Кількість абзаців - 35 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про сільськогосподарську кооперацію'' (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст.261) такі зміни:  
3. 1. У статті 1:  
4. 1) абзаци третій, четвертий та п'ятий викласти в такій редакції:  
5. "сільськогосподарський кооператив (далі - кооператив) - підприємство, утворене фізичними і/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства та об'єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності у сільському господарстві та обслуговування переважно членів кооперативу;  
6. сільськогосподарський виробничий кооператив - об'єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими виробниками, у юридичну особу, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов'язкової трудової участі у процесі виробництва;  
7. сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - сільськогосподарський кооператив, створений за участю сільськогосподарських товаровиробників для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам з метою провадження їх сільськогосподарської діяльності;"  
8. 2) доповнити статтю абзацом шостим такого змісту:  
9. "Сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, в якої валовий дохід, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) та/або поголів'я сільськогосподарських тварин за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50 відсотків загальної суми валового доходу. Це обмеження не поширюється на осіб, що мають особисті підсобні господарства."  
10. У зв'язку з цим абзаци шостий-тринадцятий статті 1 вважати відповідно абзацами сьомим-чотирнадцятим.  
11. 3) З частини десятої вилучити слова "а також земельної ділянки".  
12. 2. У статті 2 п.3 доповнити абзацом такого змісту:  
13. "Обслуговуючий кооператив надає послуги відповідно до статуту іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу".  
14. 3. У частині 1 статті 7 слова "розміри та порядок внесення вступного внеску і паю" замінити словами "порядок визначення розміру та порядок внесення вступного внеску і паю", а слова "форми трудової участі та оплати праці членів кооперативу" замінити словами "форми трудової участі та оплати праці членів виробничого кооперативу та форми господарської участі членів обслуговуючого кооперативу".  
15. 4. У статті 8:  
16. 1) пункт перший викласти в такій редакції:  
17. "1. Членами виробничого кооперативу можуть бути тільки фізичні особи, а членами обслуговуючого кооперативу - як фізичні, так і юридичні особи, які визнають статут і дотримуються його вимог, користуються послугами, формують фонди та беруть участь у діяльності кооперативу відповідно до статті 3 цього Закону";  
18. 2) у пункті третьому після слова "кількох" додати слово "обслуговуючих".  
19. 5. Частину 2 статті 11 після слів "основними обов'язками членів кооперативу є" доповнити словами "участь у господарській діяльності обслуговуючого кооперативу в обсязі, що складає більшу частину річного обороту діяльності, яка кооперується".  
20. 6. У статті 15:  
21. 1) Пункт 1 викласти в такій редакції:  
22. "1. Правління кооперативу обирається у кооперативі, до складу якого входить не менше як 10 членів, на термін, що не перевищує 3 роки".  
23. 2) У пункті 3 після слів "можуть обирати із свого складу" додати слова "голову кооперативу".  
24. 7. У статті 16 п.1 викласти в такій редакції:  
25. "1. Голова кооперативу очолює правління і обирається загальними зборами кооперативу або його правлінням на термін, що не перевищує 3 років. Функції голови кооперативу та порядок його обрання (відкликання) визначаються статутом кооперативу".  
26. 8. Друге речення частини 1 статті 25 викласти в такій редакції:  
27. "Термін та інші умови повернення паю встановлюються статутом кооперативу, при цьому термін повернення паю не може перевищувати двох років, а відрахування цього терміну починається з 1 січня року, що наступає після моменту виходу (виключення) із кооперативу".  
28. 9. Пункт другий статті 26 доповнити реченнями такого змісту: "Об'єднання, які створюються за рішенням установчих зборів уповноважених представників обслуговуючих кооперативів, можуть мати асоційованих членів на тих же умовах, що і обслуговуючі кооперативи. Маючи одинаковий з обслуговуючими кооперативами статус та предмет діяльності, створені об'єднання є неприбутковими.  
29. 10. Частину 2 статті 28 викласти в такій редакції:  
30. "2. Виробничі кооперативи реалізують свою продукцію за цінами, що встановлюються самостійно або на договірних засадах, якщо інше не передбачено законом.  
31. Обслуговуючі кооперативи надають послуги за цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах окремо для членів кооперативу та інших осіб".  
32. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
33. Існуючим кооперативам (об'єднанням) у шестимісячний строк з дня публікації цього Закону привести свої установчі документи у відповідність із цим Законом.  
34. Перереєстрація кооперативів (їх об'єднань) здійснюється безкоштовно протягом 6-місячного терміну, встановленого у частині першій цієї статті.