205. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
206. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
207. відсутність кваліфікованого персоналу, спроможного забезпечити належний догляд за тваринами;
 
208. неодноразове порушення умов і правил використання об’єктів тваринного світу.
 
209. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
210. подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
211. припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
212. порушення правил утримання тварин;
 
213. порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.".
 
214. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
215. 5) доповнити статтю 50 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
216. "Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування та акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин видається безоплатно.
 
217. Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
218. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
219. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
220. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
221. неодноразове порушення умов і правил використання об’єктів тваринного світу.
 
222. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
223. подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
224. припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
225. порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.".
 
226. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
227. 6) статтю 53 викласти в такій редакції:
 
228. "Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі
 
229. об’єктів тваринного світу
 
230. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу здійснюється на підставі дозволу або сертифіката.
 
231. На підставі дозволу здійснюється:
 
232. ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;
 
233. ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, включених у додаток Ідо Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
234. вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, включених у додатки ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
235. ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об’єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону.
 
236. На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатках до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, з метою:
 
237. організації за межами України пересувних виставок об’єктів тваринного світу;
 
238. вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспорт);
 
239. ввезення в Україну об’єктів тваринного світу, добутих у морському середовищі, що не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави (інтродукція з моря);
 
240. засвідчення країни походження об’єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатку ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);
 
241. засвідчення факту набуття права власності на об’єкт тваринного світу до того моменту, як зазначений об’єкт було включено в один із додатків до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).
 
242. Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу (крім осетрових видів риб та виробленої з них продукції) видається безоплатно спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища чи спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства (для осетрових видів риб та виробленої з них продукції) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
243. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу чи сертифіката приймається протягом місяця після надходження документів на розгляд.
 
244. Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, коли необхідно отримати висновок щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, підготовлений науковою установою, що визначена Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
245. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу або сертифіката є:
 
246. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
247. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
248. порушення вимог законодавства у сфері охорони, використання і відтворення об’єктів тваринного світу;
 
249. порушення умов, визначених у раніше виданому дозволі або сертифікаті;
 
250. наявність негативного висновку наукової установи щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу.
 
251. Дозвіл або сертифікат може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
252. подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
253. припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
254. порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.";
 
255. 7) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
256. 7. У Законі України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201):
 
257. 1) доповнити статтю 19 новими частинами такого змісту:
 
258. "Рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу приймається протягом двох місяців з дня надходження документів на розгляд.
 
259. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
260. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
261. наявність у документах недостовірної інформації;
 
262. відсутність наукового обґрунтування обсягів спеціального використання об’єктів, занесених до Червоної книги України;
 
263. прийняття негативного рішення Національною комісією з питань Червоної книги України щодо спеціального використання (добування, збирання) об’єктів, занесених до Червоної книги України.
 
264. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
265. виявлення фактів різкого погіршення стану навколишнього природного середовища;
 
266. припинення діяльності суб’єкта господарювання або смерті фізичної особи;
 
267. порушення норм і правил використання природних ресурсів.
 
268. Дозвіл на спеціальне використання об’єктів Червоної книги України видається на безоплатній основі. ".
 
269. 2) доповнити частину першу статті 20 абзацом такого змісту:
 
270. "реалізації об’єктів, занесених до Червоної книги
України, та виробів з них без відповідного дозволу.";
 
271. 3) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
272. ІІ. Прикінцеві положення.
 
273. 1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.
 
274. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
275. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
276. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
277. Голова Верховної Ради
 
278. України